email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Почетак

Министарка заштите животне средине Ирена Вујовић, присуствовала је данас  потписивању уговора о извођењу радова на реконструкцији и изградњи канализационе мреже у туристичком комплексу Суво Рудиште у општини Рашка на Копаонику.

Уговор са  извођачима радова потписао је Марко Благојевић, министар за јавна улагања у Влади Републике Србије.

  • Вујовић 2Инвестицијом вредном 170 милиона динара почиње решавање проблема недостајуће канализационе мреже у овом значајном туристичком комплексу. Као и за низ капиталних зелених пројеката, средства за реализацију овог изузетно важног пројеката обезбедила је Влада Републике Србије преко Министарства заштите животне средине и Министарства за јавна улагања. Уговором је дефинисано  да радови буду завршени у року од 730 календарских дана од  тренутка увођења у посао. Поред искорака ка унапређењу стандарда у заштити животне средине, инвестиција је значајна и за квалитетнији живот становника општине Рашка, као и за очување природних ресурса – рекла је Вујовић, подсећајући да ће у наредном периоду бити уложено 200 милиона евра широм Србије за изградњу недостајуће комуналне инфраструктуре и постројења за пречишћавање отпадних вода.

Потписивању уговора присуствовао је и Немања Поповић, председник Општине Рашка.

Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и уз подршку пројекта „Србија и ЕУ – Опрема за привреду“ који финансира Европска унија, додељује бесповратна средства микро и малим предузећима, предузетницима и задругама. Укупна бесповратна средства износе око 3,1 милијарду динара.

Министарство привреде обезбедило је износ од 1,9 милијарди динара, а Европска унија бесповратна средства и техничку подршку за спровођење пројекта у укупном износу од 11 милиона евра.

Програм спроводи Министарство привреде у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и одабраним пословним банкама и лизинг компанијама: Банка Поштанска штедионица, Банка Интеса, ОТП Банка, НЛБ Комерцијална банка, Ерсте банка, Еуробанк Директна, Интеса Лизинг, Уникредит Лизинг.

Привредни субјекти који испуне услове Програма и којима банке, односно лизинг компаније укључене у реализацију Програма, условно одобре кредит односно финансирање могу остварити право на суфинансирање до 25 одсто од нето вредности опреме која се набавља. Учешће привредних субјеката износи 5 посто од укупне вредности опреме, док се остатак обезбеђује из кредита пословних банака или финансијског лизинга лизинг компанија укључених у спровођење овог Програма.

Пријаве за доделу бесповратних средстава, заједно са осталом документацијом и захтевом за кредит односно финансијски лизинг, предају се или достављају електронски у једној од експозитура/филијала пословних банака и лизинг компанија које учествују у реализацији овог програма.

Више информација можете видети на ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

Поступак израде нацрта Плана развоја Општине Рашка за период 2022-2029 (у даљем тексту План развоја) спроведен је током 2021. и 2022. године.

Израда Плана развоја подржана је кроз пројекат „Платформа за одговорно управљање јавним финансијама“ који реализује Програм Уједињених нација за развој у Србији.

Главне фазе у поступку израде плана биле су:

1. Припремна фаза и организација процеса;

2. Преглед и оцена постојећег стања;

3. Дефинисање визије, односно жељеног стања;

4. Дефинисање приоритетних циљева;

5. Дефинисање мера;

6. Успостављање институционалног оквира за спровођење Плана развоја ЈЛС;

7. Усвајање плана развоја ЈЛС.

Током припремне фазе донета је Одлука о приступању изради документа, утврђен план активности на изради плана и именован је Тим за техничко управљање целокупним процесом израде плана (Решење о формирању координационог Тима донето 21.7.2021. године, бр. 123). У припремној фази је урађена анализа заинтересованих страна - идентификовани су најважнији актери и анализирани њихов утицај и значај, за области за које се план израђује. Циљ анализе заинтерсованих страна био је да се идентификују сви значајни локални, регионални и евентуално национални актери, које треба укључити у широк консултативни процес у поступку израде Плана развоја. Састанак – радионица за анализу заинтересованих страна одржана је, дана 27.05.2021. године. На основу анализе заинтересованих страна, а у циљу спровођења широког консултативног процеса са заинтересованим странама, успостављен је Форум Партнера и утврђени чланови тематских група, са циљем консултације при изради Плана развоја 10..

Формиране су три тематске радне групе на бази тзв „стубова одрживог развоја“, и то:

- радна група бр. 1 за области заштита животне средине, урбанизам и просторно планирање, саобраћај и енергетика, инфраструктура,

- радна група бр. 2 за области економског развоја, пољопривреде и тржишта рада, и

- радна група бр. 3 за области као што су образовање, култура, спорт, омладинска политика, социјална заштита и здравство.

Преглед и оцена постојећег стања је први практичан корак у процесу, и подразумевао је прикупљање и обраду података из примарних и секундарних извора. У оквиру овог корака, комбинацијом примарног (радионице са заинтересованим странама) и секундарног (прикупљањем података из званичне статистике) прикупљања података, за општину Рашка, урађене су следеће анализе: 1) Анализа економске и развојне политике и тржишта рада; 2) Анализа пољопривреде; 3) Анализа у области заштите животне средине; 4) Анализа у области социјалне и здравствене заштите; 5) Анализа у области културе; 6) Анализа у области саобраћаја и комуникације; 7) Анализа у области образовања. Такође, направљена је веза са Циљевима одрживог развоја (Агенда 2030), односно урађена је локализација циљева и индикатора циљева одрживог развоја, као и веза са преговарачким поглављима Европске уније.

Анализа постојећег стања завршена је израдом тзв. SWOT матрице, која је развијена на радионици на којој су учествовали чланови Општинског тима за израду Плана развоја. Радионица SWOT анализе одржана је дана 10.06.2021 године.

Након завршетка овог процеса кренуло се у следећи корак - дефинисање визије, приоритетних циљева и мера и то како кроз радионице тако и кроз консултације са тематским групама. Одржане су и уводне и завршне консултације са Форумом Партнера.

Уводни састанак Форума Партнера одржан је 05.08.2021 године. Састанку је присуствовало 28 учесника, представника, јавног, приватног и цивилног сектора. На њему је представљен процес израде Плана развоја и започете су консултације са заинтересованим странама у процесу израде.

Консултативни процес настављен је током, кроз састанке са тематским радним групама, који су одржани 07.10.2021. године. Са све три тематске радне групе заједнички су анализирани нацрт Визије, Приоритетних циљева и Мера, које је предложио општински тим.

Дефинисање предлога визије, приоритетних циљева и мера спроведено је кроз консултације са тематским радним групама и Форумом партнера. Састанци тематских радних група одржани су дана 16.12.2021. године.

Финалне консултације са Форумом партнера и грађанима, о Нацрту Плана развоја, спроведене су у оквиру јавне расправе септембра-новембра 2022. године.

Нацрт Плана развоја стављен на Јавну расправу резултат је рада Општинског координационог тима именованог за израду предлога Плана развоја и широког консултативног процеса заинтересованих страна у општини Рашка.

У Рашки, дана 2.11.2022.

 

 

 

Боеми до 12 часова

Рафаело до 14 часова

Кривина пре Пилца до 15 часова

Ђуровићи до 16 часова

Боеми до 18 часова

 

Крш до 10 часова

Кућане - Панојевице 12 до 15 часова

Локација по потреби до 18 часова

 

Продаваница Ново Насеље до 13 часова

Мислопоље до 15 часова

Продаваница Ново Насеље до 18 часова

 

Ha основу члана 39. став 1. тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18), члана 20. став 1. тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 55. став 1. тачка 15) Статута општине Рашка („Службени гласник Општине Рашка" бр. 197/18), председник општине Рашка, на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Рашка бр. 82-49/2022 од 20.11.2022. године, дана 21. новембра 2022. године, доноси

ОДЛУКУ
о проглашењу ванредне ситуације за целу територију општине Рашка

1. Проглашава се ванредна ситуација на целој територији општине Рашка.

2. Ванредна ситуација се проглашава због елементарне непогоде поплаве изазване јаком кишом која је у дужем временском периоду погодила нашу општину и ради спровођења оперативних мера заштите и спасавања.

3. О спровођењу ове одлуке стараће се општински штаб за ванредне ситуације општине Рашка у складу са чланом 43. и чланом 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018).

4. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Рашког округа, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

6. Одлуку објавити на огласној табли општине Рашка, званичној интернет страници општине Рашка и у свим локалним медијима.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Огромна количина падавина погодила је општину Рашка у периоду од 19. новембра до данас што је изазвало велике проблеме у животу и раду становништва. Урушени су путеви, мостови а поплављене су поједине куће и имања. Имајући у виду да не постоји могућност да се редовним ангажовањем општинских служби отклоне последице по људе и имовину, председник општине Рашка је, на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације, у складу са чланом 39. став 1. тачка 5) Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", бр. 87/18), донео Одлуку као у диспозитиву.


ОПШТИНА РАШКА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
II Број: 733/2022
Дана: 21. новембра 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Немања Поповић

Због наглог пораста водостаја на Трнавској реци,  као и рекама Рашка и Ибар дошло је до изливања воде из корита ових река због чега су били угрожени становништво и објекти на овом делу територије општине Рашка, као и до појаве делимичних одрона на путу Брвеник-Kорлаће и Рашка-Kути-Одвраћеница.

Штаб за ванредне ситуације општине Рашка је у сарадњи са Сектором за ванредне ситуације МУП-а  и локалним јавним комуналним предузећима предузео одговарајуће мере на заштити становништва и угрожених објеката. По наређењу председника општине Рашка Немање Поповића, мобилисан је део јединице цивилне заштите општине Рашка. Извршена је евакуација једног старог лица из превентивних разлога, као и полагање џакова са песком на локацијама у Милатковићу, Баљевцу и Рашка. Штаб ће пратити даљи развој ситуације на терену и у складу са њом ће предузети одговарајуће мере.

Ситуација на терену је и даље тешка због наставка падавина које се очекују и током ноћи. У понедељак 21. новембра заказана је нова седница Штаба за ванредне ситуације општине Рашка.

Општинско веће општине Рашка позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о буџету општине Рашка за 2023.годину ( у даљем тексту: Нацрт одлуке ) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа о Нацрту одлуке одржаће се од 18.11.2022.-27.11.2022..године.

Учесници у јавној расправи су представници органа Општине Рашка, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране и грађани.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Рашка - Одсеку за буџет и финансије, еmail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., Општинска управа општине Рашка – Одсек за буџет и финансије, ул. Предрага Вилимоновића 2, 36350 Рашка, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту одлуке о буџету“, а лице задужено за давање информација и објашњења учесницима јавне расправе о предложеним решењима је Младија Миливојевиић тел. број 062450821 и Загорка Шумарац члан општнсог већа еmail:Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., тел. 0648128057.

У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола у 13 часова у сали бившег комитета 28.11.2022.год.

Заинтересовани за учешће на расправи одговоре на птања добиваће он-лајн путем, тј. препском до званичне презентације, а на дан расправе диретним учешћем.

По окончању јавне расправе, Општинско веће општине Рашка сачиниће извештај о спроведеној јавној расправи који садржи све изнете предлоге и сугестије, као и ставове, Одсеку за буџет и финансије о поднетим предлозима и сугестијама са образложењем за њихово прихватање, односно неприхватање.

Извештај о одржаној јавној расправи Општинско веће сачиниће у року од 3 дана од дана окончања јавне расправе и објавити на сајту Општине.

Обавештавају се сва заинтересована физичка и правна лица која испуњавају услове Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор, да закључно са 30. новембром 2022. године поднесу захтев Агенцији за безбедност саобраћаја за субвенционисану доделу

Садржај позива за подношење захтева за субвенционисану доделу заштитног  рама за употребљавани трактор са информацијама о начину подношења, моделима трактора на које се субвенција односи,  роковима за подношење и потребној документацији можете преузети на линку:https://www.abs.gov.rs/ср/obavestenja/javni-poziv-za-podnosenje-zahteva-za-subvencionisanu-dodelu-zastitnog--rama-za-upotrebljavani-traktor

У октобру је зараза вирусом корона потврђена код 144 особе са територије општине Рашка. Од 1. до 9. новембра позитиван резултат теста добило је 14 лица.
Током протеклих 9 дана у Ковид амбуланти Дома здравља Рашка обављен је 191 преглед – 166 првих и 25 контролних. Тестирано је 160 пацијената. До сада је у Дому здравља Рашка урађено 26.848 пи-си-ар и антигенских тестова.

10. 11. 2022. године

У октобру је зараза вирусом корона потврђена код 144 особе са територије општине Рашка. Од 1. до 9. новембра позитиван резултат теста добило је 14 лица.
Током протеклих 9 дана у Ковид амбуланти Дома здравља Рашка обављен је 191 преглед – 166 првих и 25 контролних. Тестирано је 160 пацијената. До сада је у Дому здравља Рашка урађено 26.848 пи-си-ар и антигенских тестова.

10. 11. 2022. године