Одштампајте ову страницу
уторак, 17 мај 2022 09:54

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2022. ГОДИНИ

Написао
Оцените овај чланак
(0 Гласова)

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Акционог плана за период од 2021. до 2023. годинe за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 30/21) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и
9/18), Одлуке о измени одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним планским документом у области запошљавања у
2022.години коју је донео министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања бр. 401-00-
00631/2022-24 од 30.03.2022. године, а у складу са локалним планским докуметом у области запошљавања општине Рашка за период 2021-2023.година и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2022.годину број 1208-101- 2/2022 од
15.04.2022. године, дана 16.05. 2022. годинe

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА Расписују
ЈАВНИ КОНКУРС


ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2022. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ


Јавни радови на којима се радно ангажују незапослена лица из категорије теже запошљивих и незапослени у стању социјалне потребе, реализују се у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.


Јавни радови се организују на подручју оних јединица локалне самоуправе, које према степену развијености утврђеном у складу са посебним прописом Владе припадају:
1. трећој групи (у распону од 60% до 80% републичког просека) и
2. четвртој групи (степен развијености испод 60% републичког просека) и девастираним подручјима (степен развијености испод 50% републичког просека).


Послодавац – извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова уколико укључи незапослена лица из следећих категорија:
1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи,
2. Роми,
3. лица без завршене средње школе,
4. лица која посао траже дуже од 18 месеци,
5. особе са инвалидитетом.

 


Приоритет за укључивање у меру имају лица из наведених категорија која се први пут ангажују на јавним радовима.


Пре укључивања у меру, Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.


На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица.


Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.


Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.


Јавни радови се могу спроводити у областима:
- социјалне заштите и хуманитарног рада,
- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
- одржавања и заштите животне средине и природе.


Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:


 исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;


 накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:
o 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,
o 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,
o 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;


 накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по
интерном програму послодавца или програму образовне установе, односно за лица ангажована код послодавца – пружаоца услуга социјалне заштите, у складу са законом; по завршетку обуке лицу се издаје интерна потврда о стеченим компетенцијама или јавно призната исправа уколико је обуку реализовао јавно признати организатор активности образовања одраслих; послодавцу – извођачу јавног рада, односно образовној установи, исплаћују се средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је завршило обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; накнада трошкова обуке не може бити исплаћена за лица која су у претходном периоду већ завршила предвиђену обуку; Национална служба процењује оправданост потребе за
обуком, уколико исто није регулисано законом.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

Прочитано 973 пута Последњи пут измењено уторак, 17 мај 2022 09:59

Најновије од Општинска управа Рашка