Актуелно

26. СЕДНИЦА СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 22. децембра 2014. године (понедељак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи дневни ред:
 
УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 25. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ СТАТУТА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Бојан Јовановић, председник Комисије за из­ра­ду предлога ак­та о про­ме­ни Ста­ту­та оп­шти­не Рашка.
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ:    Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет и финансије. 

Опширније: 26. СЕДНИЦА СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА

На основу члана 10. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије  за  избор корисника за пружање помоћи за економско оснаживање расељених лица на територији Општине Рашка кроз доходовне активности, Комисија за избор корисника  ( у даљем тексту: Комисија),  расписује 
 
 
ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА  
 
ОГЛАШАВА СЕ додела помоћи за економско оснаживање интерно расељених лица на територији општине Рашка, кроз доходовне активности, коју обезбеђује Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије у сарадњи са општином Рашка.
Средства за помоћ за економско оснаживање интерно расељених лица  на територији Општине Рашка кроз доходовне активности обезбеђују се под следећим условима:
1 максимални износ помоћи по кориснику не може прећи износ од 200.000,00 динара;

Опширније: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ...

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Општина Рашка
Kомисија за доделу помоћи 
Broj: 205-9/14-4
Дана 17.12.2014.год.
Р А Ш К А
На основу одлуке општине Рашка и Уговора о сарадњи број: 9-9/343 од 17. новембра 2014.год. на реализацији „Програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба  интерно расељених лица“, у циљу пружања помоћи у грађевинском материјалу за обезбеђивање неопходних услова становања у започетој изградњи објекта за становање - завршетак градње или адаптацију постојећег стамбеног објекта за породице интерно расељених лица, Комисија за избор корисника на седници одржаној 17.12. 2014. године, објављује
 
Ј А В Н И   П О З И В
ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ПОРОДИЦАМА ИРЛ
 
 Оглашава се  додела помоћи у грађевинском материјалу породицама  интерно расељених лица на територији  општине Рашка, у максималном износу од 550.000.
Рок за подношење захтева је 30 дана од дана објављивања на огласној табли општине Рашка. 
Право на ПОМОЋ могу да остваре породице интерно расељених, лица смештене у неадекватном приватном смештају у општини  Рашка. 

Опширније: Ј А В Н И П О З И В ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ПОРОДИЦАМА ИРЛ

На основу Споразума о донацији између Банке за развој Савета Европе и Републике Србије, потписаног 9. септембра 2014. године, у вези са Регионалним стамбеним програмом - Потпројекат бр. 4 – монтажне куће,  члана 19. став 8. Закона о избеглицама („Службени гласник РС“, број 18/92, „Службени лист СРЈ“ број 42/02 - СУС и „Службени гласник РС“, број 30/10), члана 11. став 1. тачка 2) и члана 12. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 30 монтажних кућа, поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 30 монтажних кућа (у даљем тексту: Правилник), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом 30 монтажних кућа, образована Решењем комесарав број 019-1715/6 од 11. децембра 2014. године (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 15. децембра 2014. године, објављује 
 

Опширније: ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба

Subcategories

СЛУЖБА ЗА НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ЈАВНИХ ПРИХОДА - ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Адреса: Предрага Вилимоновића бр.1, Телефон: 036-737-775, Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


У оквиру Општинске управе општине Рашка формирана је Служба за локалну пореску администрацију, које је почело са радом 01.01.2009. године. Ова служба је по Закону о финансирању локалне самоуправе преузело надлежност Министарства финансија - Пореске управе у пословима утврђивања, контроле и наплате локалних јавних прихода. 
 
Служба ради на утврђивању пореских обавеза пореза на имовину физичких лица, пореза на имовину правних лица, локалних комуналних такси, самодоприноса, боравишне таксе,  канцеларијску и теренску контролу, у поступку администрирања изворних локалних јавних прихода редовну и принудну наплату локалних јавних прихода, пореско књиговодство и извештавање и друге послове у складу са законом и одлукама .
 
 
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Порез на имовину утврђује се применом Закона о порезима на имовину (“Сл.гласник РС”,бр.26/2001,”Сл.лист СРЈ”,бр.42/2002- одлука СУС  и “Сл.гласник РС”, бр.80/2002, 80/2002-др. закон, 135/2004, 61/2007,5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,57/2012- одлука УС и  47/2013).
ПРЕДМЕТ ОПОРЕЗИВАЊА СУ: 
1) Право својине, односно на право својине на земљишту површине  преко 10 ари
2) Право закупа стана или стамбене зграде конституисано у корист физичких лица, у складу са законом којим је уређено становање, односно социјално становање, односно законом којим су уређене избеглице, за период дужи од једне године или на неодређено време;
3) Право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари, у складу са законом којим се уређује правни режим грађевинског земљишта;
4) Право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права коришћења, у складу са законом којим се уређује јавна својина;
5 Коришћење непокретности у јавној својини од стране  корисника непокретности, у складу са законом којим се уређује јавна својина;
6) Државина непокретности на којој ималац права својине није познат или није одређен;
7) Државина непокретности у јавној својини, без правног основа;
8) Државина и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу.
КО ЈЕ ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК- лице које је на непокретности на територији Републике Србије: 
- Ималац права - својина
- Корисник непокретности у јавној својини – када се порез плаћа на коришћење непокретности у јавној својини;
- Држалац непокретности – када се порез плаћа на државину;
-  Прималац лизинга – када се порез плаћа на државину и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу.
 ТО ЈЕ: 
-  Резидент и нерезидент,
-  Физичко и правно лице,
-  Обвезник који води и који не води пословне књиге…
Када су на истој непокретности више лица обвезници – свако је обвезник сразмерно свом уделу у односу на целу непокретност.
Када удели обвезника на истој непокретности нису одређени – за сврху опорезивања порезом на имовину сматраће се да су једнаки.
 ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА 
- Утврђени порез за пореску годину плаћа се тромесечно, у року од 45 дана од дана почетка тромесечја, у року од 45 дана од почетка тромесечја, на прописани уплатни рачун јавних прихода;
- До утврђивања  пореза за пореску годину – плаћа се аконтационо, у висини обавезе за последње тромесечје  претходне пореске године;
- Обвезник коме  пореска обавеза настане  у току пореске године – у року од 30 дана од дана настанка пореске обавезе утврђује  порез за део године – почев од настанка пореске обавезе;
- Порез за тромесечје у коме је настала пореска обавеза плаћа се у сразмерном износу од настанка пореске обавезе до истека тог тромесечја.
Пореска ослобођења уређена су чланом 12. Закона о порезима на имовину (“Сл.гласник РС”,бр.26/2001,”Сл.лист СРЈ”,бр.42/2002- одлука СУС И “Сл.гласник РС”, бр.80/2002, 80/2002-др. закон, 135/2004, 61/2007,5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011,57/2012- одлука УС И 47/2013).
 
ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
 
Локалне комуналне таксе уводе се за: истицање фирме на пословном простору, истицање фирме ван пословног простора, држање моторних друмских и прикључних возила, коришћење витрина ради излагања робе ван пословног седишта, држање и коришћење пловних постројења и пловних направа и других објеката на води, држање ресторана и других угоститељских објеката на води, држање кућних животиња, држање музичких уређаја и приређивање музичког програма, коришћење рекламних паноа, коришћење обале у пословне сврхе, заузеће јавне површине грађевинским материјалом за извођење грађевинских радова.
 
Локалне комуналне таксе за истицање фирме утврђују се у различитој висини у зависности од врсте делатности објекат на коме је истакнута фирма, а по Одлуци о локалним комуналним таксама на територији општине Нова Варош.
 
Фирма је сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или физичко лице обавља одређену делетност или занимање.
 
Наплата таксе на годишњем нивоу наплаћиваће се месечно у 12 једнаких месечних рата до 15-ог у месецу за месец који претходи плаћању.
 
На ове обвезнике примењује се Закон о пореском поступку и пореској администрацији који између осталог дефинише и поступке редовне и принудне наплате обавезе (установљавањем залоге, пописом покретних ствари, пописом непокретности...).
 
БОРАВИШНА ТАКСА
Контролу наплате и уплате боравишне таксе врши јединица локалне самоуправе преко инспектора надлешних за контролу изворних прихода јединице локалне самоуправе.