понедељак, 21 август 2017 07:37

ДОДЕЛA ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ПОРОДИЦАМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу Уговора између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Рашка, бр.9-9/658, од 22.05.2017. године, а у складу са Правилником о условима и критеријумима за доделу помоћи у грађевинском материјалу за интерно расељена лица на територији општине Рашка, од 10.08. 2017. године, Комисија за избор корисника, дана 10.08.2017. године, расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ДОДЕЛЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ПОРОДИЦАМА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА

I
Право на Помоћ могу да остваре породице интерно расељених лица на територији општине Рашка. Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају следеће услове:
1. да су евидентирани као интерно расељена лица и/или поседују легитимацију интерно расељеног лица (обавезно за Подносиоца пријаве);
2. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави који су евидентирани као интерно расељена лица имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији Општине/Рашка;
3. да Подносилац пријаве на јавни позив има у својини 1/1 или у сусвојини, или заједничкој имовини, са неким од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави, непокретност која је уписана у катастру непокретности без терета као:
- непокретност која је преузета из земљишних књига или
- непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
- непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је издата употребна дозвола или
- непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или
- непокретност изграђена са одобрењем за градњу или
- непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, а иста се налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази предметна непокретност дозвољена индивидуална стамбена градња.
Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 3) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба интерно расељених лица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).
4. да непокретност из тачке 3. овог члана не испуњава основне услове становања, а да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;
5. да Подносилац и чланови његовог породичног домаћинства нису отуђили, поклонили или заменили непокретност на Косову и Метохији, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
6. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из тачке 3. овог члана;
7. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији;
8. да немају приходе којима би могли да побољшају услове становања;
9. да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
10. да се непокретност из тачке 3. овог члана налази на територији општине Рашка;

II
Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за обезбеђивање и побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала, износи РСД 550.000,00 (петстотинапедесетхиљададинара), а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 200.000,00 (двестотинехиљададинара) по породичном домаћинству Корисника.

III
Поступак за доделу помоћи спроводи Комисија, на основу поднетог захтева и документације.
Проверу захтева и документације на терену врши Комсија.
Уколико се појави нови и важни елементи везани за претходно обрађен захтев, Комсија задржава право на поновно разматрање захтева.

IV
Захтев за доделу грађевинског материјала мора да садржи пуно име и презиме подносиоца захтева , адресу становања и контакт телефон.
Уз захтев за доделу ПОМОЋИ, који се подноси препорученом поштом Повереништву за избеглице и миграције општине Рашка ( са назнаком: за Комисију за избор корисника, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања), подносилац је дужан да достави следеће доказе:

1) Уредно попуњен и потписан образац пријаве;
2) Фотокопију легитимације интерно расељеног лица (НАПОМЕНА: обавезно за Подносиоца
пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства уколико су евидентирани као интерно расељено лице);
3) Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година
(очитане уколико је у питању биометријска лична карта са чипом);
4) Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног
домаћинства немају у својини непокретност у Републици Србији ван Косова и Метохије или у другој држави, а кој ом могу да реше своје стамбено питање, осим предметне непокретности којом конкуришу за Помоћ; да не могу да користе непокретност коју поседују на Косову и Метохији, да нису заменили, обновили или отуђили непокретност на територији Косова и Метохије, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису корисници другог програма за побољшање услова становања или повратка којим би могли да реше или су решили своје стамбено питање;
5) Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
- за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско- санитарних услова - изјава оверена у органу управе или суду;
6) Доказ о приходима:
- Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је подносилац незапослен и да нема приходе;
- Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;
- Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив - за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена код надлежног органа да Подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе;
- Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив или уколико лице не остваруј е приход по основу пензије - потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;
7) За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година - доказ о школовању, уколико
ови чланови породичног домаћинства нису на школовању - доказе наведене у тачки 6) овог става (докази о приходима);
8) Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју –
Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
9) Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу - Решење о
смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
10) Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења,
бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);
Напомена: доказ о постојању болести не старији од годину дана
11) За једнородитељску породицу прилаже се:
- потврда о смрти брачног друга;
- решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
- извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
- пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у
пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца оверену код надлежног органа да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
12) Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је
настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
13) Доказ о власништву/сувласништву/заједничкој имовини над предметном непокретношћу –
лист непокретности не старији од шест месеци у коме је Подносилац пријаве уписан као носилац права својине/сусвојине/заједничке имовине над предметном непокретношћу, а предметна непокретност уписана без терета и то као:
- непокретност која је преузета из земљишних књига или
- непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
- непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је изадата употребна дозвола или
- непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката
14) Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана као непокретност изграђена без
одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште, на коме је изграђен објекат, налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији).
Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 14) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке.

Првенство се остварује највећим бројем бодова на листи реда првенства.
Ако две, или више породица имају исти број бодова, предност има породица која због зравственог проблема има хроничне болести члана породице (малигна обољења, инсулин зависни дијабетес и хронична бубрежна инсуфицијенција на дијализи) не може обезбедити услове за егзстенцију.
V
На основу одлуке Комисије и коначне листе, општина Рашка и корисник Помоћи закључују Уговор у писаној форми, којим се регулишу међусобна права и обавезе потписника уговора, као и рок у коме је корисник Помоћи обавезан да преузету Помоћ не сме отуђити или уништити најмање две године.
Право и обавезу контроле наменског и рационалног коришћења додељене Помоћи има
општина Рашка .

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ОД 11. АВГУСТА ДО 31. АВГУСТА 2017. ГОДИНЕ

VI
Рок за подношење захтева је 31.08.2017. године.
Пријаве на јавни позив са свом траженом документацијом, подносе се у затвореној коверти преко писарнице Општинске управе општине Рашка, лично или поштом на адресу:
- Општинска управа општине Рашка, Комсија за избор корисника, за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања интерно расељених лица на територији општине Рашка , Улица Ибарска број 2, Рашка.
Потребну документацију можете преузети О В Д Е!

Прочитано 1165 пута Последњи пут измењено понедељак, 21 август 2017 07:46

IT administrator
admin@raska.gov.rs

www.raska.gov.rs


Прилози РТВ РАШКА