Горан Павловић

Горан Павловић

IT administrator
admin@raska.gov.rs

Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу члана 21. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Рашка“, број 175/2017) и одлуке скупштине општине Рашка да се приступи отуђењу грађевинског земљишта бр. 06-VIII-20/2017-6 од 07.07.2017.године Општинска управа општине Рашка објављује

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

1. Целина II из Пројекта парцелације која се састоји из
кат.парцела бр.2/74 површине 3,03 а, 2/75 површине 3,15а, 2/76 површине 3,51а, /77 површине 3,56а, 2/78 површине 2,50а, 2/79 површине 2,57а, 2/80 површине 2,64а, 2/81 површине 2,80а и 2/82 површине 3,26а све КО Копаоник.
Укупна површина целине износи 27,02 а.
2. На овој целини предвиђена је изградња 9 (девет) пансионских објеката.
Индекс изграђености: 1,3
Спратност П + 1+2ПК;
3. Степен комуналне опремљености:
Локалитету је доступан прикључак на водовод и канализацију. Постоји приступни коловоз.
4. Лице коме се отуђује наведено грађевинско земљиште у обавези је да са надлежним комуналним предузећима и другим правним лицима уговара и плати трошкове за инфраструктуру : ЕПС, ПТТ, водовод, канализација, гасификација и др.
5. Почетни износ цене износи 40.000 Еu/ар у динарској противвредности на дан исплате по средњем курсу НБС.
6. Подносилац пријаве ради учествовања у поступку јавног надметања уплаћује депозит у висини од 12.960.000,00 динара (и словима: дванаестмилионадеветстотинашездесетхиљада и 00/100 динара) на депозитни рачун Општине Рашка бр.
840-745151843-03 позив на број 97-31-087,или положити неопозиву банкарску гаранцију „без приговора“ и наплативу на први позив са рачуна од 180 дана од подношења пријаве, најкасније дана 27.11.2017.године.
Депозит уплаћен на депозитни рачун Општине Рашка представља део цене и по доношењу решења о отуђењу преноси се на одговарајући рачун Општине Рашка. Уплаћени депозит или дата банкарска гаранција од стране учесника у поступку отуђења грађевинског земљишта, а којима исто није отуђено, враћа се најкасније у року од 5 радних дана од дана одржавања јавног надметања.
7. Подносилац пријаве за јавно надметање, најкасније 22.11.2017.године до 14 часова, је у обавези да приложи изјаву банке о спремности издавања банкарске гаранције која ће бити издата на износ од 260.000.000,00 (двесташездесетмилиона) динара са роком важности од 360 дана од дана издавања гаранције.
8. Крајњи рок за подношење пријаве за учествовање у поступку јавног надметања је 28.11.2017.године до 10,оо часова. Пријаве се достављају Општинској управи Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр.1. пријава се доставља у затвореној коверти са назнаком „за Целину II“.
Пријава правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву правног лица се прилаже извод из регистра привредног субјекта надлежног органа и потврда о пореском идентификакционом броју.
Пријава физичког лица мора да садржи име, презиме, адресу и матични број и мора бити потписана.
Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву предузетника прилаже се извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита, и придодаје јој се већ достављена изјава банке о спремности за издавање банкарске гаранције из тачке 7. став 2. овог јавног огласа.
9. Уз пријаву се доставља изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа.
Пријава је непотпуна ако не садржи све што је овим огласом потписано, ако у роковима нису приложене све исправе и подаци предвиђени јавним огласом.
10. Подносилац неблаговремене и непотпуне пријаве неће моћи да учествује у поступку јавног надметања односно неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.
11. Јавно надметање спровешће Комисија за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Рашка, у присуству заинтересованих лица дана, 28.11.2017.године, у сали општине Рашка, ул. Предрага Вилимоновића 1, почев од 12,00 часова.
Текст јавног огласа се налази на website-у општине Рашка.
Ближа обавештења у вези са отуђењем грађевинског земљишта могу се добити сваког радног дана од 9,00 – 14,00 часова у просторијама општинске управе Рашка.
12. Лице коме се земљиште отуђује сноси трошкове пореза на пренос апсолутних права и овере уговора о отуђењу грађевинског земљишта.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица.
Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене цене у поступку јавног надметања.
Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да постигне најмање једна благовремена и потпуна пријава и ако подносилац пријаве-учесник јавног надметања прихвати почетну цену по којој се грађевинско земљиште отуђује.
Парцеле се отуђују у виђеном стању и лице коме се земљиште отуђи сноси евентуалне трошкове на измештању, обезбеђењу и заштити инсталација и објеката инфраструктуре (евидентираних и неевидентираних на Копији плана водова) и извршиће припремање парцеле која се отуђује (уклањање бесправно изграђених објеката, уклањање дрвећа и другог растиња, смећа и шута, насипање и равнање терена ...) као и евентуалне асанације терена.
Лице коме се земљиште отуђује сноси трошкове промене начина коришћења и катастарске класе грађевинског земљишта.

13. Пријаву не може поднети председник нити било који члан комисије .
14. Обавеза лица коме се грађевинско земљиште отуђује је да у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу, најпре достави неопозиву банкарску гаранцију на износ од 260.000.000,00 (двесташездесетмилиона) динара са роком важности од 360 дана од дана издавања гаранције, а затим закључи Уговор о отуђењу грађевинског земљишта. Уколико објекти буду изграђени у року пре доспећа банкарске гаранције иста се враћа.
15. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта се закључује са лицем коме се отуђује грађевинско земљиште у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу. Скупштина општине Рашка донеће решење о стављању ван снаге решења о отуђењу у случају да лице којем је решењем отуђено грађевинско земљиште:
- не плати цену у року од 30 дана од дана достављања решења;
- одустане од отуђења после извршеног плаћања цене, а пре закључења уговора о отуђењу;
- после извршеног плаћања цене не приступи закључењу уговора у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу.
У сва три случаја лице које се пријавило за учешће на надметању нема право на повраћај гарантног износа.
16. Рок за привођење грађевинског земљишта намени је 360 дана почев од дана овере уговора код Основног суда у Рашки.
17. Јавни оглас објавити у дневном листу „Данас“ званичном сајту општине Рашка и огласној табли.

29. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 26. октобра 2017. године (четвртак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 28. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И ОТУЂЕЊУ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА, ДАВАЊУ У ЗАКУП СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ПОСТУПЦИМА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА, ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА И НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРАВИЛНИКА О ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ НЕПОКРЕТНИМ И ПОКРЕТНИМ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
5. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ НА ОРГАНИЗАЦИЈИ ВАШАРА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине Рашка;
7. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 20. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЦИЈАНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник Комисије;
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ НАКНАДЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа;
9. ТЕКУЋА ПИТАЊА;

Председник општине Рашка Игњат Ракитић и декан Правног факултета  Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици проф.др Владан Михајловић потписали су данас Споразум о сарадњи.  Кроз сарадњу општине Рашка и Правног факултета, студентима ове високошколске установе биће омогућено да се упознају са радом Општинске управе и да стекну практична знања из делатности локалне самоуправе. Идеја да се иницира потписивање овог документа, проистекла је из чињенице да велики број академаца из Рашке студира на Правном факултету у Косовској Митровици,  као и из  жеље да им  се учине доступним институције у којима ће кроз свакодневни рад бити у прилици да провере своја теоријска знања.

петак, 20 октобар 2017 21:20

ОДРЖАН САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА

У организацији Националне службе запошљавања у Рашки је данас одржан Сајам запошљавања на коме је 20 послодаваца понудило 120 радних места. Највећи број слободних радних места је у хотелијерској и угоститељској делатности, као и у области производње прехрамбених производа.
Председник општине Рашка Игњат Ракитић свечано је отворио Сајам запошљавања и уручио уговоре послодавцима који су запослили лица из категорије теже запошљивих, као и онима који су започели сопствени бизнис.
За спровођење мера активне политике запошљавања на теритоији општине Рашка ове године било је опредељено 46 милиона динара, од чега је 30 милиона издвојено из локалног буџета, а 16 милона од стране Републике Србије. Субвенције за запошљаване теже запошљивих лица добило је 45 послодаваца који су ангажовали 65 особа. Од планираних 20 милиона динара за овај вид подстицаја, потрошено је 14 милиона, па ће до краја године кроз ову меру моћи да буду запослено више од 20 особе.
За програм самозапошљавања издвојена су 4 милиона, а 22 лица су започела сопствени посао. У наредном периоду биће реализован и програм стручне праксе за који је опредељено 9 милиона динара.
Између два сајма запошљавања број незапослених у општини Рашка смањен је за око 1.000 лица, па се сада на евиденцији НСЗ налази 2.700 особа.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/17), Правилник о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени гласник општине Рашка број 168/2017), председник општине Рашка је дана 16.10.2017. године, донео
ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ РАШКА
и расписује
О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ
У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ РАШКА
I
- Предмет јавног надметања -
1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Рашка
предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општинске управе Рашка , у канцеларији бр 17 сваког радног дана од 700 до1500 часова.
Контакт особа Зоран Сташевић, тел. 036-736-244, локал 117.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити за све парцеле у периоду од 17.10. до 20.10.2017. године од 800 до 1400 часова.
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.
9. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

Опширније на линку: https://drive.google.com/file/d/0B3Vj_QGornpXMWpRa3BCbFpDVHM/view?usp=sharing

23. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 19. октобра 2017. године (четвртак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 22. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, шеф Службе за управљање људским ресурсима;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА СУПЊЕ У РАШКИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Глођовић, представник Центра за социјални рад Рашка;
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ ПРЕДУЗЕЋУ „NIMAX“ DOO БЕОГРАД;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ДРАГОШУ МИЛЕНКОВИЋ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Станишић, председник Комисије за располагање грађевинским земљиштем;
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, председник Комисије за административна питања;
9. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл. 50. став 2. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.67. став 3. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15), по извршеној провери поступања обрађивача, на основу Извештаја о обављеном јавном увиду, од стране Комисије за планове

ОГЛАШАВА ПОНАВЉАЊЕ ЈАВНОГ УВИДА У ДЕЛУ НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
коридора инфраструктуре
на подручју Просторног плана Парка природе “ГОЛИЈА”,
са стратешком проценом утицаја на животну средину
(на територији општине Рашка)

Понављање јавног увида трајаће 15 дана, од 16.10.2017. закључно са 30.10.2017.год. Део нацрта планског документа, са стратешком проценом утицаја на животну средину, за који се врши понављање јавног увида (нова локација ППОВ “Караула 3”, планирана кружна раскрсница у km 24+464 државног пута IIA реда број 198. и деоница Ј, између планираних кружних раскрсница у km 21+907 и km 24+464), биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 14.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).
Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.
Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања понављања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 30.10.2017.
По завршеном поновљеном јавном увиду, одржаће се јавна седница Комисије за планове 03.11.2017. у у свечаној сали Општине Рашка, у 10 часова. Јавној седници могу присуствовати сва правна и физичка лица која су поднела примедбе у току јавног увида.

четвртак, 12 октобар 2017 14:25

ЛИДЕРИ СРБИЈЕ И ТУРСКЕ У НОВОМ ПАЗАРУ

“Наставићемо да правимо путеве, болнице, вртиће и школе и не постоји ништа важније од тога”, поручио је јуче у Новом Пазару председник Србије Александар Вучић. “Имам довољно храбрости и чисте савести да могу да изађем пред вас и кажем вам да сам радио и радићу у најбољем интересу и вас и сваког грађанина Србије, без обзира на веру и нацију, поручио је председник Србије Александар Вучић грађанима Новог Пазара И околних општина у заједничком обраћању са турским председником Реџепом Тајипом Ердоганом.

Вучић је захвалио Ердогану што мисли на становнике који овде живе и жели да помогне колико и ми желимо И хоћемо. “Наш је посао да радимо колико можемо и развијамо све делове Србије и да улажемо све више новца“ рекао је председник и најавио пројекат изградње пута Пожега – Бољаре. Жеља је, каже, да се овај крај споји и са Београдом и Сарајевом и Подгорицом. Турски председник Реџеп Тајип Ердоган, током заједничког обраћања, рекао је да жели да у Србији владају јединство и слога.  Он је нагласио да Турска жели да Србија буде земља просперитета, због чега је спреман на сарадњу у свим областима. “Чуваћемо наше пријатељство“, поручио је Ердоган. Он је истакао да је председник Србије Александар Вучић прави и искрени пријатељ Турске.

Александар Вучић и Реџеп Тајип Ердоган састали су се током јучерашњег дана са градоначелницима и председницима општина Нови Пазар, Рашка, Краљево, Сјеница, Тутин, Нова Варош, Пријепоље И Прибој. На састанку је разматрана будућа сарадња, а потписан је и Протокол који обухвата реализацију 4 пројекта. Један од пројеката односи се на реконструкцију парног купатила у Јошаничкој Бањи. Меморандум о разумевању потписали су  председник општине Рашка Игњат Ракитић И директор Генералне дирекције за задужбине при Кабинету премијера Републике Турске др Аднан Ертем. Протокол обухвата И обнову хамама у Новом Пазару, изградњу обданишта и  реконструкцију моста у Новом Пазару.  

На 28. седници Општинског већа усвојена је Oдлука o употреби средстава из текуће буџетске резерве за 2017.годину, којом је предвиђен укупан износ од 1.290.420,оо динара од чега је 100.000,оо динара расподељено на позицију Општинског правобранилаштва, док је 1.190.420,оо динара распоређено на позицију Општинске управе за санацију крова на ОШ „Јосиф Панчић“ у Брвенику, који је у потпуности уништен током невремена.
Рамотрен је и усвојен Предлог одлуке о другом ребалансу буџета за 2017.године. Укупни приходи и примања буџета општине Рашка са пренетим средствима из претходне године планирами су Одлуком о буџету за 2017.годину у износу од 1.164.832.500,00 динара, Одлуком о првом ребалансу у износу од 1.254.879.325,94 динара, а другим ребалансом у износу од 1.251.179.025 динара, што представља увећање од 7,24 посто у односу на основну Одлуку, а смањење од 0,29 посто у односу на Први ребаланс.
Чланови Општинског већа су дали сагласност на Одлуку Управног одобора Туристичке организације Рашка, на цене услуга смештаја у објектима на Копаонику, као и о могућности и условима за рани букинг.

Општинско веће је једногласно усвојило и Одлуку којом се именује Центар за културу, информисање и образовање „Градац“ из Рашке, као установа која ће бити задужена за текуће одржавање и генерално старање о меморијалу - родној кући Милунке Савић у Копривници.

Усвојена је Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације Суво Рудиште на Копоанику, са циљем усаглашавања са Просторним планом подручја посебне намене Националног парка Копаоник. Захваћено планско подручје обухвата површину од 4 Ха.

Размотрена је и усвојена Одлука о усвајању осме допуне Програма постављања привремених обејката на подручју Националног парка Копаоник, која се односи на уређење и изградњу полигона са покретном траком и тубингом на локацији Крст. За спровођење Програма надлежан је Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине.

Једеногласно је усвојена Одлука о додели средстава по Конкурсу за доделу подстицајних средства пољопривредним газдинствима. Број пристиглих захтева је био 32. Укупан одобрени износ новчаних средства је 858.985динара.
Чланови Већа су размотрили и усвоји закључак Комисије за расподелу средстава буџета општине Рашка намењених месним заједницама за потребе горива.

Чланови већа су веће су размотрило и закључак Комисије за социјална питања грађана општине Рашка. Пристигло је укупно 13 захтева од чега је одобрено 11. Укупан износ одобрених средстава је 170.000,оо динара.

28. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
ће се одржати 10. октобра 2017. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 09,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред :

- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 27. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2017. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
4. РАЗМАТРАЊЕ ДАВАЊА САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА
- О ЦЕНИ УСЛУГА СМЕШТАЈА ВИЛА „РАШКА“ КОПАОНИК БРОЈ 1281 ОД 29. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ;
- О ЦЕНИ УСЛУГА СМЕШТАЈА ВИЛА „РАС“ КОПАОНИК БРОЈ 1282 ОД 29. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ;
- О ЦЕНИ УСЛУГА СМЕШТАЈА СКИ ДОМ „РАШКА“ КОПАОНИК БР. 1283 ОД 29. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ;
- О ЦЕНИ УСЛУГА У КУПАТИЛУ У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ БР. 1284 ОД 29. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ И
- О ОДОБРАВАЊУ ПОПУСТА НА РАНЕ РЕЗЕРВАЦИЈЕ „РАНИ БУКИНГ“ У ИЗНОСУ ОД 10% БР. 1285 ОД 29. СЕПТЕМБРА 2017. ГОДИНЕ
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО „Рашка“;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИМЕНОВАЊУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ИЗ РАШКЕ ЗА УСТАНОВУ ЗАДУЖЕНУ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ И ГЕНЕРАЛНО СТАРАЊЕ О МЕМОРИЈАЛУ-РОДНОЈ КУЋИ МИЛУНКЕ САВИЋ У КОПРИВНИЦИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар Скупштине општине;
6. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈП „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА НА КОПАОНИКУ, НА ЛОКАЦИЈИ „КРСТ“, СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОСМЕ ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
7. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА НА ОБАВЕШТЕЊA ПО ЗАХТЕВУ ЗА РЕДОВНУ УПОТРЕБУ ЗЕМЉИШТА ИСПОД ОБЈЕКТА ЗА ГАРАЖУ ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО – КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зорица Здравковић, самостални стручни сарадник Општинске управе;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА – ПРЕСЕК 01. СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије;
9. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА НАМЕЊЕНИХ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ОД 06. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, помоћник председника општине и председник Комисије;
10. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА ОД 09. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ СОЦИЈАНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Чоловић, члан Општинског већа и председник Комисије;
11. ТЕКУЋА ПИТАЊА;


Прилози РТВ РАШКА