Горан Павловић

Горан Павловић

IT administrator
admin@raska.gov.rs

Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ МАЛЕ ХИДРО ЕЛЕКТРАНЕ ТОШОВИЋИ НА ПЛАНСКОЈ РЕЦИ

Јавни увид трајаће 7 дана, од 09.05.2017.год. закључно са 15.05.2017.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).
Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.
Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.
Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 15.05.2017.год.
По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

На 16. седници осмог одборничког сазива Скупштине општине Рашка која је одржана 03.05.2017. године одборници су разматрали обиман дневни ред. Скупштина је донела Одлуку о потврђивању мандата одборнику Ивану Јоксимовићу са Изборне листе Двери -Демократска странка Србије Санда Рашковић Ивић - Бошко Обрадовић, као и одборнику Срећку Радуловићу-Муси са изборне листе Ивица Дачић-Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС).
Такође, одборници су у наставку разматрали и усвојили извештаје о раду за 2016. годину Јавног комуналног предузећа „Рашка“, ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу у општини Рашка, Општинског правобранилаштва општине Рашка са Планом рада за 2017. годину, затим Центра за културу, образовање и информисање„Градац“ Рашка, Дома здравља и Туристичко спортске организације Рашка.
Како би се успешно ставио у функцију издвојени објекат Предшколске установе „Весело детињство“ на Копаонику, донета је одлука о усвајању плана и програма васпитно образовног рада.
Услед измена Закона о буџетском систему Скупштина општине је донела одлуку о укидању Ватрогасног фонда општине Рашка, као и гашењу рачуна овог фонда.
У даљем раду, одборници су усвојили нову Одлуку о грађевинском земљишту како би се Закон о планирању и изградњи могао примењивати у пуном капацитету. Такође, са Законом о прекршајима је усклађена Одлука о уређењу насеља, а донета је и нова Одлука о ауто-такси превозу на територији општине Рашка. За новог управљача општинским путевима и улицама, изменама Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима, одређено је Јавно комунално предузеће „Рашка“.
У циљу усклађивања рада и трансформацији Туристичко спортске организације Рашка одборници су дали коначну сагласност на статусну промену- издвајање уз оснивање јавне установе за спорт, све у складу са Планом поделе Установе за туризам и физичку културу општине Рашка – Туристичко-спортске организација „Рашка“. Уз ову одлуку донете су и пратеће одлуке и то Одлука о усклађивању оснивачког акта Туристичко спортске организације Рашка, Одлука о оснивању Јавне установе „Спортски центар“ Рашка и Одлука о давању на коришћење и управљање Спортске хале новооснованој установи „Спортски центар“.
Одборници су донели одлуку којом се Јавном комуналном предузећу ,,Рашка“ даје на коришћење и управљање припадајући простор азила за псе изграђен на катастарској парцели бр. 147 КО Рашка у површини од 228,53 м2 .
Скупштина општине Рашка је донела одлуку којом се даје сагласност за озакоњење објеката у власништву ромске популације, а који су изграђени на одређеним парцелама које су у јавној својини општине Рашка, затим Одлуку којом се приступа изради измени Плана детаљне регулације дела насеља Супње.
На седници је усвојен и Оперативни план одбране од поплава за воде другог реда на територији општине Рашка за 2017. годину, као и одлука о усвајању годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рашка за 2017. годину.
Одборници су усвојили и одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Путеви Рашка“ из Рашке
На седници је донето још неколико аката као што су решење о разрешењу чланова управног и надзорног одбора Туристичко спортске организације Рашка, решење о именовању Лазара Пауновића, дипломираног менаџера за вршиоца дужности директора Јавне установе „Спортски центар“ Рашка, решење о именовању председника и чланова управних и надзорних одбора Туристичке организације Рашка и Јавне установе „Спортски центар“ Рашка, решење о именовању уметничког директора и организационог одбора Рашких духовних свечаности, решења о разрешењу и именовању чланова школског одбора у ОШ Јошаничка Бања и Машинској школи.
Имајући у виду процедуру за регистрацију свих статусних промена и пратећих аката који су у вези са трансформацијом Туристичко спортске организације Рашка, председница Скупштине општине Рашка Мирјана Скорић је заказала хитну 17. седницу која је одржана истог дана. На овој седници одборници су дали сагласност на Статут Туристичке организације Рашка и Статут Јавне установе „Спортски центар“.

17. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 03. маја 2017. године (среда) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 13,30 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. РАЗМАТРАЊЕ СТАТУТА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.
2. РАЗМАТРАЊЕ СТАТУТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Рашковић, секретар Туристичке организације Рашка.
3. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Општинска управа Рашка и ове године организује посету Међународном пољопривредном сајму који се одржава у Новом Саду од 13 до 19 маја.
Поводом тога позивају се заинтересовани регистровани пољопривредни произвођачи који желе да посете ову манифестацију да се пријаве у канцеларију број 17 Општинске управе Рашка. Са собом понети потврду о активном статусу газдинства. Полазак је 16.05 2017. године у 0345 са аутобуске станице. Цена улазнице 400,00 динара. Број места је ограничен.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ МАЛЕ ХИДРО ЕЛЕКТРАНЕ ПАВЛИЦА НА РЕЦИ ИБАР

Рани јавни увид трајаће 7 дана, од 28.04.2017.год. закључно са 04.05.2017.год. Материјал за рани јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).
Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.
Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид.
Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 04.05.2017.год.
По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

У партнерству са Владом Србије, Америчка агенцијом за међународну сарадњу уложила је преко 4,2 милиона долара у развој предузетништва у Србији, речено је на скупу „Пословни сусрети и мини сајам старт уп команија“, који је у организацији Развојне агенције Србије, Регионалне развојне агенције Санџака-СЕДА и Регионалне агенције за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа, организован у Новом Пазару 24. и 25.априла. Средства су пласирана у 184 предузећа кроз пројекат „Подршка развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији“.
По речима извршне директорке Развојне агенције Србије, Тамаре Јуренић, основни циљ пројекта је развој сектора малих и средњих предузећа и предузетништва, као и повћање продаје, унапређење извоза и креирање нових радних места у агробизнису, лакој и текстилној индустрији у 12 општина југозападне Србије.“Директну помоћ имала су 184 предузећа. Обучено је 318 корисника, међу којима је 190 жена и младих, 9 предузећа увело је међународне стандарде, а 15 је усвојило нове технологије.
„Бесповрата средства у вредности од 350.000 долара добило је 60 фирми, а у току је набавка опреме чија је вредност 220.000 долара за даљи развој 30 фирми“, нагласила је директорка канцеларије за демократски и економски развој УСАИД мисије у Србији, Лора Палмер Павловић.
Координаторка пројекта Ана Жегарац истакла је да је у претходних годину дана, уместо 60 планираних, кроз пројекат отворено 588 нових радних места.
Обраћајући се учесницима скупа председник општине Рашка Игњат Ракитић нагласио је да је кроз овај пројекат прошло 6 малих и средњих предузећа са територије општине Рашка.
„Подаци говре следеће: 6 новооснованих фирми, захваљујући добрим и одрживим бизнис плановима, добило је пакет помоћи од УСАИД-а, који је обухватао обуке и едукације, набавку опреме за рад и одласке на међународне сајмове. Рашка данас може да се похвали “Благом Копаоника” чији се прехрамбени производи могу наћи у великим хотелским ланцима, као и на тржиштима Канаде, Аустралије, Мексика, Катара, а део производног асортимана нашао је своје место и у новом концепту Мекдоналдс ресторана који ће промовисати здраву храну.
Помоћ није изостала ни када су у питању већ афирмисане и на тржишту позициониране компаније које су захваљујући техничкој пордшци УСАИД-а успеле да имплементирају нове стандарде и да одраде добре маркетиншке кампање у циљу представљања својих понуда, рекао је Ракитић. Председник општине је изразио наду да ће се програми подршке предузетницима од стране Владе Републике Србије и међународних донатора бити настављени.
На мини сајму предузетништва представило се свих шест компанија из Рашке које су добиле помоћ: ПЛАНИНСКО БЛАГО, В МЕТАЛ 983, ЧАКИ ТЕРМО ТИМ, ВСД МИЛК КОРЛАЋЕ, ТРГОПЛАСТ 036 И НАДЂА КОШАНИН-ПРЕДУЗЕТНИЧКА РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ОДЕЋЕ.
Пројекат ,,Подршка развоју приватног сектора у јужној и југозападној Србији (“PSD”)’’се спроводи на територији јужне и југозападне Србије и то у градовима Врање, Лесковац и Нови Пазар и општинама Прешево, Бујановац, Медвеђа, Рашка, Сјеница, Тутин, Прибој, Пријепоље и Нова Варош. Циљ пројекта је јачање ММСПП у одабраним регионима путем ширег повезивања. Пројекат се бави унапређењем развоја микро, малих и средњих предузећа и предузетништва са циљем повећања продаје, унапређења извоза и креирања нових радних места.

Општинска управа Рашка, у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом из Краљева, врши узимање просечних узорака земље за агрохемијска испитивања. Узорци ће се узимати у Рашки 05.05 2016 у Удружењу пчелара у Ибарској улици у трајању од 1000 до 1400 . Право на највише десет узорака имају сва регистрована газдинства. Са собом обавезно понети структуру биљне производње и потврду о активном статусу газдинства које се предају. Анализа је бесплатна.
Ближа обавештења могу се добити у канцеларији број 17 Општинске управе Рашка код Зорана Сташевића.

16. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 03. маја 2017. године (среда) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 15. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

а) Избор чланова верификационог одбора,

б) Усвајање извештаја верификационог одбора и потврђивање мандата одборника,

в) Полагање заклетве изабраних одборника.

2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, вд директора ЈКП „Рашка“ Рашка.

3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка.

4. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац.

5. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац.

6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“.

7. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“.

8. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА У ИЗДВОЈЕНОМ ОБЈЕКТУ НА КОПАОНИКУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА У ИЗДВОЈЕНОМ ОБЈЕКТУ НА КОПАОНИКУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“.

9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА У ПОСЛОВНОЈ 2016. ГОДИНИ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА У ПОСЛОВНОЈ  2016. ГОДИНИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Др Верица Вујанац, вд директора Дома здравља Рашка.

10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2016. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТСО „Рашка“.

11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УКИДАЊУ ВАТРОГАСНОГ ФОНДА ОПШТИНЕ  РАШКА И ГАШЕЊУ ПОДРАЧУНА ВАТРОГАСНОГ ФОНДА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ НАСЕЉА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радиша Раденковић, самостални стручни сарадник Општинске управе.

15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине

19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ СПОРТСКЕ ХАЛЕ У РАШКИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 125/1, 233/8 и 239/1 КО РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА СУПЊЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

23. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду.

25. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду.

26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ИЗ РАШКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.

27. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКО-СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ "РАШКА" – РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

28. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

29. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

30. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ''СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

31. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УМЕТНИЧКОГ ДИРЕКТОРА И ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА „РАШКИХ ДУХОВНИХ СВЕЧАНОСТИ“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

32. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ У РАШКИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

33. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОШАНИЧКА БАЊА'' У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.

34. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ. 

Министарство привреде је, након спроведеног јавног позива, донело одлуку да  са 3,51 милиона динара, подржи општину Рашка приликом припреме пројектно техничке документације за развијање комуналне инфраструктуре на Копаонику. Предвиђена је израда Студије о процени утицаја на животну средину, Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење.

Mинистар пољопривреде и заштите животне средине Бранислав Недимовић и председник општине Рашка Игњат Ракитић јуче су на реци Рашки у Батњику пустили у рад мрежну брану за сакупљање амбалажног отпада. Брана која ће спречавати да пластичне флаше, кесе и други амбалажни отпад плутају реком и загађују приобаље, прва је ове врсте у Србији, а изграђена је у сарадњи општине Рашка и фирме „СЕКОПАК“ чији су партнери донирали 100.000 евра за овај пројекат. Подршку за постављање бране дало је  Министарство пољопривреде и заштите животне средине. Свечаности су присуствовали амбасадор САД Мајкл Скат, амбасадор Канаде Филип Пинингтон, представници „СЕКОПАКА“, „АПАТИНСКЕ ПИВАРЕ“ и друге званице.

 Министар пољопривреде и заштите животне средине Бранислав Недимовић је истакао да се на овај начин најбоље обележава Дан очувања животне средине.

„Ово је пилот пројекат, чију је важност држава препознала и уколико се потврде добри резултати, а верујемо да хоће, у плану је да подржимо отварање оваквих брана и на другим рекама широм Србије. Циљ нам је да животну средину учинимо здравијом, али и да апелујемо на људе у Србији да много више пажње поклоне екологији“, рекао је министар.

Председник општине Рашка Игњат Ракитић сматра да је овај пројекат важан за целу Србију као и да има неке симболике у томе да се прва мрежна брана у Србији отвара у срцу прве српске државе. Он је рекао да ће наредних месеци 40 незапослених кроз јавне радове чистити десетак километара реке Рашке од бране до ушћа у реку Ибар, а да ће ова "показна вежба" утицати на младе генерације да реку боље чувају. Амбасадор САД у Србији Кајл Скат каже да је очување животне средине европски стандард коме Србија тежи и у чему је његова земља подржава. И он указује на потребу да се у том правцу подучавају и деца да не бацају отпад у реку. Амбасадор Канаде Филип Пинингтон истиче да је од бране могућ поглед на две стране, али да је поглед низводно на чисту реку много лепши. Амбасадор је похвалио решеност локалне самоуправе да крене у борбу за заштиту и очување животне средине, као и спремност друштвено одговорних компанија да препознају горуће проблеме у друштву и да донирају средства за проналажење решења. Владимир Новаковић, генерални директор "Апатинске пиваре" казао је да је у изградњу бране уложено 100.000 евра. “Надам се да је ово почетак праксе да не будемо држава где расту кесе на дрвећу, рекао је Новаковић, који је и члан управе "Секопака". Директорка „Секопака“ Виолета Белановић Кокир истиче да ће овај пројекат поставити нове стандарде у очувању река у Србији и да ће његови ефекти и резултати бити полазна основа за постављање нових брана. 

Брана је израђена од висококвалитетног нерђајућег челика и не нарушава речни биљни и животињски свет. Рашка је овде широка око 20 метара, али самонивелацијом, брана

прикупља отпад и кад се подигне водостај и река рашири и на 40 метара. Отпад се сакупља у специјалном металном кошу, запремине девет кубних метара, код обале реке, а одатле иде у рециклажу.  

 

12.04.2017.год.















Прилози РТВ РАШКА