Горан Павловић

Горан Павловић

IT administrator
admin@raska.gov.rs

Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs
понедељак, 28 мај 2018 10:26

ЈАВНИ УВИД

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 54-67. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/15)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА РГ– 09 - 04/2

АЛЕКСАНДРОВАЦ – КОПАОНИК - НОВИ ПАЗАР - ТУТИН

СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА РГ– 09 - 04/2

АЛЕКСАНДРОВАЦ – КОПАОНИК - НОВИ ПАЗАР – ТУТИН СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

  

ЈАВНИ УВИД у Нацрт просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ – 09 - 04/2 Александровац - Копаоник - Нови Пазар - Тутин са елементима детаљне регулације (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене разводног гасовода РГ – 09 - 04/2 Александровац - Копаоник - Нови Пазар - Тутин са елементима детаљне регулације на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се ОД 28. МАЈА 2018. ГОДИНЕ ДО 26. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у зградама градске управе Новог Пазара и општинске управе Александровац, Брус, Рашка и Тутин, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми градској/општинској управи у току трајања јавног увида, закључно са  26. јуном 2018. године. Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу се доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у понедељак, 4. јуна 2018. године са почетком у 1100 часова у згради општинске управе општине Александровац у Александровцу, Јаше Петровића 26.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду 4. јула 2018. године са почетком у 1100 часова у згради општинске управе општине Александровац у Александровцу, Јаше Петровића 26.

Физичка лица и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАШКА
Комисија за утврђивање назива улица и
тргова на територији општине Рашка
Број: 06-3/18-2
Дана: 18. маја 2018. године
Р А Ш К А

На основу члана 7. Одлуке о начину утврђивања и означавању назива насељених места, улица и тргова и начину утврђивања кућних бројева и означавању зграда бројевима на територији општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, бр. 187/2018), Комисија за утврђивање назива улица и тргова на територији општине Рашка објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање иницијатива за давање назива улицама и трговима на
територији општине Рашка

I
Комисија за утврђивање назива улица и тргова на територији општине Рашка, а у складу са Одлуком о начину утврђивања и означавању назива насељених места, улица и тргова и начину утврђивања кућних бројева и означавању зграда бројевима на територији општине Рашка и утврђених мерила и критеријуме по којима улице и тргови могу добијати имена, објављује Јавни позив за достављање иницијатива за давање назива улицама и трговима на територији општине Рашка.

II
Иницијативу за утврђивање или промену назива улице, односно трга може покренути Скупштина општине Рашка, грађани, месна заједница, Комисија и друга заинтересована лица и органи.

III
Мерила и критеријуми по којима улице и тргови могу добијати имена су:

1. Да се, уколико постоји могућност, врати назив које су улица или трг имала у самом настанку;
2. Да називи имају географска, етнографска, историјска, културна и друга обележја везана за Рашку и околину, односно Републику Србију (споменици културе, историјско наслеђе, називи градова, река, планина, језера, подручја из којег потиче становништво насељено у улици и сл., значајни догађаји и датуми из далеке и блиске прошлости);
3. Да су у питању имена знаменитих личности из прошлости из свих сфера људског стваралаштва. Мисли се на особе које су на било који начин биле везане за Рашку и околину, било да су пореклом из ових крајева, било да су својим радом и делима доносили добро Рашки и околини или Србији и њеном народу, а да нису са овог подручја.

IV
Иницијативе се подносе у писаној форми и садрже:
- податке о подносиоцу иницијативе;
- предлог назива улице или трга;
- тачно одређену локацију улице или трга;
- писмено образложење.
Иницијативе се подносе Комисији за утврђивање назива улица и тргова на територији општине Рашка.

V
Комисија ће размотрити све приспеле иницијативе и на основу њих припремити нацрт одлуке о утврђивању назива улица и тргова и исти проследити на сагласност министарству надлежном за послове локалне самоуправе.

VI
Овај Јавни позив ће се објавити у локалним средствима јавног информисања (Коперникус РТВ Рашка, НД Сат), на званичној интернет презентацији општине Рашка и на огласним таблама месних заједница и Општинске управе Рашка.

VII
Рок за достављање иницијатива је 30 (тридесет) дана од дана објављивања Јавног позива на званичној интернет презентацији општине Рашка.
Такође, иницијативе које су званично достављене Скупштини општине Рашка до дана објављивања овог јавног позива, Комисија ће узети у разматрање.

VIII
Иницијативе се подносе Комисији за утврђивање назива улица и тргова на територији општине Рашка са назнаком „Иницијатива за давање назива улица и тргова на територији општине Рашка“ непосредно на шалтеру за пријем поште Општинског услужног центра, ул. Предрага Вилимоновића 1, сваким радним даном од 08-14 сати, или путем поште на адресу:

ОПШТИНА РАШКА
Комисија за утврђивање назива улица и тргова на територији општине Рашка
ул. Предрага Вилимоновића 1
36350 Рашка

са назнаком „Иницијатива за давање назива улица и тргова на територији општине Рашка“.
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Контакт особа: Слободан Ристовић, тел. 036/736-244.

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11), чланом 3. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018) и Одлуком о буџету општине Рашка за 2018. годину, Председник општине, расписује:

КОНКУРС
за доделу дотација удружењима грађана за финансирање пројеката од јавног интереса у општини Рашка за 2018. годину

Пројекти од јавног интереса за локалну заједницу финансирају се из области:
1. рада културно уметничких друштава, (пројекти који се реализују у иностранству а који имају за циљ промоцију општине Рашка)

На конкурсу може да учествује удружење:
• које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09), чије је регистровано седиште на територији општине Рашка или на територији републике Србије;
• које је директно одговорно за припрему и извођење пројекта;
• које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању пројекта, уколико је било носилац пројекта претходне године, и ако су остварени очекивани резултати реализације пројекта, то јест оно које је поднело годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре; извештај о раду са финансијским показатељима за претходну годину. (оригинал завршног рачуна за 2017. годину доставити комисији након одговора А.П.Р.)
• које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
• које у последње две године правноснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за његову делатност;
• које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.
Овим конкурсом планирана средства за финансирање и суфинансирање пројеката удружења из буџета општине Рашка износе 250.000,00 динара.
Средства се додељују за пројекте који ће се реализовати најкасније до 1. августа 2018. године.
Удружење може конкурисати само са једним предлогом пројекта.
Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:
1. Предлог пројекта (који садржи: попуњени образац за предлог пројекта, образац за буџет пројекта, образац за наративни буџет пројекта, опционо - доказ о суфинансирању од донаторске организације и потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим партнерима на пројекту) – попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин,пожељно на рачунару;
2. Потписан и оверен извештај о раду са финансијским показатељима за претходну годину.
3. Картон депонованих потписа (оверена фотокопија);
4. ОП образац (оверена фотокопија);
а у складу са Закона о општем управном поступку опционо
5. Доказ о регистрацији удружења;
6. Статут удружења;
7. Биланс стања и биланс успеха за претходну годину;

Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне документације и пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ДОТАЦИЈА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРOЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ – НЕ ОТВАРАТИ“ на пошти или писарници јединице локалне самоуправе на назначеној адреси.
Пријава се шаље поштом или лично предаје на доле назначеној адреси:
ОПШТИНСКА УПРАВА РАШКА-УСЛУЖНИ ЦЕНТАР, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, 36350 Рашка.
Конкурсна документација може се преузети са интернет странице општине Рашка www.raska.gov.rs
За додатне информације можете се обратити на број телефона 064/8128693 Симовић Зоран , или на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
1. Рок за подношење пријаве и предлога пројекта на овај конкурс је 15 дана од дана објављивање јавног позива, односно до 04. јуна 2018. године.
2. Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката, коју утврђује конкурсна комисија, биће објављена на званичној интернет страници oпштине Рашка или / и на огласној табли Општинске управе општине Рашка у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.
На Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката, учесници конкурса имају право приговора у року од 3 (три) дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 8 (осам) дана од дана његовог пријема.
3. Одлука о избору пројеката којима се из буџета општине Рашка додељују средства за финансирање или суфинансирање пројеката удружења, Општинско веће доноси у року од 15 дана од дана утврђивања Листе вредновања и рангирања.
Одлука о избору пројеката који се финансирају из буџета општине Рашка се објављује на Огласној табли Општинске управе и на званичној интернет презентацији општине.
Пријаве пристигле након предвиђеног рока, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, пријаве са непотпуном документацијом, поднете на неодговарајућем обрасцу или за намене супротне овом конкурсу, као и пријаве достављене путем факса или електронском поштом и непотписане пријаве, неће се разматрати. Непотпуни конкурсни материјал се неће оцењивати/бодовати.
Општина Рашка као давалац средстава задржава право да од учесника конкурса по потреби затражи додатну документацију и информације.
Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају.
Конкурс се објављује на Огласној табли Општинске управе општине Рашка и на званичној интернет презентацији општине Рашка www.raska.gov.rs. Јавни позив ће бити објављен и у најмање једном локалном медију.


ОПШТИНА РАШКА
II Број 158/18
Дана 18. мај 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

42. СЕДНИЦA ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 17. маја 2018. године (четвртак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:


- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 41. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ - НА ИМЕ НЕДОВОЉНО ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊА ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ УСАГЛАШАВАЊА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ЗОНУ У ДРАГАНИЋИМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА НА КОПАОНИКУ (ЗОНА 1);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА НА КОПАОНИКУ (ЗОНА 2);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине;
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО „Рашка“;
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ СКУПШТИНЕ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН КРАЉЕВО” О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
10. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ДЕЛА КОМПЛЕКСА БАЗЕНА У РАШКИ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ „Спортски центар“ Рашка;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за пољопривреду и водопривреду;
12. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У 2018. ГОДИНИ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Вељовић, члан Општинског већа и председник комисије;
13. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ФИНАНСИРАЊА И СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
15. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА УДРУЖЕЊА ЗА ПОМОЋ ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА РАШКА ЗА ПРЕУСМЕРАВАЊЕ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ БЕСПЛАТНИХ СЕЗОНСКИХ КАРАТА ЗА ГРАДСКИ БАЗЕН У РАШКИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа и председник комисије;
17. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ПРВЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАКНАДА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ОД 07. МАЈА 2018. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа и председник комисије;
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Миленковић, члан Општинског већа;
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије;
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ УТРОШКА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ДОДЕЉЕНИХ ПО КОНКУРСУ ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије;
21. ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ОД 11. МАЈА 2018. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Покимица, члан Општинског већа и председник комисије;
22. ТЕКУЋА ПИТАЊА;

Општинско веће је на седници одржаној 9.маја дало сагласност да се изврши поравнање између Општине Рашка и Скијашког клуба „Копаоник“ чиме ће бити окончан судски спор вођен између Општине Рашка и Ски клуба. Овим поравнањем Ски клуб признаје да је земљиште, као и објекат подигнут на њему, који се састоји од приземља и два спрата, власништво Општине Рашка. Општина Рашка се овим поравнањем обавезује да ће на катастарској парцели 4/23 изградити нови објекат и да ће део тог објекта моћи да користи Ски клуб „Копаоник“. Током сезоне, односно припрема за такмичење, Ски клуб ће имати на располагању смештај за активне чланове, скијашницу, ресторан и канцеларијски простор. Општина Рашка ће сносити трошкове припрема ван Србије за такмичаре који постижу врхунске резултате, финансираће све активности и помоћи Ски клубу у организацији спортских такмичења. За чланове Клуба ће као и до сада бити обезбеђен бесплатни ски-пас.

41. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 09. маја 2018. године (среда) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 08,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 40. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОРАВНАЊЕ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ РАШКА И СКИЈАШКОГ КЛУБА „КОПАОНИК“ ИЗ РАШКЕ У СПОРУ КОЈИ СЕ ВОДИ ПРЕД ОПШТИНСКИМ СУДОМ У РАШКИ У ВЕЗИ КАТ. ПАРЦЕЛА 4/23, 4/61 И 4/10 СВЕ У КО КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац општине Рашка;
2. ТЕКУЋА ПИТАЊА;

На конкурсу Министарства привреде за суфинансирање јединица локалне самоуправе за израду пројектно техничке документације, општина Рашка је добила средства у износу од 6.480.000 динара за израду пројектне документације за проширење водоводног система на Копонику. 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАШКА
ЈАВНО ОГЛАШАВА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПЛАТОА ИСПРЕД ДОМА КУЛТУРЕ У РАШКИ РАДИ ОБАВЉАЊА УГОСТИТЕЉСКЕ ДЕЛАТНОСТИ


Kомисија за издавање платоа испред Дома културе у Рашки путем јавног оглашавања, методом прикупљања писмених понуда, на основу решења начелника Општинске управе Рашка, јавно оглашава прикупљање писмених понуда за:
I. Издавање платоа испред Дома културе у Рашки, по утврђеној најнижој цени од 50.000,00 динара без ПДВ-а.

Издаје се у закуп плато који се налази испред Дома културе у Рашки и то: плато укупне површине 80 метара квадратних, за потребе угоститељске делатности.

Простор се издаје у закуп за периодод 15. маја до 30. септембра 2018. године. Простор се не може издавати у подзакуп.
Месечни износ закупнине који буде одређен у поступку прикупљања писмених понуда представљаће пореску основицу за ПДВ.
Закуп наведеног простора подразумева плаћање уговорене закупнине унапред.
Заинтересована лица могу разгледати предмет продаје сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.
Оглас за прикупљање писмених понуда траје до 14. маја 2018. године у 10:00 када је последњи рок за уплату депозита.
Понуде се предају у затвореним ковертама на писарници Општинске управе Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, до 14. маја 2018. године, до 10:00.
Отварање понуда ће се одржати у просторијама Општинске управе у Рашки, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 дана 14. маја 2018. године са почетком у 12,00 часова.
Право учешћа имају сви предузетници који се минимум 3 године у континуитету баве угоститељском делатношћу, који уплате депозит, потпишу изјаву о условима враћања депозита и поднесу пријаву за прикупљање писмених понуда, са назнаком Понуда за плато – не отварати, на адресу из претходног става.
Представници правних лица која учествују у отварању писмених понуда морају предати оверена овлашћења за учешће на отварању понуда.


Пријава за прикупљање писмених понуда обавезно треба да садржи: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, назив угоститељске радње, матични број, извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју, доказ о измирењу пореских обавеза, доказ о уплати депозита, број жиро рачуна као и изјаву о прихватању услова у вези повраћаја депозита.
Уз понуду понуђач је дужан да достави доказ о уплати 50% од најниже цене предмета продаје на рачун 840-89640-92 модел 97 позив на број 31-087.
Понуђачу који буде изабран за најповољнијег депозит представља део закупнине.
Понуђачима који не буду изабрани за најповољнијег депозит ће се вратити на рачун у року од 10 дана од, дана отварања понуда.
Најповољнији купац дужан је да у року од три дана од дана завршетка продаје, извши уплату купопродајне цене и да у истом року закључи уговор о закупу, с тим да у случају одустанка нема право на повраћај уплаћеног износа.
Закупац је дужан да за време трајања закупа обезбеди неометано обављање програма Центра за културу „Градац" који се одвијају у Дому културе.
За све информације и правила о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда обратити се Општинској управи Рашка на телефон 736-244.

31. СЕДНИЦА ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 04. маја 2018. године (петак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 30. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА УСЛУГА СА ИЗВЕШТАЈЕМ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА У 2017. ГОДИНИ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Верица Вујанац, вд директора Дома здравља Рашка;
3. ПЛАН УСЛУГА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН УСЛУГА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Верица Вујанац, вд директора Дома здравља Рашка;
4. ГОДИШЊИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за пољопр. и водопривреду;
5. ГОДИШЊИ ПРОГРАМА МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, самостални стручни сарадник за пољопр. и водопривреду;
6. ИЗМЕНE ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ДЕЛА ПРОГРАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, руководилац Сектора за економске, правне и опште послове ЈКП Путеви Рашка;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПУ ИЗРАДИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ЈОШАНИЧКОЈ БАЊИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Тијана Пајевић-Ђорђевић, помоћник председника општине за локални економски развој;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе и председник комисије за прибављање;
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ЈОСОВИЋ РАДОЈКУ ИЗ ЛЕШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Станишић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПРЕДУЗЕЋУ IMEL PROPERTIES DOO BEOGRAD;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Станишић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
12. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Општинско веће је усвојило Одлуку о првом ребалнсу буџета за 2018.годину. Ребалансом буџет је увећан за 99 милиона динара и то углавном због учешћа на пројектима и инвестиција као што су изградња моста у Рватима, изградња пешачке стазе на Копаонику и јавне расвете у Баљевцу, реконструкција меморијалног центра Милунке Савић у Јошаничкој Бањи.
На данашњој седници разматран је и прихваћен Палн услуга ДЗ Рашка за 2017.годину. ДЗ је у протеклој години извршавао планиране активности у складу са Правилником о обиму и садржају здравствене заштите. У документу се, између осталог, констатује да је током 2017.године обављено више од 173 700 превентивних и куративних прегледа. Највећи проценат превентивних прегледа забележен је у Служби за заштиту деце и у Служби за заштиту жена.
Данас је усвојен и План услуга ДЗ Рашка, усклађен са нормативима и стандардима Министарства здравља и Републичког фонда за здравствено осигурање.
Чланови Општинског већа усвојили су Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта којим се утврђују обим и врсте радова које треба извршити, а који садржи и податке о врсти земљишта и земљишту које је у власништву Републике Србије. Прошле године два пута су објављивани позиви за давање земљишта у државној својини у закуп и на те конкурсе нико се није јавио.
Веће је прихватило Одлуку о избору начелника ОУ Рашка. На јавни конкурс стигла је пријава само једног кандидата. Општинско веће је подржало предлог комисије да на мандат од 5 година буде изабран Спасоје Андрић, досадашњи в.д.начелника.
На седници је усвојен Правилник о систематизацији радних места у ЦК „Градац“, усклађен са Каталогом радних места.
Веће је усвојило и Извештај о раду Комисије за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за 2017.годину. За суфинансирање пројеката УГ и верских организација прошле године издвојено је 4.200.000 динара. Била су расписана три конкурса, а финансиран је 31 пројекат.
Чланови Већа су усвојили предлог да лицима на стручној пракси буду плаћени тропкови превоза.
Општинско веће је усвојило и Одлуку о изради програма развоја туризма у Јошаничкој Бањи за период 2019-2024. Циљ израде програма је да се дефинишу визија и мисија развоја туризма у Јошаничкој Бањи, да се евидентирају постојећи и потенцијални туристички производи, испита туристичка понуда и тражња, као и да се формулише маркентишка стратегија. Рок за израду је 120 дана.
Прилози РТВ РАШКА