НАЗИВ ПОСТУПКА:
Лична инвалиднина војног инвалида и цивилног инвалида рата
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Признавањем својства РВИ, МИ и ЦИР ова лица стичу право на личну инвалиднину у проценту прописаном Законом , у циљу материјалне заштите РВИ, МВИ и ЦИР
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл. 32. и 34-39.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20) и чл.2 Правилника о утврђивању процента инвалидитета војних инвалида и цивилних инвалида рата ( Сл.гласник РС", 3/21)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Копију личне карте или извод чиповане личне карте,
2) Уверење о околностима задобијања оштећења организма
3) Медицинска документација из периода настанка оштећења организма и о лечењу до подношења захтева
4) Осталу документацију за сваки особен случај
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1) Извод из матичне књиге рођених
2) Уверење о држављанству
3) Уверење из казнене евиденције за подносиоца захтева да није осуђен правоснажном судском пресудом због учествовања у рату на страни окупатора или његових помагача, као и да није осуђен правоснажном судском пресудом за ратне злочине 4) Извод из матичне књиге рођених за лице по основу кога се остварује право,
5) Уверење Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, о околностима рањавања или повређивања подносиоца захтева
6) Обавештење о отпуштању из војне формације (за ратног војног инвалида и мирнодопског војног инвалида)
7) Потврда о времену проведеном у војној формацији (за ратног војног инвалида и мирнодопског војног инвалида)
8) Уверење о околностима задобијања оштећења организма (за припаднике МУП-а)
9) Уверење Републичког фонда ПИО о томе да ли користи новчану накнаду за телесно оштећење
Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 90-180 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/18xE-xlQ957uglEByVrXY9YprECxsF3V3/view?usp=sharing