НАЗИВ ПОСТУПКА:
Породична инвалиднина после смрти ВИ, ЦИР I групе и палог борца
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Остваривање права на породичну инвалиднину у циљу побољшања материјалног положаја чланова породице
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл. 32. и 40-50.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Копију личне карте или извод чиповане личне карте,
2) Изјаву два сведока оверену код нотара, да брачни друг није засновао нову брачну или ванбрачну заједницу,
3) Уверење о околностима погибије лица по основу кога се тражи признање права на породичну инвалиднину,
4) Медицинску документацију за дете или удову који траже признање права на породичну инвалиднину по основу неспособности за привређивање.
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1) Извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтева и чланове уже породице,
2) Извод из матичне књиге венчаних за брачног друга,
3) Извод из матичне књиге умрлих за лице по основу кога се остварује право,
4) Извод из матичне књиге рођених за лице по основу кога се остварује право,
5) Уверење о држављанству за подносиоца захтева и чланове уже породице,
6) Уверење из казнене евиденције за подносиоца захтева и чланове породице да нису осуђени правоснажном судском пресудом због учествовања у рату на страни окупатора или његових помагача, као и да нису осуђени правоснажном судском пресудом за ратне злочине,
7) Уверење Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране о околностима погибије лица по основу кога се остварује право,
8) Уверење МУП, ако је у питању припадник МУП,
9) Потврду о школовању и полагању испита за децу старију од 15 година.
Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 60 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1pjDBBORMXrAdfruAGvl2-gdnFRkfumDH/view?usp=sharing