НАЗИВ ПОСТУПКА:
Накнада погребних трошкова у случају смрти борца, војног инвалида, цивилног инвалида рата , корисника породичне инвалиднине и корисника МНП
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Признавањем овог права лице које је сносило трошкове сахране има право на накнаду, у циљу материјалне заштите лица које је сносило трошкове
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл.113. Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева
2) Оверена фотокопија рачуна погребних трошкова
3) Изјава два сведока, да је подносилац сносио трошкове сахране
4) Уверење Фонда ПИО , да исто право није остварено по другом правном основу
5) Текући рачун подносиоца захтева
Осталу документацију/податке о којима се води службена евиденција прибавља/врши увид првостепени орган, и то:
1) Извод из МКУ за лице на основу кога се остварује право

Странка може изричито да изјави да ће све или неке од наведених докумената о којима се води службена евиденција прибавити сама или да ће их доставити накнадно. Такође, странка изјављује да је сагласна да првостепени орган врши увид и прибави податке или документа неопходна за одлучивање.
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 60 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1WT4cWTp1KIj5K59V23-XaDS7BF1J-WK2/view?usp=sharing