НАЗИВ ПОСТУПКА:
Додатак за негу ВИ, ЦИР и корисника МНП ВИ и ЦИР рата I групе; ВИ и ЦИР II, III и IV групе код којих постоји било које оштећење организма које је , заједно са утврђеним инвалидитетом по основу овог закона , једнако оштећењу организма војног инвалида I групе; корисник МНП које је то право остварио по основу признатог својства ВИ од V-X групе ЦИР од V-VII групе , корисника ПИ код кога постоји оштећење организма једнако оштећењу организма ВИ I групе и корисник права на МНП , које је остварио по основу признатог својства борца из чл. 5.тач.3и4 и чланови уже породице овог борца, након његове смрти код кога постоји оштећење организма једнако оштећењу организма ВИ I групе
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Признавањем овог права,наведена лица стичу право на додатак на негу у проценту прописаном Законом , у циљу материјалне заштите РВИ, МВИ и ЦИР и корисника МНП
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл. 32. и 53-57.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20) и и чл. 2-5.Правилника о додатку за негу по Закону о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица (Сл.гласник РС", 161/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Копију личне карте или извод чиповане личне карте,
2) Медицинска документација не старија од 6 месеци
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1)Уверење Републичког Фонда ПИО да ли подносилац захтева остварује накнаду за туђу негу и помоћ
Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 90-180 ДАНА

образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1qsChU-3Ru_rw9ab4-Z7b18Ktb53h9ybo/view?usp=sharing