Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Ватрогасци - спасиоци, уз помоћ војника 21. пешадијског батаљона Друге бригаде Копнене војске из Рашке, евакуисали  су Јордана Миловића (63) из села Поцесје на обронцима Копаоника.
 
Миловић је нађен у својој кући у лошем здравственом стању, са промрзлинама III  степена. Ватрогасци и војници око 3-4 километара пробијали пешака до Миловићеве куће а затим носили Миловића на импровизованим носилима, јер се до његове куће није могло стићи ни моторним санкама.

Ha основу члана 32. Закона о ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 111/2009 и 92/201), члана 7. Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Рашка и члана 58. Статута општине Рашка („Службени гласник Општине Рашка" бр. 91/08), председник општине Рашка, на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Рашка, дана 26. јануара 2012. године, доноси


ОДЛУКУ
о проглашењу ванредне ситуацијe
 

I
    Проглашава се ванредна ситуација на територији општине Рашка, због елементарне непогоде проузроковане снежним падавинама и олујним снежним наносима.
                   
II
    Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

III
    Одлуку објавити на огласној табли општине Рашка и у свим локалним медијима.


ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
    Обилне снежне падавине, праћене олујним снежним наносима, које су задњих пар дана захватиле нашу општину, довеле су до отежаног саобраћаја, уз честе прекиде и застоје на читавој територији наше општине. Више од тридесет села је потпуно одсечено од света, а у већини сеоских школа је потпуно обустављена настава, док је у матичним школама забележено повећано одсуство ученика.
    Висина снежног покривача износи од 50 до 120 цм а проблеме праве и сметови који на обронцима Голије и Копаоника прелазе преко 2м.
    Имајући у виду све напред изнето председник општине је донео Одлуку као у диспозитиву.


ОПШТИНА РАШКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
II Број: 7/2012
Дана: 26. јануара 2012. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Раденко Цветић

Институција која објављује конкурс: Министарство економије и регионалног развоја
Тема конкурса: Јавни конкурс за доделу субвенција и дотација за финансирање пројеката развоја туризма у 2012. години и то оне којима се обезбеђује:
-       промоција Србије као туристичке дестинације, промоција и унапређење квалитета понуде туристичких места, регија и простора, унапређење рецептивно туристичко - угоститељске понуде;
-       развој јавних забавно рекреативних садржаја;
-       едукација и тренинзи у туризму, унапређење статистичких истраживања и методологије сателитских рачуна;
- израда планске и пројектне документације (просторни планови, стратегијски мастер планови, урбанистички планови и сл.), развојни планови реструктурирања и тржишног позиционирања туристичких места и туристичких регија, као и пројеката базичне комуналне и туристичке инфраструктуре и туристичке супраструктуре;
-       изградња приступних саобраћајница до туристичких места и локација које су у складу са Стратегијом развоја туризма;
-       уређење грађевинског земљишта као основе за изградњу туристичких објеката изградњом комуналне инфраструктуре као што су: хидротехнички објекти, водовод и канализација са уређајима за пречишћавање отпадних вода, енергетска постројења у оквиру електро мреже, ПТТ мрежа, локалне саобраћајнице, паркинзи и уређење јавних површина (тргови, отворене пијаце, платои, наткривене комуникације, дечја игралишта, марине, пристаништа, пристани и др.);
-       уређење и коришћење земљишта намењеног општој рекреацији у туристичким местима и туристичким регијама (ски-стазе, пешачке стазе, трим стазе, бициклистичке стазе, тренинг стазе, стазе за моторне санке, стазе здравља, уређење обала река и језера, панорамски путеви и др.);
-       изградња туристичке инфраструктуре, постављање туристичке сигнализације у туристичким местима и туристичким регијама;
-       реконструкција и изградња објеката од посебног значаја за развој туризма у туристичким местима (видиковци, природне атракције, историјски споменици, визиторски центри, платои, конгресне дворане, објекти за одмор и рекреацију, туристички кампови, атријуми итд.), као и изградњу и реконструкцију објеката са садржајима некомерцијалног друштвеног стандарда;
-       реализација посебних туристичких пројеката (уређаји за бележење метеоролошких података, јавни тоалети на туристичким локацијама, системи за прикупљање, сортирање, одвожење и прераду  чврстог отпада итд.).
Кандидати: Право на коришћење средстава са економске класификације 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама имају туристичке организације, дестинацијске менаџмент организације, привредна друштва односно друге организације и институције чији је оснивач Влада или јединица локалне самоуправе, као и правна лица која управљају туристичким простором или објектима туристичке инфраструктуре и супраструктуре за пројекте развоја туризма и са економске класификације 481-Дотације невладиним организацијама имају непрофитне институције за пројекте развоја туризма
Финансирање: Учешће субвенција и дотација у финансирању промотивних активности туристичких простора, туристичких регија и туристичких места у земљи и иностранству и пројеката унапређења постојеће туристичке понуде и интензивирање њеног коришћења, не може бити веће од 50 % од укупне вредности пројекта.
Додела средстава за финансирање пројеката вршиће се у складу са следећим критеријумима:
1)      степен усклађености пројекта са Стратегијом развоја туризма Републике Србије;
2)      развој приоритетних туристичких производа;
3)      развој туристичких простора;
4)      адекватно управљање туристичким ресурсима и развојним процесима у туризму;
5)      степен развијености општине.
Рок за пријаву: 01.12.2012.
Извор информације: Министарство економије и регионалног развоја – сектор туризма

Представници Програма европског партнерства Прогрес и општина Ивањица, Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Рашка, Сјеница, Тутин и Нови Пазар  уцествовали  су на  семинару о брендирању локалних заједница и том приликом запоцели активности на утврдјивању  листе потенцијалних брендова на овом подручју. У овај  пројекат брендирања општина Европска Унија и Влада Свајцарске , а преко ЕУ ПРОГРЕС це уложити око 300.000 евра. Организатори пројекта очекују да током ове године неколико општина утврде и почну да раде на својим брендовима. „То је само један од приступа којима ЕУ Прогрес помаже локалним самоуправама да побољшају друштвено-економску ситуацију на својој територији, али и да допринесу повећаној заинтересованости грађана да свој живот планирају у месту које позитивно доживљавају. Након семинара одабраћемо области које тренутно имају највећи потенцијал за брендирање и њима пружити стручну подршку за израду планова за брендирање, као и за припрему и спровођење најрелевантнијих пројеката”, наводи се у саопштењу Прогреса.

Европска унија финансијски подржава Програм ЕУ ПРОГРЕС, са 14,1 милион евра, Влада Швајцарске са 2,5 милиона евра, док Влада Републике Србије учествује са 1,5 милион евра. ЕУ ПРОГРЕС има за циљ да подржи друштвено-економски развој 25 општина јужне и југозападне Србије.

Институција која објављује конкурс: Министарство културе, информисања и информационог друштва
Тема конкурса: Позивају се правна лица регистрована на територији Републике Србије и физичка лица која су држављани Републике Србије (у даљем тексту: предлагачи) да конкуришу за средства из Програма распореда и коришћења средстава за наградни конкурс: „Унапређење комуникације грађана и органа јавне власти посредством Интернета” (по закључку Владе од 24. новембра 2011. године), у складу са условима из овог позива.
Предмет предложеног пројекта треба да буде софтверска апликација која је доступна посредством Интернета као веб апликација и/или као апликација за мобилне телефоне, а која унапређује комуникацију грађана и органа јавне власти, односно доприноси остварењу законских права грађана.
Кандидати: Предлагач може бити правно лице или група физичких лица
Финансирање: Пријављени пројекти конкуришу за новчане награде и то:

  • Три прве награде у износу од 500.000 динара
  • Десет других награда у износу од 300.000 динара
  • Двадесет трећих награда у износу од 150.000 динара

Рок за пријаву: 17. фебруар 2012.

Naslov programa: Evropa za građane
Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
Tema (ciljevi / prioriteti programa): Glavna svrha ovog programa jeste premostitii jaz između građana i EU finansijskim pomoćnim sredstvima kojim se potpomažu aktivna evropska građanska prava. Namenjen je podsticanju saradnje građana i njihovih organizacija iz različitih zemalja.
Poziv je otvoren u okviru Akcije 1 – Aktivni građani za Evropu i prateće mere 1.1 - Sastanci građana iz gradova pobratima.
Sastanci građana iz pobratimljenih gradova sastoje se u spajanju velikog broja građana iz gradova pobratima, koji će imati korist od partnerstva između opština radi jačanja zajedničkog znanja i razumevanja među građanima i kulturama.
Očekuje se da Projekti Sastanaka građana iz pobratimljenih gradova:

•    Pruže iskustvo aktivnog građanskog učešća na lokalnom nivou na osnovu strukturne saradnje sa civilnim društvom. To može da se postigne  kroz uključivanje lokalne zajednice u planiranje i implementaciju projekata, podsticanje građanskog učešća kroz volontiranje kao i davanje aktivne uloge učesnicima u događaju;
•    Ohrabre građane da se više uključe na “Evropskom nivou” i na taj način doprinesu razvijanju aktivnog Evropskog državljanstva. Na primer, to se može postići kroz učenje o učestvovanju građana Evrope u demokratskom životu EU; raspravljanju o jednakim prilikama u političkom životu;
•    Pojačaju posvećenost učesnika evropskim integracijama. To može biti postignuto kroz razmenu gledišta i iskustva u vezi sa prioritetima programa; deljenje iskustva iz konkretnih rezultata evropskih integracija na lokalnom i individualnom nivou; doživljavanje kulturne različitosti i otkrivanje zajedničkog kulturnog nasleđa u Evropi; izražavanje solidarnosti i razvijanje osećaja pripadnosti istoj zajednici u Evropi kao celini.
Aplikanti: Aplikanti i partneri mogu da budu: gradovi/opštine ili njihove zajednice pobratimi ili druge neprofitne organizacije koje predstavljaju lokalnu vlast. Projekat mora da uključi opštine iz najmanje 2 zemlje učesnice od kojih najmanje jedna mora da bude članica EU.
Finansiranje: Najniži iznos granta je 5000 EUR, a najviši 25000 EUR.
Trajanje projekta: Maksimalno trajanje sastanaka je 21 dan.
Rok za prijavu: 15. februar 2012. godine
Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/index_en.php

Наслов програма: Европа за грађане
Донатор / институција која је објавила позив: Европска унија
Тема (циљеви / приоритети програма): Главна сврха овог програма јесте премоститии јаз између грађана и ЕУ финансијским помоћним средствима којим се потпомажу активна европска грађанска права. Намењен је подстицању сарадње грађана и њихових организација из различитих земаља.
Позив је отворен у оквиру Акције 1 – Активни грађани за Европу и пратеће мере 1.2 - Мреже градова побратима.
Локалне власти се редовно суочавају са новим проблемима и учествују у имплементацији различитих политика, које су често повезане са развијањем политике на европском нивоу. Умрежавање општина по питању заједничких интересовања показало се као важно средство  за омогућавање информативних расправа и размену добре праксе.
Побратимљење је чврста веза која спаја општине; дакле, потенцијал мрежа које су створене серијама веза градова побратима треба да се користе за развијање тематске дуготрајне сарадње. Европска комисија подржава развијање таквих мрежа, које су важне за омогућавање структурне, интензивне и вишеструке сарадње и које, на тај начин, доприносе максимизирању утицаја програма.

Очекује се да Пројекти мрежа побратимљених градова:

•    Интегришу спектар активности око заједничких интереса субјекта(ата)  који ће се адресирати у контексту  приоритета програма и бити од значаја за европске интеграције;
•    Произведу средства комуникације у контексту ових догађаја, а у циљу промовисања структурног и одрживог тематског умрежавања и дисеминације резултата акција;
•    Дефинишу циљне групе за које су одабране теме посебно важне и активно укључују чланове заједнице у дату област (тј. стручњаке, локална удружења, грађане и удружења грађана којих се ова тема директно тиче, итд.);
•    Послуже као основа за будуће иницијативе и акције између градова који учествују по питању задатих тема или будућих тема од заједничког интереса.
Апликанти: Могући апликанти су
•    Градови/општине или њихове заједнице или мреже побратими;
•    Остали нивои локалних/регионалних власти;
•    Федерације/удружења локалних власти.
Пројекат мора да укључи општине из најмање 4 земље учеснице од којих је намање једна чланица ЕУ.
Финансирање: Најнижи износ гранта је 10000 ЕУР, а највиши 150000 ЕУР.
Трајање пројекта: Максимално трајање пројекта је 24 месеца.
Рок за пријаву: 15. фебруар 2012. године
Интернет адреса / емаил: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/index_en.php

XV Јавни позив за доделу бесповратних финансијских средстава за директне инвестиције

На основу члана 16. став 2. Уредбе о условима и начину привлачења директних инвестиција ("Службени гласник РС" број 42/11 и 46/11), Агенција за страна улагања и промоцију извоза Републике Србије (СИЕПА) расписала је 15. по реду Јавни позив за доделу бесповратних финансијских средстава за директне инвестиције привредним друштвима која реализују инвестиционе пројекте у производном сектору, сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине или стратешке пројекте из области туризма.

Средства се не могу доделити за инвестиционе пројекте у области примарне пољопривредне производње, трговине, угоститељства, производње угља и синтетичких влакана. 

Рок за слање пријава за доделу средстава по овом јавном позиву је до 27. јануара 2012. године. Документација достављена након истека овог рока неће се узимати у обзир.

Сву неопходну документацију и више информација наћи ћете на нашој страници намењеној финансијској подршци за инвеститоре.

Опширније на: http://www.siepa.gov.rs/site/sr/home/2/vesti/?nid=318

На основу Одлуке Управног одбора о висини закупнине, условима и начину издавања у закуп пословног простора који се налази у Новој техничкој бази на Копаонику од 27.12.2011. године, као и Одлуке Општинског већа Општине Рашка о давању на коришћење нераспоређеног простора у Новој техничкој бази на Копаонику  Јавно Предузеће „СТАН“ Рашка расписује

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

О давању  пословног простора у закуп прикупљањем 

понуда у писаној форми

 

У закуп се издају пословне просторије које се налазе у Новој техничкој бази на Копаонику, и то:

 

А)  П Р И З Е М Љ Е  укупне површине 224,31 м2, почетна цена 3,00 Еур/м2:

 

1.Машинска радионица површине 185.65 м2

2.Водоинсталатерска и браварска радионица површине 25,88 м2

3.Пријавница површине 12,78 м2,

 

са заједничким ходником  површине 27,74 м2 и мокрим чвором површине 7,00 м2;

 

Б)  ПРВИ СПРАТ  укупне површине 151,53 м2, почетна цена 5,50 Еур/м2:

 

1.Радионица фриго механике површине 45,05 м2

2.Електрорадионица површине 30,81 м2

3.Канцеларија површине 14,42 м2

4.Канцеларија површине 14,42 м2

5.Канцеларија површине 19,89 м2

 

са заједничким ходником и мокрим чвором укупне површине 26,94 м2;

 

В) ПРОСТОРИЈЕ МАГАЦИНА НОВЕ ТЕХНИЧКЕ БАЗЕ У ПРИЗЕМЉУ укупне површине 418,88  м2, почетна цена  2,00 Еур/м2:

 

1.Магацин опреме површине 59,84 м2

2.Магацин опреме површине 59,84 м2

3.Магацин технике површине 59,84 м2

4.Магацин технике површине 59,84 м2

5.Магацин технике површине 59,84 м2

6.Магацин технике површине 59,84 м2

7.Магацин технике површине 59,84 м2

 

 

Г) ПРОСТОРИЈЕ МАГАЦИНА НОВЕ ТЕХНИЧКЕ БАЗЕ НА СПРАТУ укупне површине 573,26 м2, почетна цена 2,00 Еур/м2:

 

1.Магацин опреме и материјала површине 59,84 м2

2.Магацин опреме и материјала површине 55,34 м2

3.Магацин ситног инвентара површине 55,28 м2

4.Магацин ситног инвентара површине 59,84 м2

5.Магацин ситног инвентара површине 55.28 м2

6.Магацин ситног инвентара површине 55.28 м2

7.Магацин ситног инвентара површине 59,84 м2

8.Магацин ситног инвентара површине 59,84 м2

9.Магацин ситног инвентара површине 56,36 м2

10.Магацин ситног инвентара површине 56,36 м2

 

Све наведене просторије се по договору могу делити на више мањих целина по договору са заинтересованим понуђачима.

 

-Наведени пословни простор издаваће се на одређено време најдуже до 5 година.

-Право подношења понуде имају физичка лица, правна лица и предузетници.

-Понуде се достављају на адресу: Јавно Предузеће за стамбене услуге „СТАН“ Рашка, Немањина 1, 36350 Рашка, у затвореним ковертама са видљивом назнаком „за јавни оглас“.

-Уз понуду доставити: физичка лица - јединствени матични број грађана и адресу, предузетници – јмбг и адресу, као и извод из регистра АПР-а, правна лица - пословно име и седиште, извод из регистра АПР-а и податке о лицу овлашћеном за заступање, назнаку пословног простора за који се понуда подноси, делатност која ће се обављати, износ понуђене закупнине по м2, као и изјаву да ће просторије  прихватити у виђеном стању.

-Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања јавног огласа.

 

Прикупњене понуде ће прегледати комисија формирана од стране Управног одбора Предузећа најкасније првог радног дана након истека рока за доставњање понуда и одабрати најповољније, након чега ће сви понуђачи бити обавештени писаним путем. 

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена закупа по м2.

Некомплетне и неблаговремене понуде, као и понуде оних понуђача који дугују ЈП „СТАН“ по основу закупнине, или су по другом основу прекршили одредбе уговора о закупу се неће разматрати.

За све информације контакт особа је Миломир Петровић, телефон: 036/736-229, мобилни: 064/28-46-312

 

У Рашки, 05.01.2012.                                           

Д И Р Е К Т О Р

Драган Младеновић, дипл.инж.орг.