email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • slider6.jpg
  • slider7.jpg
  • slider8.jpg
Почетак


На основу Одлуке Општинског већа општине Рашка о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Рашка за 2021. годину број III број 06-V-23/21-8 од 11. августа 2021. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, број 06-V-21/2021-2, од 09. јула 2021. године, општина Рашка, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама на територији општине Рашка за 2021. годину

I УСЛОВИ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС
Право учешћа на конкурсу имају грађани и стамбене заједнице који испуњавају следеће услове:

1) да је подносилац пријаве власник са местом пребивалишта у породичној кући или у стану за који подноси пријаву (према решењу за порез или фотокопије личне карте),
2) да поседује један од следећих доказа за стамбени објекат:
(1) доказ о изградњи објекта пре доношења прописа о изградњи,
(2) грађевинску дозволу добијену кроз редован поступак обезбеђења дозволе,
(3) грађевинску дозволу добијену из поступка легализације или
(4) решење о озакоњењу.
(5) доказ да су започели процес легализације или укњижења.
3) да је стамбена заједница уписана у одговарајући регистар (само за пријаве стамбених заједница).

Право учешћа на јавном позиву немају:
• власници који не живе у кући или стану за који подносе пријаву
• власници стамбених објеката који су у претходном периоду користили средства општине за сличне активности и иста оправдали и
• власници стамбених објеката који су у претходне две године после достављања Решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од спровођења активности.

II МАКСИМАЛНА ВИСИНА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ У ОКВИРУ ОВОГ ЈАВНОГ ПОЗИВА:

А) УГРАДЊА И НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ТЕРМИЧКУ ИЗОЛАЦИЈУ СПОЉНИХ ЗИДОВА И КРОВОВА:
А.1. ЗА ГРАЂАНЕ ВЛАСНИКЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА
-Максимално учешће општине Рашка и Републике Србије је до 120.000 динара са ПДВ-ом по пријави, односно до 50% укупне вредности радова по пријави са ПДВ-ом.
Укупна планирана средства општине Рашка и министарства за ову меру су 3.300.000,00 динара.

А.2. ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА (УКЉУЧУЈЕ И ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАВЕДЕНЕ РАДОВЕ).

- Максимално учешће општине Рашка и Републике Србије је до 80.000 динара са ПДВ-ом помножено са укупним бројем станова у стамбеној згради по пријави, односно до 50% укупне вредности радова по пријави са ПДВ-ом.
Укупна планирана средства општине Рашка и министарства за ову меру су 1.000.000,00 динара.

Напомене:
- Максимално учешће општине Рашка не може прећи 50% укупног износа са ПДВ-ом,
- Минимална дебљина за термичку изолацију износи 10 cm.

Б. ЗА НАБАВКУ И УГРАДЊУПРОЗОРА И СПОЉНИХ ВРАТА СА ПРАТЕЋИМ ГРАЂЕВИНСКИМ РАДОВИМА МАКСИМАЛНО УЧЕШЋЕ ГРАДА/ОПШТИНЕ ЈЕ:

Б.1. ЗА ГРАЂАНЕ ВЛАСНИКЕПОРОДИЧНИХ КУЋАИЛИ СТАНОВА
- Максимално учешће општине Рашка и Републике Србије је 100.000 динара са ПДВ-ом по пријави, односно до 50% укупне вредности радова по пријави са ПДВ-ом.
Укупна планирана средства општине Рашка и министарства за ову меру су 3.000.000,00 динара.

Б.2. ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
- Максимално учешће општине Рашка и Републике Србије је до 100.000 динара са ПДВ-ом помножено са бројем станова у згради по пријави, односно до 50% укупне вредности радова по пријави са ПДВ-ом.

Укупна планирана средства општине Рашка и министарства за ову меру су 1.000.000,00 динара.

Напомене:
-Максимално учешће општине Рашка не може прећи 50% укупног износа са ПДВ-ом.
- минималним техничким карактеристике су (U – коефицијент прелаза топлоте): U≤ 1,5 W/m2K за прозоре и балконска врата, U ≤ 1,6 W/m2K за спољна врата
-Средства се неће одобравати за набавку и уградњу појединачних прозора и врата већ замена прозора и врата мора бити комплетна за етажу, стан или кућу.

В. ЗА НАБАВКУ И ИНСТАЛАЦИЈУ КОТЛОВА/ПЕЋИ, НА БИОМАСУ (ДРВНИ ПЕЛЕТ, БРИКЕТ, СЕЧКА) МАКСИМАЛНО УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ ЈЕ:

В.1 ЗА ГРАЂАНЕ ВЛАСНИКЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ИЛИ СТАНОВА
- Максимално учешће општине Рашка и Републике Србије је до 85.000 динара са ПДВ-ом по пријави за котлове или пећи на биомасу, односно до 50% укупне вредности радова по пријави са ПДВ-ом.
Укупна планирана средства општине Рашка и министарства за ову меру су 3.000.000,00 динара.

В.2 ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
- Максимално учешће општине Рашка и Републике Србије је до 50.000 динара са ПДВ-ом по пријави за котлове на биомасу, помножене са бројем станова у пријављеној стамбеној згради, односно до 50% укупне вредности радова по пријави са ПДВ-ом.

Укупна планирана средства општине Рашка и министарства за ову меру су 1.000.000,00 динара.

Напомене:
- Максимално учешће општине Рашка не може прећи 50% укупног износа са ПДВ-ом,
- Минимални степен корисности котла (грејача простора) на биомасу (дрвни пелет,) износи 85%, котла (грејача простора) на гас износи 90%, пећи (грејача простора) на биомасу износи 70%.
- Прихватљива цена котла је цена основне верзије за ову меру са ПДВ-ом ( неће се одобравати средства за набавку комбинованих који као енергент користе и чврсто гориво и пелет).

НАПОМЕНА: СВЕ ПРЕКО ГОРЕ НАВЕДЕНИХ МАКСИМАЛНИХ ИЗНОСА СРЕДСТАВА СУФИНАНСИРАЊА ОПШТИНЕ РАШКА СНОСИ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ. (НА ПРИМЕР ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ СЕ МОЖЕ ОПРЕДЕЛИТИ И ЗА СКУПЉЕ ПРОЗОРЕ С ТИМ ДА РАЗЛИКУ У ЦЕНИ СНОСИ ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ.)
НАПОМЕНА: ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА МОГУ КОНКУРИСАТИ ИСКЉУЧИВО ЗА ЈЕДНУ ОД НАБРОЈАНИХ МЕРА.
НАПОМЕНА: ИЗНОСИ СУФИНАНСИРАЊА ЗА НАВЕДЕНЕ МЕРЕ СУ ПРОПИСАНИ У ЧЛАНУ 6. ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА (ПРИЛОГ 3).

III НЕПРИХВАТЉИВИ ТРОШКОВИ
Трошкови који неће бити финансирани јавним конкурсом су за:
 рефундацију трошкова за већ набављену опрему и извршене услуге (плаћене или испоручене), односно, не прихватају се трошкови радова, набавке материјала и опреме који настану пре првог обиласка Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката енергетске ефикасности.
 Трошкови у вези са одобравањем и спровођењем кредитног задужења: трошкови одобравања кредита, трошкови камата, трошкови кредитног бироа, трошкови осигурања кредита и сл.
 Набавка опреме коју подносилац захтева за бесповратна средства сам производи или за услуге које подносилац захтева сам извршава
 Други трошкове који нису у складу са мерама енергетске санације.

IV ОБАВЕЗНАДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ ПОЗИВ
А) За грађане власнике породичних кућа или станова пријава мора да садржи:
1) потписан и попуњен Пријавни образац (Прилог 1) за суфинансирање мера енергетске ефикасности ;
2) фотокопију личне карте са адресом пребивалишта или очитана лична карта подносиоца захтева;
3) фотокопије личних карата са адресом пребивалишта или очитане личне карте за све чланове домаћинства;
4) предрачун (профактура) са количином и ценом за опрему са уградњом коју грађанин добија од једног од привредних субјеката(извођача радова) са листе (Прилог 2) коју је објавила општина Рашка коју грађанин изабере са листе;
5) копију решења о утврђивању пореза на имовину за претходну годину (ради утврђивања тачне површине );
6) копију грађевинске дозволе или други документ којим се доказује легалност објекта или доказ да је започет процес легализације/озакоњења;
7) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се конкурише за претходни месец.

Б) За стамбене заједнице стамбених зграда пријава мора да садржи:
1) доказ о регистрацији Стамбене заједнице;
2) сагласност стамбене заједнице за предложену меру уз записник са седнице;
3) потписан и попуњен Пријавни образац (Прилог 1) за суфинансирање мера енергетске ефикасности ;
4) предрачун (профактура) са количином и ценом за опрему са уградњом коју грађанин добија од једног од привредних субјеката(извођача радова) са листе (Прилог 2) коју је објавила општина Рашка, коју грађанин изабере са листе;
5) решење о утврђивању пореза на имовину за сваки стан који је дао сагласност (ради утврђивања тачне површине);
6) потврда/доказ о редовном измиривању обавеза за 2020. годину по основу пореза на имовину за сваки стан који је дао сагласност;
7) копију грађевинске дозволе или други документ којим се доказује легалност објекта или доказ да је започет процес легализације/озакоњења;
8) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за сваки стан стамбене зграде који је дао сагласност;
9) листа чланова стамбене заједнице са фотокопијом личних карата за сваког члана стамбене заједнице са јасно видљивом адресом становања;
10) списак свих станара стамбене зграде са копијама личне карте где се види адреса становања;

В) Документација која се даје на увид Комисији приликом обиласка објекта:
Грађевински пројекат објекта (уколико постоји).

Г) Документација која се доставља након потписивања Уговора и завршетка радова:
Након завршетка радова потребно је да крајњи корисник достави доказ о уплати целокупног сопственог удела у финансирању мере (признаница/рачун) привредном субјекту (извођачу радова).

V ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ
Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници општина Рашка, www.raska.gov.rs, или на пријавници општине и садржи:
 Комплетан текст Јавног позива,
 Прилог 1 –ЗА ГРАЂАНЕ - Пријавни образац и образац о стању породичних кућа или станова;
 Прилог 1А–ЗА СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦА - Пријавни образац и образац о стању СТАМБЕНИХ ЗГРАДА;
 Прилог 2 – Листа фирми/привредних субјеката са које грађани изабирају једну фирму за одговарајућу меру од које морају да прибаве предрачун са ценом и количином опреме и уградњу. Овај предрачун је обавезно поднети уз пријаву.
 Прилог 3 – Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова.

VI МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава јe 21 дана од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли општина Рашка.
Конкурс је отворен до 02. септембра 2021. године.
Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:
„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА И СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ – НЕ ОТВАРАТИ“,
са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.
Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе Рашка, или препоручено поштом на адресу:
Општина Рашка, ул. Предрага Вилимоновића, број 1. 36350 Рашка.
Комисији за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање мера енергетске санације

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива можете се обратити на контакт телефон 064/260-8550 и 066/428-923 (радним данима од 9,00 до 14,00) или на електронску адресу: Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници општине Рашка, www.raska.gov.rs

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање.
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који документ из одељка IV. Јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена.

Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним позивом се не оцењују и решењем ће бити одбијене.

VII. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА (ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ, СТАНОВИ И СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ)
Евалуација пријаве подносиоца ће се вршити у складу са Правилником усвојеним од стране општине Рашка.

VIII. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА
Општина Рашка ће вршити пренос средстава искључиво директним корисницима (привредним субјектима – фирмама које реализују мере, а након што појединачни крајњи корисник (грађанин/стамбена заједница)изврши уплату директном кориснику целокупну своју обавезу и након завршетка реализације мере.
Услов да се пренесу средства директном кориснику је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Комисије приликом првог изласка.
Крајњи Корисник мора имати уредну документацију које ће доставити надлежној комисији.
Крајњи корисник ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције наведене у одељку II (максималног износа учешћа ЈЛС).
Контролу извршења уговорених обавеза извршиће Комисија.
Уколико Корисник средстава није средства наменски утрошио, или радови нису изведени у складу са предрачуном који је крајњи корисник поднео приликом пријаве, ЈЛС неће уплатити средства додељена јавним позивом.
Уколико приликом обиласка објекта подносиоца пријаве ради евалуације пријаве у циљу оцене почетног стања објекта и веродостојности података из поднете пријаве се констатује да подаци нису истинити, подносилац ће бити дисквалификован.
Уколико из неког разлога крајњи корисник не може да реализује набавку од одабраног директног корисника, има право да изврши набавку од другог директног корисника са листе и да о томе, пре реализације набавке, обавести Комисију и достави јој нову профактуру/предрачун, с тим да износ не може бити већи од одобреног.

IX. ОЦЕЊИВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ ЛИСТЕ И ИЗБОР КРАЈЊИХ КОРИСНИКА
Оцењивање и рангирање пројеката грађана и стамбених заједница, врши се применом критеријума из члана 26. Правилника (Прилог 3).
Комисија разматра пријаве и у складу са условима из члана 26. Правилника , утврђује прелиминарну ранг листу крајњих корисника за сваку меру на основу бодовања према критеријумима из члана 26. Правилника.
Листу из става 2. овог одељка Комисија објављује на огласној табли Општине Рашка и званичној интернет страници.
Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању листе из става 2. овог одељка у року од три дана од дана објављивања листе.
На листу из става 2. овог одељка подносиоци пријава имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се подноси на писарницу Општинске управе.
Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на листу из става 2. овог одељка као и да донесе одлуку о приговору, која мора бити образложена, у року од 15 дана од дана његовог пријема и на основу донетих одлука донесе ревидирану прелиминарну листу.
На основу листе из става 6. овог одељка Комисија врши теренски обилазак ради увида у стање стамбених објеката са те листе закључно са редним бројем подносиоца пријаве до којег су обезбеђена укупна средства за субвенционисање.
Уколико је Комисија приликом теренског обиласка из става 7. овог одељка утврдила да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави Комисија га елиминише из ревидиране прелиминарне листе и уместо њега спроводи теренски обилазак првог следећег на листи код кога није вршен теренски обилазак.
Приликом теренског обиласка уз обавезно присуство подносиоца захтева комисија сачињава записник у два примерка, при чему један остаје подносиоцу пријаве, а један задржава Комисија. У записнику Комисија потврђује да ли су мере наведене у предмеру и предрачуну који је грађанин поднео приликом пријаве на јавни позив прихватљиве.
На основу записника из става 9. овог одељка комисија сачињава коначну листу крајњих корисника.
Листу из става 10. овог одељка Комисија објављује на огласној табли општине Рашка и званичној интернет страници општине Рашка.
На листу из става 10. овог одељка подносиоци пријава код којих је извршен теренски обилазак, имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана објављивања коначне листе крајњих корисника. Приговор се подноси на писарницу ЈЛС.
Комисија је дужна да одлучи по приговорима из става 10. овог одељка у року од 15 дана од дана пријема приговора и након одлучивања по свим приговорима сачини коначну листу крајњих корисника.
Општинско веће општине Рашка доноси Одлуку о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење мера енергетске санације, на основу чега се закључују уговори.

 

 

 

На основу члана 8. Одлуке о установљењу јавних признања и награда општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“ бр. 165/16), а поводом 17. септембра Дана општине Рашка, Комисија за награде и признања, дана 12. августа 2021. године, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за достављање иницијатива и предлога за доделу јавних
признања и награда општине Рашка

I
Сходно Одлуци о установљењу признања и награда општине Рашка позивају се сва заинтересована лица да дају своје писане иницијативе и предлоге за доделу јавних признања и награда општине Рашка.

II
Иницијативу и предлоге за доделу јавних признања и награда општине Рашка могу дати правна лица са седиштем на подручју општине Рашка (предузећа, установе, удружења, невладине организације месне заједнице и друга правна лица), председник општине, радна тела Скупштине, oдборничке групе и одборници који немају формиране одборничке групе, као и групе од најмање 30 грађана који имају пребивалиште на територији општине Рашка.

III
Јавна признања и награде општине Рашка могу се додељивати правним лицима, невладиним и хуманитарним организацијама и удружењима као и појединцима за постигнуте изузетне резултате, заслуге и допринос у развоју друштвених и привредних односа, науке, образовања, културе, уметности, спорта и других облика стваралаштва.

IV
Добитник јавног признања и награде може бити правно или физичко лице чије се седиште, односно пребивалиште налази на територији општине Рашка, као и онима који имају седиште, односно пребивалиште ван територије општине или у иностранству, ако су њихова достигнућа и стваралаштво везани за општину Рашка или ако су дали посебан допринос друштвеном и привредном развоју општине Рашка.

V
Јавна признања и награде које се додељују су: Звање почасног грађанина општине Рашка, Рашка повеља, Захвалница и Новчана награда.
Скупштина општине у једној години може доделити једну Рашку повељу, највише пет Захвалница и највише три новчане награде.

VI
Сви предлози се достављају у писаној форми са образложењем Комисији за одликовања и друга друштвена признања Скупштине општине Рашка до петка 27. августа 2021. године на писарници услужног центра Општинске управе општине Рашка (шалтер бр. 1) који се налази у Рашки у ул. Предрага Вилимоновића бр. 1 са назнаком „Предлог за доделу јавних признања и награда“.

КОМИСИЈА ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА
Број: 06-3/2021-1
Дана: 12. августа 2021. године
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Милинко Пантовић

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 59. Статута општине Рашка и члана 17. Правилника о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка („Сл. гласник општине Рашка“, број 225/21), Општинско веће општине Рашка, на предлог Комисије за развој сеоског туризма на територији општине Рашка а по Конкурсу за доделу подстицајних средстава, општинско веће на седници одржаној дана 11. августа 2021. године, донело је:

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ

I
ОДОБРАВАЈУ СЕ подстицајна средства за развој сеоског туризма на територији општине Рашка за 2021. годину за 10 (десет) поднетих захтева на Конкурс за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка за 2021. годину, који се након оцењивања Комисије за спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма налазе на ранг листи закључно са редним бројем 10, у укупном износу од 3.246.442,36 динара, следећим подносиоцима захтева/корисницима подстицаја:

Ред. број   Подносилац захтева     Број бодова     Укупан буџет плана      Средства која се потражују од општине         Одобрена средства општине
1. Мирослав Вељковић                        90               776.788,34                              400.000,00                                                  400.000,00
2. Раде Јовановић                               85               580.060,00                              400.000,00                                                  400.000,00
3. Зоран Кошанин                               70                398.827,00                             271.202,36                                                   271.202,36
4. Мирослав Марковић                        48                857.041,16                             400.000,00                                                  400.000,00
5. Ненад Остраћанин                          48                867.234,11                              375.240,00                                                  375.240,00
6. Даница Курандић                            45               565.856,96                              400.000,00                                                  400.000,00
7. Вукомир Вучковић                           45             1.471.759,00                             400.000,00                                                   400.000,00
8. Чедомир Росић                                45               185.000,00                              100.000,00                                                   100.000,00
9. Миљојка Дугалић                            44               176.900,00                               100.000,00                                                   100.000,00
10. Андрија Јевђић                              39               751.486,00                              400.000.00                                                   400.000.00
УКУПНО                                                              6.630.952,57                            3.246.442,36                                                3.246.442,36

II
ОДБИЈАЈУ СЕ захтеви за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма поднети на конкурс који нису испунили формалне услове, и то захтеви следећих подносилаца:
1. Мутавџић Никола – Неисправан захтев,
2. Зоран Бекчић – Неисправан захтев,
3. Михајло Вуковић - Неисправан захтев,
4. Војо Ивановић – Неисправан захтев,
5. Миломир Јаснић - Неисправан захтев,
6. Саша Марковић – Неисправан захтев,
7. СТУР ТЕХНОТЕКСТИЛ – Неисправан захтев.


III
Општина Рашка ће са корисницима подстицаја који су остварили право на подстицај закључити уговор о одобравању подстицајних средстава, на основу кога ће се између осталог уредити да се одобрена наменска подстицајна средства преносе на текући рачун корисника подстицајних средстава, у складу са приливом средстава у буџету Општине, а најдуже 30 (тридесет) дана од дана закључења уговора.

IV
О извршењу ове Одлуке стараће се Општинска управа општине Рашка - Одсек за буџет, финансије и пореске послове.

V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине Рашка“.

О б р а з л о ж е њ е
Комисија за спровођење Конкурса за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка за 2021. годину, расписала је Конкурс 26.04.2021. године.
Овим конкурсом уређени су услови и начин коришћења и остваривања права на коришћење подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка за 2021. годину, као и максимални износи подстицаја по кориснику.
Укупан износ подстицајних средстава која се додељују реализацијом овог конкурса, а опредељена буџетом општине Рашка за 2021. годину, износи 4.000.000,00 динара.
Сврха доделе подстицајних средства је стварање услова за унапређење и развој сеоског туризма и обезбеђење квалитетних угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоским туристичким домаћинствима на територији општине Рашка , а самим тим и унапређење руралне-економије и квалитета живота на сеоском подручју.
Рок за предају захтева за доделу подстицајних средстава је трајао од 26.04.2021.године до 28.06.2021. године.
За спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма Председник општине образовао је Комисију за спровођење конкурса за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка (у даљем тексту: Комисија), Решењем, II број: 51/2021 од 05. Априла 2021. Године.
Дакле, задатак Комисије је да спроведе конкурс, разматра пријаве на конкурс, врши оцену поднетих захтева у складу са критеријумима утврђеним Правилником о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка, утврђује ранг листу и даје предлог за доделу подстицајних средстава из буџета општине Рашка и исти упути Општинском већу општине Рашка на одлучивање.
На јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка је пристигло укупно 17 захтева.
Десет захтева за доделу подстицајних средстава испуњавају формалне услове прописане одредбом члана 13. Правилника о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка (Сл. лист општине Рашка“, број 225. Од 12.02.2021.г.).
Седам захтева за доделу подстицајних средстава не испуњавају формалне услове прописане одредбом чланова 7. и 13. Правилника о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка (Сл. лист општине Рашка“, број 225. Од 12.02.2021.г.).
Комисија је, 30.07.2021.године израдила Предлог Одлуке о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка за 2021. годину који садржи ранг листу, за захтеве који су испунили све услове и критеријуме дефинисане Правилником и Конкурсом, према укупном броју бодова, редоследом од подносиоца захтева са највећим бројем бодова, па до подносиоца захтева са најмањим бројем бодова.
Такође и листу захтева који нису усклађени са условима и захтевима дефинисаним Конкурсом и Правилником о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка за 2021. годину, и то:
1. Мутавџић Никола – Неисправан захтев,
- катастарска парцела 271/2 КО Панојевиће на којој је планирана инвестиција није у власништву подносиоца захтева.
2. Зоран Бекчић – Неисправан захтев,
- захтев није у складу са чланом 2. Правилника (Подстицајна средства имају за циљ унапређење и развој сеоског туризма и обезбеђење квалитетних угоститељских услуга у сеоским туристичким домаћинствима или домаћој радиности на територији општине Рашка, а самим тим и унапређење руралне економије и квалитета живота на сеоском подручју.
- Такође радови који су извршени нису у складу са чланом 8. Правилника и условима конкурса.
3. Михајло Вуковић - Неисправан захтев,
- захтев није у складу са чланом 7. и 13. Правилника о додели подстицајних средстава (Подносилац није доставио сагласност оверену код надлежног органа, осталих сувласника земљишта, односно објекта за извођење радова на предметној инвестицији).
- тражи већи износ од максималног износа који се може одобрити,
- време завршетка инвестиције није у складу чланом 8. Правилника о додели подстицајних средстава.
4. Војо Ивановић – Неисправан захтев,
- захтев није у складу са чланом 7. и 13. Правилника о додели подстицајних средстава.
- Подносилац није доставио сагласност оверену код надлежног органа, осталих сувласника земљишта, односно објекта за извођење радова на предметној инвестицији.
5. Миломир Јаснић - Неисправан захтев,
- катастарска парцела 1410/2 КО Бела Стена на којој је планирана инвестиција није уписана у регистар пољопривредног газдинства БПГ 736872000795.
6. Саша Марковић – Неисправан захтев,
- захтев није у складу са чланом 7. и 13. Правилника о додели подстицајних средстава,
- Подносилац није доставио сагласност оверену код надлежног органа, осталих сувласника земљишта, односно објекта за извођење радова на предметној инвестицији.
7. СТУР ТЕХНОТЕКСТИЛ – Неисправан захтев,
- Захтев није у складу са чланом 7. и 13. Правилника о додели подстицајних средстава,
- Подносилац није доставио сагласност оверену код надлежног органа, осталих сувласника земљишта, односно објекта за извођење радова на предметној инвестицији,
- Нису предате све профактуре које су наведене у Обрасцу буџета пословног плана,
- Из предате документације не може се утврдити тачан износ укупног улагања:
- У обрасцу захтева стоји да су укупна улагања око 2.600.000,00'
- У пословном плану укупна улагања су 2.950.000,00
- У буџету пословног плана укупна улагања су 2.100.439,77
Предлог Одлуке о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка за 2021. годину је достављен Општинском већу општине Рашка, на разматрање и одлучивање.
У складу са чланом 17. Правилника о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка („Сл. лист општине Рашка“, број 225. Од 12.02.2021.г), a на основу Предлога Комисије, Општинско веће општине Рашка је донело Одлуку о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма на територији општине Рашка за 2021. годину.


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-V-23/2021-5
Дана, 11. августа 2021. године
ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић

Чланови ОВ усвојили су Извештај о извршењу одлуке о буџету општине Рашка за период 1. јануар – 30. јун текуће године. Буџетски приходи у извештајном периоду су 702.488.722 динара или 90,20% од планираних за прву половину године, расходи износе 470.768.837 динара или 58,38%, тако да је суфицит буџета за 6 месеци 2021. године више од 230 милиона динара. Већници су усвојили Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Рашка“ и ЈКП „Путеви“ за друго тромесечје 2021.године. На седници је усвојена Одлука о додели подстицајних средстава за развој сеоског туризма. На конкурс је достављено 17 предлога, а комисија је изабрала 10 пројеката који ће бити финансирани. Општинско веће је усвојило Одлуку о додели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима. Финансијску подршку добиће 93 пољопривредна произвођача. Данас је усвојена и Одлука о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске ефикасности, односно привредних субјеката који ће реализовати мере, као и Одлука о расписивању јавног позива за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама. Грађани имају рок до 2. септембра да се пријаве на конкурс. Чланови Већа усвојили су Закључак Комсије за социјална питања. Комисији је у претходном периоду упућено 27 захтева за доделу једнократне помоћи. Сви захтеви су прихваћени. Веће је усвојило Записник Комисије за доделу средстава за лечење стерилитета. Комисији је упућен 1 захтев и он је одобрен.

11. 08. 2021. године

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС'', бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. став 1. тачка 12) Статута општине Рашка (''Сл. гласник општине Рашка'', број 197/18), Скупштина општине Рашка, на предлог Општинске управе Рашка, а на основу спроведеног јавног конкурса, на седници одржаној 10. августа 2021. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора ЈКП „Рашка“ у Рашки

I
РАДОМИР ЈАЋОВИЋ, дипломирани економиста из Супња, именује се за директора Јавног комуналног предузећа ''Рашка'' у Рашки на мандатни период од 4 (четири) године.

II
Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије”.

III
Ово Решење о именовању директора је коначно и ступа на снагу даном доношења.

IV
Ово Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”, „Службеном гласнику општине Рашка'' и на интернет страници Општине Рашка.

V
Решење доставити именованом, Јавном комуналном предузећу ''Рашка'' у Рашки, и надлежним службама.

Образложење
Скупштина општине Рашка је расписала јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Рашка“ из Рашке који је објављен у „Сл. гласник РС“ број 63/2021, „Сл. гласнику општине Рашка“ број 233/21, сајту ОУ и Вечерњим новостима дана 26.06.2021. године.
На конкурс је пристигла једна пријава, која је била потпуна и благовремена, поступајући по чл. 40 ст. 1., Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), сачињена је листа од једног кандидата Јаћовић Радомира.
Након извршених тестирања у складу са Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 65/2016), комисија је поступајући по чл. 41 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), саставила следећу ранг листу:
1. РАДОМИР ЈАЋОВИЋ, дипломирани економиста, из Рашке, ул. Николе Тесле бр.15, просечна оцена 2,97 од могуће максималне оцене 3.
Општинска управа Рашка је, у складу са чланом 41. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС'', бр. 15/16), на основу достављеног записника са ранг листом припремила предлог решења о именовању директора.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине Рашка је донела решење као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАШКА
I Број: 06-IХ-12/2021-8
Дана: 10. августа 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мирјана Скорић

23. СЕДНИЦA ПЕТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
ће се одржати 11. августа 2021. године (среда) у Сали Скупштине општине Рашка (ул. Студеничка бр. 2) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу је предложен следећи
ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 21. И 22. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОМЕНИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ – МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Миладија Миливојевић, шеф Одсека за финансије, буџет и ЛПА;
3. УТВРЂИВАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2021. ГОДИНЕ (ДРУГО ТРОМЕСЕЧЈЕ) СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Милићевић, представник ЈКП Путеви Рашка и Зорица Ђековић, представник ЈКП „Рашка“;
4. РАЗМАТРАЊЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЦЕНОВНИКА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА БР. 873 ОД 08. ЈУЛА 2021. ГОДИНЕ И УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЦЕНОВНИКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дарко Милићевић, директор ЈКП Путеви Рашка;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ - ПРЕСЕК 01. ЈУН 2021. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, члан Општинског већа и председник комисије за спровођење Конкурса за доделу подстицајних средстава за развој сеоског туризма;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, члан Општинског већа и председник комисије за пољопривреду;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије за реализацију мера енергетске санације;
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА ЗА 2021. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Симовић, члан Општинског већа и председник комисије за реализацију мера енергетске санације;
9. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Ковачевић, члан Општинског већа;
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОРТ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Ковачевић, члан Општинског већа;
11. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА И ЗАПИСНИКА СА 32. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Андријана Трикош, председник комисије;
12. РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА ДЕВЕТЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ РАШКА У ЛЕЧЕЊУ СТЕРИЛИТЕТА И ПОБОЉШАЊУ СТОПЕ ФЕРТИЛИТЕТА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Лазаревски, члан Општинског већа и председник комисије;
13. ТЕКУЋА ПИТАЊА.


У протекла 3 дана дошло је до пораста броја заражених вирусом корона на територији општине Рашка. Од 48 обрађених узорака, код 8 је потврђено присуство вируса. Укупан број оболелих од ковида 19 у 3. таласу епидемије сада износи 2.684.
Расте и број пацијента који се са симптомима сличним ковиду 19 јављају лекару. У Ковид амбуланти Дома здравља Рашка у петак 6. августа прегледана су 23 пацијента. Тестирано је 13 особа. У суботу 7. августа обављено је 14 прегледа. Највећи број преглда у протекла 2 месеца забележен је у недељу, 8. августа, када је лекарску помоћ затражило 40 пацијента. Током викенда је урађен 41 пи-си-ар и антигенски тест. До сада је у Дому здравља Рашка пи-си-ар и антигенском методом тестирано 10.376 лица. У новопазарској Општој болници од ковида 19 лечи се 1 пацијент са територије општине Рашка.
Прву дозу вакцине против коронавируса закључно са јучерашњим даном примило је 7.270 особа, односно 36,71% пунолетних становника општине Рашка. Ревакцинисано је њих 6.450 или 32,57% старијих од 18 година. У Рашки је вакцинисано и 7.588 лица која живе у северном делу Косова.
Због пораста броја инфицираних вирусом корона, Општински штаб апелује на грађане да се вакцинишу и да се придржавају превентивних мера донетих у циљу сузбијања ширења заразне болести ковид 19.

Више од месец дана није било потврђених случајева заразе вирусом корона на територији општине Рашка. Од 27. јула до 5. августа евидентирано је 9 ковид позитивних пацијената. Од почетка епидемије од ковида 19 оболело је 2.940 становника општине Рашка.
Лекари Ковид амбуланте Дома здравља Рашка кажу да расте број пацијената који се јављају са сумњом на инфекцију коронавирусом. Од 20. јула до 5. августа обављена су 372 прегледа – 271 први и 101 контролни. Тестирано је 245 особа. До сада су у Дому здравља Рашка урађена 10.322 пи-си-ар и антигенска теста.
Закључно са 28. јулом 1. дозу вакцине против ковида 19 примило је 7.187 грађана општине Рашка или 36,29 пунолетних Рашчана. Ревакцинисано је њих 6.385. У Рашки је вакцинисано и 7.465 особа са пребивалиштем на северу Косова.
Општински штаб за ванредне ситуације апелује на грађане да се вакцинишу јер је то једини начин да се спречи даље ширење вируса и обољевање од заразне болести ковид 19.

12. СЕДНИЦА ДЕВЕТОГ ОДБОРНИЧКОГ САЗИВА СО-е РАШКА
ће се одржати 10. августа 2021. године (уторак) у Сали Дома културе у Рашки са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предложен је следећи
Д Н Е В Н И Р Е Д
- УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 11. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за евиденцију јавне својине;
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ – КО СУПЊЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за евиденцију јавне својине;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ - КО НОВО СЕЛО;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за евиденцију јавне својине;
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ И ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за евиденцију јавне својине;
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ - СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за евиденцију јавне својине;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ УЗ НАКНАДУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ – МИЉАЈЕВАЦ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Добрила Филиповић, саветник за евиденцију јавне својине;
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Бранко Костић, шеф Одсека за урбанизам и председник Комисије за планове;
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП „РАШКА“ У РАШКИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Белобрковић, члан Комисије за спровођење јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Рашка;
9. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ - ЈОВАНОВИЋИ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА „КОЛУБАРА“ Д.О.О. МИОНИЦА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ТАНАСКОВИЋ МИЛАНКИ ИЗ РАШКЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Спасоје Андрић, председник комисије за располагање грађевинским земљиштем;
12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТЕВИ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Лидија Глођовић, заменик члана комисије за административна питања;
13. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА И ИНИЦИЈАТИВЕ.

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА ПЕРИОД 2021–2023. ГОДИНЕ
Обавештењe

На основу члана 20 став 1 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018 ) и Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године (“Службени гласник РС”, бр. 26/2016), Скупштина општине Рашка на седници дана 10. јула 2020. године донела је Одлуку о приступњу израде ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА ЗА ПЕРИОД ОД 2021-2023. Те позива представнике академске и стручне јавности и друга заинтересована лица, да се упознају са текстом НАЦРТА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ РАШКЕ ЗА ПЕРИОД 2021–2023. ГОДИНЕ и да дају своје предлоге, примедбе и сугестије.

Јавна расправа о НАЦРТА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА ПЕРИОД 2021–2023 одвијаће се од 03. Августа 2021 . до 18. Августа 2021. године.
Учесници у јавној расправи могу своје примедбе, предлоге и сугестије достављати поштом на адресу:
Општина Рашка ,Ибарска 2, 36350 Рашка
или електронским путем на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Документ можете преузети на сајту Општине Рашка https://www.raska.gov.rs/
По окончању поступка јавне расправе Oпштина Рашка- радна група за израду ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА И РОМКИЊА У ОПШТИНИ РАШКА ЗА ПЕРИОД 2021–2023 анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити и објавити извештај у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.