email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
четвртак, 24 јун 2021 12:53

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА” РАШКА

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Рашка” Рашка

На основу члана 36. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије”, број 15/16 и 88/19) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа „Рашка” Рашка, I Број: 06-IX-10/20218 од 16. јуна 2021. године,

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА” РАШКА

1. Подаци о Јавном предузећу: Јавно комунално предузеће „Рашка“ Рашка
- седиште Јавног предузећа је: Рашка, ул. Душанова 2а;
-претежна делатност Јавног предузећа је: 3600 скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

2. Радно место: директор Јавног комуналног предузећа „Рашка“ Рашка
Послови директора: представља и заступа Јавно комунално предузеће „Рашка“, организује и руководи процесом рада, води пословање Јавног комуналног предузећа „Рашка“, одговара за законитост рада Јавног комуналног предузећа „Рашка“, за реализацију одлука и других аката скупштине општине, председника општине и општинског већа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Рашка“ и одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Рашка“ и одговоран је за његово спровођење, предлаже финансијске извештаје, предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине (субвенције, гаранције или коришћење других средстава), извршава одлуке надзорног одбора, бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник Јавно комунално предузећа „Рашка“ по претходно прибављеној сагласности Скупштине општине, доноси акт о систематизацији, предлаже надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора, одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним уговором и статутом предузећа, доноси план набавки за текућу годину, доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује закон о јавним набавкама, врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.

3. Услови за именовање:
1) да је пунолетно и пословно способно лице;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из подтачке 2) ове тачке;
4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5) да познаје област корпоративног управљања;
6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим сеуређују кривична дела, и то:
• обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
• обавезно психијатријско лечење на слободи;
• обавезно лечење наркомана;
• обавезно лечење алкохоличара;
• забрана вршења позива, делатности и дужности.

4. Место рада: Рашка.

5. Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере: познавање делокруга рада Јавног комуналног предузећа „Рашка” Рашка; стручна оспособљеност за рад на месту директора и вештина комуникације - увидом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања и логичког закључивања, организационе способности и стручне способности у вези са руковођењем – писано, путем стандардизованих тестова; знање једног светског језика, провераваће се усменим разговором или писаном провером; познавање рада на рачунару, провераваће се симулацијом, односно практичним радом на рачунару у програмима који се уобичајено користе у вршењу редовних послова директора јавног предузећа.

6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс: рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.
Именовање директора Јавног комуналног предузећа „Рашка” Рашка врши се на период од четири године.

7. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

8. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: извод из матичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); оверена изјава код јавног бележника да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке; уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника.

9. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Општина Рашка, Рашка, ул. Ибарска бр. 2, са назнаком „За јавни конкурс – за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ Рашка.

10. Подаци о лицима за контакт: Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: Срђан Пузовић, контакт телефон: 036/736-622, e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Општинска управа општине Рашка, поднете неотворене пријаве доставља Комисији за спровођење конкурса за избор директора, у року од три дана од дана истека рока за достављање пријава, на разматрање и даље поступање.

Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Овај оглас је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије” број 63/21, Службеном гласнику општине Рашка број 233/21, у дневним новинама „Вечерње новости“, које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на званичној интернет страници Општине Рашка: www.raska.org.rs.

Прочитано 1862 пута Последњи пут измењено четвртак, 24 јун 2021 12:53