НАЗИВ ПОСТУПКА:
Издавање уверења о остваривању права из области борачко инвалидске заштите
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА:
Одсек за привреду и друштвене делатности
СВРХА:
Уверење се користи за потребе остваривања одређених права у РС
ПРАВНИ ОСНОВ :
Овај поступак се спроводи у складу са чланом 29. Закона о општем управном поступку,( „Службени гласник РС“, бр. 18/16, 95/18-аутентично тумачење) а у вези са Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица ("Сл.гласник РС", 18/20)
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:
Уз захтев за признање права на породичну инвалиднину, подносилац захтева подноси:
1) Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева
ОПИС:
По пријему захтева запослени одмах , а најкасније у року од осам дана од дана прјема захтева издаје тражено уверење.
РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 8 ДАНА

Образац можете преузети на линку: https://drive.google.com/file/d/1RGU2AGo22aOYoaGAhW3rbRGRhrUcDzJR/view?usp=sharing