Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Рашка

Решењем Скупштине општине Рашка, са седнице одржане 02. септембра 2016. године, образована је Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Рашка.
Послови и задаци Комисије утврђени су тачком 3. решења о њеном образовању и у потпуности су у сагласности са одредбана члана 12. Закона о инспекцијском надзору.
Треба нагласити да су послови и задаци Комисије веома обимни, сложени и одговорни, али је њихова суштина, на којој и Закон о инспекцијском надзору инсистира, да се акценат стави на превентивно деловање инспекцијских органа, појачану контролу нерегистрованих субјеката (сузбијање сиве економије) и већу транспарентност у раду инспекцијских органа.
Објављивање најважнијих аката и активности Комисије и свих инспекција на овом линку, у оквиру званичне презентације општине Рашка, управо треба да афирмише укупан рад свих инспекција и посебно њихову транспарентност, ефикасност и, кроз наглашен превентивни рад, нови однос инспекције према свим надзираним субјектима.
            
Комисија је на својој првој седници донела Пословник о раду Комисије.

На основу члана 12. став 9. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15) и тачке VI Решења о оснивању  Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Рашка („Службени гласник општине Рашка”, број 165/16), Комисија за координацију инспекцијског надзора, на седници одржаној 27. септембра 2016. године, доноси

ПОСЛОВНИК О РАДУ
КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Пословником ближе се уређују питања од значаја за рад  Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Рашка (у даљем тексту: Комисија).

Члан 2.


Одредбе овог Пословника примењују се и на рад радних група и стручних тимова, који се образују у оквиру Комисије.

Члан 3.

Послови и задаци које обавља и акти које доноси  Комисија су утврђени Законом о инспекцијском надзору и Одлуком о оснивању  Комисије.