email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

 

Инфо-центар Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. почео је са радом 15. септембра 2022. Позивом Инфо-центра, путем броја телефона 0800 444 005, грађанима ће се јављати оператери који ће давати потребне информације, као и одговоре на сва питања која се односе на Попис 2022.

Позиви ка Инфо-центру су бесплатни и доступни са територије целе Србије, из фиксне мреже Телекома Србије и мобилних мрежа.

Радно време Инфо-центра је од 8 до 20 часова – свакога дана.

Попис  становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији спроводи се у периоду од 1. до 31. октобра 2022. године, у складу са Законом о попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године („Службени гласник РС“, бр. 9/2020 и 35/2021).

 

Све информације о Попису 2022 доступне су и на веб-сајту Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs  и на веб-сајту Пописа popis2022.stat.gov.rs 

 

Попис становништва, домаћинстава и станова у Републици Србији 2022. финансиран је средствима ЕУ и кофинансиран средствима Владе Републике Србије.

Ha основу члана 39. став 1. тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18) и члана 55. став 1. тачка 15) Статута општине Рашка („Службени гласник Општине Рашка" бр. 197/18), председник општине Рашка, на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Рашка, дана 28. септембра 2022. године, доноси


ОДЛУКУ
о проглашењу ванредне ситуације

I
Проглашава се ванредна ситуација на делу територије општине Рашка, због елементарне непогоде – одрона огромне количине камења и земље са падине Настасићког брда на породичну кућу у ул. Карађорђева бр.29б у Трнавској реци-Месна заједница Рашка.

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

III
Одлуку објавити на огласној табли општине Рашка, званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
У раним јутарњим часовима 28. септембра 2022. године дошло је до обрушавања и одрона велике количине камења и земље са падине Настасићког брда на породичну кућу у ул. Карађорђева бр. 29б у Трнавској реци-Месна заједница Рашка чиме је дошло до угрожавања безбедности, живота и здравља становништва, као и имовине, на наведеној локацији.
Имајући у виду да не постоји могућност да се редовним ангажовањем општинских служби отклоне последице по људе и имовину, председник општине Рашка је, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације, у складу са чланом 39. став 1. тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18), донео Одлуку као у диспозитиву.


ОПШТИНА РАШКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
II Број: 378/2022
Дана: 28. септембра 2022. године

На основу члана 14. став 1. тачка 2. Правилника о критеријумима и мерилима за избор корисника социјалног становања и активне инклузије од 22.10.2021.године, Комисија за спровођење поступка за избор корисника социјалног становања, на седници одржаној 26.09.2022. године, донела је Одлуку да објави

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА КРОЗ КУПОВИНУ КУЋА, ОДНОСНО ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НАМЕЊЕНИХ СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ, АДАПТАЦИЈУ И ПОПРАВКУ ИСТИХ И МЕРА ПОДРШКЕ АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ


I

Објављује се Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба кроз куповину кућa, односно одговарајућих непокретности намењених социјалном становању, адаптацију и поправку истих (у даљем тексту: Стамбени објекат) и мере подршке активној инклузији.
Право пријављивања на конкурс за избор корисника за решавање стамбених потреба кроз куповину стамбених објеката, адаптацију и поправку истих и мере подршке активној инклузији ( у даљем тексту: Пакет донаторске помоћи) у оквиру Пројекта „Градимо и радимо за инклузивну Рашку - Европски програм стамбене подршке и активне инклузије“, имају социјално угрожене ромске породице из локалне заједнице, које имају пребивалиште на територији општине Рашка у трајању од најмање две године пре дана објављивања огласа, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а које су заитересоване за овај вид стамбеног решења и мере подршке активне инклузије, и којима је помоћ неопходна за побољшање услова становања.

II

Пакет донаторске помоћи обухвата 2 сегмента, и то:

1) Пакет помоћи који се састоји у додели на коришћење 2 стамбена објекта која се налазе се на територији општине Рашка, а која су намењена социјалном становању корисника;
2) Пакет помоћи, односно подршке, који се одобрава члановима породице, корисницима стамбене подршке, а који се односи на мере социјалне инклузије и који садржи:
2.1. Правну подршку у остваривању социјалних права (социјална заштита, образованје и здравство), која се пружа појединцима из породица корисника који су у потреби;
2.2. Обука за запошљавање појединаца из породица корисника за познате приватне послодавце у Рашки;
2.3. Помоћ у запошљавању појединаца из корисничких породица, путем субвенција приватним послодавцима у Рашки;
2.4. Помоћ у запошљавању појединаца из породица корисника у јавним предузећима у Рашки;

Одабрани корисници у обавези су да користе овај сегмент пакета подршке у складу са дефинисаним потребама изабраних корисника.

Корисницима се не преносе средства за наведене пакете помоћи, односно подршке, већ општина Рашка врши плаћање свих роба, услуга и радова који су предмет подршке.

ОПШИРНИЈЕ  У ПРИЛОГУ

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),


ОГЛАШАВА


ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПАНСИОНСКОГ ОБЈЕКТА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БР. 3037/4 КО КОПАОНИК


Јавни увид трајаће 7 дана, од 23.09.2022. год. закључно са 29.09.2022.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 29.09.2022. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

КОНАЧНУ  ЛИСТУ  КРАЈЊИХ  КОРИСНИКА МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА У ОПШТИНИ РАШКА можете погледати и преузети у прилогу.

Изабрани пописивачи су обавезни да најкасније до 21. септембра 2022. године до 16,00 часова унесу додатне податке, неопходне за израду уговора о ангажовању на следећем линку.

Сви пописивачи ће телефоном/имејлом бити обавештени о термину доласка у просторије Пописне комисије ради потписивања уговора и преузимања опреме и материјала за рад. Приликом доласка на потписивање уговора пописивачи треба да донесу једну фотографију димензија 3,5 cm х 4,5 cm ради израде идентификационе картице.

Кандидати који су завршили обуку али нису изабрани за рад у Попису 2022. сматрају се резервним пописивачима и и по потреби могу бити накнадно позвани с циљем радног ангажовања на Попису 2022. године.

Објавом Коначног списка изабраних пописивача завршен је поступак избора пописивача у складу са Јавним позивом за пријављивање пописивача објављеним дана 22. јула 2022. године.

Ред.бр.

Ред.бр. пријаве

Име и презиме

Број бодова остварених на обуци

1

4041

МАРИЈАНА КУРАНДИЋ

20

2

10762

STEFAN MAKOJEVIĆ

20

3

10779

JELICA MAKOJEVIĆ

20

4

10899

ДАНИЈЕЛА МАТОВИЋ

20

5

12361

МАРИЈАНА ВАНДИЋ

20

6

32656

МАЈА ЧЕПЕРКОВИЋ

20

7

33270

УРОШ ВАСИЉЕВИЋ

20

8

34666

РАДОЈИЦА УРОШЕВИЋ

19

9

31524

ИРЕНА ВУКОВИЋ

19

10

31849

МИЛЕНА РАШКОВИЋ

19

11

10645

МАРИЈА МАРТАЋ

19

12

14295

АНДРЕА МИЛОШЕВИЋ

19

13

1359

ФИЛИП ИВАНОВИЋ

19

14

17592

ДРАГАНА ТОМОВИЋ

19

15

25900

НАТАША ЛАЗИЋ

19

16

27344

ИВАНА РАТКОВИЋ

18

17

29435

ИВАНА ВАСИЋ

18

18

30663

KRISTINA TRBOLJEVAC

18

19

21275

БИЉАНА ЈОВАНОВИЋ

18

20

21861

АЛЕКСАНДРА РАДОШЕВИЋ

18

21

25122

ТАМАРА ЈОЗОВИЋ

18

22

10644

МИЛА РОСИЋ ЖУПАЊАЦ

18

23

16363

ВЛАДАН ЈЕКИЋ

18

24

16507

ПЕТАР НАСТИЋ

18

25

1488

АНА НОВКОВИЋ

18

26

956

САНДРА КОТУРОВИЋ

18

27

12934

ТИНА ВУЧКОВИЋ

18

28

33294

НЕВЕНА АРСОВИЋ

18

29

37935

ТЕОДОРА НИЋИФОРОВИЋ

18

30

40169

JОВАНА БЕЉАКОВИЋ

17

31

33928

АЛЕКСАНДРА ВУКАШИНОВИЋ

17

32

35284

УРОШ КНЕЖЕВИЋ

17

33

14332

ХЕЛЕНА НИКОЛИЋ

17

34

10671

НЕНАД ЖУПАЊАЦ

17

35

3721

МАРИЈАНА ЧЕПЕРКОВИЋ

17

36

4833

НЕЛА ПАВЛОВИЋ

17

37

1912

СТЕФАН ТОДОРОВИЋ

17

38

15211

БРАНКО ЗЕЧЕВИЋ

17

39

19543

ТЕОДОРА ПАНОВИЋ

17

40

21194

БИЉАНА ДУГАЛИЋ

17

41

28746

ЈАСНА ГОЉОВИЋ

17

42

27785

ВЕСНА МУТАВЏИЋ

17

43

28091

МИЛИЦА РАЧИЋ

17

44

28201

ТИЈАНА ВЕЉОВИЋ

16

45

29380

ANEL DESTANOVIC

16

46

3529

ANĐELIJA ILIĆ

16

47

9474

ЉИЉАНА СТОЈАДИНОВИЋ СТАНЧИЋ

16

48

36561

ЛАЗАР ПЕТРОВИЋ

16

49

33018

ВЛАДИМИР ДИЗДАРЕВИЋ

16

50

32824

СНЕЖАНА ШАРАЦ

15

51

1526

ИВАНА ИЛИЋ

15

52

14495

ЈЕЛЕНА ЖИВКОВИЋ

15

 

 

Општина Рашка упућује

 

 

Позив Саветима месних заједница са територије Општине Рашка за учешће у програму подршке за јачање учешћа грађана, израду финансијских планова и програма развоја месних заједница

 

Општина Рашка учествује у пројекту „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана“, који финансира Влада Швајцарске, а спроводи HELVETAS Swiss Intercooperation. Једна од активности у оквиру овог пројекта, која се истовремено спроводи у 15 градова и општина, јесте пружање подршке месним заједницама да повећају учешће грађана, унапреде финансијско планирање и израде своје програме развоја.   

 

Одабрани савети месних заједница ће добити стручну подршку у периоду од 1. новембра 2022. до 31. децембра 2024. Подршка обухвата рад са представницима савета месних заједница на годишњим групним састанцима, израду и представљање приручника, као и кроз укупно 18 састанака са представницима сваке месне заједнице.

 

Месне заједнице, које буду укључене у овај програм, на овај начин ће добити прилику да побољшају своје акте, да развију нове и унапреде постојеће видове сарадње са грађанима, и да тако омогуће да се потребе грађана и месне заједнице у целини боље препознају у буџету и планским документима наше општине.

 

Прилику да добију ову подршку имају две месне заједнице, које ће бити одабране на основу исказаних потреба, воље и спремности за сарадњу. Уколико се на позив јави више савета месних заједница, одабир ће извршити Тим за партиципацију Општине Рашка у сарадњи са HELVETAS Swiss Intercooperation и ангажованим експертима. У случају више пријављених приоритет ће бити дат месним заједницама из сеоских и приградских подручја.

 

Рок за пријаву је 4. октобар 2022. године.

 

Пријавни формулар се може попунити електронски и доставити електронском поштом, искључиво са службене адресе за електронску пошту коју користи Савет месне заједнице, на адресу Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

 

Пријавни формулар се може доставити у штампаном облику, на адресу Општинска управа Општине Рашка, Предрага Вилимоновића 1, 36350 Рашка (за Ђорђа Радоичића), у ком случају треба да буде потписан од председника Савета месне заједнице, или другог члана Савета месне заједнице када председник није изабран.

 

Овај позив ће бити објављен на сајту Општине Рашка: www.raska.gov.rs.

 

РЕВИДИРАНУ ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ КРАЈЊИХ  КОРИСНИКА МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА У ОПШТИНИ РАШКА можете погледати и преузети у приологу.

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09, 99/11), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), чланом 5. и чланом 6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења, чланом 3. Одлуке о приоритетним областима од јавног интереса општине Рашка за 2021. и 2022. годину у којима ће се подстицати пројекти од јавног интереса које реализују удружења и Одлуком о буџету општине Рашка за 2022. годину Председник општине Рашка расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2022. ГОДИНУ
У ОБЛАСТИМА:
КУЛТУРА

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

Предмет јавног конкурса су пројекти у наведеним областима у складу са Правилником о утврђивању области од јавног интереса у општини Рашка и Одлуком о приоритетним областима од јавног интереса општине Рашка за 2021. и 2022. г.

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења:
- која су регистрована у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09) на територији општине Рашка, односно друге општине или града Републике Србије, с тим да пројектне активности реализују на територији општине Рашка;
- чији се циљеви дефинисани статутом удружења остварују у наведеној области;
- која су директно одговорна за припрему и реализацију пројекта;
- која немају на други начин обезбеђена средства за реализацију одобреног пројекта/програма;
- која немају текући рачун у блокади, пореске дугове и дугове према организацијама социјалног осигурања;
- која нису брисана из регистара надлежног органа, или нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом мером забране делатности;
- која у последње две године немају казну правоснажном одлуком за прекршај или привредни преступ везан за њихову делатност;
- која су омогућила Комисији и стручњацима за оцену успешности пројеката финансираних на прошлогодишњем конкурсу - праћење реализације пројекта и увид у сву потребну документацију;
- која су у прописаном року поднела извештај о реализацији пројеката/програма и оправдала средства додељена на прошлогодишњем конкурсу;
- која се придржавају мера о антикорупционој политици;
- која су предузела све потребне мере за избегавање сукоба интереса на прошлогодишњем конкурсу;
Комисија за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини Рашка (у даљем тексту: Комисија), по службеној дужности, утврђује да ли је удружење предлагач пројекта/учесник конкурса уписано у регистар надлежног органа, да ли се, према статутарним одредбама, циљеви тог удружења остварују у области у којој се пројекат реализује, као и да ли је рачун тог удружења у блокади.
Општина Рашка неће финансирати:
- политичке и страначке организације, секте и њихове активности;
- активности које заговарају нетолерантност и насиље или било коју врсту дискриминације.

ОБИМ СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Средства за реализацију пројеката/програма из области КУЛТУРА, овог јавног конкурса, обезбеђена су у буџету општине Рашка за 2022. годину у износу од 300.000динара и то:
- за програме/пројекте у тематској области Реализација културних програма црквених и верских заједница
Средства која не буду расподељена на јавном конкурсу, биће пренамењена.
Доњи лимит буџета пројекта износи 30.000динара.


РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Јавни конкурс траје 15 дана од дана објављивања.
Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса подноси пријаву Комисији у току трајања конкурса.

Опширније у прилогу

У складу с Одлуком Скупштине Општине Рашка о поступку припреме и ближој садржини плана развоја Општине Рашка за период од 2022. године до 2029. године (I Број: 06-IX-13/2021-11), Општина Рашка покреће поступак јавне расправе о Нацрту плана развоја Општине Рашка за период 2022-2029. године, који је припремио Координациони тим у сарадњи са Тематским радним групама.

Јавна расправа о Нацрту плана развоја Општине за период 2022-2029. године првенствено је намењена прикупљању коментара и сугестија.
Општина Рашка овом приликом Вас позива да се упознате с текстом Нацрта плана развоја Општине Рашка за период 2022-2029. године и да своје предлоге, сугестије и коментаре доставите на адресу електронске поште: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Јавна расправа ће се спровести у периоду од 14. септембра до 4. октобра 2022. године.

Нацрт текста Плана развоја Општине Рашка за период 2022-2029. године налази се на интернет страници raska.gov.rs у прилозима.

55. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 13. септембра 2022. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 54. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ПОДРУЧЈУ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОПАОНИК;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
4. РАЗМАТРАЊЕ ПРАВИЛНИКА О РАДУ КОД ПОСЛОДАВЦА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ СПОРТСКИ ЦЕНТАР РАШКА БР. 620-1/22 ОД 12. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ Спортски центар Рашка;
5. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

Општинском већу општине Рашка и Скупштини општине Рашка је 09. септембра 2022. године поднет захтев ЈКП „Рашка“ за давање сагласности на Ценовник ЈКП "Рашка" за воду, канализацију и изношење смећа са образложењем који је донео Надзорни одбор ЈКП "Рашка" бр. 344 од 08. септембра 2022. године.

Општинско веће општине Рашка и Скупштина општине Рашка у складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) овај захтев објављују на wеб презентацији општине Рашка и на огласној табли Општинске управе Рашка. 

На основу члана 17. Правилника о условима и мерилима за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању и начину рада Комисије за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању Број: 06-V-32/2021-21 од 08. децембра 2021. године, Комисија за спровођење конкурса за избор и откуп/куповину два стамбена објеката намењена социјалном становању, именована Решењем председника општине Рашка III број: 365/2021 oд 20. децембра 2021.године (у даљем тексту: Комисија), дана 09. септембра 2022. године, расписује поновљени

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА И ОТКУПА/КУПОВИНЕ ДВА СТАМБЕНА ОБЈЕКАТА НАМЕЊЕНА СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ

I
Расписује се Јавни позив за спровођење избора и откупа/куповине два стамбена објеката намењена социјалном становању (У даљем тексту: Јавни позив).

II
Број стамбених објеката намењених социјалном становању који се откупљују/купују је два и налазе се на територији општине Рашка.

Средства за откуп/куповину стамбених објеката намењених социјалном становању обезбеђена су из донаторских средстава Програма EU SHAI и буџета општине Рашка у укупном износу од 2.770.936,00 динара и словима двамилионаседамстотинаседамдесетхиљададеветстотинатридесетшестдинара, а којим новчаним износом су обухваћени и трошкови извођења неопходних радова на поправкама стамбених објеката и унапређењу услова становања.

Оквирна нето површина стамбених објеката који се откупљују/купују исказана је у следећој табели:

Стамбени објекти :

структура објекта

површина* (м²)

Објекат бр.1

двособан

30 до 48

Објекат бр.2.

четворособан

60 до 86


Напомена: Оквирна нето површина стамбених обеката који се откупљују/купују за социјално становање, иако исказана на начин као у табели, зависиће најпре од понуда које буду достављене од стране продаваца, те ће се с тим у вези, а уз претходну испуњеност свих других прописаних услова, бити превасходно разматрати стамбени објекти који најприближније одговарају структури станова из табеле, односно чије су површине најприближније површинама израженим у табели, с тим да укупна вредност за оба објекта износи 2.770.93,00 динара.
Појединачне вредности стамбених објеката 1 и 2 нису дефинисане овим позивом, јер ће се на основу приспелих понуда за продају стамбених објеката, појединачна максимална вредност накнадно дефинисати од стране ангажованог овлашћеног проценитеља, односно лиценцираног лица које ће сачинити извештај у којем ће, између осталог, стајати тренутни услови за становање у предметним стамбеним објектима у складу са законским прописима и нормативима, степен завршености стамбеног објекта, односно чињеница да ли је стамбени објекат погодан за становање и одмах усељив или је потребно извршити мање/веће радове како би био погодан за становање, што ће директно утицати и на процену вредности предметних стамбених објекта.

Општина Рашка врши плаћање свих роба, услуга и радова намењених решавању стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи, као и трошкове тржишне процене вредности непокретности, таксе за укњижење и друге трошкове везане за стицање права својине.
У складу са чл. 31. став 1. тачка 13. Закона о порезу на имовину, општина Рашка изузета је од плаћања пореза на пренос апсолутних права.

III
Предметни стамбени објекти који се откупљују/купују морају да испуњавају основне услове за живот и становање, односно морају бити безбедни и условни за становање, да поседују минимум одговарајућу инфраструктуру тј. да буду прикључени на канализациону мрежу или да имају септичку јаму, као и да буду прикључени на водоводну и електроенергетску мрежу (објекати опремљени струјом и водом).

Испуњеност основних услова за живот и становање за предметних стамбених објеката процењују стручна лица - лиценцирани инжењери одговарајуће струке, а процену тржишне вредности непокретности утврђује стручно лице - лиценцирани проценитељ имовине.

Активности процене биће реализоване у фази вредновања пристиглих пријава, а потенцијални продавац, у фази конкурисања, даје сагласност да стручна лица могу да приступе објекту и свим његовим деловима у току вршења стручне процене.

IV
Потребно је да стамбени објекти намењени социјалном становању (У даљем тексту: непокретности), који су предмет куповине/откупа:
1) Испуњавају основне услове за живот и становање;
2) Да се налазе на територији општине Рашка;
3)Да буду уписани у катастар непокретности на име продавца, са правом својине продавца како на непокретности, тако и на земљишту на којем се непокретност налази;
4) Да буду уписани у катастар непокретности као:
● непокретности које су преузете из земљишних књига, или
● непокретности изграђене пре доношења прописа о изградњи, или
● непокретности уписане по Закону о озакоњењу објеката;
5) Да буду уписани у Катастар непокретности без терета, не рачунајући при том:
● уписано право стварне службености пролаза,
● друге забележбе правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности;
НАПОМЕНА: Наведене забележбе не сматрају се теретом у поступку разматрања пријаве на Јавни позив.
6) Да имају вредност у границама вредности на тржишту непокретности,
7) Да нису предмет судског спора;
8) Да су за предметне непокретности измирене пореске обавезе које су настале по основу права својине за предметни стамбени објекат;
4) Да су измирене обавезе према Електропривреди Србије;
5) Да су измирене обавеза према ЈП Србија Гас, уколико су непокретности опремљене гасним инсталацијама и прикључене на гасну мрежу.
6) Да су измирене обавезе према Јавном комуналном предузећу надлежном за место где се налази непокретност.

V
Подносилац пријаве на Јавни позив (потенцијални продавац стамбеног објекта), доставља следећу обавезну документацију:

1) Попуњен и потписан образац пријаве;
2) Фотокопију личне карте (обе стране) или очитану личну карту;
3) Оверену изјаву у прописаној форми да прихвата услове Јавног позива, да је сагласан са обрадом датих података о личности и податка о објекту и да стручна лица могу да приступе објекту и свим његовим деловима у току вршења стручне процене;
4) Извод из листа непокретности Републичког геодетског завода - Служба за катастар непокретности Рашка за предметну непокретност (стамбени објекат који жели да прода), не старији од месец дана;
5) Потврду Локалне пореске администрације Општинске управе Рашка да су измирене све пореске обавезе које су настале по основу права својине на предметној непокретности и земљишту;
6) Доказе о измиреним трошковима за струју/воду;
7) Потврду надлежног суда да стамбени објекат није предмет судског спора
8) Фотографије стамбеног објетка (5 до 10 фотографија које на јасан и илустративан начин показује стање објекта).
9)Фотокопију рачуна отвореног код пословне банке, на који ће се уплатити средства за куповину куће.

Поред наведених доказа, Комисија може од подносиоца пријаве да затражи и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

Наводи из изјава предвиђених у овом члану, могу бити предмет провере од стране Комисије.
VI
Поступак за избор и откуп/куповину два стамбена објекта спроводи Комисија у складу са Правилником, а коју комисију образује председник општине Рашка.

Приликом рада, Комисија:
- Разматра поднете пријаве, врши проверу података и утврђује чињенично стање на основу свих расположивих доказа прикупљених у поступку;
- Прихвата достављене извештаје лиценцираних инжењера о испуњености услова за живот и становања у предметним стамбеним објектима;
-Прихвата достављене извештаје проценитеља вредности имовине о вредностима предметних стамбених објеката;
- Утврђује листу стамбених објеката који су прихватљиви као предмет куповине и упућује листу Центру за социјални рад Рашка, ради консултативног процеса са изабраним корисницима (мечинг);
- Утврђује и објављује Одлуку/е о додели стамбених објеката корисницима пакета донаторске помоћи у оквиру пројекта „Градимо и радимо за инклузивну Рашку - Европски програм стамбене подршке и активне инклузије“,
као јединствену или сукцесивне,
- Спроводи поступак потписивања тројних уговора између општине Рашка, продавца некретнине и корисника донаторске помоћи.

Чињенице и околности од значаја за поступање и одлучивање Комисија утврђује на основу доказа достављених уз пријаву на Јавни позив, доказа прибављених по службеној дужности, извештаја лиценцираних инжењера и проценитеља имовине, изјава корисника у поступку мечинга, као и на основу других доказа утврђених применом осталих доказних средстава предвиђених законом.

Комисија одлучује на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа посебно и свих доказа заједно, као и на основу резултата целокупног поступка, посебно ценећи локацијске услове, односно приступачности локације (близина школе, здравствених и јавних установа и сл.), степен завршености стамбеног објекта, односно чињеницу да ли је стамбени објекат погодан за становање и одмах усељив или је потребно извршити мање/веће радове како би био погодан за становање, те да ли површина стамбеног објекта, односно број и намена просторија одговара броју чланова породице/ корисника програма.

VII
Комисија неће разматрати неблаговремено поднете пријаве и пријаве поднете од стране неовлашћеног лица.

Ако је пријава неразумљива или непотпуна, Комисија ће у складу са чланом 59. став 1. Закона о општем управном поступку обавестити подносиоца пријаве на који начин да уреди пријаву, уз упозорење на правне последице ако исту не уреди у прописаном року од 8 дана, односно да ће пријава бити у складу са чланом 59. став 2. Закона одбачена решењем.

Подносиоци пријава на Јавни позив су у обавези да Комисију обавесте о свим променама које наступе од момента подношења пријаве до доношења Одлуке/а о додели стамбених објеката намењених социјалном становању корисницима пакета донаторске помоћи у оквиру пројекта „Градимо и радимо за инклузивну Рашку - Европски програм стамбене подршке и активне инклузије“, (у даљем тексту Одлука), а у вези са предметним стамбеним објектом или подносиоцем пријаве, од значаја за поднету пријаву.

VIII
Након разматрања пријава и провере документације, Комисија прибавља и прихвата извештаје лиценцираних инжењера и проценитеља имовине ангажованих од стране општине Рашка.
У случају да извештај проценитеља имовине покаже да је цена стамбеног објекта мања од цене наведене у пријавном обрасцу, Комисија ће позвати потенцијалног продавца да се у писаном облику изјасни о спремности прихватања цене исказане од стране проценитеља имовине.

Ако је потенцијални продавац спреман да прихвати процењену вредност, Комисија наставља да разматра предметни захтев. У супротном, наведени захтев неће бити даље предмет разматрања од стране Комисије.

IX
Центaр за социјални рад Рашка спроводи консултације са изабраним корисницима пакета донаторске помоћи. Сврха консултација је доношење Одлуке/а, као и припрема нацрта тројног уговора који се закључује између продавца стамбеног објекта, општине Рашка и корисника изабраног корисника пакета донаторске помоћи.

X
У уговору о куповини непокретности из члана II овог позива, биће утврђено да ће општина Рашка са посебног наменског рачуна отвореног за реализацију пројекта „Градимо и радимо за инклузивну Рашку - Европски програм стамбене подршке и активне инклузије“ измирити уговорену вредност непокретности, као и услови и динамика плаћања.

XI
Уколико је незадовољан Одлуком комисије о избору и откупу/куповини два стамбена објеката намењена социјалном становању, подносилац пријаве на Јавни позив може уложити приговор Општинском већу Општине Рашка у року од 8 дана од дана објављивања листе.
Листа из става I овог члана објављује се на Огласној табли општине Рашка и на званичној интернет страници општине Рашка www.raska.gov.rs

XII
Пријаве са документацијом заинтересована лица подносе на писарници Општинске управе Општине Рашка, улица Предрага Вилимоновића број 1, или поштом на исту адресу, са назнаком ,,Пријава на јавни позив за спровођење избора и откупа/куповине два стамбена објеката намењена социјалном становању.“

Рок за подношење пријаве тече од дана објављивања Јавног конкурса и траје 7 дана.

XIII
Јавни позив објавити на Огласној табли општине Рашка и на званичној интернет страници општине Рашка (www.raska.gov.rs)

 

20. СЕДНИЦA ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 14. септембра 2022. године (среда) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 19. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милинко Пантовић, председник комисије за награде и признања;
2. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА „КАВИМ РАШКА“ АД ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНЕ ПРЕВОЗА У ГРАДСКО ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА БР. 269/1 ОД 13. МАЈА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Шаловић, генерални директор Кавим Рашка;
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за буџет, финансије и ЛПА;
4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ (ДРУГО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
5. РАЗМАТРАЊЕ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП Рашка;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ (ЗА КАТ. ПАРЦЕЛУ БР. 1504/114 КО КОПАОНИК – ИЗМЕНА УСЛЕД ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ);
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник Комисије за планове и шеф Одсека за урбанизам;
8. ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ДОМУ ЗДРАВЉА РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ЈАВНОЈ УСТАНОВИ ,,СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКA;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ,,ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР.305/1 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 305/1 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР.303/7 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 303/7 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР.293/31 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ БР. 293/31 КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 293/1, 293/20, 293/21, 293/23 И 293/25 СВЕ У КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ УЛИЦЕ У НАСЕЉУ СУПЊЕ И ТО КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БР. 293/1, 293/20, 293/21, 293/23 И 293/25 СВЕ У КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, БЕЗ НАКНАДЕ - КОРЛАЋЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИСТУПАЊЕ ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ И ПРИСТУПАЊЕ ПРИБАВЉАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ, БЕЗ НАКНАДЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
22. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
23. РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ Спортски центар Рашка;
24. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА УПОТРЕБУ ИМЕНА РАШКА У НАЗИВУ САВЕЗА ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Пузовић, председник Комисије за административна питања;
25. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА“ У РАШКИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Пузовић, председник Комисије за административна питања;
26. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА У СТАЛНОМ САСТАВУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Пузовић, председник Комисије за административна питања;
27. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

54. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА

Седница ће се одржати 07. септембра 2022. године (среда) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.

 За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 52. И 53. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;

1. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА „КАВИМ РАШКА“ АД ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНЕ ПРЕВОЗА У ГРАДСКО ПРИГРАДСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА БР. 269/1 ОД 13. МАЈА 2022. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Владан Шаловић, генерални директор Кавим Рашка;

2. УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ (ДРУГО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;

3. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „РАШКА“ БР. 322 ОД 08. АВГУСТА 2022. ГОДИНЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“, ЗА ВОДУ, КАНАЛИЗАЦИЈУ И ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;

4. РАЗМАТРАЊЕ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ПРОГРАМОМ СУБВЕНЦИЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП Рашка;

5. ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О УКИДАЊУ РЕШЕЊА О МЕРАМА ЗА ШТЕДЊУ И ОГРАНИЧЕЊУ ПОТРОШЊЕ ВОДЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП Рашка;

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊУ У ОПШТИНИ РАШКА ИЗ РАШКЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ (ЗА КАТ. ПАРЦЕЛУ БР. 1504/114 КО КОПАОНИК – ИЗМЕНА УСЛЕД ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ);

ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, председник Комисије за планове и шеф Одсека за урбанизам;

8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА ДОМУ ЗДРАВЉА РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;

10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР'' РАШКА И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ Спортски центар Рашка;

11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА ИЗГРАЂЕНИХ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;

12. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;

13. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА О ИЗМЕНИ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;

14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, члан општинског већа и председник комисије;

15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;

16. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА СА 40. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 02. АВГУСТА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије за социјална питања;

17. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 19. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА И ПОБОЉШАЊУ СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 05. АВГУСТА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, члан Општинског већа и председник комисије;

18. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДОНОШЕЊЕ ДОПУНСКОГ РЕШЕЊА ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА БР. 352-766/22 ОД 11.05.2022. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, представник Општинске управе;

19. ТЕКУЋА ПИТАЊА.