На основу члана 3. став 1. и члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 55. Статута општине Рашка ("Службени гласник општине Рашка" бр. 197/2018) и члана 13. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за дотације невладиним организацијама за спровођење пројеката од јавног интереса ("Службени гласник општине Рашка" бр. 208/2020) на предлог конкурсне комисије за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета, председник Општине Рашка је 14. 3. 2024. године, донео

 

О  Д  Л  У  К  У

о одабиру програма/пројеката у областима

 „Култура“

 „Заштита животне средине, очување природе и заштита од елементарних непогода“

„Рурални развој“

којима се из буџета општине Рашка додељују средства за

финансирање пројеката удружења

                                                   

 

Члан 1.

            Овом Одлуком ближе се утврђује одабир пројеката удружења којима се из буџета општине Рашка додељују средства по спроведеном јавном конкурсу од 30.1.2024.г. који је за потребе општине Рашка расписао председник Општине Рашка на предлог конкурсне комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава удружењима из буџета општине Рашка за 2024. годину.

 

 

Члан 2.

            Средства буџета општине Рашка за 2024. годину додељују се следећим удружењима, за спровођење пројеката, у следећим износима:

 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА

ПРОЈЕКАТ

БОД.

ОДОБРЕНО

КОМЕНТАР

 

ОБЛАСТ - КУЛТУРА

1.

Манастир Светих Благовести Градац

Монашке Радионице – лековито и украсно биље

83.50

249,988.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

2.

КУД "Јошаничка Бања"

Чуваари завичаја

74.75

445,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ НАБАВКЕ СРЕДСТАВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ДОМА КУЛТУРЕ НИСУ  ПРИХВАТЉИВИ

3.

Културно уметничко друштво "Рашка"

Обичајима, песмом и игром чувамо идентитет српског народа

73.25

447,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ НАБАВКЕ ПРОМО МАТЕРИЈАЛА  СУ  ДЕЛИМИЧНО  ПРИХВАТЉИВИ

4.

Културно уметничко друштво "Брвеница"

Жубор Брвенице

73.00

294,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА – НЕПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ И ТРОШКОВИ ПРОМО МАТЕРИЈАЛА НИСУ ДОБРО ОБРАЗЛОЖЕНИ

5.

Православна црквена општина Баљевачка

Изградња Светог Престола у храму Светог Прокопија и свечано обележавање завршетка радова

72.75

250,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

6.

Изворак

Његош и бајка

72.25

179,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

7.

Етно уметнички клуб "Черењски"

Промоција различитих облика културног и уметничког стваралаштва у години јубилеја

72.25

250,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

8

Ансамбл народних игара и песама фрула

Рашка у песми и игри

72.25

261,600.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА – ТРОШКОВИ НАБАВКЕ НОШЊЕ НИСУ ДОВОЉНО ОБРАЗЛОЖЕНИ

9.

Црквена Општина Рашка

Васкрс највећи хришћански празник

71.75

100,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

10.

Клуб ликовних уметника "Рашка школа"

Школа и колонија стрипа Рашка 2024.

70.00

211,500.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА – ТРОШКОВИ ПРОМО МАТЕРИЈАЛА ПРЕЛАЗЕ ДОЗВОЉЕНИ ИЗНОС

11.

Центар за алтернативну културу

Афирмација младих рок бендова и рок музике

69.25

100,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

12.

Културно уметничко друштво „Рудар“

Баљевац игра и пева – меморијал Зоран Mладеновић

68.75

168,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА - ТРОШКОВИ ПРОВИЗИЈЕ СУ ПРЕВИСОКИ

 

ОБЛАСТ  - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ОЧУВАЊЕ ПРИРОДЕ И ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

1.

Гљиварско друштво "Копаоник"

Фунгиверзум Рашка – улога гљива у очувању животне средине

77.00

199,200.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

2.

Удружење грађана „Може и другачије – LET’S REFRAME“

Све за природу – природа за све

73.50

200,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

3.

Добровољно ватрогасно друштво Рашка

Без панике кад се земља тресе!

71.25

200,000.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ФИНАНСИРА У ЦЕЛОСТИ

 

ОБЛАСТ - РУРАЛНИ РАЗВОЈ

1.

Друштво пчелара Баљевац

ЗЛАТНА ПЧЕЛА –ПЧЕЛАРЕЊЕ БЕЗ ГРАНИЦА

67.75

139,500.00

ПРОЈЕКАТ СЕ ДЕЛИМИЧНО ФИНАНСИРА -  ТРОШКОВИ  НАБАВКЕ ТЕЗГИ НИСУ ПРИХВАТЉИВИ

 

Члан 3.

            Средства која су одобрена за реализацију пројеката јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретних пројеката и у складу са уговорима који се закључују између председника Општине Рашка и удружења.

Удружење корисник средстава дужно је да, пре склапања уговора о додели средстава, достави Комисији:

- Изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта нису на други начин већ

обезбеђена;

- Изјаву о непостојању сукоба интереса;

- Интерни акт о антикорупцијској политици;

- Ревидирани буџет и ревидирани наративни буџет пројекта у складу са

одобреним средствима;

Општинско веће општине Рашка, преко Комисије за праћење реализације пројеката удружења грађана  и Одсека за буџет, финансије и пореске послове Општинске управе прати реализацију пројекта и врши контролу његове реализације.

Удружење – корисник средстава, односно реализатор пројекта дужан је да овлашћеном лицу општине Рашка, у сваком моменту, омогући контролу реализације пројекта и увид у сву потребну документацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Општинско веће општине Рашка је дужно да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира инструмент обезбеђења, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом.

Завршни наративни и финансијски извештај достављају се најкасније 10 дана по истеку трајања пројекта.

 

Члан 4.

            За спровођењу ове Одлуке надлежан је Одсек за буџет, финансије и пореске послове Општинске управе у Рашки и именована удружења.

 

Члан 5.

            Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Члан 6.

            Ову Одлуку доставити Одсеку за буџет, финансије и пореске послове, Комисији за праћење реализације пројеката удружења грађана и објавити на огласној табли Општинске управе Рашка и званичној интернет страници Општине.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАШКА

II Број: 194

Дана: 14. 3. 2024. године.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Немања Поповић