Одштампајте ову страницу
четвртак, 12 август 2021 12:35

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Рашка за 2021. годину

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)


На основу Одлуке Општинског већа општине Рашка о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Рашка за 2021. годину број III број 06-V-23/21-8 од 11. августа 2021. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, број 06-V-21/2021-2, од 09. јула 2021. године, општина Рашка, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Рашка за 2021. годину

I УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС
Право учешћа на конкурсу имају грађани и стамбене заједнице који испуњавају следеће услове:

1) да је подносилац пријаве власник са местом пребивалишта у породичној кући или у стану за који подноси пријаву (према решењу за порез или фотокопије личне карте),
2) да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат:
(1) доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,
(2) грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе,
(3) грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или
(4) решење о озакоњењу.
(5) доказ да су започели процес легализације или укњижења.
3) да је стамбена заједница уписана у одговарајући регистар (само за пријаве стамбених заједница).

Право учешћа на јавном позиву немају:
• власници који не живе у кући или стану за који подносе пријаву
• власници стамбених објеката који су у претходном периоду користили средства општине за сличне активности и иста оправдали и
• власници стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.

II МАКСИМАЛНА ВИСИНА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ У ОКВИРУ ОВОГ ЈАВНОГ ПОЗИВА:

А) УГРАДЊА И НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕРМИЧКУ ИЗОЛАЦИЈУ СПОЉНИХ ЗИДОВА И КРОВОВА:
А.1. ЗА ГРАЂАНЕ ВЛАСНИКЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА
-Максимално учешће општине Рашка и Републике Србије је до 120.000 динара са ПДВ-ом по пријави, односно до 50% укупне вредности радова по пријави са ПДВ-ом.
Укупна планирана средства општине Рашка и министарства за ову меру су 3.300.000,00 динара.

А.2. ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА (УКЉУЧУЈЕ И ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАВЕДЕНЕ РАДОВЕ).

- Максимално учешће општине Рашка и Републике Србије је до 80.000 динара са ПДВ-ом помножено са укупним бројем станова у стамбеној згради по пријави, односно до 50% укупне вредности радова по пријави са ПДВ-ом.
Укупна планирана средства општине Рашка и министарства за ову меру су 1.000.000,00 динара.

Напомене:
- Максимално учешће општине Рашка не може прећи 50% укупног износа са ПДВ-ом,
- Минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm.

Б. ЗА НАБАВКУ И УГРАДЊУПРОЗОРА И СПОЉНИХ ВРАТА СА ПРАТЕЋИМ ГРАЂЕВИНСКИМ РАДОВИМА МАКСИМАЛНО УЧЕШЋЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ ЈЕ:

Б.1. ЗА ГРАЂАНЕ ВЛАСНИКЕПОРОДИЧНИХ КУЋАИЛИ СТАНОВА
- Максимално учешће општине Рашка и Републике Србије је 100.000 динара са ПДВ-ом по пријави, односно до 50% укупне вредности радова по пријави са ПДВ-ом.
Укупна планирана средства општине Рашка и министарства за ову меру су 3.000.000,00 динара.

Б.2. ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
- Максимално учешће општине Рашка и Републике Србије је до 100.000 динара са ПДВ-ом помножено са бројем станова у згради по пријави, односно до 50% укупне вредности радова по пријави са ПДВ-ом.

Укупна планирана средства општине Рашка и министарства за ову меру су 1.000.000,00 динара.

Напомене:
-Максимално учешће општине Рашка не може прећи 50% укупног износа са ПДВ-ом.
- минималним техничким карактеристике су (U – коефицијент прелаза топлоте): U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата, U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата
-Средства се неће одобравати за набавку и уградњу појединачних прозора и врата већ замена прозора и врата мора бити комплетна за етажу, стан или кућу.

В. ЗА НАБАВКУ И ИНСТАЛАЦИЈУ КОТЛОВА/ПЕЋИ, НА БИОМАСУ (ДРВНИ ПЕЛЕТ, БРИКЕТ, СЕЧКА) МАКСИМАЛНО УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ЈЕ:

В.1 ЗА ГРАЂАНЕ ВЛАСНИКЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ИЛИ СТАНОВА
- Максимално учешће општине Рашка и Републике Србије је до 85.000 динара са ПДВ-ом по пријави за котлове или пећи на биомасу, односно до 50% укупне вредности радова по пријави са ПДВ-ом.
Укупна планирана средства општине Рашка и министарства за ову меру су 3.000.000,00 динара.

В.2 ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
- Максимално учешће општине Рашка и Републике Србије је до 50.000 динара са ПДВ-ом по пријави за котлове на биомасу, помножене са бројем станова у пријављеној стамбеној згради, односно до 50% укупне вредности радова по пријави са ПДВ-ом.

Укупна планирана средства општине Рашка и министарства за ову меру су 1.000.000,00 динара.

Напомене:
- Максимално учешће општине Рашка не може прећи 50% укупног износа са ПДВ-ом,
- Минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет,) износи 85%, котла (грејача простора) на гас износи 90%, пећи (грејача простора) на биомасу износи 70%.
- Прихватљива цена котла је цена основне верзије за ову меру са ПДВ-ом ( неће се одобравати средства за набавку комбинованих који као енергент користе и чврсто гориво и пелет).

НАПОМЕНА: СВЕ ПРЕКО ГОРЕ НАВЕДЕНИХ МАКСИМАЛНИХ ИЗНОСА СРЕДСТАВА СУФИНАНСИРАЊА ОПШТИНЕ РАШКА СНОСИ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ. (НА ПРИМЕР ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ СЕ МОЖЕ ОПРЕДЕЛИТИ И ЗА СКУПЉЕ ПРОЗОРЕ С ТИМ ДА РАЗЛИКУ У ЦЕНИ СНОСИ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ.)
НАПОМЕНА: ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА МОГУ КОНКУРИСАТИ ИСКЉУЧИВО ЗА ЈЕДНУ ОД НАБРОЈАНИХ МЕРА.
НАПОМЕНА: ИЗНОСИ СУФИНАНСИРАЊА ЗА НАВЕДЕНЕ МЕРЕ СУ ПРОПИСАНИ У ЧЛАНУ 6. ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА (ПРИЛОГ 3).

III НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ
Трошкови који неће бити финансирани јавним конкурсом су за:
 рефундацију трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене), односно, не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности.
 Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл.
 Набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава
 Други трошкове који нису у складу са мерама енергетске санације.

IV ОБАВЕЗНАДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ
А) За грађане власнике породичних кућа или станова пријава мора да садржи:
1) потписан и попуњен Пријавни образац (Прилог 1) за суфинансирање мера енергетске ефикасности ;
2) фотокопију личне карте са адресом пребивалишта или очитана лична карта подносиоца захтева;
3) фотокопије личних карата са адресом пребивалишта или очитане личне карте за све чланове домаћинства;
4) предрачун (профактура) са количином и ценом за опрему са уградњом коју грађанин добија од једног од привредних субјеката(извођача радова) са листе (Прилог 2) коју је објавила општина Рашка коју грађанин изабере са листе;
5) копију решења о утврђивању пореза на имовину за претходну годину (ради утврђивања тачне површине );
6) копију грађевинске дозволе или други документ којим се доказује легалност објекта или доказ да је започет процес легализације/озакоњења;
7) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се конкурише за претходни месец.

Б) За стамбене заједнице стамбених зграда пријава мора да садржи:
1) доказ о регистрацији Стамбене заједнице;
2) сагласност стамбене заједнице за предложену меру уз записник са седнице;
3) потписан и попуњен Пријавни образац (Прилог 1) за суфинансирање мера енергетске ефикасности ;
4) предрачун (профактура) са количином и ценом за опрему са уградњом коју грађанин добија од једног од привредних субјеката(извођача радова) са листе (Прилог 2) коју је објавила општина Рашка, коју грађанин изабере са листе;
5) решење о утврђивању пореза на имовину за сваки стан који је дао сагласност (ради утврђивања тачне површине);
6) потврда/доказ о редовном измиривању обавеза за 2020. годину по основу пореза на имовину за сваки стан који је дао сагласност;
7) копију грађевинске дозволе или други документ којим се доказује легалност објекта или доказ да је започет процес легализације/озакоњења;
8) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за сваки стан стамбене зграде који је дао сагласност;
9) листа чланова стамбене заједнице са фотокопијом личних карата за сваког члана стамбене заједнице са јасно видљивом адресом становања;
10) списак свих станара стамбене зграде са копијама личне карте где се види адреса становања;

В) Документација која се даје на увид Комисији приликом обиласка објекта:
Грађевински пројекат објекта (уколико постоји).

Г) Документација која се доставља након потписивања Уговора и завршетка радова:
Након завршетка радова потребно је да крајњи корисник достави доказ о уплати целокупног сопственог удела у финансирању мере (признаница/рачун) привредном субјекту (извођачу радова).

V ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ
Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници општина Рашка, www.raska.gov.rs, или на пријавници општине и садржи:
 Комплетан текст Јавног позива,
 Прилог 1 –ЗА ГРАЂАНЕ - Пријавни образац и образац о стању породичних кућа или станова;
 Прилог 1А–ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦА - Пријавни образац и образац о стању СТАМБЕНИХ ЗГРАДА;
 Прилог 2 – Листа фирми/привредних субјеката са које грађани изабирају једну фирму за одговарајућу меру од које морају да прибаве предрачун са ценом и количином опреме и уградњу. Овај предрачун је обавезно поднети уз пријаву.
 Прилог 3 – Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.

VI МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава јe 21 дана од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли општина Рашка.
Конкурс је отворен до 02. септембра 2021. године.
Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:
„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА И СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ – НЕ ОТВАРАТИ“,
са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.
Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе Рашка, или препоручено поштом на адресу:
Општина Рашка, ул. Предрага Вилимоновића, број 1. 36350 Рашка.
Комисији за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање мера енергетске санације

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 064/260-8550 и 066/428-923 (радним данима од 9,00 до 14,00) или на електронску адресу: Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници општине Рашка, www.raska.gov.rs

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који документ из одељка IV. Јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена.

Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним позивом се не оцењују и решењем ће бити одбијене.

VII. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ, СТАНОВИ И СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ)
Евалуација пријаве подносиоца ће се вршити у складу са Правилником усвојеним од стране општине Рашка.

VIII. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА
Општина Рашка ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима (привредним субјектима – фирмама које реализују мере, а након што појединачни крајњи корисник (грађанин/стамбена заједница)изврши уплату директном кориснику целокупну своју обавезу и након завршетка реализације мере.
Услов да се пренесу средства директном кориснику је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Комисије приликом првог изласка.
Крајњи Корисник мора имати уредну документацију које ће доставити надлежној комисији.
Крајњи корисник ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције наведене у одељку II (максималног износа учешћа ЈЛС).
Контролу извршења уговорених обавеза извршиће Комисија.
Уколико Корисник средстава није средства наменски утрошио, или радови нису изведени у складу са предрачуном који је крајњи корисник поднео приликом пријаве, ЈЛС неће уплатити средства додељена јавним позивом.
Уколико приликом обиласка објекта подносиоца пријаве ради евалуације пријаве у циљу оцене почетног стања објекта и веродостојности података из поднете пријаве се констатује да подаци нису истинити, подносилац ће бити дисквалификован.
Уколико из неког разлога крајњи корисник не може да реализује набавку од одабраног директног корисника, има право да изврши набавку од другог директног корисника са листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести Комисију и достави јој нову профактуру/предрачун, с тим да износ не може бити већи од одобреног.

IX. ОЦЕЊИВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ И ИЗБОР КРАЈЊИХ КОРИСНИКА
Оцењивање и рангирање пројеката грађана и стамбених заједница, врши се применом критеријума из члана 26. Правилника (Прилог 3).
Комисија разматра пријаве и у складу са условима из члана 26. Правилника , утврђује прелиминарну ранг листу крајњих корисника за сваку меру на основу бодовања према критеријумима из члана 26. Правилника.
Листу из става 2. овог одељка Комисија објављује на огласној табли Општине Рашка и званичној интернет страници.
Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању листе из става 2. овог одељка у року од три дана од дана објављивања листе.
На листу из става 2. овог одељка подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на писарницу Општинске управе.
Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 2. овог одељка као и да донесе одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 15 дана од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну листу.
На основу листе из става 6. овог одељка Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.
Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 7. овог одељка утврдила да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га елиминише из ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи теренски обилазак првог следећег на листи код кога није вршен теренски обилазак.
Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева комисија сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија. У записнику Комисија потврђује да ли су мере наведене у предмеру и предрачуну који је грађанин поднео приликом пријаве на јавни позив прихватљиве.
На основу записника из става 9. овог одељка комисија сачињава коначну листу крајњих корисника.
Листу из става 10. овог одељка Комисија објављује на огласној табли општине Рашка и званичној интернет страници општине Рашка.
На листу из става 10. овог одељка подносиоци пријава код којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања коначне листе крајњих корисника. Приговор се подноси на писарницу ЈЛС.
Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 10. овог одељка у року од 15 дана од дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну листу крајњих корисника.
Општинско веће општине Рашка доноси Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације, на основу чега се закључују уговори.

 

 

 

Прочитано 2200 пута Последњи пут измењено петак, 13 август 2021 20:16

Најновије од Општинска управа Рашка