НАЗИВ ПОСТУПКА:
Повећање процента војног , односно цивилног инвалидитета
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Oдређивање новог/већег процента инвалидитета, на основу којег лице остварује веће принадлежности и већи обим борачко инвалидске заштите
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи на основу чл. 173.Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20) и чл.2 Правилника о утврђивању процента инвалидитета војних инвалида и цивилних инвалида рата ( Сл.гласник РС", 3/21)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
Медицинска документација не старија од 6 месеци
ОПИС:
По пријему предмета запослени одмах прегледа предмет и обавештава странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца о евентуалним недостацима је осам дана од дана пријема поднеска.Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року , захтев се одбацује. Уколико је захтев комплетан, односно, након извршене допуне, предмет се упућује Посебној лекарској комисији која даје мишљење о вероватноћи да је наступила промена. Уколко је мишљење позитивно, предмет се упућује Првостепеној Лекарској комисији ради давања налаза и мишљења решава и доноси се решење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 90-180 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1pX8gfRUF63drz7lk8pk3DlHl8579NlMG/view?usp=sharing