НАЗИВ ПОСТУПКА:
Инвалидски додатак РВИ који је навршио 65 година живота ( од I-IV групе инвалидитета)
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Признавање инвалидског додатка РВИ који је навршио 65 година живота , у циљу материјалне заштите РВИ.
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл. 32. и 72-73.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Копију личне карте или извод чиповане личне карте,
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1) Извод из матичне књиге рођених за подносоца захтева
2) Уверење Фонда ПИо да не обавља послове по основу уговора ван радног односа и не обавља послове по основу других уговора за које остварује накнаду
3) Уверење Фонда ПИО о висини пензије , ако је у пензији
4) Уверење Пореске управе да ли се задужује порезом по основу самосталне делатности
5) Уверење Агенције за привредне регистре да није предузетник, члан привредног друштва, члан задруге или друге профитабилне организације
6) Уверење Центра за социјални рад
Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 60 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1e_nM7cOkkRH0dUyNR_UdzeV68T5oeOQo/view?usp=sharing