На основу члана 14. став. 1. Закона о јединственом бирачком списку (“Сл. гласник РС“, бр.104/2009 и 99/2011), тачке 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, бр. 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021, 90/2021, 16/2022) и Одлуке о расписавању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији који ће се одржати дана 2. јуна 2024.године (“Сл. гласник РС“, бр. 36/2024), Општинска управа општине Рашка, даје

                                                                    О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О ИЗЛАГАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ  РАШКА

Општинска управа општине Рашка, као орган надлежан за ажурирање дела бирачког списка за подручје општине Рашка излаже на увид део бирачког списка за подручје општине Рашка. Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађанина у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани тачни подаци. Део Јединственог бирачког списка за територију општине Рашка изложен је у седишту Општинске управе општине Рашка , у улици Предрага Вилимовића 1, канцеларија бр.14, непосредно или телефоном на број 036/737-745.

Увид у Јединствени бирачки списак, у складу са Законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе (https://upit.birackispisak.gov.rs/), сајту Републичке изборне комисије и званичној интернет презентацији општине Рашка, уношењем податка о јединственом матичном броју грађана и регистарског броја личне карте.

Захтев за упис, брисање или промене у делу Јединственог бирачког списка грађани могу поднети Општинској управи у времену од 07:00 до 15:00 сваког радног дана до дана закључења бирачког списка, 17. маја 2024.године.

Малолетна лица која стичу бирачко право најкасније на дан одржавања избора могу извршити увид у део бирачког списка, у циљу провере личних података уписаних у бирачки списак и тражити упис, брисање, исправку и допуну неке чињенице, уз прилагање потребних доказа. Решења на којима се заснивају промене у бирачком списку доноси Општинска управа општине Рашка до закључења бирачког списка, 17. маја 2024.године, до 24:00 часа.

Након закључења бирачког списка, грађани могу поднети захтев за промене у бирачком списку непосредно Министарству државне управе и локалне самоуправе или преко Општинске управе према месту пребивалишта подносиоца захтева, односно по месту боравишта, закључно са 29.маја тј.72 часа пре дана избора решење доноси Министарство.