Горан Павловић

Горан Павловић

IT administrator
admin@raska.gov.rs

Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Општинско веће је на седници одржаној 9.маја дало сагласност да се изврши поравнање између Општине Рашка и Скијашког клуба „Копаоник“ чиме ће бити окончан судски спор вођен између Општине Рашка и Ски клуба. Овим поравнањем Ски клуб признаје да је земљиште, као и објекат подигнут на њему, који се састоји од приземља и два спрата, власништво Општине Рашка. Општина Рашка се овим поравнањем обавезује да ће на катастарској парцели 4/23 изградити нови објекат и да ће део тог објекта моћи да користи Ски клуб „Копаоник“. Током сезоне, односно припрема за такмичење, Ски клуб ће имати на располагању смештај за активне чланове, скијашницу, ресторан и канцеларијски простор. Општина Рашка ће сносити трошкове припрема ван Србије за такмичаре који постижу врхунске резултате, финансираће све активности и помоћи Ски клубу у организацији спортских такмичења. За чланове Клуба ће као и до сада бити обезбеђен бесплатни ски-пас.

41. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 09. маја 2018. године (среда) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 08,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 40. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОРАВНАЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ РАШКА И СКИЈАШКОГ КЛУБА „КОПАОНИК“ ИЗ РАШКЕ У СПОРУ КОЈИ СЕ ВОДИ ПРЕД ОПШТИНСКИМ СУДОМ У РАШКИ У ВЕЗИ КАТ. ПАРЦЕЛА 4/23, 4/61 И 4/10 СВЕ У КО КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац општине Рашка;
2. ТЕКУЋА ПИТАЊА;

На конкурсу Министарства привреде за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно техничке документације, општина Рашка је добила средства у износу од 6.480.000 динара за израду пројектне документације за проширење водоводног система на Копонику. 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАШКА
ЈАВНО ОГЛАШАВА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПЛАТОА ИСПРЕД ДОМА КУЛТУРЕ У РАШКИ РАДИ ОБАВЉАЊА УГОСТИТЕЉСКЕ ДЕЛАТНОСТИ


Kомисија за издавање платоа испред Дома културе у Рашки путем јавног оглашавања, методом прикупљања писмених понуда, на основу решења начелника Општинске управе Рашка, јавно оглашава прикупљање писмених понуда за:
I. Издавање платоа испред Дома културе у Рашки, по утврђеној најнижој цени од 50.000,00 динара без ПДВ-а.

Издаје се у закуп плато који се налази испред Дома културе у Рашки и то: плато укупне површине 80 метара квадратних, за потребе угоститељске делатности.

Простор се издаје у закуп за периодод 15. маја до 30. септембра 2018. године. Простор се не може издавати у подзакуп.
Месечни износ закупнине који буде одређен у поступку прикупљања писмених понуда представљаће пореску основицу за ПДВ.
Закуп наведеног простора подразумева плаћање уговорене закупнине унапред.
Заинтересована лица могу разгледати предмет продаје сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.
Оглас за прикупљање писмених понуда траје до 14. маја 2018. године у 10:00 када је последњи рок за уплату депозита.
Понуде се предају у затвореним ковертама на писарници Општинске управе Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, до 14. маја 2018. године, до 10:00.
Отварање понуда ће се одржати у просторијама Општинске управе у Рашки, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 дана 14. маја 2018. године са почетком у 12,00 часова.
Право учешћа имају сви предузетници који се минимум 3 године у континуитету баве угоститељском делатношћу, који уплате депозит, потпишу изјаву о условима враћања депозита и поднесу пријаву за прикупљање писмених понуда, са назнаком Понуда за плато – не отварати, на адресу из претходног става.
Представници правних лица која учествују у отварању писмених понуда морају предати оверена овлашћења за учешће на отварању понуда.


Пријава за прикупљање писмених понуда обавезно треба да садржи: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив угоститељске радње, матични број, извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју, доказ о измирењу пореских обавеза, доказ о уплати депозита, број жиро рачуна као и изјаву о прихватању услова у вези повраћаја депозита.
Уз понуду понуђач је дужан да достави доказ о уплати 50% од најниже цене предмета продаје на рачун 840-89640-92 модел 97 позив на број 31-087.
Понуђачу који буде изабран за најповољнијег депозит представља део закупнине.
Понуђачима који не буду изабрани за најповољнијег депозит ће се вратити на рачун у року од 10 дана од, дана отварања понуда.
Најповољнији купац дужан је да у року од три дана од дана завршетка продаје, извши уплату купопродајне цене и да у истом року закључи уговор о закупу, с тим да у случају одустанка нема право на повраћај уплаћеног износа.
Закупац је дужан да за време трајања закупа обезбеди неометано обављање програма Центра за културу „Градац" који се одвијају у Дому културе.
За све информације и правила о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда обратити се Општинској управи Рашка на телефон 736-244.

31. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 04. маја 2018. године (петак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 30. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА УСЛУГА СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА У 2017. ГОДИНИ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Верица Вујанац, вд директора Дома здравља Рашка;
3. ПЛАН УСЛУГА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УСЛУГА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Верица Вујанац, вд директора Дома здравља Рашка;
4. ГОДИШЊИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за пољопр. и водопривреду;
5. ГОДИШЊИ ПРОГРАМА МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за пољопр. и водопривреду;
6. ИЗМЕНE ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ПРОГРАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, руководилац Сектора за економске, правне и опште послове ЈКП Путеви Рашка;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПУ ИЗРАДИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Тијана Пајевић-Ђорђевић, помоћник председника општине за локални економски развој;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе и председник комисије за прибављање;
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ЈОСОВИЋ РАДОЈКУ ИЗ ЛЕШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Станишић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПРЕДУЗЕЋУ IMEL PROPERTIES DOO BEOGRAD;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Станишић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
12. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Општинско веће је усвојило Одлуку о првом ребалнсу буџета за 2018.годину. Ребалансом буџет је увећан за 99 милиона динара и то углавном због учешћа на пројектима и инвестиција као што су изградња моста у Рватима, изградња пешачке стазе на Копаонику и јавне расвете у Баљевцу, реконструкција меморијалног центра Милунке Савић у Јошаничкој Бањи.
На данашњој седници разматран је и прихваћен Палн услуга ДЗ Рашка за 2017.годину. ДЗ је у протеклој години извршавао планиране активности у складу са Правилником о обиму и садржају здравствене заштите. У документу се, између осталог, констатује да је током 2017.године обављено више од 173 700 превентивних и куративних прегледа. Највећи проценат превентивних прегледа забележен је у Служби за заштиту деце и у Служби за заштиту жена.
Данас је усвојен и План услуга ДЗ Рашка, усклађен са нормативима и стандардима Министарства здравља и Републичког фонда за здравствено осигурање.
Чланови Општинског већа усвојили су Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта којим се утврђују обим и врсте радова које треба извршити, а који садржи и податке о врсти земљишта и земљишту које је у власништву Републике Србије. Прошле године два пута су објављивани позиви за давање земљишта у државној својини у закуп и на те конкурсе нико се није јавио.
Веће је прихватило Одлуку о избору начелника ОУ Рашка. На јавни конкурс стигла је пријава само једног кандидата. Општинско веће је подржало предлог комисије да на мандат од 5 година буде изабран Спасоје Андрић, досадашњи в.д.начелника.
На седници је усвојен Правилник о систематизацији радних места у ЦК „Градац“, усклађен са Каталогом радних места.
Веће је усвојило и Извештај о раду Комисије за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за 2017.годину. За суфинансирање пројеката УГ и верских организација прошле године издвојено је 4.200.000 динара. Била су расписана три конкурса, а финансиран је 31 пројекат.
Чланови Већа су усвојили предлог да лицима на стручној пракси буду плаћени тропкови превоза.
Општинско веће је усвојило и Одлуку о изради програма развоја туризма у Јошаничкој Бањи за период 2019-2024. Циљ израде програма је да се дефинишу визија и мисија развоја туризма у Јошаничкој Бањи, да се евидентирају постојећи и потенцијални туристички производи, испита туристичка понуда и тражња, као и да се формулише маркентишка стратегија. Рок за израду је 120 дана.

понедељак, 23 април 2018 11:46

Извештај Тара РСИ 2018

На одлично организованим првим синдикално спортским сусретима Синдиката „Независност“ - гранског синдиката управе, правосуђа, одбране и полиције који су се одржали у Хотелу Оморика на Тари од 20. до 22. априла 2018. године успешно је учествовала и екипа Синдиката Независност - Општинске управе Рашка и освојила бројне медаље. Освојена је златна медаља у куглању мушкарци (Ненад Михајловић и Дарко Топаловић), златна медаља у куглању жене (Маријана Милутиновић, Верица Пешовић, Милица Николић и Гордана Боричић), златна медаља у стоном тенису мушкарци (Небојша Ђуровић и Далибор Радуловић), златна медаља у билијару (Оља Симовић и Ана Ракитић) и златна медаља у пливању (Љубиша Радосављевић и Стеван Бакрачевић). На сусретима су одржани и бројни синдикални панели који су се бавили питањима побољшања положаја и права радника.

40. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 24. априла 2018. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 39. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА УСЛУГА СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА У 2017. ГОДИНИ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Верица Вујанац, вд директора Дома здравља Рашка;
3. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА УСЛУГА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УСЛУГА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Верица Вујанац, вд директора Дома здравља Рашка;
4. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду;
5. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду;
6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНE ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ПРОГРАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, руководилац Сектора за економске, правне и опште послове ЈКП Путеви Рашка;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА НА ОСНОВУ СПРОВЕДЕНОГ ЈАВНОГ КОНКУРСА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Шћеловић, председник конкурсне комисије;
8. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА У ЦЕНТРУ ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“;
9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА УДРУЖЕЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2017. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
11. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа;
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАКНАДА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа;
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЛИЦИМА НА СТРУЧНОЈ ПРАКСИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
14. ТЕКУЋА ПИТАЊА;

 

Центар за културу „Градац“ ускоро почиње санацију и уређење Меморијалног комплекса Милунке Савић у Јошаничкој Бањи, у оквиру пројекта „Рашка у долини векова“. Пројекат ће бити реализован захваљујући средствима Министарства културе, које је кроз програм „Градови у фокусу“ ове године подржало 22 локалне самоуправе.
Директор Центра за културу Дејан Котурановић каже да ће у оквиру комплекса бити отворена спомен соба и сувенирница.
„Овај комплекс је изграђен пре 23 године, али тада није завршено унутрашње уређење које ћемо сада урадити. Осим тога, санираћемо и део који је временом оштећен, тако да ће бројни посетиоци и туристи бити у прилици да се на прави начин упознају са ликом и делом Милунке Савић, једне од највећих хероина Балканских ратова и Првог светског рата“ рекао је Котурановић. Он је подсетио да је Министарство културе пре 3 године финансирало обнову родне куће Милунке Савић у Копривници, а да је уз подршку Министарства одбране саниран пут до тог објекта. Центар за културу већ две године у јесен организује манифестацију „Дани Милунке Савић“у њеном родном селу и у Јошаничкој Бањи.

Иначе, на конкурсу Министарства културе и информисања „Градови у фокусу 2018“ подржана су 22 пројекта из исто толико градова и општина у укупном износу од 150 милиона динара. Општина Рашка је за реализацију пројекта „Рашка у долини векова“ добила 4 милиона динара.
Програм “Градовиу фокусу“ пружа прилику локалним заједницама да у сарадњи са установама, уметничким и другим удружењима регистрованим за обављање делатности културе и појединцима, као и другим субјектима, унапреде своје капацитете у култури.
Изабрни градови и општине понеће титулу „Град у фокусу“ која ће им омогућити да буду препознати као релевантни национални центри развоја културе и на тај начин постаниу видљивији на културној мапи Републике Србије и Европе.

Општина Рашка једна је од 59 општина и градова у Србији који су добили средства из Фонда за локалне самоуправе Министарства државне управе и локалне самоуправе. Захваљујући подршци, у Рашки ће бити реализован пројекат изградње моста на Ибру у Рватима. Укупна вредност инвестиције је око 45 милиона динара. Министарство државне управе одобрило је 11 милиона динара за извођење радова, док ће остали део новца бити обезбеђен из локалног буџета и од других донатора.
По речима министра државне управе и локалне самоуправе Бранка Ружића, Фонд за локалне самоуправе ове године је увећан за 32 пута, тако да је 320 милиона динара значајна подршка општинама за сређивање инфраструктуре, повећање ефикасности самих управа и подизање квалитета услуга које се пружају грађанима, као и за организовање културних, спортских, туристичких и других манифестација. Министар је истако да је циљ овог програма да се помогне локалним самоуправама у пословима који су њихова изворна надлежност. Да им је помоћ неопходна говори и податак да је 120 јединица локалне самоуправе кандидовало 171 пројекат.
Из Фонда за локалне самоуправе биће финансирана реализација 3 врсте пројеката, па ће 33 самоуправе добити више од 262 милиона динара за инфраструктурне радове на вртићима, школама, објектима културе, спорта и јавне управе, комуналној инфраструктури, јавним парковима и расвети. 18 градова и општина добиће преко 48 милиона динара ѕа набавку савремених информацонох технологија које ће омогућити увођење е-Управе и боље пружање услуга грађанима и привреди, док ће са више од 10 милиона динара бити подржано 8 локалних самоуправа у организацији културних, спортских и туристичких манифестација.

Локалне самоуправе које су подржане из Фонда су: Аранђеловац, Жагубица, Рековац, Кикинда, Бољевац, Прибој, Гаџин Хан, Сента, Сурдулица, Лазаревац, Мионица, Власотинце, Рашка, Лесковац, Богатић, Прокупље, Владимирци, Варварин, Житиште, Деспотовац, Велико Градиште, Голубац, Лапово, Тутин, Крушевац. Подршку су добиле и Сремска Митровица, Велика Плана, Врњачка Бања, Љубовија, Ужице, Чачак, Трстеник, Житорађа, Пирот, Алибунар, Лебане, Мерошина, Осечина, Неготин, Инђија, Нови Пазар, Нова Варош, Крупањ, Јагодина, Бела Паланка, Бајина Башта, Краљево, Бачка Топола, Кнић, Брус, Смедерево, Бечеј, Бачка Паланка, Књажевац, Сремски Карловци, Звечан, Чајетина и Кладово.
Потписивање уговора између Министарства државне управе и локалних самоуправа о додели средстава биће организовано 19.априла у Палати „Србија“ у Београду.
Прилози РТВ РАШКА