Горан Павловић

Горан Павловић

IT administrator
admin@raska.gov.rs

Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

18. СЕДНИЦA ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 9. фебруара 2017. године (четвртак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложена је следећи дневни ред:

УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 17. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Пузовић, председник Комисије за прибављање непокретности.

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ РЕГИСТРА МИНИ ХИДРОЦЕНТРАЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине.

3. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА У 2017. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Премовић, саобраћајни инспектор.

4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА – ЈКП ПУТЕВИ РАШКА И ТО:

- У ИЗНОСУ ОД 316.154,77 ДИНАРА НА ИМЕ НЕДОВОЉНО ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО ПРЕСУДИ ВИШЕГ СУДА У КРАЉЕВУ, 1ГЖ. 822/16 ОД 20.12.2016. ГОДИНЕ;

- У ИЗНОСУ ОД 240.050,01 ДИНАРА НА ИМЕ НЕДОВОЉНО ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО ПРЕСУДИ ВИШЕГ СУДА У КРАЉЕВУ, 2ГЖ. 804/16 ОД 16.12.2016. ГОДИНЕ.

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА.

5. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ РАШКА ЗА 2016. ГОДИНУ СА ПРОГРАМОМ МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије.

6. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ФАРМЕ ЗА УЗГОЈ ЖИВИНЕ И ПРОИЗВОДЊУ КОНЗУМНИХ ЈАЈА „МЕГА ЈАЈЕ 99“ ИЗ РАШКА ИЗЈАВЉЕНЕ НА ЗАПИСНИК КОМИСИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ОПШТИНЕ РАШКА И ОДЛУКУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА III БРОЈ: 06-IV-4/2016-7 ОД 08.07.2016.ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије.

7. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2016. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, председник комисије.

8. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ НАГРАДА И СТИПЕНДИЈА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ШКОЛСКУ 2016/17 ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа и председник Комисије.

9. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ СПОРТУ ЗА 2017. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Саша Милутиновић, члан Општинског већа.

10. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 31. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник Комисије.

11. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),
ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
коридора инфраструктуре
на подручју Просторног плана Парка природе “ГОЛИЈА”
(на територији општине Рашка)

Рани јавни увид трајаће 15 дана, од 13.02.2017.год. закључно са 27.02.2017.год. Материјал за рани јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2), као и на интернет страни Општине Рашка (www.raska.org.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за рани јавни увид.

У циљу квалитетнијег формулисања планских решења, у току трајања раног јавног увида, одржаће се јавна презентација, дана 20.02.2017. године, са почетком у 11.30 часова,  у свечаној сали Општине Рашка.

Примедбе и сугестије на изложени  материјал, могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 27.02.2017.год.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Четвртак, 02 Фебруар 2017 09:06

Издавање у закуп пословног простора

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, Одлуке  o престанку права коришћења  на непокретностима, СО Рашка,  I  Број 06- VIII-14/2017-4, и Одлуке о условима и начину издавања у закуп непокретности у јавној својини број ______________________ од ________2017. године, Општинска управа општине Рашка,   расписује
О Г Л А С
за прикупљање писмених понуда за издавање у закуп
пословног простора

У закуп се издаје следећи пословни простор:
1. Пословни простор у оквиру Нове техничке базе на Копаонику (некадашњи магацини Генекса).
- Простор се састоји од 1 (једне) просторијe у приземљу (магацин број 9), површине 60 m2 и 8 (осам) просторија на спрату, појединачних површина 60 m2. Укупна површина пословног простора износи 540 m2.
Пословни простор се издаје као јединствена целина и не може се појединачно издавати. Може се адаптирати у смештајне капацитете. Издаје  на период од 1 до 3 године, а почетна цена закупа износи  3 еура/ m2.

2. Пословни простор у оквиру Нове техничке базе на Копаонику (некадашњи магацини Генекса).
- Простор се састоји од 3 (три) просторије на спрату, појединачних површина 60 m2. Укупна површина пословног простора износи 180 m2.
Пословни простор се издаје као јединствена целина и не може се појединачно издавати. Може се адаптирати у смештајне капацитете. Издаје  на период од 1 до 3 године, а почетна цена закупа износи  3 еура/ m2.
 
3. Пословни простор ( пријавница у приземљу Управне зграде нове  техничке базе на Копаонику), укупне површине 13 m2 . Простор се издаје на период од 1 године, почетна цена закупа 3 еура/ m2

4. Пословни простор у улици Душановој бр. 10 у Рашки, укупне површине 42 m2. Простор се издаје на период од 1 до 5 године, почетна цена закупа 4 еура/ m2.
             5. Пословни простор у улици Ратка Луковића 27А у Рашки, укупне површине 35 m2 . Простор се издаје на период од 1 до 5 године, почетна цена закупа 4 еура/ m2.
             6. Пословни простор  у улици Ратка Луковића 27Ц у Рашки, укупне површине 32 m2 . Простор се издаје на период од 1 до 5 године, почетна цена закупа 4 еура/ m2.
             7. Пословни простор у улици Душановој бб у Рашки, укупне површине 47 m2 . Простор се издаје на период од 1 до 5 године, почетна цена закупа 2 еура/ m2.
 Пословне  просторије  могу се користити за обављање пословне делатности
 Све почетне цене су у динарској противвредности,  без ПДВ-а.
  Пословни простори издају се у закуп јавним оглашавањем у поступку  прикупљања понуда у писаној форми.
      Право подношења понуде имају физичка лица, правна лица и предузетници. који уплате депозит у висини од 10.000,00 динара.
 Депозит се уплаћује на рачун 840-745151843-03, буџет општине Рашка, позив на број 97/ 07-2-2017, сврха уплате: Уплата депозита, а доказ о извршеној уплати доставља се уз писмену понуду. Понуђачу чија понуда није прихваћена, депозит се враћа у року од 10  дана од дана доношења одлуке о давању у закуп пословног простора најповољнијем понуђачу. Понуђачу чија је понуда прихваћена, износ депозита урачунава се у закупнину. Понуђач чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита, ако у року од 8 (осам) дана од дана пријема позива закуподавца, одустане од закупа пословног простора или не закључи уговор о закупу пословног простора.
Понуде се достављају на адресу: Општинска управа општине Рашка, Улица Ибарска број  2,
Рашка, у затвореним ковертама са видљивом назнаком „за јавни оглас“.
Уз понуду доставити:
    а) физичка лица – име и презиме, ЈМБГ, адресу, фотокопију личне карте и контакт телефон.
    б) предузетници – име и презиме предузетника,  ЈМБГ и адресу, као и извод из регистра АПР-а,
    в) правна лица - пословно име и седиште, извод из регистра АПР-а , податке о лицу овлашћеном за заступање.
Понуда за пословни простор  мора да садржи:
-  доказ о уплати депозита,
-  назнаку пословног простора  за који се понуда подноси,
-  делатност која ће се обављати ,
-  износ понуђене месечне закупнине по m2
-  време трајања закупа,
-  изјаву да ће се просторије  прихватити у виђеном стању.
Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања јавног огласа.
Прикупљене понуде ће прегледати комисија, првог радног дана након истека рока за достављање понуда, односно дана: 10.02.2017. године, са почетком у 10 часова, када ће се одабрати најповољније, након чега ће сви понуђачи бити обавештени писаним путем.
Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена месечна цена закупа по m2.
Уколико на оглас пристигне једна понуда , иста ће се узети у разматрање.
Некомплетне и неблаговремене понуде се неће разматрати.
За све информације јавити се лично у згради ТПЦ-а, трећи спрат, Улица Немањина број 1 или на телефоне: 036/736-100, 036/736-229.


У Рашки, 01.02.2017. год.    

Среда, 01 Фебруар 2017 13:21

Зимска школа пољопривреде

Општинска управа Рашка, у сарадњи са Пољопривредном саветодавном и стручном службом Kраљево, организује Зимску школу пољопривреде са следећим темама:

- ЗНАЧАЈ ОБНАВЉАЊА ЗЕМЉОРАДНИЧКОГ ЗАДРУГАРСТВА
Ненад Нешовић, ПССС Краљево

- Drosophila suzukii (АЗИЈСКА ВОЋНА МУШИЦА)
Бранко Галовић, ПССС Краљево

- ПРЕРАДА
Јелена Грбић, ПССС Краљево

- ЗАШТИТА ЈАГОДАСТОГ ВОЋА
Небојша Матијевић, Syngenta

- САНАЦИЈА ЗЕМЉИШТА УГРОЖЕНОГ НЕПРАВИЛНОМ ПРИМЕНОМ АГРОХЕМИЈЕ И ПОПЛАВАМА
Жарко Јанковић, ТМБ Диамонд

Школа ће се одржати 10. фебруара 2017. године у сали  Скупштине општине Рашка (сала Комитета) са почетком у 11.00. Ближа обавештења могу се добити у канцеларији  број 17 Општинске управе Рашка, код Зорана Сташевића.

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Рашка
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општинске управе Рашка, у канцеларији бр 17 сваког радног дана од 0700 до1500 часова.
Контакт особа Зоран Сташевић, тел. 036/736-244, локал 117.
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити за све парцеле у периоду од 1. 02. до 3.02.2017. године од 0800 часова
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

ОПШИРНИЈЕ на линку: https://drive.google.com/file/d/0B3Vj_QGornpXd3BpN0J2UFNoemc/view?usp=sharing

На четрнаестој седници осмог одборничког сазива Скупштине општине Рашка која је одржана 26.01.2017. године одборници су усвојили Одлуку о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Рашка за 2017. годину. У 2017. години Локалним акционим планом одобраваће се учешће у суфинансирању програма или мера активне политике запошљавања, и то за:
Програм Јавних радова, - Програм стручне праксе, - Програм стицања практичних знања за неквалификована лица, - Субвенције за самозапошљавање, - Субвенције за запошљавање лица из категорије теже запошљивих. За реализацију мера активне политике запошљавања, које су предвиђене Локалним
акционим планом за 2017. годину, средства су планирана у Буџету општине Рашка у износу од 30.000.000,00 динара.
Такође, одборници су разматрали и усвојили одлуку којом се даје сагласност на План и програм рада Центра за социјални рад Рашка за 2017. годину.
На седници је, такође, усвојена одлука којом се врше измене и допуне Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Рашка“ из Рашке са законом о јавним предузећима, а у циљу спровођења статусне промене припајања између Јавног комуналног предузећа „Рашка“ Рашка као друштва стицаоца са једне стране и Јавног предузећа за стамбене услуге „Стан“ Рашка, као друштва преносиоца са друге стране. Уговором о статусној промени припајања, друштво преносилац и друштво стицалац сагласили су се да ће основни капитал Друштва стицаоца бити повећан за износ регистрованог основног капитала друштва преносиоца и износиће 1.221.840,97 динара.
Одборници су на седници донели и одлуку којом се утврђује престанак права коришћења, услед статусних промена досадашњем кориснику Јавном предузећу за стамбене услуге „Стан“ Рашка, на непокретностима којима је управљало.
На седници је донето још неколико аката као што је решење о именовању комисије за обрачун закупнине у вези са Уговором о закупу грађевинског земљишта који је закључен са „Г-инвест“ д.о.о. Београд, затим решење којим се образује Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Рашка, решење о давању сагласности на Одлуку Скупштине Регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево” о избору председника Скупштине, решење о образовању Комисија за планове општине Рашка,као и решење о разрешењу и именовању чланова школског одбора ОШ Рашка.

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

ОПШТИНА РАШКА Излаже на

ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације зоне Баљевац са проширеним обухватом до леве обале реке Ибар


Време излагања плана током раног јавног увида је сваког радног дана од 8 – 13 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали. 

Јавни увид ће бити спроведен у периоду од 24. 01. 2017. до 24. 02. 2017.

Јавна презентација, у присуству обрађивача плана, одржаће се 13.02.2017.године у 12,00 часова у свечаној сали Општине Рашка.

Заинтересованим лицим ће бити обезбеђена стручна помоћ при тумачењу изложених материјала.

За све информације можете се обратити у канцеларији бр. 2, у згради Општинске управе Рашка. 

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

ОПШТИНА РАШКА Излаже на

ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације пословне зоне ЈУГ 2 у Супњу


Време излагања плана током раног јавног увида је сваког радног дана од 8 – 13 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали. 

Јавни увид ће бити спроведен у периоду од 24. 01. 2017. до 24. 02. 2017.

Јавна презентација, у присуству обрађивача плана, одржаће се 13.02.2017.године у 12,00 часова у свечаној сали Општине Рашка.

Заинтересованим лицим ће бити обезбеђена стручна помоћ при тумачењу изложених материјала.

За све информације можете се обратити у канцеларији бр. 2, у згради Општинске управе Рашка. 

 

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 –одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

ОПШТИНА РАШКА Излаже на

ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације пословне зоне Рашка део индустријске зоне север у Власову

 

Време излагања плана током раног јавног увида је сваког радног дана од 8 – 13 часова у просторијама Општине Рашка у свечаној сали. 

Јавни увид ће бити спроведен у периоду од 24. 01. 2017. до 24. 02. 2017.

Јавна презентација, у присуству обрађивача плана, одржаће се 13.02.2017.године у 12,00 часова у свечаној сали Општине Рашка.

Заинтересованим лицим ће бити обезбеђена стручна помоћ при тумачењу изложених материјала.

За све информације можете се обратити у канцеларији бр. 2, у згради Општинске управе Рашка. 

 

14. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 26. јануара 2017. године (четвртак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
 За ову седницу предложен је следећи дневни ред:
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 13. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Тијана Пајевић-Ђорђевић, помоћник председника општине.
2. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад Рашка.
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Пузовић, представник ЈКП „Рашка“.
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ O ПРЕСТАНКУ  ПРАВА КОРИШЋЕЊА  НА НЕПОКРЕТНОСТИМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОБРАЧУН ЗАКУПНИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине.
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАШКА'' У РАШКИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.
9. ПРЕДЛОГ ИЗМЕНЕ РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ БР. 119-01-00551/2013-09 ОД 03.01.2014. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.
10. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања.
11. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Скупштински материјал можете преузети погледати на линку: https://drive.google.com/drive/folders/0B7JyjW2Tyudib0J3bnYtcnkzajQПрилози РТВ РАШКА