ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАШКА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

У складу са чланом 51б. Законa о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и члана 55.-62. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС, бр.32/19), 

 

о г  л  а  ш  а  в  а

 

Ј А В Н И   У В И Д 

 у НАЦРТ  ИЗМЕНА И ДОПУНА

 ПЛАНA ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СУВО РУДИШТЕ НА КОПАОНИКУ

 ЗА ДЕО ЦЕЛИНЕ ЦЕНТАР БЛОК Б7

 

Јавни увид у нацрт Измена и допуна плана детаљне регулације Суво Рудиште на Копаонику за део целине центар блок Б7 одржаће се у трајању од 30 дана,  од  29.04.2024. до 28.05.2024. године, у згради општинске управе општине Рашка, одељење за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр.1, сваког радног дана од 7 до 15 часова (канцеларија бр. 2). Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, општинској управи општине Рашка, одељењу за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, 36350 Рашка, лично на писарници или поштом, закључно са 28.05.2024.године.

Jавна презентација предметног плана одржаће се у згради општинске управе Рашка, у свечаној сали на 1. спрату, у петак 17.05.2024. године са почетком у 11.00 часова.

Јавна седница Комисије за планове биће одржана по завршетку јавног увида, у среду 05.06.2024. године са почетком у 11.00 часова у згради општинске управе општине Рашка, у свечаној сали на 1. спрату.

ПРИЛОГ: https://drive.google.com/file/d/16OKoWydLh1OwPt5ESiCfVMixq8c8eL8v/view?usp=share_link