Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

На основу Одлуке Управног одбора о висини закупнине, условима и начину издавања у закуп пословног простора који се налази у Новој техничкој бази на Копаонику од 27.12.2011. године, као и Одлуке Општинског већа Општине Рашка о давању на коришћење нераспоређеног простора у Новој техничкој бази на Копаонику  Јавно Предузеће „СТАН“ Рашка расписује

 

Ј А В Н И    О Г Л А С

О давању  пословног простора у закуп прикупљањем 

понуда у писаној форми

 

У закуп се издају пословне просторије које се налазе у Новој техничкој бази на Копаонику, и то:

 

А)  П Р И З Е М Љ Е  укупне површине 224,31 м2, почетна цена 3,00 Еур/м2:

 

1.Машинска радионица површине 185.65 м2

2.Водоинсталатерска и браварска радионица површине 25,88 м2

3.Пријавница површине 12,78 м2,

 

са заједничким ходником  површине 27,74 м2 и мокрим чвором површине 7,00 м2;

 

Б)  ПРВИ СПРАТ  укупне површине 151,53 м2, почетна цена 5,50 Еур/м2:

 

1.Радионица фриго механике површине 45,05 м2

2.Електрорадионица површине 30,81 м2

3.Канцеларија површине 14,42 м2

4.Канцеларија површине 14,42 м2

5.Канцеларија површине 19,89 м2

 

са заједничким ходником и мокрим чвором укупне површине 26,94 м2;

 

В) ПРОСТОРИЈЕ МАГАЦИНА НОВЕ ТЕХНИЧКЕ БАЗЕ У ПРИЗЕМЉУ укупне површине 418,88  м2, почетна цена  2,00 Еур/м2:

 

1.Магацин опреме површине 59,84 м2

2.Магацин опреме површине 59,84 м2

3.Магацин технике површине 59,84 м2

4.Магацин технике површине 59,84 м2

5.Магацин технике површине 59,84 м2

6.Магацин технике површине 59,84 м2

7.Магацин технике површине 59,84 м2

 

 

Г) ПРОСТОРИЈЕ МАГАЦИНА НОВЕ ТЕХНИЧКЕ БАЗЕ НА СПРАТУ укупне површине 573,26 м2, почетна цена 2,00 Еур/м2:

 

1.Магацин опреме и материјала површине 59,84 м2

2.Магацин опреме и материјала површине 55,34 м2

3.Магацин ситног инвентара површине 55,28 м2

4.Магацин ситног инвентара површине 59,84 м2

5.Магацин ситног инвентара површине 55.28 м2

6.Магацин ситног инвентара површине 55.28 м2

7.Магацин ситног инвентара површине 59,84 м2

8.Магацин ситног инвентара површине 59,84 м2

9.Магацин ситног инвентара површине 56,36 м2

10.Магацин ситног инвентара површине 56,36 м2

 

Све наведене просторије се по договору могу делити на више мањих целина по договору са заинтересованим понуђачима.

 

-Наведени пословни простор издаваће се на одређено време најдуже до 5 година.

-Право подношења понуде имају физичка лица, правна лица и предузетници.

-Понуде се достављају на адресу: Јавно Предузеће за стамбене услуге „СТАН“ Рашка, Немањина 1, 36350 Рашка, у затвореним ковертама са видљивом назнаком „за јавни оглас“.

-Уз понуду доставити: физичка лица - јединствени матични број грађана и адресу, предузетници – јмбг и адресу, као и извод из регистра АПР-а, правна лица - пословно име и седиште, извод из регистра АПР-а и податке о лицу овлашћеном за заступање, назнаку пословног простора за који се понуда подноси, делатност која ће се обављати, износ понуђене закупнине по м2, као и изјаву да ће просторије  прихватити у виђеном стању.

-Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања јавног огласа.

 

Прикупњене понуде ће прегледати комисија формирана од стране Управног одбора Предузећа најкасније првог радног дана након истека рока за доставњање понуда и одабрати најповољније, након чега ће сви понуђачи бити обавештени писаним путем. 

Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена цена закупа по м2.

Некомплетне и неблаговремене понуде, као и понуде оних понуђача који дугују ЈП „СТАН“ по основу закупнине, или су по другом основу прекршили одредбе уговора о закупу се неће разматрати.

За све информације контакт особа је Миломир Петровић, телефон: 036/736-229, мобилни: 064/28-46-312

 

У Рашки, 05.01.2012.                                           

Д И Р Е К Т О Р

Драган Младеновић, дипл.инж.орг.

 

 

понедељак, 01 јануар 2001 01:00

404

404: Not Found

Sorry, but the content you requested could not be found

четвртак, 01 децембар 2011 10:11

Родна равноправност у служби развоја

Културни Центар ДамаД уз подршку ЕУ ПРОГРЕС-а, Програма европског партнерства са општинама, наставља да спроводи пројекат „Родна равноправност у служби развоја" у сарадњи са 12 општина Југозападне Србије и Топличког округа. На радионици одржаној 23 и 24.11.2011. године разматране су следеце активности:

  • Јачање капацитета локалних механизама за родну равноправност;
  • Промовисање Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу и лобирање за њено усвајање у локалним скупштинама;
  • Израда Локалног плана акције за промовисање женских права и родне равноправности.

Комисија за роду равноправност општине Рашка је активно учествовала у свим активностима.

Пројекат финансира Европска унија и Влада Швајцарске.

 

На основу члана 8. Одлуке о установљавању јавних признања и награда Општине Рашка, (''Службени гласник escort atakoy општине Рашка'', бр. 108/ 2010) и члана 39. Статута општине Рашка (''Службени гласник  општине Рашка'', бр. 91/08), Скупштина општине Рашка, на предлог Комисије за одликовања и друга друштвена признања, на  седници одржаној 22. новембра 2011. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА И НАГРАДА 
ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2011. ГОДИНУ

 

Члан 1.

НОВЕМБАРСКА НАГРАДА ОПШТИНЕ РАШКА, за 2011. годину, додељује се:

НЕБОЈШИ ПОКИМИЦИ, Помоћнику Министара животне средине, рударства и просторног планирања, за несебичан допринос реализацији пројеката из области заштите животне средине на територији општине Рашка.

Члан 2.

ЗАХВАЛНИЦЕ ОПШТИНЕ РАШКА, за 2011. годину, додељује се:

ДР ИВАНУ ВУКОВИЋУ, доктору ветерине из Баљевца, за заслуге у области здравствене заштите животиња и људи на подручју наше општине и подизању квалитета услуга и угледа ветеринарске професије;

ЗОРАНУ МИЛОШЕВИЋУ из Брвеника, председнику Удружења за борбу против шећерне болести, за заслуге у едукацији оболелих од шећерне болести и помоћ истим у циљу побољшања њиховог положаја и  њиховог бољег лечења;

ДР СРБОЉУБУ НИКИЋУ, доктору медицине из Брвенице, за стручни, професионални и предани рад и лични допринос повратку поверења у здравство.

Члан 3.

НОВЧАНЕ НАГРАДЕ, у износу од 20.000,00 динара,  за 2011. годину, се додељују:

НЕДИ СТОЈАНОВИЋ, победници такмичења „ТОП МОДЕЛ“, за представљање наше општине у најлепшем светлу на спроведеном такмичењу,

МИЛОРАДУ ЖАРКОВИЋУ, вишеструком добровољном даваоцу крви из Баљевца, за хуманитарни рад и спашавање многобројних живота,

ЗОРАНУ КОШАНИНУ, пољопривреднику из Горњих Рвата, за постигнуте резултате из области сточарства.

Члан 4.

Јавна признања и награде из члана 1. до 3. ове Одлуке, уручиће се добитницима на свечаној седници Скупштине општине Рашка, која ће се одржати 28. новембра 2011. године, поводом Дана општине.

Члан 5.

Одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Рашка''.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-VI-28/2011
Дана: 22. новембра 2011. године

 

П Р Е Д С Е Д Н И К
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Урош Миленковић

Расписује се Конкурс за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2011/2012 годину и то:

А) НОВЧАНА НАГРАДА
1.    Надареним и талентованим ученицима који су у одређеним областима постигли запажене резултате на Републичким такмичењима (освајањем од И до ИИИ места) може се додели новчана награда у висини коју утврди Општинско веће.

Б) СТИПЕНДИЈЕ
2.    Студентима II године, носиоцима дипломе "Вук Караџић", под условом да су уписали редовне студије и имају стално пребивалиште на подручју општине Рашка као и свршеним ученицима средњих школа који су у току школовања остварили просек 5,00 а школе им не издају диплому ,,Вук Караџић''.

Сходно Одлуци о установљењу признања и награда општине Рашка позивамо све заинтересоване да дају своје писане иницијативе за доделу награда и признања Општине Рашка.

Иницијативу за доделу јавних признања и награда општине Рашка могу дати правна лица са  седиштем на подручју општине Рашка (предузећа, установе, удружења, невладине организације, месне заједнице и друга правна лица), председник општине, радна тела Скупштине, oдборничке групе и одборници који немају формиране одборничке групe, као и групе од најмање 30 грађана који имају пребивалиште на територији општине Рашка.

Награде се могу доделити правним лицима, невладиним и хуманитарним организацијама и удружењима као и појединцима за постигнуте изузетне резултате, заслуге и допринос у развоју друштвених и привредних односа, науке, образовања, културе, уметности, спорта и других облика стваралаштва.

среда, 30 новембар 2011 11:24

Стипендије 2011-2012

На основу члана 4. Одлуке о условима и критеријумима за стипендирање и награђивање ученика и студената на терет средстава буџета општине Рашка, Општинско веће општине Рашка на седници одржаној 24. новембра 2011. године, донело je одлуку по конкурсу расписаном за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава Буџета општине Рашка, за школску 2011/2012 годину.

Одлуку можете погледати ОВДЕ.

31.10.2011. Министарство животне средине и просторног планирања, субвенционисаће кредите за повећање енергетске ефикасности, односно промену изолације и столарије на кућама и зградама. За ове намене већ је обезбедјено два милиона евра, а тренутно се разматрају два начина помоћи државе заинтересованим градјанима. 

Просечна цена изолације за домаћинство од 150 квадрата је око 3.000 евра. Квалитетном изолацијом штеди се струја и друге врсте огрева, па би се инвестиција у замену столарије и добру изолацију исплатила за неколико година. 

”Држава је одлучила да субвенционише кредите за побољшање енергетске ефикасности и имамо два различита модела. Први, мање вероватан, јесте да кредит, који износи од 2.000 до 4.000 евра са 50 одсто финансира банка, а да 50 одсто новца иде из Фонда за заштиту животне средине. Други модел је да држава “покрије” камату на кредите које ће градјани узимати од банака, колика год та камата била”, каже Бојан Дјурић, државни секретар Министарства животне средине и просторног планирања. 

Дјурић верује да ће ови субвенционисани кредити градјанима бити доступни за око месец дана.

 

петак, 28 октобар 2011 16:12

600.000 ЕВРА ЗА ЈУГ И ЈУГОЗАПАД

Сјеница, 26. октобар 2011. - Европска унија и Влада Швајцарске финансираће са 460.000 евра пет инфраструктурних пројеката који су изабрани за најбоље у оквиру другог јавног позива Програма европског партнерства са општинама – ПРОГРЕС, одлучено је данас на петом састанку  Управног одбора. 

Између шеснаест поднетих инфраструктурних пројеката, одобрено је финансирање следећих: завршетак изградње обданишта у Буковици, општина Ивањица; побољшање канализационог система у Црној Трави; реконструкција фабрике Термовент у Медвеђи како би могла да се користи за производњу брикета; изградња моста у селу Тибужде у Врању; и замена столарије у Основној школи  “Ибрахим Кељменди” из Прешева.

Управни одбор је такође одобрио план ПРОГРЕС-а за пружање финансијске подршке за унапређење рада локалне пореске администрације у Прибоју, Сјеници, Бујановцу, Прешеву, Врању, Сурдулици, Лебану, Блацама, Прокупљу, Бојнику и Житорађи. Средства ће бити првенствено утрошена за унапређење база података пореских обвезника, за куповину рачунарске опреме и одговарајућег софтвера. Европска унија и Влада Швајцарске ће обезбедити око 85.000 евра за подршку овој активности, а општине корисници ће учествовати са 9.500 евра.

На крају, одобрени су и пројекти које су припремили бизнис инкубатор центри из Врања и Прокупља. Први пројекат подржава запошљавање повратника по основу реадмисије, а други ће помоћи оснивање воћарског кластера у Топличком крају.  

Уз одобравање финансијске подршке за горе наведене активности, овај састанак је био посвећен анализи досадашњег напретка у спровођењу одобрених пројеката, а посебно у области инфраструктуре. Оцењено је да су општине, највећи корисници средстава, после периода у којем је било кашњења у уплаћивању доприноса и у припреми тендерске документације, оствариле напредак, па се очекује интензивнији рад на самој реализацији пројеката крајем ове јесени.

Грем Тиндал, менџер ПРОГРЕС-а је рекао: “Важно је да општине поштују обавезе које произилазе из уговора о додели бесповратних средстава. Тако ћемо, с једне стране, успети да спроведемо одобрене пројекте на добробит грађана, а са друге, општине ће спремно дочекати прилике да обезбеде нова бесповратна средства из донаторских, а првенствено европских претприступних фондова.”  

У раду састанка учествовали су представници министарстава Републике Србије, општина које учествују у реализацији ПРОГРЕС-а, представници развојних агенција и пројеката, цивилног друштва, донатори – представници Европске уније и Владе Швајцарске, док је  Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге – УНОПС, као извршни партнер, имала секретарску улогу Одбора.

Европска унија финансијски подржава развојни програм ПРОГРЕС, са 14,1 милион евра, Влада Швајцарске са 2,5 милиона евра, док Влада Републике Србије учествује са 1,5 милион евра. ПРОГРЕС се реализује у 25 општина јужне и југозападне Србије и има за циљ да подржи друштвено-економски развој 25 општина јужне и југозападне Србије.

 

За додатне информације молим Вас контактирајте: 

Марко Вујачић
Службеник за комуникације
Мобилни: +381 (0)62 88 50 423
Електронска пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.