Горан Павловић

Горан Павловић

IT administrator
admin@raska.gov.rs

Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка и Јавног конкурса за доделу дотација удружењима у општини Рашка, објављеног 18.05.2018. године, Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета општине Рашка за 2018. годину, заседала је 12.06.2018. године и усвојила следећу:
РАНГ ЛИСТУ
УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 18.05.2018.ГОДИНЕ


НАЗИВ УДРУЖЕЊА ПРОЈЕКАТ БОДОВИ ОДОБРЕНИ ИЗНОС
1 Културно уметничко друштво „Рашка“ "Учешће на 15. етно фестивалу Храстник 2018" 250,000.00
2 Културно уметничко друштво „Брвеница“ "Промоција изворног стваралаштва Рашке" - -

Укупно
250,000.00


Број пристиглих захтева – 2. Предлог пројекта КУД «Брвеница» није бодован јер не задовољава услове конкурса у вези са роком реализације пројектних активности.
Рок жалбе је три дана од дана објављивања на огласној табли и/или на званичној страници општине Рашка.

РАШКА, 12.06.2018.ГОДИНЕ
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
за изгрдњу пансионског објекта
на кат. парцелама 209/26 и 210/1 на Копаонику

Јавни увид трајаће 7 дана, од 12.06.2018.год. закључно са 18.06.2018.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 18.06.2018.год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

У буџету општине Рашка за 2018. годину, планирано је 30 милиона динара за реализацију мера активне политике запошљавања, тако да је уз одобрено суфинансирање НЗС а, укупан буџет за спровођење ЛАПЗ а у  2018. години 45.000.000  динара и то за следеће програме: јавне радове, стручну праксу и додатно образовање и обуку, субвенционисање за отварање нових радних места и самозапошљавање. 

32. СЕДНИЦA ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 13. јуна 2018. године (среда) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 31. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДЕОБИ И ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И ОБЈЕКАТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ;
ИЗВЕСТИОЦИ: Игњат Ракитић, председник општине и Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ УСАГЛАШАВАЊА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИДОРА ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПОДРУЧЈУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПАРКА ПРИРОДЕ “ГОЛИЈА”, СА СТРАТЕШКОМ ПРОЦЕНОМ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ (НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ У ДРАГАНИЋИМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА НА КОПАОНИКУ (ЗОНА 1);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА НА КОПАОНИКУ (ЗОНА 2);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО „Рашка“;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ СКУПШТИНЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН КРАЉЕВО” О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ,,ЈОСИФ ПАНЧИЋ“ БАЉЕВАЦ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ,,ЈОШАНИЧКА БАЊА“ ИЗ ЈОШАНИЧКЕ БАЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОЈ УСТАНОВИ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ЗА ИЗГРАДЊУ КЕЈА НА РЕЦИ ЈОШАНИЦИ У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ЗА ИЗГРАДЊУ КЕЈА НА РЕЦИ ЈОШАНИЦИ У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У ПАНОЈЕВИЋИМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ЗА ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У МИЛАТКОВИЋИМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ КНЕЖЕВИЋ ЖИВОРАДУ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Станишић, председник Комисије за располагање грађевинским земљиштем;
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања;
22. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

Општинско веће је на седници одржаној 6.јуна усвојило извештај о раду ОУ Рашка у 2017.години. Општинска управа Рашка има 5 одсека, Кабинет председника општине и засебне организационе јединице као што су Општинско јавно правобранилаштво, Послови буџетске инспекције и Кнцеларија за младе. На крају извештајног периода ОУ је имала 92 радника у сталном радном односу.

У извешају се између осталог наводи да су матичне књиге пребачене у електронску форму и да је општина Рашка једна од првих општина у Србији која је завршила тај посао. На територији општине постоји 7 матичних подручја. У 2017.години формирана је Служба за управљање људским ресурсима. Општина Рашка је у 2017.години обезбедила бесплатан превоз за 106 ученика средњих школа и студената, 49 ученика добило је награде, а 82 студента стипендије. У протеклој години било је 525 корисника дечјег додатка и 181 корисник родитељског додатка. Општинској управи поднет је 191 захтев за категоризацију објеката; позитивно су решена 173 захтева. Општина Рашка је у сарадњи са различитим партнерима реализовала низ пројеката из области социјалне заштите, а од Министарства за рад, борачка и социјална питања добила је наменски трансфер у износу од преко 4,5 милиона динара. Опремљена је и стављена у функцију Канцеларија за ГИС. Сви просторни подаци општине Рашка, планови, као и подаци који се односе на туризам и културно наслеђе, налазе се на једном месту и лако су доступни. Државна ревизорска институција обавила је током 2017.године ревизију буџета општине Рашка. Све примедбе ревизора су отклоњене у законском року, тако да је коначно мишљење ревизије позитивно. У области урбанизма формирано је 105 захтева, грађевинарства 820, стамбено-комуналних послова 308. Током 2017.године пописано је око 10.000 бесправно подигнутих објеката, тако да власници у складу са Законом о планирању и изградњи могу да започну поступак озакоњења. Средином прошле године оформљен је Сектор за грађевинско земљиште и инвестиције који је преузео велики део послова некадашње Дирекције за урбанизам.У 2017.години реконструисана је улица код „Олге Дедијер“ на Копаонику, асфалтиран пут Радошиће – Семетеш, постављени подземни контејнери у граду, изграђена канализациона и водоводна мрежа за Драганиће. Канцеларија за ЛЕР је, између осталог, учествовала у изради пројеката као што су МОДЕРНИЗАЦИЈА ШКОЛА, ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У О.Ш.“СУТЈЕСКА“, ИЗРАДА ПТД ЗА ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА СА КОПАОНИКА, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА БЛАТНОГ КУПАТИЛА У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ, ИЗГРАДЊА МИНИ ПИЧ ТЕРЕНА, ИЗГРАДЊА ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ НА КОПАОНИКУ, СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ И ПЛАНСКА ДОКУМЕНТА ЗА ГОЛИЈУ, ТЕКСТИЛНА ФАБРИКА У ДРАГАНИЋУ, ПРОЈЕКАТ ПРИСТУПАЧНОСТИ ИНСТИТУЦИЈАМА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ...Пројекти се налазе у различитим фазама реализације. Канцеларија за младе је организовала 30 различитих активности и урадила Локални акциони план за младе.

Чланови ОВ су на данашњој седници донели одлуку да се уреди плато код Војног дома на Копаонику.

Општинско веће је усвојило извештај Комисије за социјална питања. Комисија је у протеклом периоду одржала три седнице. Од 59 захтева, колико је упућено Комисији, позитивно је решен 31 захтев.
Данас је усвојен и Извештај Комисија за пољопривреду. Комисија је одобрила подстицајна средства за 81 регистрованог пољопривредног произвођача у укупном износу од скоро 3,5 милиона динара.

43. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 06. јуна 2018. године (среда) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД

- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 42. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ ПЛАТОА ВОЈНОГ ДОМА НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка;
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ - РАШКЕ ДУХОВНЕ СВЕЧАНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ КОД ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА И ПУ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО";
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
5. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ЧЕТВРТЕ, ПЕТЕ И ШЕСТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа и председник комисије;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА - ПРЕСЕК 03. МАЈ 2018. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије;
7. ТЕКУЋА ПИТАЊА;

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ РАВНИ НА ИВАЊСКОМ И РАВАЊСКОМ ПОТОКУ

Јавни увид трајаће 7 дана, од 04.06.2018.год. закључно са 11.06.2018.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 11.06.2018.год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка

На конкурсу Министартства омладине и спорта којим се остварује општи интерес у области спорта кроз изградњу, опремање и одржавање спортских објеката, општина Рашка је добила 5.1 милион динара за изградњу Мини пич терена. Локација терена је поред постојећег фудбалског терена ФК Бане у близини базена и теретане на отвореном.
Терен је планиран као „ Mini pitch teren” односно као спортски терен са вештачком травом и пратећом опремом. Димензије терена су 20,00м x 40,00м са простором за голове 2,00м x 3,00м x 1,00м.

Želite da unapredite poslovanje i podržite svoju zajednicu?

Da li su vam potrebna bespovratna sredstva za nabavku opreme i uvođenje komplementarnih usluga uz nabavljenu opremu u ukupnom iznosu do 20.000 evra odnosno do 50.000 evra za izvozno-orijentisana ili brzorastuća preduzeća?

Da li ispunjavate sledeće uslove?

• pretežna delatnost vam je proizvodnja ili pružanje IT usluga
• imate preduzetničku radnju, mikro ili malo preduzeće registrovano između 2013. i 2017. godine
• registrovani ste na teritoriji 99 opština i gradova uključenih u program
• u mogućnosti ste da obezbedite učešće u troškovima projekta
• želite da podržite razvoj svoje zajednice društveno-odgovornim poslovanjem

Kako se prijaviti?

preuzmite detaljne informacije o pozivu kao i formulare za predlog projekta sa internet stranice www.eupro.org.rs

Posetite jednu od deset info sesija na kojima ćemo prezentovati detalje poziva u:
Šabac, u petak, 1. juna, Hotel Sloboda (Cara Dušana bb) u 10 časova
• Kragujevac, u ponedeljak 4. juna, Biznis inovacioni centar (Trg Topolivaca 4) u 10 časova
• Kruševac, u utorak 5. juna, Biznis incubator centar Kruševac (Jasički put 9a) u 10 časova
• Kraljevo, u sredu 6. juna, Gradska uprava Kraljevo, sala 2 (Trg Jovana Sarića 1) u 10 časova
• Novi Pazar, u četvrtak 7. juna, Kulturni centar Novi Pazar (Stevana Nemanje 2) u 10 časova
• Užice, u petak 8. juna, Visoka poslovno - tehnička škola strukovnih studija (Trg Svetog Save 34) u 10 časova
• Smederevo, u ponedeljak 11. juna, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju (Goranska bb, 2. Sprat) u 10 časova
• Zaječar, u utorak 12. juna, Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije (Trg oslobođenja 1) u 10 časova
• Niš, u sredu 13. juna, Regionalna privredna komora (Dobrička 2) u 10 časova
• Leskovac, u četvrtak 14. juna, Visoka poslovna škola strukovnih studija (Vlade Jovanovića 8) u 10 časova

PRIJAVITE SE ZA INFO SESIJU
pošaljite popunjen koncept projekta u skladu sa uslovima poziva do 6. jula 2018. na Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

O Programu

Razvojni program EU PRO, koji Evropska unija podržava sa ukupno 25 miliona evra, doprinosi ravnomernijem društveno-ekonomskom razvoju Srbije. Program ima za cilj da doprinese povećanju konkurentnosti mikro i malih preduzeća, poboljšanju poslovnog okruženja i unapređenju socijalne kohezije u 99 jedinica lokalne samouprave, u dva regiona: Regionu Šumadije i zapadne Srbije i Regionu južne i istočne Srbije. Aktivnosti na terenu ovog trogodišnjeg programa koji je počeo u januaru 2018. sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u saradnji sa Vladom Republike Srbije.

Program se oslanja na dobre prakse i ostvarene rezultate svojih prethodnika, razvojnih programa EU PROGRES-a i Evropskog PROGRES-a.

Opštine i gradovi uključeni u EUPRO

Aleksandrovac, Aleksinac, Aranđelovac, Arilje, Babušnica, Bajina Bašta, Batočina, Bela Palanka, Blace, Bojnik, Boljevac, Bor, Bosilegrad, Brus, Bujanovac, Čačak, Ćićevac, Despotovac, Dimitrovgrad, Gadžin Han, Golubac, Ivanjica, Jagodina, Knić, Knjaževac, Koceljeva, Kosjerić, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Kučevo, Kuršumlija, Lajkovac, Lapovo, Lebane, Leskovac, Loznica, Lučani, Ljig, Ljubovija, Majdanpek, Mali Zvornik, Malo Crniće, Merošina, Mionica, Negotin, Niš, Nova Varoš, Novi Pazar, Osečina, Paraćin, Petrovac na Mlavi, Pirot, Požarevac, Požega, Priboj, Prijepolje, Prokuplje, Raška, Ražanj, Rekovac, Smederevo, Smederevska Palanka, Sokobanja, Surdulica, Svilajnac, Svrljig, Šabac, Topola, Trgovište, Trstenik, Tutin, Ub, Užice, Valjevo, Varvarin, Velika Plana, Veliko Gradište, Vladičin Han, Vlasotince, Vrnjačka Banja, Zaječar, Žabari, Žagubica, Žitorađa, Bogatić, Crna Trava, Čajetina, Ćuprija, Doljevac, Gornji Milanovac, Kladovo, Krupanj, Medveđa, Preševo, Rača, Sjenica, Vladimirci i Vranje.

O Pozivu

Ukupan budžet poziva za dodelu bespovratne pomoći preduzetnicima, mikro i malim preduzećima je 4,5 miliona evra. Ova inicijativa samo je jedna od aktivnosti koju finansira Evropska unija kroz razvojni program EU PRO u cilju podsticaja razvoja privatnog sektora i povećanja tržišnog potencijala kako bi se stvorili uslovi za otvaranje novih radnih mesta.

Izbor korisnika će se vršiti u dve faze:
1.Evaluacijom i rangiranjem podnešenih koncepata projekta
2.Evaluacijom razrađenih predloga projekata za projekte koji su pozitivno ocenjeni u prvoj fazi
Više o programu kao i o procesu, kriterijumima za izbor korisnika i načinu apliciranja možete saznati na info sesijama koje će se organizovati početkom juna 2018. Za detalje posetite www.eupro.org.rs ili zapratite naše društvene medije.

Опширније на линку: http://www.eupro.org.rs/ktext/javni-poziv-za-podnosenje-predloga-projekata-za-nabavku-opreme

Министарство заштите животне средине Републике Србије, општина Рашка и Делегација Европске уније у Републици Србији, позивају Вас да присуствујете

церемонији отварања градилишта постројења за пречишћавање отпадних вода за насеље Рашка,
у уторак, 29. маја 2018. године на локацији градилишта у селу Рвати, са почетком од 12:10.

На церемонији отварања градилишта, присутнима ће се обратити: председник општине Рашка, г-дин Игњат Ракитић, помоћник министра у Министарству финансија испред Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ, г-дин Душан Чаркић, амбасадор и шеф Делегације Европске уније у Републици Србији, Њ.Е. Сем Фабрици и министар заштите животне средине, г-дин Горан Триван.

Пројекат водоснабдевања, прикупљања и пречишћавања отпадних вода за општину Рашка реализује се у сарадњи са делегацијом Европске уније у Републици Србији, са циљем унапређења јавне водоводне и канализационе инфраструктуре у општини Рашка. Крајњи циљ овог пројекта је прикупљање и третирање свих отпадних вода у општини Рашка у новом постројењу за пречишћавање отпадних вода, у селу Рвати.

Вредност Пројекта водоснабдевања, прикупљања и пречишћавања отпадних вода за општину Рашка је 6.258.931,33 €, од чега је за радове издвојено 5.678.531,33 €, а за техничку помоћ: 580.400,0 €.

Захваљујући унапређењу услуга у домену прикупљања отпадних вода и водовода, побољшању квалитета воде, здравља и заштите животне средине, грађани који живе низводно од насеља Рашка, уз реку Ибар, као и уз слив Западне Мораве, такође ће имати погодности од пројекта.


С поштовањем,

Игњат Ракитић
Председник општине

Контакт:
Надзор над изградњом водоводне мреже, прикупљања и третмана отпадних вода за општину Рашка, Михајло Јовановић, менаџер за односе са јавношћу, тел: +381 62 80 13 153, email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Општина Рашка, Тијана Пајевић Ђорђевић, помоћник председника општине за локални економски развој
тел: +381 64 81 28 047, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Министарство заштите животне средине, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Делегација Европске уније у Републици Србији, Александар Ђорђевић, служба за медије и информације, тел: +381 63 374 122, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Прилози РТВ РАШКА