Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14 и 83/18) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ ЦРНА ГЛАВА НА ПРАЈНИЧКОМ ПОТОКУ

Јавни увид трајаће 7 дана, од 22.01.2019. год. закључно са 28.01.2019.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 28.01.2019.год.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Ha основу члана 39. став 1. тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18) и члана 55. став 1. тачка 15) Статута општине Рашка („Службени гласник Општине Рашка" бр. 197/18), председник општине Рашка, на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Рашка, дана 16. јануара 2019. године, доноси


ОДЛУКУ
о укидању ванредне ситуације
на територији општине Рашка

I
Укида се ванредна ситуација на територији општине Рашка која је проглашена одлуком председника општине II број: 4/2019 од 10. јануара 2019. године.

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

III
Одлуку објавити на огласној табли општине Рашка, званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.

ОПШТИНА РАШКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
II Број: 9/2019
Дана: 16. јануара 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

У петак 18. јануара 2019.г. са почетком у 1300 у сали Општинске управе одржаће се састанак са удружењима грађана поводом расписивања Конкурса за доделу дотација удружењима грађана за финансирање пројеката од јавног интереса  у општини Рашка за 2019. годину. Позивају се представници удружења да присуствују састанку.

Потребну документацију можете погледати и преузети на линку: https://drive.google.com/drive/folders/1buFrVdSeQ-horqc9YN0V3vL1WbfsmktL?usp=sharing

The project «Town Twinning as a Channel of European Solidarity» (TTChan)
(submission number 601592-CITIZ-1-2018-1-LV-CITIZ-TT) was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"

Applicable to the Strand 2 – Measure 2.1 "Town-Twinning”

Participation: The project involved 159 citizens, notably 102 participants from the city of Daugavpils (Latvia),
16 participants from the city of Lodz, Warsaw, Krakow (Poland), 15 participants from the city of Panevezys, Utena, Vilnius (Lithuania), 6 participants from the city of San Benedetto del Tronto (Italy), 4 participants from the city of Vanersborg (Sweden), 2 participants from the city of Anhalt-Bitterfeld (Germany), 6 participants from the city of Raska (Serbia), 2 participants from Portugal, 1 participant from the United Kingdom, 1 participant from Belgium, 1 participant from Spain, 1 participant from France, 1 participant from Czech Republic, 1 participant from the city of Sofia (Bulgaria).
There were some participants from non European Union countries too: 1 from Kazakhstan, 1 from Belarus, 1 from Turkey.

Location/ Dates: The event took place in DAUGAVPILS (LATVIA), from 08/11/2018 to 12/11/2018

Short description:

The day of 08/11/2018 (event number 1) was dedicated to welcoming project partners in Latvia in general and in Daugavpils and opening of the meeting. Representatives of Daugavpils City Council met all partners at the airport and on the way from Riga to Daugavpils gave short introductory course about traditions, language, symbols of Latvia and Daugavpils.
Evening was devoted to brief presentation on organizational issues of the meeting and “ice-breaking dinner”.

The day of 09/11/2018 (event number 2) was dedicated to “kick-off day activities”. It included official opening ceremony of the project, speeches of authorities and project partners in Daugavpils City Council. Daugavpils city was introduced in the form of presentation “Daugavpils is Diversity”.
The meeting continued in Daugavpils University, where lead partner informed all present stakeholders (meeting was open for all interested citizens) about the project “Town Twinning as a Channel of European Solidarity idea, essence, activities, planned results and impact on society. Project partners shared their best practices on Solidarity and intercultural synergy.
Representative of Ministry of Culture of Republic of Latvia presented the importance of year 2018: “Latvia’s Centenary – the catalyst for co-operation”, within which all stakeholders could get acquainted with history, traditions, celebrations, essence and program of Latvia’s Centenary.
The lecture “Daugavpils democratic engagement and civic participation in European context” was read by professor of Daugavpils University by involving all stakeholders. This lecture was followed by debate on future of Europe. Project partners and all stakeholders debated on how they see the future of Europe and European Union.
The first part of the day concluded with discussion on understanding and debating Euroscepticism and short work-shop “The image of my city/country”, where all international and local participants were divided in groups and had brain-storming on the traditions, objects, places, heritage, which makes main image of the city and/or country.
Local mass media representatives had an opportunity to interview international representatives.
Afterwards, all had an opportunity to visit Daugavpils Museum for “red and white ribbon braiding”, which is one of Latvian traditions before the national day.
In the evening, all were invited to Daugavpils Fortress and Daugavpils Mark Rothko Art Center to better understand local traditions and historical and cultural heritage of the Latgale region in the context of Daugavpils, because year 2018 was European Year of Cultural Heritage.
The dinner was devoted to intercultural synergy of involved partners. All had prepared some traditional performance – dance, song, and story and had brought traditional food for degustation. Daugavpils and Latvia was presented by local folk group, which sang local folk songs and showed some local folk dances by involving all participants.

The day of 10/11/2018 (event number 4) was dedicated to sharing, understanding, solidarity and intercultural synergy. Within this activity project partners had a tour in Latgale region – hunting European heritage – tourism objects, history, culture, traditions, food, networking with representatives of the cities of Latgale region.
After the tour all participants had an opportunity to share their impressions, to compare local traditions to their traditions and to propose cooperation fields or ideas.

The day of 11/11/2018 (event number 3) was dedicated to democratic engagement and civic participation – solidarity and intercultural synergy for better Europe as well as to Lāčplēsis day, which is part of European cultural-historical heritage (event number 5).
Project partners visited Daugavpils Design and Art School “Saules skola”, where they had a discussion on program Europe for Citizens town twinning importance and free discussion “What can I do to promote my partner”, where all involved project partners worked in their national groups and presented their local, regional and national heritage, culture, most popular festivals, people, objects and places. All the information is summarized and can be found on lead partners’ homepage, as well it was disseminated to all project partners.
All participants had an opportunity to see the movie about the history of Latvia and Daugavpils to understand better the essence of Latvia’s Centenary.
Lāčplēsis Day is a memorial day for soldiers who fought for the independence of Latvia. It is celebrated on November 11 marking the victory over the West Russian Volunteer Army – a joint Russian-German volunteer force led by the warlord Pavel Bermondt-Avalov – at the Battle of Riga in 1919 during the Latvian War of Independence. A popular Lāčplēsis Day tradition is to go on the Torchlight procession throughout all Daugavpils centre and in the end making a map in a shape of Latvia from candlelights. Within this activity all participants felt united and patriotic.
Project participants had an opportunity to visit local “Shmakovka museum”, which is included in national culinary heritage.
Some of the planned activities on this day were postponed to 09/11/2018 (event number 2) or rescheduled within other meeting days in aim to implement all the planned activities, not losing a planned timing for them. These changes did not influenced the project implementation in general.

The day of 12/11/2018 (event number 6) was dedicated to understanding town twinning importance, project evaluation, which included reflection on the benefits of the project and gaining of experience for future cooperation, discussion on pluses and minuses of the implemented activities and summary of the suggestions for future cooperation.

In general, all the planned events (1-6 in accordance with Application Form) and content activities within the project were implemented within the meeting on 8-12, November, 2018. Some events and activities were rescheduled within the meeting days in aim to implement all the planned activities in accordance with application form, and in accordance with the needs of project partners. These changes did not influenced the project implementation in general.

 

понедељак, 14 јануар 2019 14:33

ОДЖАНА 55.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Општинско веће је усвојило Одлуку о заштити општинских и некатегорисаних путева, којом се уређују обавезе корисника пута, правног лица или предузетника коме је скупштинском одлуком поверено управљање путем, власника, односно непосредног држаоца земљишта и објеката који имају најмање једну заједничку границу са путем.
Чланови Већа усвојили су Одлуку о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Рашка. Овом Одлуком утврђују се накнаде за коришћење јавних површина у пословне сврхе, осим ради продаје штамше, књига, производа домаће радиности, затим накнаде за оглашавање, накнаде по основу заузећа јавне површине за извођење грађевинских радова.
Веће је усвојило Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације, као и План рада Штаба за 2019.годину.
На седници је усвојена и одлука о утврђивању економске цене боравка деце у издвојеном одељењу предшколске установе „Весело детињство“ на Копаонику и обезбеђивање средстава за делатност издвојеног одељења. Из буџета општине Рашка биће финансирано 70 процената од економске цене, што износи 18.636,00 по детету, док родитељи издвајају 30 процената од економске цене или 7.987,00 динара. Суботом и недељом родитељи плађају 500 динара по дан. Посебном одлуком прецизиране су цене дечје играонице у вртићу на Копаонику, што спада ван редовног програма. Један сат боравка у игроници је 600 динара, два сата 1.000, три сата 1.400 динара, четврти и сваки следећи сат обрачунава се цена за три сата увећава за 450 динара по сату. Посебна цена за ужину и ручак износи 700 динара.
Већници су усвојили и Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима. Планирано је да у 2019.години буде утрошенено скоро 5,5 милиона динара за унапређење саобраћајне инфраструктуре, саобраћајног васпитања, за промотивне активности, набавку техничке опреме за саобраћајну полицију.
Чланови Већа усвојили су Правилник о утврђивању јавног интереса који ће се примењивати приликом финасирања пројеката и активности од јавног интереса, а нарочито програма које спроводе удружења грађана. Шире области јавног интереса су социјална заштита, борачко – инвалидска заштита, заштита лица са инвалидитетом, брига о деци, брига о старима, превенција насиља и дискриминације...
Веће је такође усвојило и одлуку којом се дефинишу приоритетне области кроз које ће у 2019. и 2020.години бити финансирани пројекти удружења грађана. Приоритетне области су култура, брига о осетљивим групама, заштита животне средине, туризам, пољопривреда, унапређење капацитета удружења. За финансирање програма удружења грађана буџетом је опредењено 5 милиона динара. Већници су усвојили и Правилник о начину, ктитеријумима и поступку доделе средстава за пројекте које реализују удружења.
Данас је усвојен Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед напада напуштене животиње. Разлог израде правилика је повећање броја захтева за накнаду штете, као и основане сумње да је неретко долазило до одређених злоупотреба. Правилник, између осталог, предвиђа да оштећено лице напад пријави ЈКП, Комналној инспекцији и Полицијској станици Рашка како би се направила службена белешка.
На седници је усвојена и Одлука о финансирању трошкова превоза лица на стучној пракси.

55. СЕДНИЦА ЧЕТВРТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ће се одржати 14. јануара 2019. године (понедељак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. Предрага Вилимоновића 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи ДНЕВНИ РЕД

- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 53. И 54. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЗАШТИТИ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Сања Милутиновић, самостални стручни сарадник Општинске управе;
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Костантил Здравковић, шеф Службе за локалну пореску администрацију;
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2018. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Премовић, начелник штаба за ванредне ситуације;
4. РАЗМАТРАЊЕ ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА РАДА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миљан Премовић, начелник штаба за ванредне ситуације;
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ПО ДЕТЕТУ У ИЗДВОЈЕНОМ ОБЈЕКТУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ НА КОПАОНИКУ И ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ НА КОПАОНИКУ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“;
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ПРОГРАМА - ИГРАОНИЦЕ, КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈЕ ВАН РЕДОВНОГ ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА, У ИЗДВОЈЕНОМ ОБЈЕКТУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ВЕСЕЛО ДЕТИЊСТВО“ НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кнежевић, директор ПУ „Весело детињство“;
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДРУГОЈ ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ НА КАТ. ПАРЦЕЛАМА БР. 125/1, 233/8 И 239/1 КО РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Васиљевић, самостални стручни сарадник Општинске управе;
8. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПKУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАKНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД НАПАДА НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА ИЛИ ШТЕТЕ KОЈУ ПРОУЗРОKУЈУ НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Радомир Јаћовић, директор ЈКП „Рашка“;
9. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА У 2019. ГОДИНИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Гогић, заменик председника општине и заменик председника Савета за координацију безбедности саобраћаја на путевима;
10. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УТВРЂИВАЊУ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА O ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ И ПРЕИСПИТИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИОРИТЕТНИМ ОБЛАСТИМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ У КОЈИМА ЋЕ СЕ ПОДСТИЦАТИ ПРОЈЕКТИ ОД ЈАВНОГ ИНЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИЈСКИМ СРЕДСТВИМА ЗА ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2019. ГОДИНУ КОЈИМА ЋЕ СЕ ПОДСТИЦАТИ ПРОЈЕКТИ ОД ЈАВНОГ ИНЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
14. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа;
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЛИЦИМА НА СТРУЧНОЈ ПРАКСИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Стеван Бакрачевић, шеф Службе за људске ресурсе Општинске управе;
16. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ НАКНАДА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ДАРОВИТИХ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Вељко Раковић, члан Општинског већа и председник комисије;
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Гогић, заменик председника општине;
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Гогић, заменик председника општине;
19. ТЕКУЋА ПИТАЊА;

четвртак, 10 јануар 2019 14:52

Проглашење ванредне ситуације

Ha основу члана 39. став 1. тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18) и члана 55. став 1. тачка 15) Статута општине Рашка („Службени гласник Општине Рашка" бр. 197/18), председник општине Рашка, на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Рашка, дана 10. јануара 2019. године, доноси

ОДЛУКУ
о проглашењу ванредне ситуације
I
Проглашава се ванредна ситуација на територији општине Рашка, због елементарне непогоде проузроковане снежним падавинама и олујним снежним наносима.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
III
Одлуку објавити на огласној табли општине Рашка, званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Обилне снежне падавине, праћене олујним снежним наносима, које су задњих пар дана захватиле нашу општину, довеле су до отежаног саобраћаја, уз честе прекиде и застоје на читавој територији наше општине. Више од десетак села је потпуно или делимично одсечено од остатка општине, а у већини сеоских школа је потпуно обустављена настава, док је у матичним школама забележено повећано одсуство ученика. Нарочито су погођена села Гњилица, Плешин, Црна Глава.
Висина снежног покривача износи од 50 до 100 цм а проблеме праве и сметови који на обронцима Голије и Копаоника прелазе преко 2м.
Имајући у виду све напред изнето председник општине је донео Одлуку као у диспозитиву.


ОПШТИНА РАШКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
II Број: 4/2019
Дана: 10. јануара 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15),

ОГЛАШАВА ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОБЈЕКТА на катастарској парцели број 3925/1 КО Варево

Јавни увид трајаће 7 дана, од 09.01.2019.год. закључно са 15.01.2019.год. Нацрт планског документа биће изложен сваког радног дана, од 8.00 до 14.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени Нацрт планског документа, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Бранко Костић, дипл.инж.арх. - шеф Одсека за урбанизам.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 15.01.2019.год.

По завршеном јавном увиду, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Општина Рашка, УСАИД Пројекат за одговорну власт и организација Транспарентност Србија упућују
ЈАВНИ ПОЗИВ
1. удружењима, да предложе своје представнике за кандидате, односно појединцима да се кандидују за чланство у радној групи за израду Локалног антикорупцијског плана-а.
Радну групу ће, у складу са Моделом локалног антикорупцијског плана који је израдила Агенција за борбу против корупције у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина Србије (СКГО), чинити представници локалне самоуправе који се баве областима које су наведене у Моделу.
Радна група ће имати и два члана, представника грађана, односно организација цивилног друштва.
Та два члана који се бирају на основу овог јавног позива треба да испуне следеће услове:
- да удружење има седиште на подручју општине Рашка или да има реализоване пројекте на подручју општине Рашка у последњих три године;
- да појединци имају пребивалиште или боравиште на подручју општине Рашка;
- да има реализован пројекат или активности (иницијативе, истраживања, захтеви, објављени текстови, анализе и слично) из области борбе против корупције и са том темом сродним областима (на пример надзором над јавним финансијама, праћењем и вредновањем рада јединица локалне самоуправе, доступношћу информација од јавног значаја, праћењем етичког кодекса ЈСЛ и другим сличним темама), или неке од 16 области из Модела (усвајање прописа у органима ЈЛС, управљање сукобом интереса на локалном нивоу, заштита узбуњивача, однос ЈЛС и јавних служби, јавних предузећа и других организација које финансира ЈЛС, јавно-приватна партнерства и концесије, управљање јавном својином ЈЛС, управљање донацијама које прима ЈЛС, регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС, развој програма помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са инвалидитетом и за заштиту осетљивих група, додела средстава из буџета ЈЛС, инспекцијски надзор, просторно и урбанистичко планирање и изградња, формирање радних тела на нивоу ЈЛС, јавне набавке, јачање интерних механизама контроле, јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације буџета ЈЛС) у протекле три године
У случају да се пријаве више од два кандидата одабир ће извршити комисија коју чине два представника Транспарентности Србије и три представника општине Рашка.
Предност при избору ће добити кандидати који се дуже и у континуитету баве горе наведеним питањима и који у свом раду покривају већи број наведених области.
Пријављивање се врши на адресу Транспарентност Србија, Палмотићева 31, 11 000 Београд и Општина Рашка, Ибарска 2, 36 350 Рашка, са назнаком “Јавни позив за учешће у изради ЛАП Рашка”, или на електронске адресе Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., и Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., закључно са 11. јануаром 2019.
Уз пријаву треба доставити доказе о испуњавању услова из позива (линкови са информацијама о спроведеним пројектима и активностима или копије одговарајућих докумената).
2. За укључење у поступак израде ЛАП-а по појединим областима.
У складу са Моделом локалног антикорупцијског плана који је израдила Агенција за борбу против корупције у сарадњи са СКГО, нацрт ЛАП-а се израђује у партиципативном поступку, који подразумева учешће представника организација цивилног друштва у радној групи, али и учешће представника свих заинтересованих страна.
То подразумева да ће радна група на својим тематским седницама разматрати области из Модела, а појединци, који су стручни и заинтересовани за те области добиће прилику да се укључе у рад и изнесу своје предлоге.
Транспарентност Србија и општина Рашка позивају вас стога да се пријавите и искажете интересовање за рад у појединим областима које су наведене у Моделу (усвајање прописа у органима ЈЛС, управљање сукобом интереса на локалном нивоу, заштита узбуњивача, однос ЈЛС и јавних служби, јавних предузећа и других организација које финансира ЈЛС, јавно-приватна партнерства и концесије, управљање јавном својином ЈЛС, управљање донацијама које прима ЈЛС, регулација административних процедура и унапређење контроле процедура за остваривање права и регулисање обавеза корисника услуга ЈЛС, развој програма помоћи и солидарности за остваривање потреба особа са инвалидитетом и за заштиту осетљивих група, додела средстава из буџета ЈЛС, инспекцијски надзор, просторно и урбанистичко планирање и изградња, формирање радних тела на нивоу ЈЛС, јавне набавке, јачање интерних механизама контроле, јачање механизама грађанског надзора и контроле у процесу планирања и реализације буџета ЈЛС).
Сви пријављени биће позивани на тематске седнице како би изнели своје предлоге у вези са усвајањем нацрта ЛАП-а. Пријаве, са назнаком за коју област из Модела, односно тематску седницу, сте заинтересовани могу се доставити Транспарентности Србија и општини Рашка путем поште или на електронску адресу: Транспарентност Србија Палмотићева 31, 11 000 Београд и Општина Рашка, Ибарска 2, 36 350 Рашка, са назнаком “Пријава за седнице радне групе”, или на електронске адресе Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., и Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..
Планирано је да се тематске седнице одрже у периоду фебруар - март 2019. године.
За УСАИД-oв Пројекат за одговорну власт техничку подршку пружа организација Транспарентност Србија..