Чланом 25а Закона о финансијској подршци породици са децом ( „Сл.гласник РС“ , бр. 113/2017, 50/2018, 46/21-Одлука УС РС, 51/21- Одлука УС РС и 53/21-Одлука УС РС, 66/21 и 130/21 ) прописано је право на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета може остварити мајка за дете рођено 1. јануара 2022. године и касније под условом да је држављанин Републике Србије и да има пребивалиште у Републици Србији.

Право из става 1. овог члана под условима утврђеним законом којим се уређују основе својинскоправних односа може остварити и мајка која је страни држављанин и има статус стално настањеног странца, ако је дете рођено на територији Републике Србије и/или је држављанин Републике Србије.

Изузетно, од ст. 1. и 2. овог члана, у случају смрти мајке детета, право може остварити отац детета.

Право из ст. 1. и 2. овог члана остварује мајка која непосредно брине о детету за које је поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску, старатељску породицу или дата на усвојење, и која није потпуно лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.

Право из ст. 1. и 2. овог члана, изузетно, признаје се и уколико је дете претходног реда рођења смештено у установу због потребе континуиране здравствене заштите и неге, а по претходно прибављеној сагласности министарства надлежног за финансијску подршку породици са децом.

Право из ст. 1. и 2. овог члана може остварити мајка новорођеног детета под условом да први пут стиче у својину породично-стамбену зграду или стан на територији Републике Србије.
Захтев за остваривање права из ст. 1. и 2. овог члана подноси се преко надлежног органа јединице локалне самоуправе, у року од годину дана од дана рођења детета.

С тим у вези, Влада РС је донела Одлуку износу новчаних средстава за остваривање права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета у 2022 год.(„Сл.гласник РС“, 25/22) и Уредбу о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета ( „Сл.гласник РС“, 25/22).

О праву из члана 25а овог закона одлучује Комисија за доделу новчаних средстава за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета, чије чланове именује Влада РС. Председник Комисије је министар надлежан за социјална питања. Захтеви се подносе Општинској управи Рашка , непосредно или путем е-mail –a Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Преузми захтевe:

1. Образац за евидентирање документације уз захтев

2. Образац -НС мајка стан-1

3. Образац-НС отац стан-2