email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Општинскo веће општине Рашка, на основу члана 8. Правилника о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка („Сл.гласник општине Рашка “, бр.10/2021), (у даљем тексту: Правилник), на седници одржаној 06. маја 2022. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ

Сврха конкурса

Овим конкурсом уређују се услови и начин коришћења и остваривање права на коришћење подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка за 2022. годину, као и максимални износи подстицаја по кориснику.
Укупан износ подстицајних средстава која се додељују реализацијом овог конкурса, а опредељена буџетом општине Рашка раздео 4 Општинска управа; глава 4.01 Општинска управа; програм 1502 развој туризма; програмска активност 0001 управљање развојем туризма; функција 473 туризам; економска класификација 454000 субвенције приватним предузећима, износ 8.000.000,00 динара.
Сврха доделе подстицајних средства је стварање услова за унапређење и развој сеоског туризма и обезбеђење квалитетних угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоским туристичким домаћинствима на територији општине Рашка, а самим тим и унапређење руралне-економије и квалитета живота на сеоском подручју.
Конкурсом се утврђује: предмет конкурса, корисници подстицаја, укупно опредељена средства, врсте подстицаја, врсте прихватљивих и неприхватљивих трошкова, услове које морају испуњавати учесници по конкурсу, поступак доделе подстицајних средстава, намена и максималан износ подстицајних средстава, рок за подношење захтева, рок за доношење одлуке о додели подстицајних средстава, документација која се подноси уз захтев, начин одлучивања, начин и поступак контроле употребе одобрених средстава као и остале информације везане за подношење пријаве на Конкурс.

Предмет конкурса

Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на унапређење руралне економије за инвестиције које се спроводе са циљем унапређења квалитета живота у руралним подручјима, и то:
подстицаји за подршку инвестицијама за доградњу, адаптацију, инвестиционо и текуће одржавање објеката, у циљу привођења намени, као и набавке опреме, а ради пружања угоститељских услуга у угоститељским објектима у сеоском туристичком домаћинству или домаћој радиности, у складу са чланом 20. став 6. Закона о локалној самоуправи.

Корисници подстицаја

Подстицајна средства за развој сеоског туризма додељују се као наменска, бесповратна средства на основу конкурса.
Право на коришћење подстицаја, у складу са Правилником имају физичка лица чији су угоститељски објекти категорисани као сеоско туристичко домаћинство или кућа, соба и/или апартман у домаћој радиности.

Предмет подстицаја могу бити инвестиције које је подносилац пријаве имао у периоду од 1. aприла до 30. новембра текуће године.

Врсте подстицаја – Врсте прихватљивих и неприхватљивих трошкова

Подстицаји у складу са овим Конкурсом обухватају:
1) радове на изградњи нових објеката, инвестиционог и текућег одржавања постојећих објеката у сеоском туристичком домаћинству или домаћој радиности као и постојећих аутентичних сеоских објеката уз очување народног градитељства и традиционалне архитектуре, a ради пружања угоститељских услуга у пословима домаће радиности или сеоском туристичком домаћинству;
2) доградња и адаптацију купатила, сауне, кухиње и увођење система централног грејања, a ради пружања угоститељских услуга у објектима сеоског туристичког домаћинства или домаћој радиности;
3) радове инвестиционог одржавања у циљу привођења намени аутентичних објеката на селу – воденица и сличних објеката, који су у функцији сеоског туризма;
4) побољшање пратећих садржаја у области рекреације и набавке дворишног мобилијара, ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга у сеоском туристичком домаћинству или домаћој радиности;
5) изградњу базена (надземних и укопаних);
6) партерно уређење дворишта;
7) опремање објеката ради унапређења понуде и пружања угоститељских услуга у сеоском туристичком домаћинству или домаћој радиности.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ!

43. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
ће се одржати 06. маја 2022. године (петак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 09,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 41. И 42. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2022. ГОДИНЕ (ПРВО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, директор Центра за социјални рад;
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар штаба и начелник Општинске управе;
4. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, секретар штаба и начелник Општинске управе;
5. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ И ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНЕ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИСКЊИЖАВАЊУ ИЗ ПОСЛОВНИХ КЊИГА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ,,ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ РАШКА ВРЕДНОСТИ ЗГРАДА, ОБЈЕКАТА И УЛАГАЊА У ИСТЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
8. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА БРОЈ 540-3/2022 ОД 23.02.2022. ГОДИНЕ О ДАВАЊУ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА ДОМА ЗДРАВЉА РАШКА АПОТЕЦИ КРАЉЕВО ЗА ОБАВЉАЊЕ АПОТЕКАРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О УТРОШКУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И КООРДИНАЦИЈУ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Душан Керовец, координатор Савета;
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРOВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
11. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА ДРУШТВА СРПСКО – РУСКОГ ПРИЈАТЕЉСТВА «ДУША» ОД 14.04.2022. ГОДИНЕ ИЗЈАВЉЕНОГ НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ УЧЕСНИКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2022. ГОДИНУ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
12. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА МАНАСТИРА СВЕТОГ НИКОЛЕ – КОНЧУЛ БР. 12 ОД 14.04.2022. ГОДИНЕ ИЗЈАВЉЕНОГ НА ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ УЧЕСНИКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2022. ГОДИНУ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
13. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 11. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ НАКНАДА НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ОД 27. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије;
14. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА O ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, члан Општинског већа задужен за туризам;
15. ПРЕДЛОГ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, члан Општинског већа задужен за туризам;
16. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 16. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА И ПОБОЉШАЊУ СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 08. АПРИЛА 2022. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, члан Општинског већа и председник комисије;
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ У ОПШТИНИ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
18. ПРЕДЛОГ УГОВОРА О МЕЂУСОБНИМ ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ РАШКА И ДОБРОВОЉНОГ ВАТРОГАСНОГ ДРУШТВА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
19. ТЕКУЋА ПИТАЊА.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),


ОГЛАШАВА


ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА КП
2094,2107/1,2107/5 , КО КОПАОНИК
Апарт Хотел „ХАРМОНИА ПАЛАЦЕ“ Копаоник

Јавни увид трајаће 7 дана, од 03.05.2022. год. закључно са 09.05.2022.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2) и у просторијама Месне канцеларије Јошаничка Бања.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 09.05.2022. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),


ОГЛАШАВА


ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
са пројектом парцелације за изградwу хотела
на кат. парцели бр. 3893 КО Копаоник

Јавни увид трајаће 7 дана, од 03.05.2022. год. закључно са 09.05.2022.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2) и у просторијама Месне канцеларије Јошаничка Бања.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 09.05.2022. год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Од 19. до 25 априла на територији општине Рашка регистровано је 9 случајева заразе висуом корона. Анализирано је 148 тестова. У 4. таласу епидемије ковид 19 је потврђен код 4.110 особа.

Лакари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили у протеклих 7 дана 126 прегледа – 104 прва и 22 контролна. Тестирано је 100 пацијената. Закључно са 25. априлом у Дому здравља је урађено 22.419 пи-си-ар и антигенских тестова.

Прву дозу вакцине против коронавируса до сад је примило 9.375 становника општине Рашка или 47,25% пунолетних Рашчана. Ревакцинисано је 8.628 лица, односно 43,57% старијих од 18 година. Трећу дозу вакцине примило је 4.500 особа. У Рашки је вакцинисано 11.120 житеља северног дела Косова.

среда, 20 април 2022 16:23

Фискализација

Подесаћамо Вас ду су, у складу са Законом о фискализацији, сви обавезници фискализације у обавези да најкасније до 30. априла 2022. године пређу на нови модел фискализације, који подразумева употребу новог хардверског или софтверског решења. У складу са тим, потребно је да почев од 1. маја 2022. године, обавезници издају нове фискалне рачуне са QR кодом, како би наставили да раде у складу са Законом о фискализацији. У супротном, обавезници ће бити подложни казненим мерама, а у складу са Законом.

Опширније у прилогу!

Од 15. до 18. априла на територији општине Рашка потврђен је један случај заразе висуом корона. Анализирана су 83 узорка. У четвртом таласу епидемије од ковида 19 оболела је 4.101 особа.
Лекари Ковид амбуланте обавили су у протекла 4 дана 101 преглед – 88 првих и 13 контролних. Тестирана су 82 пацијента.
Прву дозу вакцине против коронавируса до сада је примило 9.375 грађана општине Рашка или 47,25% пунолетних лица. Ревакцнисано је 8.628 особа, односно 43,57% старијих од 18 година. Трећу дозу вакцине примило је 4.499 становника наше општине. У Рашки је закључно са 17. априлом вакцинисано 11.120 житеља северног дела Косова.

На основу члана 3. став 1. и члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 55. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 197/2018) и члана 13. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интереса ("Службени гласник општине Рашка" бр. 208/2020) на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, председник Општине Рашка је 18.04.2022. године, донео


О Д Л У К У
о одабиру програма/пројеката у областима
«Друштвена брига о осетљивим групама»
«Заштита животне средине и очување природе»
«Рурални развој»
којима се из буџета општине Рашка додељују средства за
финансирање пројеката удружења

Члан 1.
Овом Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката удружења којима се из буџета општине Рашка додељују средства по спроведеном јавном конкурсу од 18.02.2022.г. који је за потребе општине Рашка расписао председник Општине Рашка на предлог конкурсне комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењима из буџета општине Рашка за 2022. годину.

Члан 2.
Средства буџета општине Рашка за 2022. годину додељују се следећим удружењима, за спровођење пројеката, у следећим износима:

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

ПРОС. БОД.

ОДОБРЕНО

КОМЕНТАР

ОБЛАСТ ДРУШТВЕНА БРИГА О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА

Удружење особа са инвалидитетом "Срна"

Мисли о свом здрављу

76.40

147,500.0

Пројекат се финансира у целости

Друштво за борбу против шећерне болести "Рашка"

Дијабетес после короне

76.20

184,270.0

Пројекат се делимично финансира. Трошак за људске ресурсе превазилази дозвољен износ.

Удружење пензионера општине Рашка

Живети усправно

72.40

300,000.0

Пројекат се финансира у целости

Удружење глувих и наглувих Нови Пазар

"Звуци тишине"

69.40

55,200.0

Пројекат се делимично финансира. Трошак за људске ресурсе превазилази дозвољен износ. Трошкови репрезентације нису специфицирани у наративном делу буџета.

Дечји савез општине Рашка

Друштвена брига о деци - брига за будућност

69.00

210,000.0

Пројекат се делимично финансира. За трошак промоције (мајице и качкети) у предлогу пројекта и наративном делу буџета није прецизирана сврсисходност и начин дистрибуције овог промо материјала. Текући трошкови пројекта, укључујући и непланиране трошкове, превазилазе дозвољени износ.

Међуопштинска организација савеза слепих Србије Нови Пазар

"Ми видимо рукама"

68.00

60,800.0

Пројекат се делимично финансира. Трошак за људске ресурсе превазилази дозвољен износ. Трошкови репрезентације нису специфицирани у наративном делу буџета.

Удружење  цивилних инвалида рата Нови Пазар

"Опомена за будуће генерације"

67.20

52,100.0

Пројекат се делимично финансира. Трошак за људске ресурсе превазилази дозвољен износ. Трошкови репрезентације нису специфицирани у наративном делу буџета.

Удружење "БеННем" огранак Рашка

За срећнији живот

63.60

126,400.0

Пројекат се делимично финансира. Трошак за публицитет и излет за чланове удружења нису неопходни за остваривање циља пројекта .

Актив Жена Јошаничка Бања            

Прослава Материца 2022

61.00

54,000.0

Пројекат се делимично финансира. Није достављен доказ да су средства за суфинансирање пројекта обезбеђена.

ОБЛАСТ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОЧУВАЊЕ ПРИРОДЕ

Гљиварско друштво "Копаоник"

Гљиве као храна и лек будућности

80.60

297,100.0

Пројекат се финансира у целости

ОБЛАСТ РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Удружење грађана "ЕкоПлаН"

Сам свој газда

69.80

230,540.0

Пројекат се делимично финансира. Трошкови превоза за стручна лица за одржавање једнодневних радионица се дуплирају а трошкови преноћишта нису неопходни. Максимално дозвољени трошкови едукатора и промотивног спота су усклађени са новим буџетом пројекта.

Удружење пчелара "Рашка"

Сајам пчеларства Рашка 2022

69.00

249,400.0

Пројекат се делимично финансира.Трошкови публицитета морају бити у складу са максимално дозвољеним износом.

Удружење произвођача ракије Баљевац

10. Ракијада

67.80

135,000.0

Пројекат се делимично финансира. Трошак за стручни жири премашује максимално дозвољен износ.

Друштво пчелара Баљевац

Златна пчела - пчеларење без граница

65.20

185,000.0

Пројекат се делимично финансира. Топионик за восак је финасиран у прошлогодишњем пројекту и може се користити за наведене активности.

 

Члан 3.
Средства која су одобрена за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретних пројеката и у складу са уговорима који се закључују између председника Општине Рашка и удружења.
Удружење корисник средстава дужно је да, пре склапања уговора о додели средстава, достави Комисији:
- Изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта нису на други начин већ
обезбеђена;
- Изјаву о непостојању сукоба интереса;
- Интерни акт о антикорупцијској политици;
- Ревидирани буџет и ревидирани наративни буџет пројекта у складу са
одобреним средствима;
Општинско веће општине Рашка, преко Комисије за праћење реализације пројеката удружења грађана и Одсека за буџет, финансије и пореске послове Општинске управе прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.
Удружење – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом.
Завршни наративни и финансијски извештај достављају се најкасније 10 дана по истеку трајања пројекта.

Члан 4.
За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет, финансије и пореске послове Општинске управе у Рашки и именована удружења.

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 6.
Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет, финансије и пореске послове, Комисији за праћење реализације пројеката удружења грађана и објавити на огласној табли Општинске управе Рашка и званичној интернет страници Општине.


ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАШКА
II Број: 168
Дана: 18.04. 2022. године.


ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

 

 

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 09/20) и чл.54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15) и Извештаја Комисије за планове општине Рашка бр. 06-VII-14/17-8-96 од 30.03.2022. године,

 

 

ОГЛАШАВА

 

ЈАВНИ УВИД

(по скраћеном поступку)

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ДЕЛА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Суво Рудиште на Копаонику

 (на територији општине Рашка)

 

Јавни увид трајаће 15 дана, од 18.04.2022. закључно са 02.05.2022.год. Нацрт планског документа биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 14.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у свечаној сали Општине Рашка и Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Исправка се односи на усаглашавање прилога из графичке документације који носи наслов „СПРОВОЂЕЊЕ“ и нумерисан је као „Лист број: 7“, са дефиницијама које су дате под насловом „9. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ“ на 72. старни текстуалног дела наведене планске документације“. Предмет исправке у наведеном графичком прилогу „Лист број 7“ односи се на спровођење у зони која је у планској документацији дефинисана као „ПОДЦЕЛИНА 1.2“

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

 

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања понављања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 19.06.2018.

 

По завршеном јавном увиду, одржаће се јавна седница Комисије за планове 04.05.2022. у у свечаној сали Општине Рашка, у 10 часова. Јавној седници могу присуствовати сва правна и физичка лица која су поднела примедбе у току јавног увида.

 

 

 

Комисија за развој пољопривреде у општини Рашка на основу Одлуке о буџету општине Рашка за 2022. годину, Правилника о раду комисије за израду и праћење реализације Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 221 од 16. новембра 2020. године), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка за 2022. годину а по претходно прибављеној сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-02561/2022-09 од 16.03.2022. године и Одлуке Општинског већа општине Рашка o доношењу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рашка IIIброј: 06- V-41/22-4 од 12.04.2022. године, расписује

КОНКУРС
За доделу подстицајних средстава по Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 2022. годину

Корисници средстава остварују право на подстицаје под следећим општим условима конкурса за све подстицаје:

- да су уписани у одговарајући Регистар надлежног органа, које се налази у активном статусу,
- да је место пребивалишта или седишта на територији општине Рашка,
- да се газдинство односно парцеле налазе на територији општине Рашка,
- да корисник и добављач инвестиције не могу бити повезана лица ( носилац и чланови породичног пољопривредног газдинства, супружници, ванбрачни партнери, крвни сродници у породичној линији, крвни сродници у првој линији закључно са трећим степеном сродства, сродници по тазбини до другог степена сродства, усвојилац и усвојеник, лица између којих је извршен пренос управљачких права и лица која су повезана у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица),
- да нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према општини Рашка, из области пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита,
- да подносилац захтева својеручним потписом потпише изјаву која је у сатаву захтева, да за предметну инвестицију није и неће користити средства по основу других извора (министарство, фондови, донације),
- да регистрована пољопривредна газдинства у току календарске године могу конкурисати за субвенције само у оквиру једног сектора и само једном се може конкурисати ( осигурање не улази у ову ставку),
- да је предмет инвестиције реализован после 01. новембра 2021. године;
- да се средства наменски користе и не отуђују, нити дају другом лицу на коришћење, у периоду од 5 ( пет ) година, од дана добијања средстава;
- корисници који се нису домаћински понашали према подстицајним мерама, кредитима и другим врстама помоћи које је општина Рашка давала у протеклом периоду, тј. корисници који нису измирили дуговања према општини Рашка немају право да конкуришу,
- да су поред општих услова Програма испунили и специфичне услове конкурса.

Мере аграрне политике

1. Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава
2. Управљање ризицима
3. Економске активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду као и на увођење и сертификација система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима

Опширније у прилогу!

17. СЕДНИЦA ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА ће се одржати 18. априла 2022. године (понедељак) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 16. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УЏБЕНИКА ОСНОВНИМ ШКОЛАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Игњат Ракитић, председник општине;
2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈA;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;
4. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМА И ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горица Гајевић, општински правобранилац;
5. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПУТЕВИ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП „Путеви Рашка“;
6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „РАШКА“ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
7. РАЗМАТРАЊЕ ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „РАШКА“ БР. 293 ОД 31. ЈАНУАРА 2022. ГОДИНЕ О ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „РАШКА“, ЗА ВОДУ, КАНАЛИЗАЦИЈУ И ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА БР. 6756 ОД 04. НОВЕМБРА 2019. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
8. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ „РАШКА“ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, директор ТО „Рашка“;
9. РАЗМАТРАЊЕ ПРОГРАМA РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2022. ГОДИНУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ КОПАОНИК СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Раденко Цветић, председник УО Туристичке организације регије Копаоник;
10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ „ГРАДАЦ“ ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, директор ЦКОИ „Градац“;
11. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лазар Пауновић, директор ЈУ „Спортски центар“ Рашка;
12. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА КРАЉЕВО ЗА 2021. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Вујанац, члан Управног одбора Историјског архива Краљево;
13. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА КРАЉЕВО ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Вујанац, члан Управног одбора Историјског архива Краљево;
14. РАЗМАТРАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
15. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ БЕЗ НАКНАДЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине и председник комисије;
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ УЗ НАКНАДУ У КОРИСТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,YU KEOPS“ Д.О.О. КРАЉЕВО;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ РАШКА - ЛИФТ ЗА ПРЕВОЗ ЛИЦА ИЗГРАЂЕН УЗ ОБЈЕКАТ ДОМА ЗДРАВЉА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ БИСЕРКИ ГАЈТАНОВИЋ ИЗ БЕОЦА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
21. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ЗОРАНУ ТОМАНИЋУ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Пузовић, председник Комисије за административна питања;
23. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

 

Општинско веће је усвојило извештај о раду ОУ Рашка у 2021. години. У ОУ Рашка запослена су 84 радника на неодређено време. Највећи број запослених, њих 48 има високу стручну спрему. Изворни и поверени послови у ОУ Рашка обављани су у складу са законима и прописима Републике Србије и локалним актима, а рад је организован у 5 одсека: Одсек за општу управу, управљање људским ресурсима, скупштинске и заједничке послове, Одсек за привреду и друштвене делатности, Одсек за финансије, буџет и пореске послове, Одсек за урбанизам, стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине, Одсек за инвестиције и грађевинско земљиште и Кабинет председника као посебна организациона целина.Засебне организационе јединице у склопу Општинске управе су Општинско јавно правобранилаштво, Послови буџетске инспекције и Канцеларија за младе.

На седници ОВ усвојен је Правилник за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда. Mерe енергетске санације обухватају замену прозора и врата, термичку изолацију, набавку и уградњу котлова, уградњу нове мреже герејних тела, уградњу топлотних пумпи и уградњу соларних колектора. За спровођење овог програма Министарство рударства и енергетике и Општина Рашка издвојиће 23 милиона динара. Данас је усвојен и Правилник о суфинасирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и уградњу циркулационих пумпи. Министарство рударства и енергетике и Општина Рашка за суфинансирање ових мера определили су 7 милиона динара.
Већници су усвојили и Програм заштите и унапређење животне средине за 2022. годину. Овим прогамом дефинисано је више активности усмерених ка заштити природе, а обухватају санацију дивљих депонија, набавку контејнера, уређење зелених површина, едукације и годишњу акцију чишћења.

Општинско веће је усвојило Годишњи програм мера и радова на смањењу ризика од поплава за водотоке II реда и Оперативни план одбране од поплава за водотоке II реда.

Чланови Већа прихватили су Извештај Комисије за социјална питања. У протеклом периоду Комисији је упућено 30 захтева за доделу једнократне помоћи. Прихваћена су 22 захтева, 6 је одбијено, а у 2 предмета ће бити тражена допуна документације.


12. 04. 2022. године

Од 5. до 10. априла регистровано је 12 случајева заразе вирусом корона на територији општине Рашка. Обрађено је 149 тестова. Од почетка априла позитиван тест добило је 14 особа, док је у 4. таласу епидемије од ковида 19 оболело 4.096 лица.
У недељи за нама лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка обавили су 188 прегледа – 117 првих и 71 контролни. Тестирано је 116 пацијената. Закључно са јучерашњим даном у Дому здравља је урађено 22.165 пи-си-ар и антигенских тестова.
Прву дозу вакцине против вируса корона до сада је примило 9.375 грађана општине Рашка или 47,25% пунолетних Рашчана. Ревакцинисана су 8.623 лица односно 43,55% старијих од 18 година. Трећу дозу вакцине примило је 4.487 особа. У Рашки је до 10. априла вакцинисано 11.119 житеља северног дела Косова.

На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'' број 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 8. и 13. Пословника о раду Општинског већа општине Рашка,


41. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 12. априла 2022. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 09,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 40. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Ристовић, начелник Општинске управе;
2. РАЗМАТРАЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДОТОКЕ II РЕДА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
3. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА И РАДОВА НА СМАЊЕЊУ РИЗИКА ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2022. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА МЕРА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Сташевић, саветник за послове пољопривреде и водопривреде;
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ УЗ НАКНАДУ У КОРИСТ ГРАЂЕВИНСКОГ ПРЕДУЗЕЋА ,,YU KEOPS“ Д.О.О. КРАЉЕВО;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за послове евиденције јавне имовине;
5. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈП 1/22;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
6. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВАЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА, ЈП1/22;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ЈП1/22;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
8. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА СА 37. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије;
9. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАШКА БРОЈ 561-619/2022 ОД 31. МАРТА 2022. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, директор Центра за социјални рад Рашка;
10. ТЕКУЋА ПИТАЊА.


Република Србија
ОПШТИНА РАШКА
Општинска управа
Број: 401-93/22-3
Дана: 04.04.2022. год.
Р а ш к а

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), члана 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваваривање јавног интереса у областијавног информисања („Сл. гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017) и чланова 72. и 75. Статута општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, бр. 197/2018), начелник Општинске управе општине Рашка, дана 04. априла 2021. године, доноси


Р Е Ш Е Њ Е
о именовању Стручне комисије за оцену пројеката у области
јавног информисања за 2022. годину

I
1. Образује се Стручна комисију за оцену пројеката у области јавног информисања за 2022. годину.

2. У Стручну комисију за оцену пројеката у области јавног информисања за 2022. годину (у даљем тексту: Комисија), именују се:

1) Петар Кочић из Новог Сада, новинар именован на предлог Савеза удружења „Асоцијација радио – телевизија Србије“,
2) Данијел Кулачин из Новог Сада, новинар именован на предлог Друштва новинара Војводине,
3) Драган Пејчић из Прокупља, новир радио станице Срце Прокупља-самостална пријава.

3. Комисија на првој седници бира председника, који координира рад Комисије и води седнице.

4. Задатак Комисије је да на основу расписаног Јавног конкурса за суфинансирање пројеката, изврши стручну оцену поднетих пројеката и сачини образложени предлог о расподели средстава из буџета општине Рашка за 2022. годину за суфинансирање пројеката, ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Рашка.

5. Након увида у пристиглу документацију, чланови Комисије даће писмену изјаву да нису у сукобу интереса и да не обављају јавну функцију.

6. Чланови Комисије имају право на једнократну накнаду за свој рад у нето износу од по 10.000,00 динара, а која ће бити исплаћена из буџета општине Рашка ек.класификација 423-услуге по уговору (хонорари чланова комисије).


II
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на званичном сајту општине Рашка.


НАЧЕЛНИК
Слободан Ристовић, дипл.правник