email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

1. Основне информације

Европски ПРОГРЕС је вишедонаторски програм који финансирају Европска унија (ЕУ), Влада Швајцарске и Влада Републике Србије, а који је замишљен као подршка одрживом развоју на југоистоку и југозападу Србије. Програм је концептуализован у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције Владе Републике Србије (СЕИО), која је одговорна за праћење имплементације, као и пружање помоћи и олакшавање рада. Канцеларији Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) одобрен је почетни буџет од 17,46 милиона Евра и она сноси одговорност за укупно спровођење Програма. 

Својим мулти-секторским приступом, овај Програм допринеће одрживом развоју недовољно развијених области и стварању повољнијег окружења за раст инфраструктуре и услова за пословање путем јачање локалне управе, побољшања вертикалне координације, планирања и управљачких способности, побољшања пословног окружења и развоја, као и унапређења имплементације политика инклузије у друштво и запошљавања. 

Програм своје активности спроводи ради постизања четири главна резултата, а начела доброг управљања су уткана као трансверзални аспект целокупне интервенције: 

 

1. Јачање локалне управе, капацитета за планирање и управљање кроз увођење нових, односно побољшање/укидање постојећих процедура и процеса у складу са начелима доброг управљања 

2. Увећање конкурентности локалне привреде кроз побољшање пословног окружења и управљачких, односно организационих капацитета малих и средњих предузећа, као и пољопривредних задруга. 

3. Бољи приступ запослењу којим се нуде једнаке могућности како мушкарцима тако и женама, као и социјална инклузија најугроженијих и маргинализованих група кроз развој и имплементацију локалних политика, а све са резултатом смањења имиграције ван југоистока и југозапада Србије. 

4. Предочавање широј јавности ефеката приступања Србије Европској унији. 

Коначни корисници – али и кључни актери са израженим финансијским доприносом овом Програму – су 34 локалне самоуправе треће и четврте групе нивоа развијености општина, које имају одговорност да преузму власништво над активностима имплементираним на својој територији: 

 

 Нови Пазар, Рашка и Тутин у Рашком округу 

 Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Сјеница у Златиборском округу  

 Ивањица у Моравичком округу 

 Прокупље, Блаце, Житорађа, Куршумлија у Топличком округу 

 Лесковац, Бојник, Власотинце, Лебане, Медвеђа и Црна Трава у Јабланичком округу 

 Врање, Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Прешево, Сурдулица и Трговиште у Пчињском округу 

 Брус у Расинском округу 

 Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина и Сврљиг у Нишавском округу 

 Бабушница, Бела Паланка у Пиротском округу 

 Књажевац у Зајечарском округу. 

У остале кориснике спадају установе чији су оснивачи ЛСУ и јавно-комунална предузећа, организације цивилног друштва (ОЦД) и медији у ЛСУ које учествују, док су управо грађани југоисточне и југозападне Србије ти који осећају највећу корист од Програма. 

2. Оправданост интервенције 

Ознака географског порекла (ОГП) је знак који се налази на производима специфичног географског порекла, а који поседују одређени квалитет или углед због тог порекла. Да би могао да функционише као ОГП, знак мора да идентификује производ као робу која потиче из одређеног места. Сертификација производа са ОГП је гарант потрошачима да производ поседује јединствену комбинацију локалних природних богатстава и традиције, знања и вештина које се често преносе са генерације на генерацију само у оквиру одређене територије. Употреба ОГП омогућава произвођачима да добију бољу препознатљивост на тржишту, а често и бољу цену. 

Многи производи из Србије имају потенцијал да увећају тржиште кроз сертификацију ОГП. Штавише, пошто се сертификацијом производ повезује са одређеном територијом, у садејству тиме се доприноси и промоцији специфичне области и доприноси ширем привредном утицају. У некким скорашњим студијама указано је да се потражња тржишта за производима са додатом вредношћу увећала током протекле деценије.  

У складу са законом постоје две врсте ОГП за пољопривредне производе  у Србији: 

 Заштићеног име порекла (ЗИП) коју представља географски назив земље, региона или локалитета, тј. „производа који одатле потиче, чији су квалитет и посебна својства искључиво или битно условљени географском средином“ 

 Заштићена географска ознака (ЗГО) која идентификује одређени производ као производ пореклом са територије одређене земље, региона или локалитета са те територије, где се одређени квалитет, репутација или друге карактеристике производа суштински могу приписати његовом географском пореклу и чија се производња и/или, прерада и/или припрема одвијају на одређеном ограниченом подручју.

Постоји осам производа са заштићеном ЗГО у подручју Програма. Међутим, у овом тренутку само лесковачки домаћи ајвар има овлашћеног корисника ОГП (Удружење Лесковачки ајвар). Скоро сви производи су препознати на тржишту и имају значајан потенцијал за увећање производње. Потенцијални овлашћени корисници ОГП могу добити и помоћ у процесима сертификације и маркетиншког приступа. Такође, актерима се могу обезбедити добити едукације и њихова свест се може подићи у вези са процесом сертификације, помоћи у организацији производње, промоцији и појављивању на тржишту. 

Постоји велики број млечних и месних производа произведених по традиционалној рецептури који се могу заштитити у овом региону. Тим производима се може пружити подршка у процесу израде елабората или пруањем опште техничке подршке која укључује подизање нивоа знања у вези са израдом елабората и сертификацијом овлашћених корисника ОГП.  

3. Циљеви интервенције 

Општи циљ: већа конкурентност локалне привреде кроз унапређену конкурентност производа. 

Специфични циљ: најмање три нова пољопривредна производа се региструју за заштићено име порекла, односно заштићену географску ознаку, или се ОГП за постојеће ЗИП или ЗГО производе унапређује и сертификују се нови овлашћени корисници. 

4. Предмет јавног позива 

Овим позивом Програм има намеру да обезбеди подршку за ЗИП или ЗГО сертификацију производа из југозападне и југоистоичне Србије. Поред тога, произвођач робе може да се пријави за регистрацију као овлашћени корисник. Стога, подносилац захтева може да се кандидује само за један од следећих типова подршке: 

i. Пружање техничке помоћи и израда неопходних студија и елабората за Заштићено име порекла, као и регистрација ознаке географског порекла

ii. Пружање техничке помоћи и израда неопходних студија и елабората за Заштићену географску ознаку, као и регистрација ознаке географског порекла

iii. Пружање техничке помоћи и израда неопходних студија и елабората за сертификацију овлашћених корисника географског порекла, као и добијање сертификата 

iv. Пружање техничке помоћи и израда неопходних студија и елабората за унапређење постојећих сертификованих ЗИП и ЗГО производа. 

5. Изборни критеријуми

Све пријаве пролазе административну проверу, а оне које је прођу пролазе кроз техничку евалуацију са следећим критеријумима: 

• Допринос конкурентности 

• Број корисника 

• Производни капацитети 

Евалуациона табела пружа увиде у кључна питања која ће се разматрати током процене пријава, као и податке о оцењивању. 

Изборни критеријуми за пријаве

Максималан резултат

1. Допринос конкурентности

50

Релеавнтност предлога мери се у односу на његов утицај на конкурентност подносиоца пријаве и географски регион на који се иста односи, тј. Увећану вредност производа, тржишни потенцијал и допринос руралном развоју и очувању културног идентитета и традиционалних начина култивације.

Максимално десет поена додељује се за сваку од следећих ставки: (1) очекује се да ће се вредност производа увећати за најмање 5%; (2) предложена интервенција је заснована на спроведеној анализи тржишта; (3) производ се производи на територији више од једне локалне самоуправе и постоји међуопштинска сарадња; (4) производ има утврђену репутацију у региону и (5) увећање производње производа би ангажовало остале актере у вредносном ланцу

 

50

2. Број корисника

30

2.1. Директни корисници

Процениће се број активних произвођача како би се утврдио број директних корисника. Пет поена биће додељено подносиоцима пријава са до 20 произвођача, десет поена подносиоцима пријава са до 100 произвођача и 15 поена подносиоцима пријава са преко 100 произвођача.

 

15

2.2. Индиректни корисници

Процениће се очекивана територија за пласман производа како и се утврдио број индиректних корисника

Пет поена биће додељено територији са мање од 10.000 становника, десет поена територији са мање од 100.000 становника и 15 поена територији са више од 100.000 становника

15


3. Производни капацитети

15

Процениће се раскорак између тренутне и потенцијалне производње како би се поткрепио потенцијал за повећање производње

Пет поена биће додељено за производњу повећану до 20%, десет поена за производњу повећану до 50% и 20 поена за производњу повећану изнад 50%

 

20

УКУПНИ РЕЗУЛТАТ

100

Разматраће се само пријаве којима се додели резултат од најмање 20 поена у категорији „Допринос конкурентности“, као и најмањи укупни резултат од 60 поена. 

Европски ПРОГРЕС задржава право да прилагоди висину прага доделе поена на основу инпута добијених из свих поднесених пријава. 

Након вредновања ће се утврдити табела са списком пријава поређаних по висини резултата, као и резервни списак у складу са истим критеријумима. 

6. Смернице за подносиоце пријава

Општи критеријуми – ко има право учешћа

• Позив је ограничен на кандидате у складу са тачком 1 и 2 члана 18 Закона о ознакама географског порекла Републике Србије  

• Подносилац пријаве мора бити физичко или правно лице, удружење или установа какоје уређено законом 

• Подносилац пријаве мора бити регистрован на територији 34 ЛСУ  Програма са почетком најкасније у јуну 2015.г.  

• Подносилац пријаве не може да примењује подстицаје добијене од било које институције и донатора по истом основу током наведеног периода. 

 

Програм изразито подстиче маргинализоване групе, укључујући предузетнице, да учествују у складу са начелом економског јачања и социјалне инклузије. 

 

Број пријава и додела средстава по пријавама

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву према овом јавном позиву. 

 

Трајање интервенције 

Планирано трајање интервенције не може прећи 18 месеци. 

 

Финансијска средства која обезбеђује Европски ПРОГРЕС 

i. Укупни индикативни износ расположив за овај позивза подношење предлога пројеката је 42.000€ 

ii. Европски ПРОГРЕС неће извршити пренос средстава изабраним подносиоцима пријава, већ ће уговорити сарадњу са консултантском фирмом и/или сертификационим телима, као и директно платити сертификационим телима све припадајуће таксе и лабораторијске тестове 

iii. Европски ПРОГРЕС задржава право да не изврши доделу свих средстава на располагању. 

Суфинансирање подносиоца пријава  

Подносилац пријаве који се пријави за сертификацију овлашћеног корисника Ознаке географског порекла обавезан је да суфинансира пројекат. Трошкови суфинансирања односе се на обавезну контролну посету сертификационог тела у временском року од две године након добијања сертификата. 

Процес подношења пријаве 

i. Кандидат подноси пријаву (Анекс А), образац за достављање предлога (Анекс 1) са свим пратећих докумената (Анекс 2) 

ii. Евалуациона комисија Програма вреднује предлоге и обавештава кандидате о донетим одлукама 

iii. Кандидат потписује уговор о донацији са Европским ПРОГРЕСом

iv. Европски ПРОГРЕС набавља консултантске услуге за предметне активности 

v. Кандидат коме се доделе средства подноси финални извештај о стању уведеног стандарда најкасније до 1. фебруара 2017. 

Где и како слати послати пријаву 

Обрасци пријаве са траженим пратећим документима морају се поднети у једном оригиналном примерку и једној копији величине А4. Комплетан пакет пријаве мора се такође доставити и у електронском формату (на ЦД-РОМу). Електронски формат мора бити у потпуности идентичан папирној верзији. 

На коверти морају стајати исписане следеће информације: 

 

• Референтни бројеви позива за подношење предлога 

• Назив позива за подношење предлога 

• Пуно име и адреса подносиоца пријаве и 

• Реченица „Нот то бе опенед бефоре тхе опенинг сессион“ и „НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗВАНИЧНОГ ОТВАРАЊА ПРИЈАВА“.

Пријаву треба послати у запечаћеној коверти препорученом поштом, приватном курирском службом или доставити лично (испоручиоцу се даје потврда о пријему са потписом и печатом) на једну од доле наведених адреса, и то пре наведеног рока: 

Еуропеан ПРОГРЕС 

Ћирила и Методија 23, 

18000 Ниш, Република Србија  

или

Крагујевачка 1,

36300 Нови Пазар, Република Србија

или 

Кнеза Милоша 52,

17 500 Врање, Република Србија.

Пријаве послате на било који други начин (нпр факсом или емаилом) или испоручене на неку другу адресу биће одбијене. 

Рок за подношење пријава

Крајњи рок за подношење пријава је 23. октобар 2015.г у 15:00х, што треба да буде евидентно на потписаној и датираној потврди. Сва концептна писма и комплетиране пријаве достављени након истека крајњег рока ће аутоматски бити одбијени. 

Индикативни распоред за процес подношења пријава и вредновање следи: 

Разматраће се само пријаве којима се додели резултат од најмање 20 поена у категорији „Допринос конкурентности“, као и најмањи укупни резултат од 60 поена. 

Европски ПРОГРЕС задржава право да прилагоди висину прага доделе поена на основу инпута добијених из свих поднесених пријава. 

Након вредновања ће се утврдити табела са списком пријава поређаних по висини резултата, као и резервни списак у складу са истим критеријумима. 

6. Смернице за подносиоце пријава

Општи критеријуми – ко има право учешћа

• Позив је ограничен на кандидате у складу са тачком 1 и 2 члана 18 Закона о ознакама географског порекла Републике Србије  

• Подносилац пријаве мора бити физичко или правно лице, удружење или установа какоје уређено законом 

• Подносилац пријаве мора бити регистрован на територији 34 ЛСУ  Програма са почетком најкасније у јуну 2015.г.  

• Подносилац пријаве не може да примењује подстицаје добијене од било које институције и донатора по истом основу током наведеног периода. 

Програм изразито подстиче маргинализоване групе, укључујући предузетнице, да учествују у складу са начелом економског јачања и социјалне инклузије. 

Број пријава и додела средстава по пријавама

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву према овом јавном позиву. 

Трајање интервенције 

Планирано трајање интервенције не може прећи 18 месеци. 

Финансијска средства која обезбеђује Европски ПРОГРЕС 

i. Укупни индикативни износ расположив за овај позивза подношење предлога пројеката је 42.000€ 

ii. Европски ПРОГРЕС неће извршити пренос средстава изабраним подносиоцима пријава, већ ће уговорити сарадњу са консултантском фирмом и/или сертификационим телима, као и директно платити сертификационим телима све припадајуће таксе и лабораторијске тестове 

iii. Европски ПРОГРЕС задржава право да не изврши доделу свих средстава на располагању. 

Суфинансирање подносиоца пријава  

Подносилац пријаве који се пријави за сертификацију овлашћеног корисника Ознаке географског порекла обавезан је да суфинансира пројекат. Трошкови суфинансирања односе се на обавезну контролну посету сертификационог тела у временском року од две године након добијања сертификата. 

Процес подношења пријаве 

i. Кандидат подноси пријаву (Анекс А), образац за достављање предлога (Анекс 1) са свим пратећих докумената (Анекс 2) 

ii. Евалуациона комисија Програма вреднује предлоге и обавештава кандидате о донетим одлукама 

iii. Кандидат потписује уговор о донацији са Европским ПРОГРЕСом

iv. Европски ПРОГРЕС набавља консултантске услуге за предметне активности 

v. Кандидат коме се доделе средства подноси финални извештај о стању уведеног стандарда најкасније до 1. фебруара 2017. 

Где и како слати послати пријаву 

Обрасци пријаве са траженим пратећим документима морају се поднети у једном оригиналном примерку и једној копији величине А4. Комплетан пакет пријаве мора се такође доставити и у електронском формату (на ЦД-РОМу). Електронски формат мора бити у потпуности идентичан папирној верзији. 

На коверти морају стајати исписане следеће информације: 

 

• Референтни бројеви позива за подношење предлога 

• Назив позива за подношење предлога 

• Пуно име и адреса подносиоца пријаве и 

• Реченица „Нот то бе опенед бефоре тхе опенинг сессион“ и „НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗВАНИЧНОГ ОТВАРАЊА ПРИЈАВА“.

 

Пријаву треба послати у запечаћеној коверти препорученом поштом, приватном курирском службом или доставити лично (испоручиоцу се даје потврда о пријему са потписом и печатом) на једну од доле наведених адреса, и то пре наведеног рока: 

 

Еуропеан ПРОГРЕС 

Ћирила и Методија 23, 

18000 Ниш, Република Србија  

или

Крагујевачка 1,

36300 Нови Пазар, Република Србија

или 

Кнеза Милоша 52,

17 500 Врање, Република Србија.

Пријаве послате на било који други начин (нпр факсом или емаилом) или испоручене на неку другу адресу биће одбијене. 

Рок за подношење пријава

Крајњи рок за подношење пријава је 23. октобар 2015.г у 15:00х, што треба да буде евидентно на потписаној и датираној потврди. Сва концептна писма и комплетиране пријаве достављени након истека крајњег рока ће аутоматски бити одбијени. 

Индикативни распоред за процес подношења пријава и вредновање следи: 

АКТИВНОСТ

ДАТУМ (потврдиће се)

ВРЕМЕ*

Објављивање позива

10. септембар 2015.

-

Регионалне инфо сесије

15-25. септембар 2015.

-

Крајњи рок за подношење пријава

23. октобар 2015.

15:00

Обавештење кандидатима у вези са вредновањем пријава

20. новембар 2015.

-

Потписивање уговора о донацији

децембар 2015

-

* Сатница је изражена у временској зони државе Уговарача. 

Додатне информације за пријаве 

Питања се могу послати емаилом најкасније десет дана пре истека рока за подношење концепта и комплетних пријава на прогрес.процуремент@унопс.орг, уз јасно навођење референце позива за подношење предлога пројеката. Уговарач нема обавезу да пружа икаква појашњења након истека овог рока. 

Одговори се морају послати најкасније седам дана пре истека крајњег рока за достављање пријава. У интересу једнаког третмана свих подносиоца пријава Уговарач не може дати претходно мишљење о квалификованости неког кандидата, партнера или акције. 

Питања која могу бити од важности за остале кандидате ће заједно са одговорима бити објављена на Интернету: http://www.euprogres.org/konkursi.php?oblast=pozivi.

Према томе, изразито се препоручује редовно посећивање горе наведене интернет странице у циљу информисања о објављеним питањима и одговорима. 

 

7. Обавезе у погледу брендирања и видљивости 

Од подносилаца пријаве који добију средства очекује се да се придржавају обавеза у погледу комуникација и видљивости које одреди Европски ПРОГРЕС. Програм ће примаоцима средстава обезбедити одговарајуће смернице и остале информације пре почетка имплементације пројекта. 

Овим обавезама обухваћени су писани и визуелни идентитет Европског ПРОГРЕСа, донатора и агенције за имплементацију и односе се на штампане, електронске и све друге материјале, презентације, банер, позивнице, знакове, плакете односно робу купљену средствима које су обезбедили донатори и којима управља Европски ПРОГРЕС. 

 

8. Праћење, извештавање и евалуација

Подносиоци пријаве који добију средства морају сами да надзиру сопствене пројекте и да праве одговарајуће белешке, укључујући и документацију, процедуре и фотографије, према потреби. 

Од подносилаца пријаве који добију средства очекује се да на крају пројекта поднесу финални извештај о свим изведеним активностима. 

 ОПШИРНИЈЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ЛИНКУ http://www.europeanprogres.org/konten/sr/306/Pruzanje-podrske-za-zastitu-geografskog-porekla/

1. Историјат

Европски ПРОГРЕС је мулти-донаторски програм који финансирају Европска унија (ЕУ), Влада Швајцарске и Влада Републике Србије, а који је замишљен као подршка одрживом развоју на југоистоку и југозападу Србије. Програм је концептуализован у сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције Владе Републике Србије (СЕИО), која је одговорна за праћење имплементације, као и пружање помоћи и олакшавање рада. Канцеларији Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) одобрен је почетни буџет од 17,46 милиона Евра и она сноси одговорност за укупно спровођење Програма. 

 

Својим мулти-секторским приступом, овај Програм допринеће одрживом развоју недовољно развијених области и стварању повољнијег окружења за раст инфраструктуре и услова за пословање путем јачање локалне управе, побољшања вертикалне координације, планирања и управљачких способности, побољшања пословног окружења и развоја, као и унапређења имплементације политика инклузије у друштво и запошљавања. 

 

Програм своје активности спроводи ради постизања четири главна резултата, а начела доброг управљања су уткана као трансверзални аспект целокупне интервенције: 

 

1. Јачање локалне управе, капацитета за планирање и управљање кроз увођење нових, односно побољшање/укидање постојећих процедура и процеса у складу са начелима доброг управљања 

2. Увећање конкурентности локалне привреде кроз побољшање пословног окружења и управљачких, односно организационих капацитета малих и средњих предузећа, као и пољопривредних задруга. 

3. Бољи приступ запослењу којим се нуде једнаке могућности како мушкарцима тако и женама, као и социјална инклузија најугроженијих и маргинализованих група кроз развој и имплементацију локалних политика, а све са резултатом смањења имиграције ван југоистока и југозапада Србије. 

4. Предочавање широј јавности ефеката приступања Србије Европској унији.  

 

Коначни корисници – али и кључни актери са израженим финансијским доприносом овом Програму – су 34 локалне самоуправе треће и четврте групе нивоа развијености општина, које имају одговорност да преузму власништво над активностима имплементираним на својој територији: 

 Нови Пазар, Рашка и Тутин у Рашком округу 

 Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Сјеница у Златиборском округу  

 Ивањица у Моравичком округу 

 Прокупље, Блаце, Житорађа, Куршумлија у Топличком округу 

 Лесковац, Бојник, Власотинце, Лебане, Медвеђа и Црна Трава у Јабланичком округу 

 Врање, Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Прешево, Сурдулица и Трговиште у Пчињском округу 

 Брус у Расинском округу 

 Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина и Сврљиг у Нишавском округу 

 Бабушница, Бела Паланка у Пиротском округу 

 Књажевац у Зајечарском округу. 

 

У остале кориснике спадају установе чији су оснивачи ЛСУ и јавно-комунална предузећа, организације цивилног друштва (ОЦД) и медији у ЛСУ које учествују, док су управо грађани југоисточне и југозападне Србије ти који осећају највећу корист од Програма. 

 

2. Оправдање интервенције

 

Стандарди доприносе укупном квалитету и безбедности производа или услуге. Њима се обезбеђује компатибилност, смањује сувишна разноврсност, увећава исплативост процеса и процедура и уклањају препреке трговини.  Стандарди такође доприносе заштити здравља људи, унапређењу шире животне средине, а и стварају могућност транспарентности у техничко-технолошкима питањима представљањем заједничке терминологије. 

 

Важност стандардизације потврђују скорашње студије којима се повезује раст броја стандарда са порастом продуктивности у ЕУ  и на националном нивоу, што је потврђено и Стратегијом подршке развоју МСП, предузетништва и конкурентности . У Стратегији се подцртава важност подстицаја улагањима у нове технологије, процесе и услуге, као и улагањима у развој производа са већом додатом вредношћу који испуњавају европске и међународне стандарде, а са циљем да се ојачава позиција конкуретности. 

 

Према подацима Републичког статистичког завода Владе Републике Србије, учешће МСП из подручја деловања Програма у укупном годишњем приходу МСП у Србији је на веома ниском нивоу, МСП су превасходно микро предузећа и удео у извозу пореклом из подручја деловања Програма је у просеку 2,5%.  Просек од три до 18 МСП на 1000 становника назнака је да су ЛСУ Програма далеко од стандарда ЕУ од 40 МСП на 1000 становника. 

 

Непостојање производних стандарда је препрека утвђивању вредносног ланца и увећању увоза. Свеобухватна студија конкурентности, израђена под окриљем програма ЕУ ПРОГРЕС, примећује мали број МСП која су у   

 

Сва МСП и пољопривредне задруге регистроване у 34 локалне самоуправе у делокругу Програма могу да се пријаве и затраже помоћ. Подршка како за сертификацију, тако и за имплементацију стандарда доделиће се за најмање 30 МСП и пољопривредних задруга. Кандидати ће бити бирани у складу са утицајем на пораст обима пословања, већу исплативост пословања, као и на основу продуктивности и радне снаге, а у складу са критеријумима назначеним у делу 6 овог документа. Сваки кандидат који изрази жељу да учествује у овој активности мораће да докаже у пријави да ће планиране активности створити позитивне и мерљиве ефекте за МСП у вези са повећаним прометом и/или извозом, обезбедити смањење трошкова и отворити нова радна места. 

 

3. Циљеви интервенције 

 

Општи циљ: већа конкурентност локалне привреде кроз унапређене управљачке/организационе капацитете МСП. 

 

Специфични циљ: најмање 30 МСП и/или пољопривредних задруга из југоисточне и југозападне Србије стварају потенцијале за раст пословања и унпређен квалитет производа и услуга, кроз увођење међународних стандарда квалитета, односно безбедности хране. 

 

4. Обим интервенције

 

Интервенција има за циљ пружање подршке МСП, односно пољопривредним задругама, како би могле да имплементирају и добију сертификате за међународне стандарде управљања квалитетом, односно да исте сертификате обнове. Интервенција упућује на: 

 

i. Имплементацију разних стандарда на пољу квалитета и безбедности прехрамбених производа, укључујући (али без ограничавања на исте): системе управљања квалитетом (ИСО 9001), систем управљања животном средином (ИСО 14001), систем управљања безбедношћу прехрамбених производа (ИСО 22000), међународне стандарде за прехрамбене производе (ИФС), сертификација ланца одговорности – ЦоЦ (Цхаин оф Цустодy), ГЛОБАЛ ГАП, сертификат о органској производњи, Британски малопродајни конзорцијум (БРЦ), ХАЛАЛ стандард, анализу ризика и критичне контролне тачке (ХААЦП), ознаку квалитета Европског центра за еколошки и агритуризам (ЕЦЕАТ) и други, 

ii. Добијање или обнову сертификата код тела акредитованих за сертификацију. 

 

 

 

5. Општи критеријуми за квалификацију

 

Могући кандидати 

Да би се квалификовао за ову врсту подршке, подносилац пријаве мора бити: 

i. Предузетник 

ii. Микро, мало или средње предузеће (ММСП) у складу са чланом 7 Закона о књиговодству и ревизији Републике Србије  

iii. Пољопривредна задруга са најмање десет активних регистрованих газдинстава 

iv. Остала правна лица. 

 

Тхе Программе енцоурагес маргиналисед гроупс, инцлудинг рома анд wомен ентрепренеурс, аццоциатионс ор цооперативес то партиципате, ин лине wитх тхе принципле оф ецономиц емпоwермент анд социал инцлусион. 

Обавезни услови  

Квалификовани кандидати морају испунити наредне обавезне услове: 

i. Регистровани од септембра 2012.г. на територији 34 ЛСУ у делокругу Програма  

ii. Већински у домаћем приватном власништву  

iii. Успешно ради у протекле три године; кандидат мора имати нето добит на крају године  

iv. Регистрован за производњу, односно пружање услуга 

v. Не користи подстицаје које додељују државне институције или други донатори (домаћи или страни) по истом основу у истом периоду. 

 

Предузећа која раде у грани привреде производње и прераде дувана, лутрији или кладионичарству, производњи војне опреме, као и произвођачи/трговци супстанцама/материјалима/производа под контролом Закона – не могу добити подршку. 

 

Број пријава и грантова по кандидату 

Један кандидат може поднети само једну пријаву по овом јавном позиву. 

 

Трајање интервенције 

Планирано трајање интервенције не може прећи 15 месеци. 

 

Финансијска средства која обезбеђује Европски ПРОГРЕС

i. Укупни индикативни износ расположив за овај позивза подношење предлога пројеката је 135.000€ 

ii. Бесповратна средства додељена по овом позиву за подношење предлога не могу бити виша од 4.500€ 

iii. Европски ПРОГРЕС неће извршити пренос средстава изабраним подносиоцима пријава, већ ће 1) уговорити сарадњу са консултантском фирмом за имплементацију стандарда; 2) контактирати тела акредитована за сертификацију и обнову сертификата 

iv. Европски ПРОГРЕС задржава право да не изврши доделу свих средстава на располагању. 

 

Суфинансирање подносиоца пријава  

Подносилац пријаве обавезан је да суфинансира пројекат. Трошкови суфинансирања односе се на обавезну контролну посету сертификационог тела у временском року од две године након добијања сертификата. 

 

6. Процес подношења пријаве

 

Процес подношења пријаве 

i. Кандидат подноси пријаву (Анекс А) и буџет (Анекс Б), са свим пратећих докумената (Анекс 1) 

ii. Евалуациона комисија Програма вреднује предлоге и обавештава кандидате о донетим одлукама 

iii. Локацијске посете кандидатима који су поднели пријаву за сертификате за прехрамбене производе 

iv. Кандидат потписује уговор о донацији са УНОПС/Европским ПРОГРЕСом

v. Европски ПРОГРЕС набавља консултантске услуге за имплементацију стандарда и налази сертификационо тело за сертификацију, у складу са спецификацијом коју обезбеђује кандидат, која је наведена у Анексу А  

vi. Кандидат коме се доделе средства подноси финални извештај о стању уведеног стандарда најкасније до 1. фебруара 2017. 

 

Обрасци за пријаву и пратећа документација 

Кандидат подноси следећи образац пријаве на енглеском језику: 

• Образац пријаве (Анекс А)

• Буџет (Анекс Б)

• Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова позива (Анекс 1 – образац за подношење предлога пројекта) 

• Радну биографију (ЦВ) кључне особе која ће предводити увођење стандарда. 

Пријаве написане руком се не прихватају. 

Кандидат мора да попуни све обрасце на одговарајући начин. Премало информација, односно одсуство инпута у обавезним пољима на формулару пријаву дисквалификују за даљу обраду и иста ће бити одбијена. 

 

Кандидат подноси следеће пратеће документе на српском језику као што је наведено у Анексу 2: 

• Оверену фотокопију регистрационе документације у Агенцији за пословне регистре (АПР) 

• Оверену фотокопију додељеног ПИБ-а 

• Оверену фотокопију биланса стања , биланса успеха и статистичког анекса за 2015, 2014 и 2013 

• Профактуре за 1) консултантску фирму за имплементацију стандарда (није неопходно уколико се пријава подноси због обнове сертификата); 2) сертификациона тела за сетификацију 

• Копију идентификационог документа (личне карте) власника 

• Изјава о суфинансирању у којој се наводи да ће обавезна контролна посета сертификационог тела у року од две године након добијања сертификата биити у потпуности финансирана из средстава подносиоца пријаве (Анекс 3) 

• Изјава да пољопривредна задруга има најмање 10 активних регистрованих газдинстава. Изјава треба да укључује и списак активних газдинстава. Овај документ се односи само на задруге (Анекс 4). 

Поред горе наведеног, пдносиоци пријава који се пријављују за сертификат за прехрамбене производе треба да поднесу наредне документе на српском језику: 

Изјаве да ће евентуалне трошкове инфраструктуре неопходне за испуњавање техничких обавеза за стандард прехрамбених производа за који су се пријавили у потпуности сносити властитим средствима (Анекс 5). Подносилац пријаве може да поднесе било које релевантне документе у циљу поткрепљења података наведених у обрасцу пријаве. Европски ПРОГРЕС задржава право да затражи додатне документе уколико буде потребе. 

 

Изборни критеријуми 

Вредновање пријава које прођу административну проверу обухвата процену на основу наредних критеријума: 

• Релевантност 

• Продуктивност 

• Исплативост 

• Радна снага.  

 

Евалуациона табела пружа увиде у кључна питања која ће се разматрати током процене пријава, као и податке о оцењивању. 

 

Комплетни Изборни критеријуми за пријаве

Максималан резултат

1. Релевантност

45

Релевантност предлога мери се у односу на његов утицај на конкуретност пријављеног, тј. на раст извоза и промета, допринос иновацијама, отварању радних места итд. Највише девет поена додељује се за сваку од следећих категорија: (1) извоз увећан за најмање 3%, односно покренут извоз тамо где раније није постојао; (2) предложена интервенција је заснована на спроведеној анализи тржишта; (3) промет увећан за најмање 5%; (4) најмање једно отворено радно место и (5) више од пет нових радних места отворено

45

2. Продуктивност

10

Продуктивност се мери у односу на годишњи приход кандидата по запосленом за период од претходних годину дана.

Пет поена додељује се кандидатима са годишњим приходом изнад 750.000 РСД по запосленом, а десет кандидатима са годишњим приходом изнад 1,5 милиона РСД по запосленом

10


3. Исплативост

15

Исплативост се мери као однос прихода и расхода на годишњем нивоу, и то у току претходне године.

Кандидатима са односом између прихода и расхода једнаком или већем од један додељује се пет поена; кандидатима са овим односом већим од два додељује се десет поена, а кандидатима са односом три или изнад додељује се 15 поена

15


4. Радна снага

30

4.1 Тренутни рој запослених

Кандидатима са мање од десет запослених додељује се пет поена, компанијама са више од 50 запослених додељује се 15 поена а десет поена се додељује свима између

 

15

4.2 Однос укупног броја запослених у току последње три године

Кандидатима са односом једнаким броју један додељује се пет поена; десет поена додељује се кандидатима са односом изнад један, а 15 поена додељује се кандидатима са односом изнад 1,5

15

УКУПНИ РЕЗУЛТ
АТ

100

Разматраће се само пријаве којима се додели резултат од најмање 20 поена у категорији „Релевантност“, као и најмањи укупни резултат од 60 поена. 

 

Европски ПРОГРЕС задржава право да прилагоди висину прага доделе поена на основу инпута добијених из свих поднесених пријава. 

 

Након вредновања ће се утврдити табела са списком пријава поређаних по висини резултата, као и резервни списак у складу са истим критеријумима. 

 

Где и како поднети пријаву 

Обрасци пријаве са траженим пратећим документима морају се поднети у једном оригиналном примерку и једној копији у величине А4. Комплетан пакет пријаве такође се мора доставити у електронском формату (на ЦД-РОМ-у). Електронски формат мора бити у потпуности идентичан папирној верзији. 

На коверти морају стајати исписане следеће информације: 

 

• Референтни бројеви позива за подношење предлога 

• Назив позива за подношење предлога 

• Пуно име и адреса подносиоца пријаве и 

• Реченица „Нот то бе опенед бефоре тхе опенинг сессион“ и „НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗВАНИЧНОГ ОТВАРАЊА ПРИЈАВА“.

 

Пријаву треба послати у запечаћеној коверти препорученом поштом, приватном курирском службом или доставити лично (испоручиоцу се даје потврда о пријему са потписом и печатом) на једну од доле наведених адреса, и то пре наведеног рока: 

 

Еуропеан ПРОГРЕС 

Ћирила и Методија 23, 

18000 Ниш, Република Србија  

или

Крагујевачка 1,

36300 Нови Пазар, Република Србија

или 

Кнеза Милоша 52,

17 500 Врање, Република Србија.

 

Пријаве послате на било који други начин (нпр факсом или емаилом) или испоручене на неку другу адресу биће одбијене. 

 

Рок за подношење пријава 

Крајњи рок за подношење пријава је 23. октобар 2015.г у 15:00х, што треба да буде евидентно на потписаној и датираној потврди. Сва концептна писма и комплетиране пријаве достављени након истека крајњег рока ће аутоматски бити одбијени. 

 

АКТИВНОСТ

ДАТУМ (потврдиће се)

ВРЕМЕ*

Објављивање позива

10. септембар 2015.

-

Регионалне инфо сесије

15-25. септембар 2015.

-

Крајњи рок за подношење пријава

23. октобар 2015.

15:00

Обавештење кандидатима у вези са вредновањем пријава

20. новембар 2015.

-

Потписивање уговора о донацији

децембар 2015

-

* Сатница је изражена у временској зони државе Уговарача. 

 

Додатне информације за пријаве 

Питања се могу послати емаилом најкасније десет дана пре истека рока за подношење концепта и комплетних пријава на прогрес.процуремент@унопс.орг, уз јасно навођење референце позива за подношење предлога пројеката. Уговарач нема обавезу да пружа икаква појашњења након истека овог рока. 

 

Одговори се морају послати најкасније седам дана пре истека крајњег рока за достављање пријава. У интересу једнаког третмана свих подносиоца пријава Уговарач не може дати претходно мишљење о квалификованости неког кандидата, партнера или акције. 

 

Питања која могу бити од важности за остале кандидате ће заједно са одговорима бити објављена на Интернету: http://www.euprogres.org/konkursi.php?oblast=pozivi.

Према томе, изразито се препоручује редовно посећивање горе наведене интернет странице у циљу информисања о објављеним питањима и одговорима. 

 

7. Обавезе у погледу брендирања и видљивости 

 

Од примаоца бесповратних средстава очекује се да се придржавају обавеза у погледу комуникација и видљивости које одреди Европски ПРОГРЕС. Програм ће примаоцима средстава обезбедити одговарајуће смернице и остале информације пре почетка имплементације пројекта. 

 

Овим обавезама обухваћени су писани и визуелни идентитет Европског ПРОГРЕСа, донатора и агенције за имплементацију и односе се на штампане, електронске и све друге материјале, презентације, банер, позивнице, знакове, плакете односно робу купљену средствима које су обезбедили донатори и којима управља Европски ПРОГРЕС. 

 

8. Праћење, извештавање и евалуација

 

Примаоци средстава морају сами да надзиру сопствене пројекте и да праве одговарајуће белешке, укључујући и документацију, процедуре и фотографије, према потреби. 

Од прималаца средстава очекује се да на крају пројекта поднесу финални извештај о свим изведеним активностима. 

ОПШИРНИЈЕ И ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ЛИНКУ http://www.europeanprogres.org/konten/sr/305/Pruzanje-podrske-za-uvodenje-medunarodnih-standarda-kvaliteta/

понедељак, 21 септембар 2015 14:29

Потписан уговор са ЕВРОПСКИМ ПРОГРЕСОМ

Председник општине Рашка Игњат Ракитић потписао је 15.септембра Уговор са Европским  ПРОГРЕСОМ  о реализацији пројекта који се односи на израду планова детаљне регулације за три пословне зоне: Пословна  зона Баљевац, Пославна зона Раска-Власово и Пословна зона Рашка-Супње. Укупна вредност пројекта је 28.657,91 евра. Европска унија И  Влада Швајцарске, преко развојног програма Европски ПРОГРЕС издвојиће 14.873,82 евра,  док ће учешће  општине Рашка износити  13.784,09 евра. Рок за завршетак планова је 12 месеци.

„Од идеје да Рашка постане савремена туристичка општина, са развијеном привредом И пољопривредом, модерним институцијама И очуваним људским ресурсима нећемо одустати. Сигуран сам да остварени резултати показују да смо на добром путу И да ћемо захваљујући знању, ентузијазму И енергији младих људи, пре свега оних који воле свој град И који су своју будућност И будућност својих породица везали за Рашку, успети да остваримо већину планова. Највеће богатство општине рашка су људи. Они са визијом. постојани И одлучни. Они који не одустају када је најтеже. Један од њих је И Бојан Премовић, добитник “РАШКЕ ПОВЕЉЕ”. Честитам му на постигнутим резултатима И желим му пуно успеха у даљем раду.”

Овим речима председник општине Рашка Игњат Ракитић, завршио је своје обраћање гостима на Свечаној академији уприличеној поводом 17.септембра, Дана општине Рашка. У препуној сали Дома културе председник општине је поднео извештај о раду локалне самоуправе у протеклом периоду, након чега је власнику млекаре “Милкоп” И хотела “МИлмари”, Бојану Премовићу, уручео новоустановљено признање “Рашка повеља”. Бојан Премовић је један од наших најуспешнијих привредника, а признање му је додељено за трајну афирмацију општине Рашка, изузетне резултате у области привреде, унапређење пословног окружења И запошљавање великог броја људи. 

У другом делу програма емитован је документарни филм о настанку Рашке, након чега је наступио је Етно одсек музичке школе “Стеван Мокрањац” из Краљева, хор ОШ “Сутјеска”И деца из предшколске установе “Весело детињство”.

Обележавању Дана општине Рашка присуствовао је директор Кинеске развојне банке за Балкан И Србију господин Ванг Јашенг, државни секретар у Министарству одбране Ненад Нерић, директор Дирекције за имовину Јован Воркапић, начелник Рашког округа Небојша Симовић, као И бројне друге  званице.

Обележавање Дана општине почело је литургијом у Цркви светог архангела Гаврила.  Председник општине, чланови Општинског већа и директори јавних предузећа посетили су школе у којима су поводом Дана општине одржане пригодне приредбе. На градском тргу током читавог дана одвијао се програм у коме су учествовала удружења грађана, спортски клубови, ТСО, Центар за културу “Градац” И локални бендови. 

 

Поводом Дана општине, у школама на територије општине Рашка биће одржани пригодни програми, а у госте ђацима долази председник општине Игњат Ракитић са сарадницима.   Културно – забавни програм одвијаће се на градском тргу и почеће у 14 сати. У програму учествују  културно-уметничка друштва „Рашка“, „Фрула“, „Брвеница“, „Миломир Главчић“, Етно-уметнички клуб „Черењски“, локални рок бендови, аматерско позориште „Рефлексија“. Своје штандове имаће ТСО „Рашка“, Центар за културу „Градац“, удружења грађана, спортска друштва...

Свечана академија поводом 17.септембра, Дана општине, биће уприличена у Дому културе у 17 сати. Након интонирања химне, присутни ће моћи да виде документарни филм о настанку Рашке као урбане средине. Председник општине одржаће говор и уручиће повељу града Бојану Премовићу, власнику компаније „Милкоп“. У музичком делу програма наступиће чланови Етно одсека музичке школе „Стеван Мокрањац“ из Краљева. Посебну честитку свом граду упутиће ученици ОШ “Сутјеска“ и деца из вртића „Весело детињство“.

Добитник “Рашке повеље“, новоустановљеног признања које се додељује поводом 17.септембра  Дана општине је  Бојан Премовић, предузетник из Рашке, власник млекаре „Милкоп“ и фирме „Милмари градња“ и хотела “МИлмари Ресорт“.

Повеља му се уручује за  ЗА ТРАЈНУ АФИРМАЦИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА, ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ У ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ, УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА И ЗАПОШЉАВАЊЕ ВЕЛИКОГ БРОЈА ЉУДИ.

 

БОЈАН ПРЕМОВИЋ рођен у Рашки 1971.године. У родном граду завршио је основну И средњу школу. Приватним бизнисом почео је да се бави 1995.године, да би 1997.године основао млекару “Милкоп”. На почетку рада откупљивано је 900 л млека месечно од коопераната. Са великим ентузијазмом и са пуно уложеног рада Милкоп се непрестано развијао и проширивао обим своје производње. Уведена је нова технологија за откуп и прераду млека. У току свог рада Млекара “Милкоп” је пресељавана из мањих у веће објекте и самим тим ширила обим своје производње, палету својих производа као и број запослених радника.

 

Млекара Милкоп је савремено предузеће. Главна делатност је откуп млека и прозводња производа од млека. Са својим кадровским и техничким потенцијалом Милкоп је у могућности да у потпуности задовољи очекивања купаца у погледу квалитета производа, цена, квалитета услуга и рокова испорука.

“Милкоп” се сатоји из неколико објеката: први објекат је у Рашки на обали реке Ибар у насељу Власово, где је смештен производни погон , док се у посебном објекту  налази целокупна администрација Милкоп-а. Другог објекта  се налази на Ибарској магистрали између Краљева и Чачка у месту Тавник. Објекат у Тавнику је потпуно новоизграђени објекат и представља савремен производни погон за прераду и производњу млечних производа.  И један и други објекат су регистровани за откуп и прераду млека по 80.000 литара дневно. Милкоп д.о.о. упошљава преко 150 радника са територије општине Рашка и Краљево. Поседујемо сопствена доставна возила којима крајњим корисницима вршимо достављање наших производа. Наши прозводи су присутни на целој територији Србије и у појединим земљама у нашем окружењу као што су Црна Гора, БИХ и Македонија.

 

 За свој рад “Милкоп” је добио неколико признањ. ПроЦредит банка прогласила је  2012.године на свечаности одржаној у београдском хотелу Хyатт, добитнике признања ПроБизнис Лидер 2011, намењеног најуспешнијим предузетницима, малим и средњим предузећима који су у протеклих годину дана остварили изузетне пословне резултате. На основу пажљиве анализе и оцене пословања стручни жири ПроЦредит банке помоћу јасних критеријума успешности пословања као што су висина остварених прихода и профита, броја запослених, делатности и других финансијских показатеља доделио је признање ПроБизнис лидер 2011 у категорији средњих предузећа Млекари Милкоп за изузетне пословне резултате. ПроБизнис лидер најуспешније средње предузеће у Србији је епитет који Млекара Милкоп носи са великим поносом и за нас ово изузетно признање представља велики подстицај у даљем пословању и раду.

 

 2010.године одржан је по седми пут избор најбољих домаћих брендова у оквиру акције Најбоље из Србије, коју организују Министарство трговине и услуга, Привредна комора Србије и дневни економски лист Привредни преглед. Циљеви акције Најбоље из Србије су да се истакну вредности домаће привреде и тржишног начина размишљања.Учествовало је 225 брендова. “Милкоп” је добио ПЛАКЕТУ за најбољи локални бренд 2010.године,за производ ПАПРИКА У ПАВЛАЦИ.   

2011.године у априлу месецу у склопу припрема за наступајући 78. Медјународни пољопривредни сајам у Новом Саду оцењивачка комисија за робну групу млеко, млечни производи и сиреви доделила је Милкоп-у следећа признања за квалитет и то:

За производ паприка у павлаци 0.450 г – Велика златна медаља и диплому за шампиона квалитета у групи производа од млека.

 

За производ копаонички бакин кајмак 0.450 г – Велика златна медаља

 

За производ сир кришка пуномасна 0.400 г – Велика златна медаља

 

Милкоп д.о.о. је добитник дипломе са посебним признањем за врхунски квалитет производа од млека.

 

Пре пар година Бојна Премовић почиње да се бави  градњом ,продајом апартмана на Копаонику И хотелијерством . У саставу компаније је “Милмари Ресорт”, објекат хотеско-апартманског типа, са 200 лежаја, који има И савремени wеллнесс-спа центар. Број ноћења , сезона која траје скоро читаве године, као И задовољни туристи говоре у прилог чињеници да  “Милмари” успешно послује, а Бојан Премовић са поносом истиче да је И на Копаонику успео да запослио велики број радника.

Бојан Премовић прави планове за будућност. Наредна инвестиција биће везана за изградњу конгресног центра И пратећих садржаја. Поред тога, у непосредној близини “Милмари Ресорта” биће саграђени И спортски  терени на којима ће спортисти из земље И света добити врхунске услове за обављање висинских припрема.  

Бојан Премовић живи у Рашки, али је срцем везан И за Копаоник. Отац је двоје деце. 

53. СЕДНИЦУ ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 15. септембра 2015. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 52. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине.

3. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ТСО „РАШКА“ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЈКП „РАШКА“ ДА БУДЕ ЈЕМАЦ ТСО „РАШКА“ ЗА ДОБИЈАЊЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ КОД ПОСЛОВНЕ БАНКЕ КОЈА ЈЕ ВЕЗАНА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЈП „СКИЈАЛИШТА СРБИЈЕ“;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТСО „Рашка“.

4. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ ЧОРБИЋ РАДОША ИЗ КОТРАЖА НА РЕШЕЊЕ САОБРАЋАЈНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ БР. 344-746/15 ОД 08.07.2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирко Премовић, саобраћајни инспектор.

5. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ РАШКА ОД 01.09.2015. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА, ПРЕСЕК 01. СЕПТЕМБАР 2015.г.;

ИЗВЕСТИЛАЦ:       Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије. 

6. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

 

32. СЕДНИЦУ СЕДМОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 04. септембра 2015. године (петак) у сали СО Рашка у Рашки са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 31. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

1. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2015. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА.

2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015. ГОДИНУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА.

3. ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА – ТРЕСКА НА ПОДРУЧЈУ ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА НА КОПАОНИКУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА – ТРЕСКА НА ПОДРУЧЈУ ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА НА КОПАОНИКУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ненад Остраћанин, шеф Службе за локални економски развој.

4. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

Субота, 15. август

Галерија Центра за културу „Градац“, 20h

• Отварање изложбе XIV сазива Међународне ликовне колоније „Академија Јелена Анжујска“

Недеља, 16. август

Галерија Центра за културу „Градац“, 17h

• Трибина „Фестивали и њихов значај“ – Борис Мишковић, директор фестивала Град Театар из Будве, Аја Јунг, директорка Београдског фестивала игре, Петар Пеца Поповић,   новинар и публициста, представник Нушићијаде

Сала Дома културе, 1930

• Рашки уранак – химна Рашких духовних свечаности, текст Тиодор Росић, музика Светислав Божић

• Свечано отварање, поздравна реч председника општине Рашка, Игњата Ракитића

• Књижевни портрет Виде Огњеновић 

Учествују: Вида Огњеновић, писац и редитељ, Гојко Божовић, песник, есејиста и издавач

• Слушкиње – позоришна представа Текст: Жан Жене, Режија: Стеван Бодрожа, Играју: Катарина Радивојевић, Марија Вицковић и Леана Вучковић

 

Понедељак, 17. август

Галерија Центра за културу „Градац“, 17h 

• Промоција књиге„Сутрадан после детињства“ – књига о Мики Антићу, нежности, птицама и одрастању. Роман о песнику и његовој животној и књижевној авантури, о времену у коме су песници били славни, а поезија део свакодневице, и о томе шта је било после. 

Учествују: Немања Ротар, аутор и Гојко Божовић, песник, есејиста и издавач

 

Сала Дома културе, 19.30h 

• Фојронт у Сарајеву – Др Неле Карајлић

Искрена и духовита прича без које предратно Сарајево – град раје и папака – није могуће разумети до краја.

Градски трг, 21.00 h

Van Gogh – концерт

Уторак, 18. август

Сала Дома културе, 11h 

• Четири годишња доба – представа за децу

Галерија Центра за културу „Градац“, 17h 

• За идеју – приказ стваралаштва Желимира Жилника једног од најзначајнијих српских редитеља

Учествују: Желимир Жилник, режисер и Миодраг Милошевић, академски сниматељ директор Дома културе Студентски град

 

Сала Дома културе, 20.00 h

Вече монодраме

• Милунка – Исповест хероине српских ослободилачких ратова Милунке Савић, жене ратника о животу и смрти, рату, Србији и њеној историји.

Учествује: Весна Станковић

• Цацијев Успоменар – представа о великанима нашег глумишта. Анегдоте са проба, представа, премијера, гостовања, и из незаобилазног бифеа Атељеа 212. „Аплауз за све оне који су у мени оставили свој траг.”

 Учествује: Милан Цаци Михајловић

Среда, 19. август

Плато испод цркве Св. Архангела Гаврила, 10h

• Мала Пупинова лабораторија – радионица за децу

Потрага за звезданим небом и једном посебном звездом чији комадић носимо у себи

Галерија Центра за културу „Градац“, 17h

• Анимирано-документарни филм Михајло Идворски Пупин – Пут ка светлости

аутор: Сава Сајко

• Пупинов Велики рат

Учестује: Александра Нинковић Ташић, председница Образовно-истраживачког друштва Михајло Пупин 

Сала Дома културе, 1930 

• Додела признања „Стефан Провенчани“ 

• Свечани концерт изненађења посвећен добитнику и „Изложба за једно вече“.

 

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији  и  запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09), члана 53 и 128 Правилника о начину и критеријумима за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 12/12, 20/13, 69/14 и 27/15), Oдлуке о  учешћу  у  финансирању  програма  или  мера  АПЗ  предвиђених  ЛАПЗ  у  2015.  год. министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, бр. 401-00-01006/2015-24 од

25.05.2015. год., а у складу са закљученим споразумом о уређивању међусобних права и

обавеза у реализацији програма или мера АПЗ за 2015. год.

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА РАШКА Дана 05.08.2015. године

 

Расписују

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

У 2015. ГОДИНИ

I ОПИС ПРОГРАМА

Јавни радови су мера активне политике запошљавања коју организује Национална служба за  запошљавање  (у  даљем  тексту:  Национална  служба),   у  складу  са  Националним акционим планом запошљавања за 2015. годину, у циљу радног ангажовања теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Кроз спровођење јавног рада радно се ангажују незапослена лица/незапослене особе са инвалидитетом са евиденције Националне службе. Приоритет

приликом ангажовања на јавном раду имаће лица утврђена као вишак запослених, неквалификована и нискоквалификована лица, као и дугорочно незапослени .

Послодавца - извођачa јавног рада одређује Национална служба на основу јавног конкурса. Максимална  дужина  трајања  јавног  рада  је  три  месеца,  у  складу  са  расположивим финансијским средствима.

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако

лице укључено у јавни рад.

II ОБЛАСТИ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА Јавни радови се могу спроводити у областима:

• социјалних и хуманитарних делатности,

• одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,

• одржавања и заштите животне средине и природе.

 III НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Средства намењена за спровођење јавних радова користе се за:

• исплату накнаде за обављен посао по основу уговора о привременим и повременим пословима лицима укљученим у јавне радове, у висини до 15.000 динара по лицу,

на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радн ог

ангажовања  на  месечном  нивоу  (утврђени  износ  накнаде  за  обављен  посао  се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, обрачунате у складу са законом);

• накнаду  трошкова  доласка  и  одласка  са рада  лица  укључених у јавне радове,  у висини до 1.500,00 динара по лицу за сваки месец ангажовања;

• накнаду  трошкова  спровођења  јавних  радова,  у  свим  областима  спровођења,  у висини:

- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,

- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,

- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три месеца;

• накнаду трошкова организовања обуке.

У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова може се организовати обука у току трајања јавног рада, по интерном програму послодавца или програму образовне установе. Послодавац - извођач јавног рада може остварити накнаду за организовање обуке у једнократном износу од 1.000 динара по лицу. Национална служба за запошљавање задржава право да процењује оправданост потребе за обуком.

Послодавац - извођач јавног рада у обавези је да обезбеди исплату трошкова доласка и одласка са рада у преосталом износу до висине цене превозне карте у јавном превозу, као и исплату осталих обавеза у складу са законом.

IV УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ Услови за подношење пријаве

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се

ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом имају:

• органи територијалне аутономије и органи јединице локалне самоуправе

• јавне установе и јавна предузећа

• привредна друштва

• предузетници

• задруге

• удружења.

Право  на  доделу  средстава  за  спровођење  јавног  рада  послодавац  -  извођач  може да оствари под условом да је испунио раније обавезе и измирио сва дуговања према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току.

Документација за подношење пријаве

Уз пријаву (прописани образац са термин планом) се доставља следећа документација:

 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац -

извођач јавног рада није регистрован у АПР;

• фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре  (максимално три фотографије за сваку локацију) и

• списак лица корисника услуга - за послодавцa - извођачa јавног рада у области социјалних и хуманитарних делатности.

Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке послодавца - извођача јавног рада или програм образовне установе, на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

Национална служба у сарадњи са послодавцем врши селекцију незапослених лица ко ја ће бити укључена у јавни рад.

V ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлука о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом доносе се на основу бодовне  листе,  а  након  провере  испуњености  услова  из  Јавног  конкурса  и  бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца - извођача јавног рада, од стране Националне службе, у року од 20 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетој пријави изврши корекцију дужине трајања јавног рада и/или броја лица, у складу са износом средстава који је опредељен за надлежну филијалу Националне службе.

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних радова објављује се на огласној табли надлежне филијале Националне службе.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом на којима се ангажује до

49 незапослених, доноси директор филијале Националне службе, по овлашћењу директора

Националне службе.

Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуку о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом на којима се ангажује 50 и више незапослених, доноси директор Националне службе, уз претходну сагласност Управног одбора.

*Критеријум  „Коришћена  средства и лица остала у радном односу“ подразумева да је извођач јавног рада са ангажованим  лицима, без обзира на број лица (укључујући и особе са инвалидитетом) која су била укључена у  програм  јавних радова, засновао  радни однос на неодређено  време, одмах након истека уговорне обавезе, по основу уговора о спровођењу  јавних радова , по јавним  конкурсима  Националне  службе из 2012., 2013. и

2014.  године.  Наведене  податке  из пријаве  за  спровођење  јавног  рада  Национална  служба  ће  проверавати увидом у своју евиденцију.

**  Критеријум  „Процена  важности  поднете  пријаве  за  спровођење  јавног рада за локално  тржиште рада за подручје  филијале“  подразумева  да  је  директор  филијале  донео  одлуку  о  додатним  критеријумима,  која је истакнута  на  огласној табли  надлежне  филијале  уз јавни  конкурс.  На основу  одлуке је могуће доделити 10

 бодова,  узимајући  у  обзир  следеће  критеријуме:  развијеност  општине,  друштвена  корист која се остварује кроз реализацију  јавног рада, привредни значај за развој региона и др.

Директор  филијале  Националне  службе  и  послодавац  -  извођач јавног рада  закључују уговор о спровођењу јавног рада, којим се ближе уређују међусобна права и обавезе. Рок за закључивање уговора о спровођењу јавног рада је 20 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова и Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова за особе са инвалидитетом.

VI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете Одлуке о одобравању средстава за  спровођење  јавних  радова  и  Одлуке о  одобравању средстава за спровођењ е јавних радова за особе са инвалидитетом радно ангажује лица са евиденције незапослених, чију је селекцију извршила Национална служба, у сарадњи са послодавцем.

Датум ангажовања лица са којим је закључен уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума закључења уговора о спровођењу јавног рада, нити након 40 дана од дана доношења Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавних радова  и  Одлуке  о  одобравању  средстава  за  спров ођење  јавних  радова  за  особе  са инвалидитетом.

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:

• уговори  о  привременим и  повременим пословима  са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;

• термин план, уколико је у поступку разматрања пријаве за спровођење јавног рада извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;

• спецификација средстава/материјала за рад, у складу са одобреним средствима за трошкове спровођења јавног рада;

• потврда  банке  о  отвореном  намен ском  рачуну  и  картон  депонованих  потписа наменског  рачуна,  важећих  у  моменту  пријема  средстава  обезбеђења  и  давања

меничног овлашћења;

• средство обезбеђења уговорних обавеза;

• потврда о пријему захтева за регистрацију менице (правно лице);

• фотокопија/очитана лична карта корисника средстава/жиранта.

У циљу закључења уговора, послодавац - извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:

1. ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:

- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко трасиране

менице корисника средстава са два жиранта, овера података за жиранта и менично овлашћење;

- за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке у вредности одобрених средстава увећаних за 50%, са роком важења од 9 месеци од дана издавања.

2. ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:

- за одобрена средства у износу до 600.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице

са меничним овлашћењима;

 - за одобрена средства у износу од 600.001,00 динара и више - гаранција банке у вредности одобрених средстава увећаних за 50%, са роком важења од 9 месеци од дана издавања.

3. ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА:

-  изјава одговорног лица да су обезбеђени  сви  предуслови  за реализацију пројекта , уз

изјаву да није у могућности да приложи мениц у.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице не старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко лице које обавља самосталну делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, приватни извршитељ и сл.).

Ако су послодавцу одобрена средства по више поднетих захтева по истом или различитим програмима и мерама активне политике запошљавања, послодавац је у обавези да достави одговарајуће средство обезбеђења које одговара збиру укупно одобрених средстава.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог лица ангажованог на јавном раду.

VII ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА ЈАВНОГ РАДА Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:

- лица ангажована на спровођењу јавног рада задржи најмање у дужини трајања уговорене обавезе; у случају престанка радног ангажовања лица послодавац је у обавези да у року од

10 дана од дана престанка радног ангажовања изврши замену другим незапосленим лицем из исте категорије, за преостало време трајања уговора, чију је селекцију извршила Национална служба у сарадњи са послодавцем;

- обезбеди вођу програма јавног рада и/или ментора за обуку незапослених лица ангажованих на јавном раду;

- организује заштиту и безбедност радно ангажованих, у складу са законом и захтевом стандарда за конкретне послове јавног рада;

- изврши пријаву ангажованих лица на обавезно социјално осигурање;

- редовно уплаћује порез и доприносе за обавезно социјално осигурање и доставља доказе о уплати пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора;

-   редовно   врши   исплату   уговорене   накнаде   за   обављен   посао   на  текуће  рачуне ангажованих лица;

- редовно врши исплату накнаде трошков а превоза ангажованим лицима;

- редовно доставља доказе о утрошку пренетих средстава за трошкове накнаде за обављен посао, превоза и спровођења јавног рада, у складу са уговором;

-  достави  фотокопију потврде/сертификата о  стеченим компeтенцијама након  завр шене обуке;

- месечно доставља извештај о спровођењу јавног рада на прописаном обрасцу;

- благовремено извести Националну службу о свим променама од значаја за реализацију јавног рада;

- Националној служби омогући контролу реализације уговорних обавеза и увид у сву потребну документацију и ток спровођења јавног рада.

 У случају да послодавац - извођач јавног рада не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату од датума преноса средстава.

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици  Национaлне  службе  према  месту  спровођења  јавног  рада,  односно  према седишту   послодавца,   у   случају   када  послодавац   нема  регистрован у  организациону јединицу у месту спровођења јавног рада, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни конкурс је отворен од дана објављ ивања на сајту НСЗ. Јавни конкурс се објављује и на сајту Општине Рашка, огласној табли службе НСЗ и огласној табли Општине. Последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је до 14.08.2015. године.

Све додатне информације могу се добити у св акој организационој јединици Националне службе,  путем  Позивног  центра  Националне  службе:  0800/300-301,  на  сајту www.nsz.gov.rs.  Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

01.Августа 2015 госдт ТВ Пинк био је потпредседник општине Рашка, господин др. Иван Вуковић. Том приликом представио је Рашку, њену историју, привреду, културу и најавио је Рашке духовне свечаности које почињу 16 августа.

Пројекат подршке развоју конкурентности у 2015. години (даље: Пројекат) реализује Национална агенција за регионални развој у оквиру Програма подршке даљем развоју микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2015. години у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама.

Основни циљ Пројекта је јачање конкурентности и иновативности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга.

На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка и Јавног конкурса за доделу дотација удружењима из области туризма у општини Рашка, објављеног 18.06.2015.године, Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава  удружењима грађана из буџета Општине Рашка за 2015. годину, заседала је 09.07.2015. године и донела следећу:

 

РАНГ ЛИСТУ

УЧЕСНИКА КОНКУРСА ОД 18.06.2015.  ЧИНЕ

 

Ред.бр.          Назив  удружења                    назив пројекта                   бр. бод.     Износ у дин.

    1

МОЖ  БАЉЕВАЦ

 

„ТУРИЗАМ МОГА КРАЈА“

 

63

         

    45.000

         

    2

 

ЕУК „ЧЕРЕЊСКИ“ БАЉЕВАЦ

 

„ДОМАЋИНСКИ ЗАГРЉАЈ ПОД КОПАОНИКОМ“

 

52

 

20.000

    3

ПУ  ЈАЗАВАЦ

„ЕНДУРО-РАШКА“

  

24.120

4

КЛУ РАШКА

„ПРОСЛАВА ЈУБИЛЕЈА ПОВОДОМ  30 ГОДИНА КЛУ „РАШКА ШКОЛА “

84

139.200

5

ЗЕЛЕНИ  ПУТОКАЗИ

„НАША ШАНСА-ЕКО ТУРИЗАМ“

81

91.680

6

ДЕЧЈИ САВЕЗ РАШКА

„ОКОМ ДЕТЕТА“

78

80.000

 

 

УКУПНО

 

 

 

400.000

 

Удружења која имају мање од половине броја бодова, тј. 50 нису остварили потребан број бодова, па тако нису ни добили средства по конкурсу.

Рок жалбе је три дана од дана објављивања на на огласној табли и на званичној страници општине Рашка.
КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА  ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2015.ГОДИНУ

 

 

51. СЕДНИЦA ТРЕЋЕГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА  ће се одржати 15. јула 2015. године (среда) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића 1, на I. спрату) са почетком у 13,00 часова.

За ову седницу предложен је следећи дневни ред:

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 50. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА;

2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2015. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА.

3. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА – ТРЕСКА НА ПОДРУЧЈУ ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА НА КОПАОНИКУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ ЛИСИНА – ЧАЈЕТИНА – ТРЕСКА НА ПОДРУЧЈУ ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА НА КОПАОНИКУ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Ненад Остраћанин, шеф Службе за ЛЕР.

4. РАЗМАТРАЊЕ ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДОПУНУ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“ РАШКА БР. 2272 ОД 03.07.2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Каровић, директор ЈКП „Рашка“.

5. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе Рашка.

6. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 31. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОДРЖАНЕ 01. ЈУЛА 2015. ГОДИНЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА,  ПРЕСЕК 01. ЈУЛ 2015. ГОДИНЕ;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Жељко Никић, члан Општинског већа и председник комисије.

7. ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О ПОТРЕБНИМ МЕРАМА И АКТИВНОСТИМА КОЈЕ ЈЕ НЕОПХОДНО СПРОВЕСТИ У ЦИЉУ АПСОЛУТНОГ ОДРЖАВАЊА РЕДА И КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ ЗА ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА “РАШКИХ ДУХОВНИХ СВЕЧАНОСТИ 2015”;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, начелник Општинске управе.

8. РАЗМАТРАЊЕ МОЛБЕ АНСАМБЛА „ФРУЛА“ ЗА ПОМОЋ ЗА ОДЛАЗАК У АМЕРИКУ РАДИ ПРОМОЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА;

ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине Рашка.

9. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 24/11 и 145/14)

ОПШТИНА РАШКА

организује

Ј А В Н У    ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за измену и допуну за део трасе цевовода МХЕ „Кашићи“ 

Време излагања Урбанистичког пројекта током Јавне презентације је сваког радног дана од 8 – 14 часова у просторијама Одсека за урбанизам, стамбено – комуналне послове и заштиту животне средине. 

Јавна презентација почиње даном објављивања на огласној табли општине Рашка и траје 7 дана након објављивања.

Писмене примедбе и сугестије на изложени Урбанистички пројекат достављају се Одсеку за урбанизам, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине.

Примедбе ће се примати најкасније до завршетка јавне презентације.

По истеку рока за јавну презентацију Комисија за планове извршиће у року 30 дана проверу усклађености Урбанистичког пројекта са планским документом и Законом о планирању и изградњи и размотрити све примедбе и сугестије са јавне презентације и извештај са мишљењем доставити надлежном органу.