Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОБЈЕКТА на катастарској парцели број 3925/1 КО Варево

Јавни увид трајаће 7 дана, од 09.01.2019.год. закључно са 15.01.2019.год. Нацрт планског документа биће изложен сваког радног дана, од 8.00 до 14.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени Нацрт планског документа, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 15.01.2019.год.

По завршеном јавном увиду, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Општина Рашка, УСАИД Пројекат за одговорну власт и организација Транспарентност Србија упућују
ЈАВНИ ПОЗИВ
1. удружењима, да предложе своје представнике за кандидате, односно појединцима да се кандидују за чланство у радној групи за израду Локалног антикорупцијског плана-а.
Радну групу ће, у складу са Моделом локалног антикорупцијског плана који је израдила Агенција за борбу против корупције у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина Србије (СКГО), чинити представници локалне самоуправе који се баве областима које су наведене у Моделу.
Радна група ће имати и два члана, представника грађана, односно организација цивилног друштва.
Та два члана који се бирају на основу овог јавног позива треба да испуне следеће услове:
- да удружење има седиште на подручју општине Рашка или да има реализоване пројекте на подручју општине Рашка у последњих три године;
- да појединци имају пребивалиште или боравиште на подручју општине Рашка;
- да има реализован пројекат или активности (иницијативе, истраживања, захтеви, објављени текстови, анализе и слично) из области борбе против корупције и са том темом сродним областима (на пример надзором над јавним финансијама, праћењем и вредновањем рада јединица локалне самоуправе, доступношћу информација од јавног значаја, праћењем етичког кодекса ЈСЛ и другим сличним темама), или неке од 16 области из Модела (усвајање прописа у органима ЈЛС, управљање сукобом интереса на локалном нивоу, заштита узбуњивача, однос ЈЛС и јавних служби, јавних предузећа и других организација које финансира ЈЛС, јавно-приватна партнерства и концесије, управљање јавном својином ЈЛС, управљање донацијама које прима ЈЛС, регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС, развој програма помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са инвалидитетом и за заштиту осетљивих група, додела средстава из буџета ЈЛС, инспекцијски надзор, просторно и урбанистичко планирање и изградња, формирање радних тела на нивоу ЈЛС, јавне набавке, јачање интерних механизама контроле, јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације буџета ЈЛС) у протекле три године
У случају да се пријаве више од два кандидата одабир ће извршити комисија коју чине два представника Транспарентности Србије и три представника општине Рашка.
Предност при избору ће добити кандидати који се дуже и у континуитету баве горе наведеним питањима и који у свом раду покривају већи број наведених области.
Пријављивање се врши на адресу Транспарентност Србија, Палмотићева 31, 11 000 Београд и Општина Рашка, Ибарска 2, 36 350 Рашка, са назнаком “Јавни позив за учешће у изради ЛАП Рашка”, или на електронске адресе Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., и Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., закључно са 11. јануаром 2019.
Уз пријаву треба доставити доказе о испуњавању услова из позива (линкови са информацијама о спроведеним пројектима и активностима или копије одговарајућих докумената).
2. За укључење у поступак израде ЛАП-а по појединим областима.
У складу са Моделом локалног антикорупцијског плана који је израдила Агенција за борбу против корупције у сарадњи са СКГО, нацрт ЛАП-а се израђује у партиципативном поступку, који подразумева учешће представника организација цивилног друштва у радној групи, али и учешће представника свих заинтересованих страна.
То подразумева да ће радна група на својим тематским седницама разматрати области из Модела, а појединци, који су стручни и заинтересовани за те области добиће прилику да се укључе у рад и изнесу своје предлоге.
Транспарентност Србија и општина Рашка позивају вас стога да се пријавите и искажете интересовање за рад у појединим областима које су наведене у Моделу (усвајање прописа у органима ЈЛС, управљање сукобом интереса на локалном нивоу, заштита узбуњивача, однос ЈЛС и јавних служби, јавних предузећа и других организација које финансира ЈЛС, јавно-приватна партнерства и концесије, управљање јавном својином ЈЛС, управљање донацијама које прима ЈЛС, регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС, развој програма помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са инвалидитетом и за заштиту осетљивих група, додела средстава из буџета ЈЛС, инспекцијски надзор, просторно и урбанистичко планирање и изградња, формирање радних тела на нивоу ЈЛС, јавне набавке, јачање интерних механизама контроле, јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације буџета ЈЛС).
Сви пријављени биће позивани на тематске седнице како би изнели своје предлоге у вези са усвајањем нацрта ЛАП-а. Пријаве, са назнаком за коју област из Модела, односно тематску седницу, сте заинтересовани могу се доставити Транспарентности Србија и општини Рашка путем поште или на електронску адресу: Транспарентност Србија Палмотићева 31, 11 000 Београд и Општина Рашка, Ибарска 2, 36 350 Рашка, са назнаком “Пријава за седнице радне групе”, или на електронске адресе Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., и Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..
Планирано је да се тематске седнице одрже у периоду фебруар - март 2019. године.
За УСАИД-oв Пројекат за одговорну власт техничку подршку пружа организација Транспарентност Србија..

На 39.-ој седници осмог одборничког сазива Скупштине општине Рашка која је одржана 17.12.2018. године одборници су усвојили Одлуку о буџету општине Рашка за 2019. годину. Планирани приходи Одлуком у буџету у 2019.години износе 1.435.004.291,00 динара, а расходи 1.563.268.291,00 динара. У буџету се планира дефицит од 128.264.000,00 динара који ће бити покривен из вишка прихода из ранијих година. Буџет за 2019.-у годину већи је за 7,1 % у односу на овогодишњи буџет.
На седници је, такође, усвојен Програм уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину којим је планирано да се у ове намене издвоји 386.498.204,00 динара. Овим програмом за текуће одржавање и поправку инфраструктуре планирано је 58.500.000,00 динара, за инвестиције у изградњу нових објекта комуналне инфрструктуре 218.798.204,00 динара, док за прибављање земљишта у корист општине Рашка је планирано 20.000.000,00 динара.
У складу са чланом 77. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/2016 и 113/2017) Скупштина општине Рашка усвојила је Кадровски план Општинске управе општине Рашка за 2019. годину.
Одборници су на седници донели и одлуку о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Путеви Рашка“ за 2019. годину. Планирани приходи су 92.690.909,00 динара, док су планирани расходи 91.220.000,00 динара, што значи да је планирано да ово предузеће оствари добит у 2019.години у износу 1.470.909,00 динара. Такође, донета је одлука о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Рашка“ за 2019. годину. Планирани приходи за ово јавно предузећа су 223.836.500,00 динара, док су планирани расходи 222.382.100,00 динара, што значи да је планирано да ово предузеће оствари добит у 2019.години у износу 1.454.400,00 динара.
Скупштина општине Рашка донела је и одлуку којом се даје сагласност на Програме рада и финансијске планове Туристичке организације Рашка, Центра за социјални рад, Центар за културу, образовање и информисање „Градац“ и Јавне установе „Спортски центар“ за 2019. годину.
У оквиру реализације пројекта за формирање регионалне депоније, одборници су дали сагласност и на Програм пословања Регионалног центра за управљање комуналним отпадом „Регион Краљево“ доо за 2019. годину.
На седници је донета и одлука којом се приступа изради измена и допуна делова Плана генералне регулације Лисина – Чајетина - Треска на Копаонику Захваћено планско подручје се налази у катастарској општини Копаоник и обухвата простор од 12 целина. Циљ доношења измена и допуна делова Плана генералне регулације Лисина-Чајетина-Треска на Копаонику је усаглашавање са Просторним планом подручја посебне намене Националног парка Копаоник („Службени гласник Републике Србије“, бр. 89/2016).
Одлуком о прибављању у јавну својину у корист општине Рашка, непосредном погодбом, непокретности - реални део кат. парцеле бр. 3719, површине 282 m2, од укупне површине парцеле која износи 935 m2, КО Јошаничка Бања, прибавља се грађевинско земљиште ради изградње кеја на реци Јошаници у Јошаничкој Бањи.

четвртак, 13 децембар 2018 10:07

ОДРЖАНА 53.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Чланови Општинског већа усвојили су Нацрт одлуке о буџету општине Рашка за 2019.годину. Буџет за наредну годину износи 1.563.268.291,00 и за 102 милиона динара или за 7,1 одсто већи је од износа утврђеног II ребалансом буџета за 2018.годину. Најзначајније позиције у буџету представљају инвестиције. У наредној години биће завршена изградња постројења за третман отпадних вода, радиће се канализација у Трнавској реци, наставиће се радови на мосту у Рватима, биће урађена ПТД за санацију сметлишта и ПТД за водовод на Копаонику, а улагаће се и у јавну расвету, изградњу спортских терена и дечјих игралишта. Више од 600 милиона динара је опредељено за инвестиционе радове.
Општинско веће је прихватило Програм уређења грађевинског земљишта који је обухватио планове МЗ и активости које се реализују у сарадњи са комуналним предузећима „Путеви“ и „Рашка“.
Веће је усвојило Кадровски план општине Рашка за 2019.годину. Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да се Нацрт кадровског плана припрема у складу са буџетским календаром, односно истовремено са нацртом буџета. На основу Закона о максималном броју запослених у јавном сектору, Општинска управа Рашка може да има 92 запослена на неодређено време.
Чланови Већа су прихватили Програм пословања ЈКП „Путеви“ за 2019.годину. У документу су дате све активности и планови предузећа које се бави одржавањем општинских и некатегорисаних путева, јавне расвете, уређењем зелених површина и управљањем паркинг просторима у Рашки и на Копаонику.
На седници је усвојен Програм рада ЈКП „Рашка“ за 2019.годину. У ЈКП планирају да у 2019.години повећају количину воде коју испоручују потрошачима за 5 до 6 одсто, што значи да ће фактурисати 1.386.000 кубих метара воде. У наредној години санираће се цевовод на местима где се најчешће дешавају хаварије, а биће проширена и услуга одношења смећа.
Већници су усвојили и Програм рада ТО „Рашка“. ТО ће наставити да промовише туристичке вредности наше општине, а биће унапређена и сарадња са институцијама културе ради очувања и боље презентације историјског наслеђа. Кроз различите програме биће унапређена сарадња са другим ТО.
Општинско веће је прихватило Програм рада Центра за социјални рад. Поред оних видова подршке породици који се финансирају из републичког буџета, Центар ће пружати услуге за који се новац издваја из локалног буџета као што су једнократна новчана помоћ, бесплатан превоз особа са инвалидитетом, бесплатан оброк, трошкови сахране, учешће у трошковима рекреативне наставе и друге. Законом о социјалној заштити у надлежност локалних самоуправа пренете су услуге попут дневне услуге у заједници (помоћ у кући, дневни боравак, лични пратилац), услуге подршке за самостални живот, саветодавно-терапијске услуге и смештај у прихватилиште.
На седници ОВ усвојен је и Програм рада ЦК „Градац“. У оквиру библиотечке делатности биће организовани различити програми усмерни ка популаризацији књиге и читања, као што је јавни час „Волим лектиру“ или програм „Књиге које су ми промениле живот“, где ће личности из јавног живота говорити о књигама које су одиграле важну улогу у њиховим животима. Музејском делатношћу биће обухваћена Спомен соба у кући Курсулића, кућа Милунке Савић у Копривници и спомен комплекс „Милунка Савић“ у Јошаничкој Бањи. Из штампе ће изаћи неколико наслова, а у плану је и објављивање монографије „Радослав Павловић – хроничар Рашке“ и два броја часописа „Рашка“. У галерији ће бити организовано 11 изложби и пратећих програма, а поводом Дана општине биће приређена изложба „Јавни споменици и спомен обележја у Рашки“. Програмом су средства опредељена и за организовање традиционалних културних манифестација попут РДС, Дана краљице Јелене, Смотре рецитатора и других.
Чланови Већа су усвојили и Програм рада Спортског центра „Рашка“. Поред редовних активности, предвиђена је санација спортске хале у Рашки и Баљевцу, градског базена и мни пич терена у Супњу. У 2019.години СЦ ће бити пренети на управљање још неки спортски објекти попут балон сале у Јошаничкој Бањи, отворених спортских терена у Рашки и мини пич терена изграђеног недавно у сарадњи са Министарством омладине и спорта.

39. СЕДНИЦУ ОСМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 17. децембра 2018. године (понедељак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 38. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за капиталне инвестиције;
3. ПРЕДЛОГ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, шеф Службе за управљање људским ресурсима;
4. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
5. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
6. ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО Рашка;
7. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад;
8. ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“;
9. ПРОГРАМ РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ Спортски центар;
10. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН КРАЉЕВО“ ДОО ЗА 2019. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН КРАЉЕВО“ ДОО ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛОВА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ НАЗИВА КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, председник комисије за прибављање непокретности;
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАЧИЋ ДРАГАНУ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Станишић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
15. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ ПЛЕШИН-МЕСТО НА ПЛЕШИНСКОЈ РЕЦИ

Јавни увид трајаће 7 дана, од 12.12.2018.год. закључно са 18.12.2018.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 18.12.2018.год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

53. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
ће се одржати 12. децембра 2018. године (среда) у Сали Општинске управе Рашка (ул. Предрага Вилимоновића 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 52. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Мандић, шеф Одсека за капиталне инвестиције;
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, шеф Службе за управљање људским ресурсима;
4. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
5. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2019. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
6. ПРОГРАМ САКУПЉАЊА И ОДВОЖЕЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА СА СЕОСКИХ ПОДРУЧЈА (МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ) У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ 2019. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
7. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО Рашка;
8. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Наташа Пејчиновић, директор Центра за социјални рад;
9. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“;
10. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ Спортски центар;
11. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН КРАЉЕВО“ ДОО ЗА 2019. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ „РЕГИОН КРАЉЕВО“ ДОО ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар СО;
12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛОВА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИСИНА-ЧАЈЕТИНА-ТРЕСКА НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам;
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе;
14. ТЕКУЋА ПИТАЊА;

Јавна расправа о нацрту буџета општине Рашка за 2019.годину биће одржана у уторак, 11.децембра, у 14 сати, у сали СО Рашка.
Општинска управа Рашка позива кориснике буџета и све заинтерсоване грађане да узму учешће на јавној расправи.

Предлог одлуке о буџету можете погледати и преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1Cu_t-8-dN2c_nMhOwcMYI2WHpDIN8kp4/view?usp=sharing

У оквиру ове анкете представљен је списак ширих области које могу бити изабране као области од јавног интереса за нашу општину. Примери ширих области су: Социјална заштита, Борачко-инвалидска заштита или др. Такође, у оквиру сваке шире области, представљене су уже области од јавног интереса. На пример, у оквиру шире области Социјална заштита, једна од ужих области је Помоћ код пружања услуге смештаја.
Молимо Вас да одаберете до 5 ширих области за које сматрате да су од јавног интереса за Општину Рашка.
Такође Вас молимо да одаберете и по 1 ужу област у оквиру сваке од ширих области коју сте заокружили.
Преузмите и попуните анкетни лист и пошаљите нам исти до понедељка, 10.12.2018. године, на е-мејл адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Списак области од јавног интереса

1. Социјална заштита:
a. Дневне услуге у заједници - дневни боравак, помоћ у кући, свратиште и друге услуге које подржавају боравак корисника у непосредном окружењу
b. Услуге подршке за самостални живот - становање уз подршку, персонална асистенција, обука за самостални живот и друге врсте подршке неопходне за активно учешће корисника у друштву
c. Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге-интезивне услуге подршке породици која је у кризи, саветовање и подршка родитеља, хранитеља и усвојитеља, подршка породици која се стара о свом детету или одраслом члану породице са сметњама у развоју,саветовање и подршка у случајевима насиља, породична терапија, медијација, СОС телефони, активација и друге саветодавне услуге и едукативне услуге и активности
d. Помоћ код пружања услуге смештаја

2. Подршка социјално угроженим грађанима:
a. Организовање народних кухиња
b. Донирање пакета помоћи са храном и хигијенским средствима
c. Мобилни тимови за здравствене услуге за становнике у удаљеним местима

3. Борачкo-инвалидска заштита:
a. Правна помоћ у вези признавања права у области борачко-инвалидске заштите
b. Професионалана рехабилитација цивилних инвалида рата
c. Субвенционисање комуналних услуга инвалидима рата

4. Унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом
a. Организовање дневних боравака за лица са инвалидитетом
b. Мотивисање послодаваца за запошљавање лица са инвалидитетом
c. Подршка за организовање спортских и културних активности за лица са инвалидитетом
d. Услуге мобилног физиотерапеута за лица са инвалидитетом
e. Обезбеђивање неопходне опреме за лица са инвалидитетом

5. Друштвена брига о деци и младима:
a. Брига о деци без родитељског старања
b. Бесплатни спортско рекреативни садржаји (дечија игралишта, школа пливања, клизања, бесплатан улаз на базенима, др.)
c. Пакети помоћи за децу у хранитељским породицама
d. Подршка деци и младима из једнородитељских породица које примају социјалну помоћ
e. Вршњачка едукација младих у борби против наркоманије, болести зависности, насиља и др.
f. Боље и квалитетније информисање јавности о дечијим правима
g. Подршка младим талентима и запошљавање младих

6. Друштвена брига о старијим особама:
a. Подршка старим лицима у сеоским срединама
b. Помоћ у кући једночланим старачким домаћинствима
c. Друштвена брига о пензионерима
d. Укључивање пензионера у друштвене активности од великог значаја (подучавање деце и младих о безбедности у саобраћају, о понашању у сличају пожара, да кажу “не” дрогама, подучавање вештинама веза, плетења, ткања и др.)
e. Организовање излета и вишедневних туристичких путовања за старије особе

7. Превенција свих облика насиља и дискриминације:
a. Подизање свести о неопходности превенције насиља и дискриминације и живота без насиља
b. Организовање обука самоодбране жена и младих девојака
c. Едукативне радионице и трибине против вршњачког насиља и насиља у породици

8. Заштита и помоћ жртвама насиља у породици;
a. Правна помоћ за заштиту жртава насиља
b. Организовање “Сигурних кућа” или дневних боравака за жртве насиља
c. Психолошка подршка стручних лица жртвама насиља
d. Мобилни тим за помоћ жртвама насиља

9. Заштита и помоћ жртвама мобинга:
a. Правна помоћ жртвама мобинга
b. Психолошка подршка стручних лица жртвама мобинга


10. Афирмисање женских права:
a. Обележавање значајних датума за остваривање женских права
b. Промоција и подстицање женског предузетништва
c. Обуке жена на селу за стицање алтернативних прихода (укључујући сеоски туризам, сакупљање лековитог биља и друге активности)
d. Охрабривање жена да се баве нетрадиционалним занимањима
e. Едукација жена за коришћење информационих технологија, нарочито жена на селу
f. Оснивање женских одборничких мрежа
g. Едукација жена за политички аганжман

11. Заштита и промовисање/унапређење људских и мањинских права:
a. Подршка антидискриминационим и политикама родне равноправности
b. Социјална инклузија, заштита и промовисање људских права Рома
c. Заштита и промовисање права ЛГБТ особа

12. Заштита интерно расељених и избеглих лица:
a. Обезбеђивање помоћи у прибављању докумената и правне помоћи
b. Подизање капацитета за смештај интерно расељених и избеглих лица
c. Организовање хуманитарне помоћи за избегла лица

13. Хуманитарне активности:
a. Помоћ деци за лечење тешких и ретких болести
b. Сакупљање помоћи за поплављена подручја
c. Помоћ домовима за незбринуту децу
d. Помоћ породицама које живе на ивици егзистенције

14. Заштита здравља:
a. Организовање трибина за превенцију тумора дојке
b. Едукација ученика и студената на тему репродуктивног здравља
c. Обележавање Светског дана без дуванског дима
d. Активности везане за борбу против наркоманије у школама

15. Превенција, лечење и рехабилитација болести зависности:
a. Промоција здравих стилова живота за ученике основних и средњих школа
b. Организовање округлих столова и трибина за информисање младих о болестима зависности
c. Програми за примарну и секундарну превенцију наркоманије

16. Подстицање наталитета:
a. Едукације младих жена о репродуктивном здрављу
b. Промовисаље вредности традиционалне породице

17. Рекреација:
a. Омасовљавање учешћа грађана у рекреативном вежбању
b. Реализација посебних програма за децу са посебним потребама
c. Медијска кампања о потреби физичких активности за све узрасте

18. Образовање, неформално образовање и стручно усавршавање:
a. Обезбеђивање допунских и неформалних програма за подршку ромској деци током школовања
b. Организовање програма за преквалификацију, доквалификацију и неформално образовање теже запошљивих категорија

19. Наука и научно-истраживачки рад:
a. Подршка младим талентима у науци
b. Подстицање развоја иновативних предузећа
c. Промоција науке кроз издавање научних часописа
d. Набавка научне и стручне литературе из иностранства

20. Култура:
a. Програми и пројекти удружења у култури која својим квалитетом доприносе развоју културе и уметности
b. Откривање, стварање, проучавање, очување и представљање српске културе и културе националних мањиња у Републици Србији
c. Обезбеђивање услова за доступност културног наслеђа и културних садржаја јавности
d. Истраживање, очување и коришћење добара од посебног значаја за културу и историју српског народа која се налазе ван територије Републике Србије
e. Подстицање и помагање културних израза који су резултат креативности појединца, група и друштва Срба у иностранству
f. Подстицање, унапређење и стварање услова за развој међународне културне сарадње
g. Стварање услова за слободан проток и размену културних израза и садржаја
h. Подстицање иновативности и креативности у култури
i. Подстицање стручних и научних истраживања у култури
j. Спровођење и унапређивање едукације у области културе
k. Подстицање примене нових технологија у култури
l. Подстицање процеса дигитализације и развоја дигиталне истраживачке инфраструктуре у области заштите културног наслеђа и уметности
m. Изградња јединсвеног библиотечког-информационог система и матичне функције у библиотечкој делатности
n. Изградња и унапређење јединственог информационог система у области заштите културног наслеђа
o. Подстицање младих талената у области културног и уметничког стваралаштва
p. Стварање услова за подстицање самосталног културног и уметничког стваралаштва
q. Подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва
r. Подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури
s. Подстицање културног и иметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступности свих културних садржаја особама са инвалидитетом
t. Регулисање и постицање тржишта уметничких дела, спонзорисања, меценарства и донаторства у култури
u. Подстицање развоја креативних индустрија
v. Подстицање културног и уметничког стваралаштва друштвено осетљивих група

21. Развој културно-уметничког стваралаштва:
a. Штампање и издавање монографија, мемоара, и других писаних дела националних мањина
b. Неговање културног индетитета Рома
c. Организовање ликовних изложби аматерских уметника

22. Очување културне и историјске традиције:
a. Подстицај традиционалних вредности
b. Организовање вечери на језику локалног дијалекта
c. Презентација и обука традиционалних заната за младе генерације
d. Излагање старих и ретких књига локалних стваралаца

23. Очување и подстицање народног стваралаштва и народних обичаја;
a. Организовање фолколорних манифестација
b. Организовање сајмова рукотворина
c. Изложба народних ношњи и традиционалног накита

24. Јавно информисање
a. Подршка производњи медијских садржаја у циљу заштите и развоја људских права и демократије, унапређивања правне и социјалне државе, слободног развоја личности и заштите деце и младих, развоја културног и уметничког стваралаштва, развоја образовања, укључујући и медијску писменост као део образовног система, развоја науке, развоја спорта и физичке културе и заштите животне средине и здравља људи
b. Унапређивање медијског и новинарског професионализма
c. Унапређивање професионалних и етичких стандарада у области јавног информисања

25. Спорт
a. Унапређење спортске рекреације, промоција и подстицање бављења спортом свих грађана Републике Србије, а нарочито деце, жена и особа са инвалидитетом
b. Спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, намештање спортских резултата и др.)
c. Унапређење заштите здравља спортиста, унапређење стручног рада и стручног оспособљавања у спорту
d. Међудржавна и међународна спортска сарадња и развијање спорта и сарадње са организацијама из дијаспоре
e. Научни скупови, истраживаћчко-развојни и научно-истраживачки пројекти у спорту и издавање спортских публикација од националног значаја

26. Промоција Општине Рашка:
a. Организовање промотивних активности брендираних производа општине/града
b. Организовање догађаја за промоцију Општине Рашка

27. Заштита животне средине:
a. Уређење градских, сеоских и приградских насеља
b. Уклањања смећа (у сеоским срединама, приградским насељима и др.)
c. Опремање локалитета где грађани могу да одлажу поједине врсте отпада
d. Подстицање развоја свести о утицају животне средине на здравље људи у основним и средњим школама

28. Екологија:
a. Промоција зелене економије
b. Увођење “зеленог” телефона за грађане ради пријаве еколошких проблема у непосредном окружењу
c. Организовање сајмова за очување животне средине и повратак природи (еколошки стандарди и иновативности, нова еколошка опрема, уређаји, машине и филтери за третман лековитог биља, органски производи, мед и пчелињи продукти, и др.)
d. Еколошко извештавање за новинарска удружења као обавеза

29. Заштита и очување природе:
a. Подстицање развоја свести о неопходности заштите земљишта, воде, биљног и животињског света код младих
b. Развијање програма и мера за заштиту земљишта, воде, биљног и животињског света
c. Обележавање “Дана планете Земље” у предшколским и школским установама

30. Одржив развој:
a. Подизање свести грађања о развоју без деструкције, а уз очување животне средине
b. Подизање свести грађана о рационалном трошењу енергије, улагања у чистије и обновљиве изворе енергије
c. Подизање свести грађана о неопходности промене начина на који организујемо наше радне активности, начин на који организујемо и планирамо насеља, индустрију, начин на који размештамо добра

31. Пољопривреда:
a. Подстицање пољопривредне делатности у руралним подручјима
b. Донирање неопходних пољопривредних машина сеоским домаћинствима
c. Подстицање младих да се баве пољопривредом
d. Подизање свести грађана у руралним подручјима о субвенцијама и донацијама за пољопривреду
e. Подизање конкуретности пољопривредних газдинстава
f. Развој пчеларства
g. Развој овчарства, козарства, коњарства и др.

32. Органска производња хране:
a. Подизање свести грађана о значају органске производње хране
b. Подстицање органске производње у руралним подручјима

33. Подстицање и промоција здраве исхране:
a. Подизање свести код младих о значају здраве исхране
b. Организовање излагања здраве хране и меда

34. Подстицање руралног развоја:
a. Подстицање стварања повољних услова за рад жена и омладине у руралним срединама
b. Подстицање смањења миграција становништва из руралних средина

35. Подстицање и развој специфичних привредних делатности:
a. Подстицање и развој занатства
b. Оживљавање задругарства у руралним срединама
c. Подстицање и развој старих и ретких заната
d. Подстицање и развој задругарства

36. Туризам:
a. Промоција туризма у руралним областима, бањама, мототуризма и др.
b. Промоција активног туризма
c. Дигитализација у туризму и промоција важности технологија у туризму

37. Заштита животиња:
a. Помоћ, лечење и удомљавање напуштених животиња
b. Формирање азила за напуштене животиње

38. Заштита потрошача:
a. Информисање и едукација о правима потрашача
b. Бесплатна правна помоћ за заштиту потрошача

39. Неговање и развој међународне сарадње:
a. Подстицање пројеката међународне сарадње за унапређење социо-економског развоја и размене најбољих пракси
b. Развој међународне сарадње средњих и основних школа
c. Развој међународне сарадње у различитим делатностима

40. Борба против корупције:
a. Информисање јавности о постојању сукоба интереса
b. Развијање различитих облика борбе против монополског полажаја привредних субјеката
c. Спречавање злоупотребе јавних овлашћења
d. Подстицање повећања одговорности свих нивоа власти, органа и институција

41. Подстицање развоја електронских комуникација и информационог друштва:
a. Оспособљавање жена у руралним подручјима за коришћење информационих технологија
b. Округли столови на тему “ИТ новости” у мање развијеним и неразвијеним подручјима
c. Радионице на тему “Безбедност на интернету” у школским установама

42. Афирмисање демократизације локалне самоуправе;
a. Оспособљавање ЈЛС за квалитетно и потпуно обављање основних функција
b. Јачање улоге ”онлине медија” у демократизацији друштва
c. Организовање стручних и јавних скупова о темама од значаја за демократско васпитање и образовање
d. Помоћ и подршка свим актерима у активностима образовања за демократију и грађанско друштво
e. Повећање активног учешћа организација цивилног друштва у свим фазама процеса доношења прописа којим се уређују питања од јавног интереса

43. Промовисање волонтерског рада:
a. Организовање обука вршњачких едукатора за развој волонтеризма
b. Организовање волонтерских акција за чишћење јавних површина и уређење зеленила
c. Промоција позитивних вредности волонтерског рада у локалној заједници

44. Афирмација грађанског активизма и веће укључености рањивих група у локалну заједницу:
a. Едукације на тему значаја волонтирања и активизма у локалној заједници
b. Иницирање програма за оснаживање младих, посебно младих жена за учешће у јавном животу

45. Противпожарна заштита:
a. Организовање радионица за децу и младе о противпожарној заштити
b. Ширење и развијање сваке врсте културе противпожарне заштите
c. Едукација и обука о противпожарној заштити у домаћинству

46. Друге области од јавног интереса које доприносе убрзаном и одрживом развоју Општине Рашка.

 Анкетни лист можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1PtKsHfLxo5qYM25uamB3jBTjVUvrCv7K/view?usp=sharing