НАЗИВ ПОСТУПКА:
Захтев за промену намене пољопривредног земљишта и коришћење у непољопривредне сврхе
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Врши се промена намене пољопривредног земљишта у непољопривредно
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл. 43., 44., 45. и 46. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Сл.гласник РС”, бр. 95/2018), чл. 2. тачка 1. Закона о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС“ бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 –др. закон ), члана 88. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон и 9/2020) и чл.136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за промену намене пољопривредног земљишта и коришћење у непољопривредне сврхе земљишта у коме странка наводи информације о парцели (број, K.О., улица/потес, површина, класа, култура) подноси и:
1. Доказ о уплати републичке административне таксе

Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:

2. Препис поседовног листа
3. Копија плана парцеле
4. Извод из одговарајућег урбанистичког плана о намени катастарске парцеле
Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
Поступак почиње обрадом предмета тј. провером захтева и поднетих прилога у предмету. Органи у складу са законом, врше увид, прибављају и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање, а сходно чл. 9. ст. 2. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016 и 95/2018 –аутентично тумачење)то се чини без одуговлачења.
Евентуално, може доћи до примене члана 59. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16 и 95/2018 –аутентично тумачење), ако поднесак садржи неки формални недостатак који спречава поступање по поднеску или ако је неразумљив или непотпун, те орган обавештава подносиоца захтева на који начин да уреди поднесак и одређује подносиоцу рок у ком је дужан да недостатке отклони (рок који не може бити краћи од 8 дана), уз упозорење на правне последице ако не уреди поднесак у року, у ком случају ће се захтев сматрати неуредним и као такав одбацити.
Након тога утврђује се обавеза плаћања накнаде. Висине накнаде утврђује се слањем захтева Локалној пореској администрацији да утврди висину тржишне вредности предметног земљишта. По добијању процењене вредности предметног земљишта врши се обрачун висине накнаде и доноси решење
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 30 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1VHk2-6JmgYPOA67BshOZfvBHnWKzu-BC/view?usp=sharing