Република Србија
ОПШТИНА РАШКА 
Општинска управа
Број: 464-2792/2023
Дана: 10. 11. 2023. год.
Р а ш к а
 
 На основу члана 21. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Рашка“, број 175/2017) и Одлуке Скупштине општине Рашка да се приступи отуђењу грађевинског земљишта I бр. 06-IХ-29/2023-9 од 25.10.2023.године, Општинска управа општине Рашка 
објављује
 
ЈАВНИ ОГЛАС
О ОТУЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ РАДИ ИЗГРАДЊЕ
 
1. Предмет отуђења је неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини општине Рашка и то:
-кат. парцела бр. 1502/100, земљиште у грађевинском подручју, по култури шума четврте класе, у површини од 393 м2, евидентирана у Листу непокретности 541 КО Копаоник; 
-кат. парцела бр. 1502/80, земљиште у грађевинском подручју, по култури шума четврте класе, у површини од 264 м2, видентиране у Листу непокретности 541 КО Копаоник.
2. Наведене катастарске парцеле се налазе на Копаонику, у зони Националног парка Копаоник,  на локацији  која се према Плану детаљне регулације ,,Суво рудиште“ налазе у блоковима Б-12 и Б-15 предвиђене за изградњу вила, апартмана, пансиона спратности П+1+2Пк, индекс изграђености:1,3;
 
3. Локалитету је доступан прикључак на водовод и канализацију. Постоји приступни коловоз.
 
4.  Лице коме се отуђује наведено грађевинско земљиште је у обавези да са надлежним јавним комуналним предузећима и другим правним лицима уговара и плати трошкове за инфраструктуру: ЕПС, ПТТ, водовод, канализација, гасификација и др.

5. Наведене парцеле се отуђују као посебне локације.Почетни износ цене отуђења износи 600 Еу/м2 у динарској противвредности на дан исплате по средњем курсу НБС.

6. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта се закључује са лицем коме се отуђује грађевинско земљиште у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу. Скупштина општине Рашка донеће решење о стављању ван снаге решења о отуђењу у случају да лице коме је решењем отуђено грађевинско земљиште:
- не плати цену у року утврђеном решењем о отуђењу;
- одустане од отуђења после извршеног плаћања цене, а пре закључења уговора о отуђењу;
- после извршеног плаћања цене не приступи закључењу уговора у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу.
У сва три случаја ово лице нема право на повраћај уплаћеног депозита.

7. Лице коме се земљиште отуђује дужно је да плати укупну цену отуђења пре рока предвиђеног за закључење Уговора.

8. Рок за привођење намени је три године од дана закључења Уговора о отуђењу земљишта.

9. Сваки учесник је обавезан да ради учествовања у поступку јавног надметања уплати депозит у висини од 10% од почетног износа цене на депозитни рачун општине Рашка бр. 840-1267804-86 модел 97 позив на број 31-087 сврха плаћања: депозит за кат. парцелу бр.1502/100 или кат. парцелу бр.1502/80 на Копаонику или положити неопозиву банкарску гаранцију у истом износу, без "приговора" и наплативу "на први позив" са роком важности до 180 дана од дана давања пријаве.  

10. Пријава правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву правног лица се прилаже извод из регистра привредног субјекта надлежног органа и потврда о пореском идентификакционом броју.
Пријава физичког лица мора да садржи име, презиме, адресу и матични број и мора бити потписана.
Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву предузетника прилаже се извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита, односно банкарска гаранција, као и изјава подносиоца пријаве да прихвата све услове из јавног огласа. 

11. Пријаве се подносе у року од 30 дана од дана јавног оглашавања у дневном листу „Вечерње новости“, до 12.00 часова, последњег дана рока.  Пријаве се подносе на адресу: Општинска управа општине Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, 36350 Рашка,  у затвореној коверти са назнаком „ пријава за учествовање на јавном надметању за кп. бр. 1502/100 или кп.бр. 1502/80 КО Копаоник“.

12. Јавно надметање спровешће Комисија за располагање грађевинског земљишта у јавној својини општине Рашка, у присуству заинтересованих лица дана,12. децембра 2023.године, у сали општине Рашка, ул. Предрага Вилимоновића 1, почев од 10,00 часова за надметање за кп. бр. 1502/100, односно у 11,00 часова за кп.бр. 1502/80 КО Копаоник. 
Учесник који је понудио највиши износ цене отуђења потписује изјаву са назнаком висине износа која је постигнута у поступку јавног надметања. Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава и ако подносилац пријаве-учесник јавног надметања прихвати почетну цену по којој се грађевинско земљиште отуђује.
 
13. Подносилац неблаговремене и непотпуне пријаве неће моћи да учествује у поступку јавног надметања односно неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене.
Пријава је непотпуна ако не садржи све што је овим огласом назначено и ако у роковима нису приложене све исправе и подаци предвиђени јавним огласом.
 
14. Јавни оглас објавити у дневном листу „Вечерње новости“,  локалним средствима јавног информисања, званичном сајту општине Рашка https://www.raska.gov.rs/ и огласној табли Општинске управе. Ближа обавештења у вези са отуђењем грађевинског земљишта могу се добити током трајања огласа на е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
         
НАЧЕЛНИК  
Слободан Ристовић, дипл.правник