Горан Павловић

Горан Павловић

IT administrator
admin@raska.gov.rs

Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде продужило је рок за обнову регистрације пољопривредних газдинстава до 15. априла 2012. године и позива пољопривреднике да обнове регистрацију свог газдинства како би и даље могли да користе подстицајне мере ресорног Министарства. Да би се регистровало пољопривредно газдинство, неопходно је да у газдинству постоји најмање 0,5 хектара пољопривредног земљишта.

За обављање сточарске, виноградарске или повртарске производње (стакленици и пластеници), односно за обављање других облика пољопривредне производње (узгој рибе, гајење печурака, пужева, пчела и друго), довољно је коришћење и мање површине од 0,5 хектара.

Газдинство могу регистровати физичка и правна лица као и предузетници. Сама регистрација обавља се веома брзо, а газдинства не плаћају никакву накнаду за упис новог газдинства, односно обнову регистрације постојећег газдинства.

Министарство животне средине, рударства и просторног планирања расписало је „Конкурс за суфинансирање пројеката у области заштите животне средине у 2012. години чији су носиоци невладине организације", у износу од 15,5 милиона динара. Реализација одабраних пројеката биће суфинансирана највише до 500 хиљада динара по пројекту.
Министарство ће суфинансирати пројекте од јавног интереса, који могу допринети унапређењу стања у области заштите животне средине. Пројекти се могу односити на:
популаризацију, подстицање и јачање свести о значају заштите животне средине (информисање, промотивне активности, издаваштво, фестивали, кампање, еколошке изложбе);
унапређење знања о одређеној теми кроз организовање неформалних видова образовних активности (семинари, стручни скупови);
реализацију пројеката усмерених ка решавању појединачног проблема или теме  у области очувања природних ресурса и заштите животне средине (заштита и одрживи развој природних ресурса; заштита природе; биодиверзитет,  заштита озонског омотача; климатске промене; управљање отпадом (изузев пројеката који се односе на акције чишћења и уређења простора) и друге области из делокруга Министарства;
друге активности од јавног интереса којима се доприноси заштити животне средине 
Крајњи рок за подношење пријава је 27. март 2012. године.

http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Konkurs-za-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine--1636-c25-content.htm

12.03.2012. Грађани који желе да поставе изолацију на кући или да промене столарију да би смањили енергетску потрошњу, моћи ће да добију субвенционисане кредите пошто ће Влада Србије на предлог Министарства животне средине и просторног планирања ове недеље усвојити програм унапређења енергетске ефикасности. За ову намену ресорно министарство определило је 300 милиона динара.

Поред новца намењеног за субвенционисање кредита, овим програмом једна милијарда динара ће бити опредељена за адаптацију јавних објеката - школа, домова здравља...

Захваљујући наменски издвојеним средствима, грађани ће моћи преко пословних банака да подигну субвенционисани кредит код којег део од укупне камате плаћа држава за адаптацију куће у којој живе ради уштеде енергије и смањења трошкова живота. Чим се усвоји програм, биће расписан јавни позив банкама да се укључе у тај посао. 

Циљ програма је финансијска подршка за побољшање енергетске ефикасности да би се смањило расипање енергије, али и ангажовање што већег броја домаћих mалих и средњих предузећа. Средства ће се бесповратно додељивати општинама, градовима и јавним предузећима за изолацију, замену спољашње столарије, дотрајалог система грејања... 

Реализација посла почеће у марту, односно пошто министарство распише јавни позив за доделу бесповратних средстава.

петак, 16 март 2012 22:52

Фонда за учешће грађана

ЕУ ПРОГРЕС позива организације цивилног друштва и локалне самоуправе да кандидују своје партнерске пројекте за доделу бесповратних средстава посредством Фонда за учешће грађана. Јавни позив је отворен до 30. априла 2012.
Информације и документација су доступни на

http://www.progresprogram.org/konkursi.php?oblast=pozivi

SLDP је објавио позив за достављање пријава  за бесповратна средства усмерена на промовисање успостављања механизама комуникације између организација грађанског друштва, јавног сектора и локалних самоуправа. Циљ је да се повећа учешће јавности у процесу доношења одлука и побољша сарадња између сектора на локалном и међуопштинском нивоу.

Даље информације о позиву, као и конкурсна документација се могу пронаћи на веб страници: http://www.lokalnirazvoj.rs/poziv-za-dost-prijava.html

понедељак, 30 јануар 2012 13:20

рашка.орг.срб

Поштовани посетиоци,

од данас 30.01.2012. званичну презентацију општине Рашка можете погледати и на ћириличном домену рашка.орг.срб.

Корисници Интернета треба да знају да уопште није потребно писати „www“ испред ћириличке адресе сајта. То је остатак првобитне праксе у писању интернет адреса, јер и сви постојећи сајтови са латиничким доменима раде и без „www“, ако су правилно подешени сервери на којима се налазе. Ћирилички интернет домен .СРБ је нови, други национални домен Републике Србије, што значи да ће убудуће бити коришћен упоредо са постојећим. Практично гледано општински сајт биће видљив на оба домена .срб и .rs.

Ватрогасци - спасиоци, уз помоћ војника 21. пешадијског батаљона Друге бригаде Копнене војске из Рашке, евакуисали  су Јордана Миловића (63) из села Поцесје на обронцима Копаоника.
 
Миловић је нађен у својој кући у лошем здравственом стању, са промрзлинама III  степена. Ватрогасци и војници око 3-4 километара пробијали пешака до Миловићеве куће а затим носили Миловића на импровизованим носилима, јер се до његове куће није могло стићи ни моторним санкама.

Ha основу члана 32. Закона о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 111/2009 и 92/201), члана 7. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Рашка и члана 58. Статута општине Рашка („Службени гласник Општине Рашка" бр. 91/08), председник општине Рашка, на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Рашка, дана 26. јануара 2012. године, доноси


ОДЛУКУ
о проглашењу ванредне ситуацијe
 

I
    Проглашава се ванредна ситуација на територији општине Рашка, због елементарне непогоде проузроковане снежним падавинама и олујним снежним наносима.
                   
II
    Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

III
    Одлуку објавити на огласној табли општине Рашка и у свим локалним медијима.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
    Обилне снежне падавине, праћене олујним снежним наносима, које су задњих пар дана захватиле нашу општину, довеле су до отежаног саобраћаја, уз честе прекиде и застоје на читавој територији наше општине. Више од тридесет села је потпуно одсечено од света, а у већини сеоских школа је потпуно обустављена настава, док је у матичним школама забележено повећано одсуство ученика.
    Висина снежног покривача износи од 50 до 120 цм а проблеме праве и сметови који на обронцима Голије и Копаоника прелазе преко 2м.
    Имајући у виду све напред изнето председник општине је донео Одлуку као у диспозитиву.


ОПШТИНА РАШКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
II Број: 7/2012
Дана: 26. јануара 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Раденко Цветић

Институција која објављује конкурс: Министарство економије и регионалног развоја
Тема конкурса: Јавни конкурс за доделу субвенција и дотација за финансирање пројеката развоја туризма у 2012. години и то оне којима се обезбеђује:
-       промоција Србије као туристичке дестинације, промоција и унапређење квалитета понуде туристичких места, регија и простора, унапређење рецептивно туристичко - угоститељске понуде;
-       развој јавних забавно рекреативних садржаја;
-       едукација и тренинзи у туризму, унапређење статистичких истраживања и методологије сателитских рачуна;
- израда планске и пројектне документације (просторни планови, стратегијски мастер планови, урбанистички планови и сл.), развојни планови реструктурирања и тржишног позиционирања туристичких места и туристичких регија, као и пројеката базичне комуналне и туристичке инфраструктуре и туристичке супраструктуре;
-       изградња приступних саобраћајница до туристичких места и локација које су у складу са Стратегијом развоја туризма;
-       уређење грађевинског земљишта као основе за изградњу туристичких објеката изградњом комуналне инфраструктуре као што су: хидротехнички објекти, водовод и канализација са уређајима за пречишћавање отпадних вода, енергетска постројења у оквиру електро мреже, ПТТ мрежа, локалне саобраћајнице, паркинзи и уређење јавних површина (тргови, отворене пијаце, платои, наткривене комуникације, дечја игралишта, марине, пристаништа, пристани и др.);
-       уређење и коришћење земљишта намењеног општој рекреацији у туристичким местима и туристичким регијама (ски-стазе, пешачке стазе, трим стазе, бициклистичке стазе, тренинг стазе, стазе за моторне санке, стазе здравља, уређење обала река и језера, панорамски путеви и др.);
-       изградња туристичке инфраструктуре, постављање туристичке сигнализације у туристичким местима и туристичким регијама;
-       реконструкција и изградња објеката од посебног значаја за развој туризма у туристичким местима (видиковци, природне атракције, историјски споменици, визиторски центри, платои, конгресне дворане, објекти за одмор и рекреацију, туристички кампови, атријуми итд.), као и изградњу и реконструкцију објеката са садржајима некомерцијалног друштвеног стандарда;
-       реализација посебних туристичких пројеката (уређаји за бележење метеоролошких података, јавни тоалети на туристичким локацијама, системи за прикупљање, сортирање, одвожење и прераду  чврстог отпада итд.).
Кандидати: Право на коришћење средстава са економске класификације 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама имају туристичке организације, дестинацијске менаџмент организације, привредна друштва односно друге организације и институције чији је оснивач Влада или јединица локалне самоуправе, као и правна лица која управљају туристичким простором или објектима туристичке инфраструктуре и супраструктуре за пројекте развоја туризма и са економске класификације 481-Дотације невладиним организацијама имају непрофитне институције за пројекте развоја туризма
Финансирање: Учешће субвенција и дотација у финансирању промотивних активности туристичких простора, туристичких регија и туристичких места у земљи и иностранству и пројеката унапређења постојеће туристичке понуде и интензивирање њеног коришћења, не може бити веће од 50 % од укупне вредности пројекта.
Додела средстава за финансирање пројеката вршиће се у складу са следећим критеријумима:
1)      степен усклађености пројекта са Стратегијом развоја туризма Републике Србије;
2)      развој приоритетних туристичких производа;
3)      развој туристичких простора;
4)      адекватно управљање туристичким ресурсима и развојним процесима у туризму;
5)      степен развијености општине.
Рок за пријаву: 01.12.2012.
Извор информације: Министарство економије и регионалног развоја – сектор туризма

Представници Програма европског партнерства Прогрес и општина Ивањица, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Рашка, Сјеница, Тутин и Нови Пазар  уцествовали  су на  семинару о брендирању локалних заједница и том приликом запоцели активности на утврдјивању  листе потенцијалних брендова на овом подручју. У овај  пројекат брендирања општина Европска Унија и Влада Свајцарске , а преко ЕУ ПРОГРЕС це уложити око 300.000 евра. Организатори пројекта очекују да током ове године неколико општина утврде и почну да раде на својим брендовима. „То је само један од приступа којима ЕУ Прогрес помаже локалним самоуправама да побољшају друштвено-економску ситуацију на својој територији, али и да допринесу повећаној заинтересованости грађана да свој живот планирају у месту које позитивно доживљавају. Након семинара одабраћемо области које тренутно имају највећи потенцијал за брендирање и њима пружити стручну подршку за израду планова за брендирање, као и за припрему и спровођење најрелевантнијих пројеката”, наводи се у саопштењу Прогреса.

Европска унија финансијски подржава Програм ЕУ ПРОГРЕС, са 14,1 милион евра, Влада Швајцарске са 2,5 милиона евра, док Влада Републике Србије учествује са 1,5 милион евра. ЕУ ПРОГРЕС има за циљ да подржи друштвено-економски развој 25 општина јужне и југозападне Србије.Прилози РТВ РАШКА