У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09, 99/11), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), чланом 5. и чланом 6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења, чланом 3. Одлуке о приоритетним областима од јавног интереса општине Рашка за 2023. и 2024. годину  у којима ће се подстицати пројекти од јавног интереса које реализују удружења и Одлуком о првом ребалансу буџету Општине Рашка за 2024. годину („Службени гласник општине Рашка“ број 265/2024)Председник општине Рашка  расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2024. ГОДИНИ

У ОБЛАСТИМА: 

  • КУЛТУРА
  • ДРУШТВЕНА БРИГА О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА
  • РУРАЛНИ РАЗВОЈ

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

 

Предмет јавног конкурса су пројекти у наведеним областима у складу са Правилником о утврђивању области од јавног интереса у општини Рашка  и Одлуком о приоритетним областима од јавног интереса општине Рашка за 2023. и 2024. г.

 

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

 

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења:

-  која су регистрована у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09) на територији општине Рашка, односно друге општине или града Републике Србије, с тим да пројектне активности реализују на територији општине Рашка;

- чији се циљеви дефинисани статутом удружења остварују у наведеној области;

- која су директно одговорна за припрему и реализацију пројекта;

- која немају на други начин обезбеђена средства за реализацију одобреног пројекта/програма;

- која немају текући рачун у блокади, пореске дугове и дугове према организацијама социјалног осигурања;

- која нису брисана из  регистара надлежног органа, или нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом мером забране делатности;

- која у последње две године немају казну правоснажном одлуком за прекршај или привредни преступ везан за њихову делатност;

- која су омогућила Комисији и стручњацима за оцену успешности пројеката финансираних на прошлогодишњем конкурсу - праћење реализације пројекта и увид у сву потребну документацију;

- која су поднела извештај о реализацији пројеката/програма и оправдала средства додељена на прошлогодишњем конкурсу;

- која се придржавају мера о антикорупционој политици;

- која су предузела све потребне мере за избегавање сукоба интереса на прошлогодишњем конкурсу;

Комисија за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини Рашка (у даљем тексту: Комисија), по службеној дужности, утврђује да ли је удружење предлагач пројекта/учесник конкурса уписано у регистар надлежног органа, да ли се, према статутарним одредбама, циљеви тог удружења остварују у области у којој се пројекат реализује, као и да ли је рачун тог удружења у блокади.

Општина Рашка  неће финансирати:

- политичке и страначке организације, секте и њихове активности;

- активности које заговарају нетолерантност и насиље или било коју врсту дискриминације.

ОПШИРНИЈЕ: https://drive.google.com/drive/folders/16jK-hD6rZ4K7isSuTyN2Whov6T-va6uS?usp=sharing